Immánuel, az Ószövetség messiása

A héber kabbala szerinti "Isten 72 szellemének" kozmikus forrásai
AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 4545

Immánuel, az Ószövetség messiása

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 16:43

Klaus Matefi
Immánuel, az Ószövetség messiása
Vannak egyesek, akik az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Jézus személyét bibliai sugallatra összetévesztik a "Krisztus-Király" személyével és ennek a betervezett "királyságát" az 1986 éve halott, anya szülte hús-vér Jézusnak tulajdonítják:

http://www.parokia.hu/kollegium/igehirdetes/mutat/120/
“Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!-
2. Jézus királysága a próféciák betöltése. “Királyod jön hozzád, szelíden és szamárháton ülve...- Máté evangélista hívja fel figyelmünket arra, hogy Jézus az ószövetségi próféciát teljesíti be. Az Ószövetség egyik üzenete az, hogy egyszer eljön majd az igazi Király, és beteljesedik Isten uralma. Nehéz a virágvasárnapi eseményekben ezt a beteljesedést látni, mert valami hatalmas ünnepre, színpompás bevonulásra gondolnánk legszívesebben. Isten azonban közénk jön Krisztusban, másképpen, mint mi szeretnénk, vagy várnánk. Jézus az Úr nevében jön, vagyis az ő akaratával és az ő akarata szerint. Minden úgy történik, ahogyan kedves Istennek. És minden úgy fog történni a nagyhéten, nagypénteken, ahogyan a legkedvesebb Istennek.

3. Jézus be akar kapcsolni bennünket királyságába. A heidelbergi káté segít nekünk abban, hogy megértsük, hogyan akar Jézus minket bekapcsolni az ő királyságába. A káté ezt mondja (32): feladatom , hogy a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Jézus király, aki uralkodik e világ felett, és azt akarja, hogy én is ebben a munkában részt vegyek. Krisztus királysága így lesz valóság az életemben, mert magam képtelen vagyok ezt a harcot folytatni. Ő velem van, és ad erőt, hogy vele együtt küzdjek.

http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/0807/gaudron.htm
Krisztus királyságának valódi karaktere
Írta: P. Matthias Gaudron
A Krisztus-Király ünnep evangéliuma (Jn18,33-38): „Az időben: Mondá Pilátus Jézusnak: Te vagy-e a zsidók királya? Felelé Jézus: Magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték neked énfelőlem? Mondá Pilátus: Hát zsidó vagyok-e én? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged kezembe; mit míveltél? Felelé Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy kezébe ne adassam a zsidóknak. Valójában az én országom nem innét való. Mondá erre neki Pilátus: Tehát király vagy te? Felelé Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.”

Jézus szembefordul az ő idejében a zsidók között általánosan elterjedt és meggyökerezett nézettel, hogy a Messiás földi királyságot fog létrehozni, mellyel elhozza nekik a világuralmat.

http://www.watchtower.org/h/rq/article_06.htm
Jehova Tanúi hivatalos weboldala
Mi Isten Királysága?
Isten megígérte, hogy Jézus lesz a Királyságának a Királya (Lukács 1:30–33). Amikor Jézus a földön járt, bebizonyította, hogy jóságos, igazságos és tökéletes Uralkodó lesz. Amikor visszatért az égbe, nem került azonnal trónra mint Isten Királyságának a Királya (Zsidók 10:12, 13). 1914-ben Jehova megadta Jézusnak a hatalmat, melyet megígért neki. Azóta Jézus mint Jehova kinevezett Királya uralkodik az égben (Dániel 7:13, 14).

Jézus ezeréves uralma alatt a hűséges emberek tökéletességre jutnak, s az egész föld paradicsommá válik. Az ezer év végére Jézus mindent megtesz, amire Isten kérte. Azután visszaadja a Királyságot Atyjának (1Korinthus 15:24). Miért ne beszélnél a barátaidnak és szeretteidnek arról, amit Isten Királysága tesz majd?

http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?o ... lat&id=232
Évközi idő, B év, évközi idő 34. vasárnapja
SZENTMISEKOMMENTÁR
A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE UTÁN: Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus Király előtt hódolunk. Már a prófétai jövendölések is királynak nevezték és Jézus maga is megvallotta: "Én király vagyok". Az ég és a föld királya a világ végén jön el ismét, nagy hatalomban, és dicsőségben. Miként az őskeresztény templomokban, úgy lelkünkben is a koronás Krisztus képe ragyog.

ELSŐ KÖNYÖRGÉS UTÁN: Templomunk Krisztus Király trónterme, ahol alattvalóit fogadja. A szentírás és a szentbeszéd szavaival az uralkodó szól hűséges népéhez.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: A királyok alattvalóikat küldik a halálba. A mi királyunk életét adta népéért, hogy örök életet szerezzen számára. Jézus a kereszt trónusáról uralkodik. Krisztus Királyban láthatóan jelent meg közöttünk a láthatatlan Isten. A szentmiseáldozat bemutatásakor királyunk harcol érettünk, hogy kimentsen bennünket a bűn és a halál karmaiból.

ÁLDOZÁSI KÖNYÖRGÉS UTÁN: Áldozáskor Jézus királyi asztalához hívott és megvendégelt bennünket. Krisztus uralmának célja, hogy béke és szeretet uralkodjék az égen és a földön. Az utolsó ítélet Királyunk diadalmenete lesz; reméljük, hogy akkor mi is a jobbján foglalhatunk helyet.

Kedves Testvérek!
Az Újszövetség középpontjában a Jézus Krisztus által hirdetett Isten Országa eszmény áll, mely ország nem egy földrajzi terület, s amelynek királya, ha úgy vesszük Krisztus. Ez az Isten Országa mentes minden politikai hatalomtól, befolyástól, nem emberi elképzelések eredménye, s királya Krisztus nem kíván vetekedni egyetlen földi uralkodóval sem: sem Heródessel, sem pedig a római császárral, sőt arra tanít minket, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, s az Istennek ami az Istené.

Életében kerüli azt, hogy királynak tekintsék: nem szereti a Messiás megszólítást, mert politikai tartalommal van társulva, a csodálatos kenyérszaporítás után az őt királlyá tenni akaró tömeg elől elmenekül. Egyetlen egyszer engedi meg, furcsa módon, hogy királyként tiszteljék: a virágvasárnapi Jeruzsálembe való bevonuláskor, amelyre már rávetette árnyékát a közelgő szenvedése. Nyíltan pedig - ahogy az evangéliumban hallottuk - Pilátus előtt vallotta meg: "király vagyok". Akkor vallja meg, amikor a szenvedés küszöbén áll, mert szenvedésével valósul meg igazán királysága és győzelme. Királyi dicsőségét pedig feltámadásával és második eljövetelével nyilvánítja ki.

Kereszthalála tehát királyságának győzelme, mert ekkor lesz ő a történelem egyedüli ura. Győzelme a keresztfán a jövőbe, a történelem végéig kiható győzelem.

Kedves Testvérek! Krisztus a történelem ura. Ezt szemlélhetjük a Jelenések könyvében. A földi hatalmak föllázadhatnak Krisztus uralma ellen és menyasszonya az Egyház ellen, de a megölt, de feltámadt Bárány, a Király legyőzi őket és Egyházát - vagyis minket - a mennyei Jeruzsálembe vezeti, ahol "Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak."


"Krisztus királyságára" történő utaláshoz valójában nem lehet köze Jézusnak, hanem az ószövetségi elképzelések szerinti "Messiás király" megszületéséről és az ezt követő időszakról lehet szó.
Az Újszövetség két jól elkülöníthető részből áll. A terjedelmesebb, a keresztre feszíttetett és kínhalált halt anya szülte hús-vér Názáreti Jézusnak az életével és a feltételezhetően neki tulajdonítható tanításokkal (saját kezűleg egy sort sem írt le ezekből) foglalkozik. Ezzel szemben a Jelenések könyve a jövőben megvalósuló eseményekre utal, ami szerint pl. egy gyermek fog születni egy "égi sárkány" (kozmikus kereszt) égisze alatt a "végidőkben", azaz napjainkban:

Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S. 201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S. 272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201. old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272. old.) A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--

Lehet-e vajon ezt a gyermeket a kínhalált halt Názáreti Jézussal kapcsolatba hozni?

Szerintem ki van zárva, de a keresztény források és a messianisztikus zsidó közösség azt állítja, hogy Jézus lenne a Biblia egyetlen messiása:

Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(569.old.) Befejezésül álljon itt egy összefoglaló tanúságtétel Jézus Krisztus személyi titkát és egyetlen főségét illetően:
1. A názáreti Jézus Krisztus nem "egy a próféták közül" - nem népvezér, nem forradalmár, nem szupersztár... Az evangéliumok Krisztusa, a megígért és az eljövendő isteni megszabadító (Messiás), az Üdvtörténet távlatában már nem csak a "Krisztus", hanem - "Kyrios (Küriosz), Khrisztosz": Izrael Messiása és az egész emberiség egyetlen Megváltója!

http://www.szombat.org/archivum/regi/h9809f.htm
A Magyar Zsidó Kultúrális Egyesület Folyóirata
Kipa a fejükön és Jézus az ajkukon...
- erről lehet felismerni a "Messianiasztikus Zsidók" közösséget, akik lelki támaszt és üdvözülést kínálnak, miközben a legtöbb zsidóból elutasítást és mérhetetlen dühöt váltanak ki. A Jézushit és a zsidó szertartások iránti hűség különös kombinációja egyre csábítóbbnak bizonyul, és egyre jobban fenyegeti a zsidó "főáramot" .

Észak-Amerika messianisztikus zsidó közössége ma még kicsi, de gyorsan növekszik, és egyre nagyobb kihívást jelent a "mainstream" zsidóság számára. Húsz évvel ezelőtt az Egyesült Államokban még csak maroknyi messiniasztikus zsidó közösséget lehetett találni - ma legalább 207 kongregáció létezik. Két tucatnál is több van belőlük hét másik országban, köztük Izraelben, Oroszországban, Hollandiában és Ausztráliában. A teljes taglétszám jóval tízezer fölött van.

A zsidókban többnyire visszatetszést kelt a zsidó szimbólumok és a keresztény hit e furcsa zagyvaléka. A messianisztikus zsidó mozgalom evangélistái azonban az elmúlt két évtizedben buzgón munkálkodtak azon, hogy lebontsák a szigorú választóvonalat, amely csaknem kétezer éve elválasztja egymástól a judaizmust és a kereszténységet. A messianisztikusok felfogásában az Újtestamtum zsidó könyv; azt, hogy Jézust a messiásnak tartják, nem tekintik a judaizmus elárulásának, vagy esetleg keresztény "megtérésnek", hanem úgy fogják fel, mint visszatérést az egyedül autentikus "zsidó hithez".

Miközben sokan azonosítják a Jézus-hívő zsidókat a Jews for Jesus (Zsidók Jézusért) nevű, harcos kedvű és agressziv evangelizáló mozgalommal, valójában ez a csoport csupán a legismertebb a mintegy százötven hasonló közül, melyek mindegyike a zsidók megtérítését célozza meg.

http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=232
2005. március 1., kedd 11:37
A Katolikus Egyház és az állam kapcsolata Magyarországon - Veres András püspök előadása
Erről a helyről is szeretném üzenni a politikusoknak: a kétezer éves Egyház a mainál sokkal nagyobb próbatételeket és üldöztetéseket is túlélt már. A sok és sokszínű politikai rendszerek, amelyek az Egyházzal szemben ellenségesen viselkedtek - igaz, a nem ellenségesen viszonyulók is - azóta a történelem süllyesztőjébe kerültek, de az Egyház ma is él. Jó, ha megismerik Krisztus ígéretét, hogy ti. az Egyházat a pokol erői sem győzhetik le (vö.: Mt 16,18.).


Az ószövetségi messianisztikus elképzelések eleve kizárják azt, hogy messiásként Jézust elfogadhassák az Ószövetségben hívők, hiszen nekik nem egy olyan messiás lett beígérve mint Jézus, hanem a "végidőkben" születő Immánuel, aki földi célok megvalósítását lenne hivatott realizálni (Ézsiás 2,1-4; 11,1-12; 49,23; 49,26; 60,1-16; 61,5-6; 63,1-4; 66,10-13; Zsoltárok 2,1-9; Mikeás 4,1-4; 5,1-14; Jelenések könyve 2,26-27; Pál levele a zsidókhoz 4,9; 6,9; 6,13; 6,17; stb.). De mint a közmondás is helyesen állítja, hogy "egy fecske még nem csinált nyarat", ugyanez a helyzet Immánuellel kapcsolatosan is. Az ószövetségi messianisztikus elképzeléseket valójában nem Immánuel fogja megvalósítani, hanem a hívő tömegek konzekvens és kitartó igyekezete a vallási micvák (előírások) betartása árán, ami a messianisztikus idők eljövetelének legfontosabb feltétele valójában:

http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
A zsidóság számára tehát elsõsorban a messiási kor és nem a Messiás személye iránti vágy a döntõ jelentõségû. Ez a vágyakozás azt is jelenti, hogy hitünk szerint a világnak és az emberi életnek célja, értelme van, s hogy a Mindenható ad célt és értelmet az embernek és az egész világnak. Az embernek küzdenie kell egész életében, hogy a világ jobb legyen, hogy Isten célja, a megváltás mielõbb megvalósuljon. „Az élet küzdelem, s az élet célja e küzdés maga” — olvashatjuk Az ember tragédiájában. A zsidó vallás szerint azonban a küzdés még nem cél, csupán eszköze a megváltás, a messiási kor eljövetelének.

Messiáshitünk aktív cselekvésre késztet: nem csupán várnunk kell õt, de eljöveteléért erõnkhöz képest mindent meg is kell tennünk.

Raj Tamás

http://www.zsido.com/blog/milyen_lesz_a ... sias/10/43
http://regi.zsido.com/zstsz09/01hetlevelezo.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Rabbi Aryeh Kaplan:
Milyen lesz a zsidó Messiás
Mit hoz a jövő?
A fogadására előkészített világra születik azután a Messiás.
Halandó emberi lény lesz, akinek emberi szülők a szokásos módon adnak életet.


Nem véletlenül utasítják el tehát az alábbi vélemények is Jézust, mint az Ószövetség messiását:

http://www.mek.sk/04000/04093/html/szocikk/12291.htm
Magyar Zsidó Lexikon
Jézus
A szűztől való születés hite is ezt a célt szolgálja. Ehhez hasonló elképzelés a görög hérosz-folklórban, de más népeknél is megtalálható s a legendának mindig az a célja, hogy a néppel szemben a hérosz felsőbbrendűségét szimbolizálja. Amilyen fontos volt J. isteni származásának lerögzítése, éppen olyan fontos volt annak a bizonyítása is, hogy J.-ban a zsidó messianizmus is megvalósult. De a zsidó hagyomány emberi származásúnak képzelte el a Messiást. A két ellentétes felfogás összeegyeztetése szinte lehetetlennek látszott. Az őskeresztény naiv csodahite azonban nem tudta az egyik gondolatot feláldozni a másikért és keveset törődvén a következetességgel, J. származását Dávid királyra vezeti vissza a két Evangélium két különböző családfája (Máté 1. és Lukács 3.).

http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
A messiáshit
Az átlag zsidó ezért a messiási kort „az idõk végén” úgy képzeli, mint az örök béke korszakát, amelyben a világ és az ember megváltásán (megjavulásán) túl a saját népi reményei is megvalósulnak. Érdekes azonban, hogy ezek a jóslatok és reménységek egyáltalán nem azonosak azokkal a keresztény teológusok által meghatározott, úgynevezett krisztológiai helyekkel, amelyek szerint a zsidó Biblia (az Ószövetség) állítólag Jézus eljövetelét igazolja. Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)

http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
Májmúni sorra megvizsgálta a Messiásról szóló bibliai tanításokat (mellesleg a keresztény felfogás szerinti, úgynevezett „krisztológiai helyek” nem is tartoznak ide!), és megállapította, hogy ezek mind itt, a földi életben fognak megvalósulni.

http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... esztenyseg
http://zsido.pontez.hu/konyvek/Zsid%F3+ ... s/307/3613
http://regi.zsido.com/zstsz06/01hetlevelezo.htm
Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás.

Utal-e a zsidó biblia Jézusra mint messiásra?
Az évszázados hitvitákon és a több évezredes disputáción Jézus messianizmusát nagyon sokszor tórai („Ó”-szövetség) idézetekkel igyekszenek bebizonyítani. Az efféle idézetek megzavarhatnak bárkit, akinek csupán felületes ismeretei vannak a judaizmusról, és pláne ha nem tud héberül.

Az idézetek és fordítások pontossága
Ezek a passzusok vagy úgynevezett „bizonyító erejű szövegek” csupán azért látszanak Jézusra utalni, mert pontatlanul idézték vagy félrefordították őket, illetve a szövegösszefüggésből kiragadva idézték őket.

A „názáreti”
A legkönnyebb olyan próféciát igazolni, amelynek nincs hiteles forrása. Az Újszövetség tesz bizonyságot erről, amikor szép számú „próféciát” idéz, olyat aminek nem találunk forrást, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja.

http://www.zsido.com/konyvek/ (már nem érhető el)
Judaizmus kontra Kereszténység
„Új” szövetség
A „názáreti”
A legkönnyebb olyan próféciát beteljesíteni, amit az ember maga talált ki. Az Újszövetség maga tesz bizonyságot erről a sarkigazságról, amikor szép számú „próféciát” fabrikál a puszta semmiből, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja.

http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... das_konyve
http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Softim: A Bírák könyve, A király szabályai
A Messiás szabályai
A názáreti Jézusra is – aki Messiás akart lenni és akit kivégzett a bíróság – van utalás Dániel próféciáiban, mint írva van [Dániel 11:14]: „a te néped gonosz fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elbuknak.” Valóban lehet-e ennél nagyobb buktató? Valamennyi próféta a Messiásról, mint Izrael megváltójáról és megmentőjéről beszélt, aki összegyűjti a szétszórtakat és a micvák megtartását szorgalmazza.

http://hamantaschen.blogspot.com/2007_0 ... chive.html
Orthodoxes Judentum in Jerusalem / Jewish Zionist Orthodox / יהדות אורטודכסית - חרדית וציונית
Montag, Mai 21, 2007
Die Arroganz der christlichen Missionare
Nach Hunderten wenn nicht sogar nach 1000 Jahren hat sich die katholische Kirche endlich bequemt zuzugeben, dass J. keine einzige Bedingung eines Meschiach erfuellt hat. Im Talmud Sanhedrin finden wir eine Liste jeglicher Bedingungen, die ein Meschiach erfuellen muss und J. ist zu 100% gescheitert.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Évszázadok, vagy akár 1000 év után a Katolikus Egyház végre hajlandónak mutatkozott elismerni, hogy Jézus egyetlenegy feltételt se teljesített a messiássághoz. A Talmud Sanhedrinjében találunk egy listát minden feltételről, amit egy messiásnak teljesítenie kell és Jézus 100%-ra meghiúsult.--

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Kérdése van? - kattintson ide
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás forabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

- A zsidók töbsége miért nem fogadj el Jézust Messiásnak? Pedig a próféciák is ráillenek Pl:Zsolt.22.15-19.,és még sok más. Köszönettel:István

Kedves István! A próféciák többnyire azért „illenek” Jézus történetére, mert utólag úgy írták le azt, például semmi nem szól arról, hogy Jézus lesz a megváltó neve, Immánuelrol szól a próféta, de az nem a megváltóról szóló szöveg, s csak utókor nevezte el Jézust Immánuelnek. Számos úgynevezett prófétai hely a zsidó hagyomány szerint nem prófécia, így a Zsoltárok könyve szent, de nem prófétai szöveg. A 22. zsoltár említett része nem is a messiásról, hanem Istenrol szól. A valódi, a messiási korról szóló bibliai (prófétai) szövegek viszont nem valósultak meg, pl. „Összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel egyik nemzet a másik ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút” (Jesája könyve, 2. fejezet 4. vers). Ettol még persze a messiási korra vetített vágyaink és reményeink azonosak lehetnek. Üdvözlettel: R.T. (*Raj Tamás főrabbi)


A vallásos ószövetségi vélemények tehát nem Jézust tartják értelemszerűen a messiásuknak, hanem Immánuelt, akit számukra Ézsaiás könyve jövendölt meg:

Ézsaiás könyve
7,10 Az Immánuél-jövendölés
Ezután így szólt az Úr Áházhoz:
7,11 Kérj jelt Istenedtől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból!
7,12 De Áház így válaszolt: Nem kérek, nem kísértem az Urat!
7,13 Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok?
7,14 Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.

60,1 A megváltott nép boldogsága
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.
60,5 Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül.

60,11 Kapuid legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével.
60,12 De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak.

60,15 Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre.
60,16 Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én, az Úr, vagyok szabadítód és megváltód, Jákób erős Istene.

61,5 Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok.
61,6 Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek.

63,1 Ítélet a népek fölött
Ki jön ott Edómból, vérvörös ruhában Bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel? - Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz!
63,2 Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos?
63,3 A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem.
63,4 Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje.

66,7 Jeruzsálem jövendő boldogsága
Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra.
66,8 Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris megszülte fiait.
66,9 Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést? - kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? - kérdezi Istened.
66,10 Örüljetek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!
66,11 Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyújtó emlőjéből. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét.
66,12 Bizony, ezt mondja az Úr: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket.
66,13 Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!

Mikeás
5,1 A Messiás uralkodása
Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.
5,2 Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izráel fiaival együtt.

5,6 Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik.
5,7 Olyan lesz Jákób maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai közt, mint az oroszlánkölyök a juhnyájak közt: amerre jár, tipor és tép menthetetlenül.
5,8 Kezed ellenfeleidre nehezedik, minden ellenségedet kiirtod.

http://www.nai-israel.com/israel/artice ... icleID=117 (már nem érhető el)
Jesus oder Immanuel?
Doch bleiben wir bei der Frage: Immanuel oder Jesus? Hat Gott im Nachhinein den Namen des Messias von Immanuel auf Jesus abgeändert?
Nein, Gott hat nichts nachgebessert, sondern diese beide Namen waren schon immer im Heilsplan Gottes verankert.
Mit diesem sanftmütigen Messias unter dem Namen Jesu kann das jüdische Volk nichts anfangen, denn es wartet auf den verheißener Messias mit Namen Immanuel, der mit eisernem Stab die Völker regieren wird (Offenbarung 12,5; 19,15).
--Jézus vagy Immánuel?
De maradjunk a kérdésnél: Immánuel vagy Jézus? Megváltoztatta Isten utólag a messiás nevét Immánuelről Jézusra?
Nem, Isten nem javított utána, hanem már mind a két név le volt horgonyozva Isten megváltástervében.
Ezzel a Jézus nevű jámbor messiással a zsidó nép nem tud mit kezdeni, hanem az Immánuel nevű megígért messiásra vár, aki vaspálcával fogja a népeket kormányozni (Jelenések könyve 12,5; 19,15).--

Jelenések könyve
2,26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett,
2,27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

Zsoltárok
2,1 Isten és felkentje diadalmaskodik
Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek?
2,2 Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen:
2,3 Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!
2,4 A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket.
2,5 Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket:
2,6 Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!
2,7 Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!
2,8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
2,9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!"


Az ószövetségi elképzelések kétféle messiást helyeztek kilátásba:

Link
Kép
Mashiach ben Josef (Messiás, József fia)

és

Kép
Mashiach ben David (Messiás, Dávid fia)

A két messiás természetesen nem azonos:

http://www.nai-israel.com/israel/artice ... icleID=141
(Sajnos már nem elérhető!)
Das zweifache Erscheinen des Messias (Kommen und Wiederkommen) wird im Judentum als "Messias ben Josef" und "Messias ben David" bezeichnet. Das erste Kommen gilt den Nichtjuden, so wie Joseph in Ägypten als "Messias ben Joseph" zuerst den Heiden zum Heiland wurde, um hinterher bei seinem zweiten Kommen als "Messias ben David" zu seinen Brüdern, den Juden zu kommen. So wie die Juden nur den irdischen Messias im Blick haben, so haben die Christen nur den spirituellen Messias im Sinn, dabei gehören beide zusammen.
--A kétszeres megjelenése a messiásnak (jövetele és újrajövetele) a zsidóság által "Messiás-József Fia" és "Messiás-Dávid Fia"(Immánuel) lesz megjelölve. Az első jövetel a nemzsidóknak érvényes, így József Egyiptomban, mint "Messiás-Joseph Fia" először lett a hitetlenek üdvözítője, utána a második jövetele mint "Messiás-Dávid Fia" az ő testvéreihez, a zsidókhoz jön. Így a zsidók részére a földi messiás van kilátásban, a keresztényeknek csak a spirituális messiás a fontos, pedig ezek összetartoznak.--


Immánuel megszületését és fellépését az ószövetségi messianisztikus elképzelések szerint jeleznie kellett a diaszpórából való újonnan megalakított Izraelbe történő bevándorlás (alija - עלייה), tehát Izrael megalakulása az ószövetségi megváltási tervek jegyében kellett megtörténjen. A végcél a bibliai értelemben vett Izrael megváltása, ami a messianisztikus elképzelések megvalósulását feltételezi. Ennek viszont a szükséges alapfeltétele volt úgymond maga a diaszpóra (galut - גלות -szétszóratás):

http://zsido.hu/index.php/zsido-hitelet ... sag-eszmei
http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
A zsidóság eszméi
Különös, de ez a mondat egy rabbi részérõl hajdan elhangzott az angol parlamentben, és a hallgatóságot meggyõzve, lehetõvé tette, hogy a zsidók visszatelepüljenek a brit birodalomba. Oroszlánszívû Richárd ugyanis még a 12. században kiûzte õket országából, s ez a rendelet hosszú évszázadokon át érvényben maradt. (Így például Shakespeare életében nem is láthatott zsidót, Shylock alakját csak fantázia alapján mintázhatta meg.) Végül egy amszterdami rabbi, Menáse ben Jiszraél (minden bizonnyal Spinoza mestere) kért kihallgatást Oliver Cromwelltõl, aki nemcsak hajlandó volt fogadni õt, de lehetõséget adott neki, hogy 1655-ben, a londoni Parlamentben beszédet mondjon.
A rabbi a Szentírásra hivatkozott, miszerint Isten elõbb szétszórja Izrael népét a Föld négy szélére, majd onnan, a messiás eljövetelekor, egybegyûjti õket. „Zászlót emel a népek felé, és egybegyûjti Izrael eltaszítottjait, s visszahozza Juda szétszórtjait a Föld négy szárnya felõl” (Jesája könyve, 11. fejezet 12. vers). Ám ha az angol parlament nem teszi lehetõvé, hogy Angliában, az európai kontinens peremén, „az égbolt szélén” éljenek, hogyan teljesítheti ígéretét a Mindenható Isten? Elutasító magatartásával Cromwell és az angol parlament - így érvelt a rabbi - voltaképpen Isten tervét és a messiás eljövetelét akadályozza...
Így tértek vissza a zsidók Anglia földjére.
Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)

http://regi.zsido.com/av9/rebbe.htm (már nem lehet elérni)
A három gyászhét jelentősége
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Alászállás, hogy felemelkedhessünk
Ennek fényében a számûzetés nem más, mint egy átmeneti nehézség egy nagyszerû cél elérése érdekében. Bölcseink szerint a felemelkedés érdekében megtett alászállás valójában nem nevezhetõ alászállásnak (Mákot 7b.). Ugyanígy, mivel az Örökkévaló célja az Õ népének számûzetésével valójában az, hogy magasabb szintre emelje, a számûzetésben elszenvedett nehézségeket elhomályosítja a végsõ cél.

Bölcseink szerint a Messiás ugyanazon a napon született, amelyiken a Szentély elpusztult (Bráchot 2:4.; Échá Rábá 1:51.), vagyis a Szentély pusztulása a Megváltás Korára való felkészülés folyamatának kezdõpillanata. A zsidó nép bukása valójában a Messiás elhozatalának isteni szándékát rejti, valamint Izraelnek és az egész világnak a végsõ kiteljesedés elérését.

A burok elhántása
Bölcseink a számûzetést a magvak elvetéséhez hasonlítják (Pszáchim 87b.), miképpen a próféta is így mondja (Hóseá 2:25. Lásd még Torá Or, Pársát Besálách, 61a. oldal.): „Bevetem (Izraelt) magamnak az országban.” Aratáskor a betakarított termés jóval meghaladja az elvetett magok számát – ez a növekedés jól példázza a számûzetés hosszú távú hozamát.
Ahhoz, hogy ez a növekedés bekövetkezhessen, teljesen el kell hántani a mag külsõ burkát, hiszen csakis ezután fejlõdhet a mag virágzó növénnyé. Éppígy, a Szentély pusztulása és a zsidó nép számûzetése valójában a felszínesség elhántását célozza, amely lehetõvé teszi, hogy a zsidó nép kiteljesedhessen a Megváltás Korára.

http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
A zsidó vallás szerint azonban a küzdés még nem cél, csupán eszköze a megváltás, a messiási kor eljövetelének.
Raj Tamás

http://www.szombat.org/+a+messianizmus+ara.html
A messianizmus ára
Már bevezető megjegyzéseiben autoriter hangon kijelenti Scholem, hogy a judaizmus „minden formájában és alakjában, mindig ragaszkodott egy olyan megváltásfogalomhoz, amely azt a „»nyilvánosság előtt« zajló folyamatnak fogta fel” (83). A kereszténységben, ezzel szemben, „a megváltás a szellem szintjén, a láthatatlanság birodalmában zajló folyamat”. A zsidó megváltás „a történelem színterén és a közösség közegében” történik, míg a keresztény megváltás „a lélekben, az egyén világában” következik be.

http://www.szombat.org/archivum/h0308a.htm
Jonathan Webber:
Mennyire transznacionális a modern zsidó diaszpóra?
Századokon át bizonyosan nem próbáltak zsidók tömegesen visszatérni Izrael földjére; ellenkezõleg, egyre messzebb és messzebb szóródtak szét, egészen Indiáig és Kínáig, a legutóbbi idõkben pedig Dél-Afrikáig, Ausztráliáig illetve a Csendes-óceán szigetvilágáig és Dél-Amerikáig. Isten majd eldönti, mikor térnek vissza Izraelbe, a meghatározatlanul távoli jövõben. A számûzetés hosszú idõszaka nem volt olyan rossz, mint amilyennek azt az úgynevezett könnyes történelem, vagyis az a cionista történetszemlélet láttatni szeretné, melynek meghatározó elemeit a szûnni nem akaró pogromok és az antiszemitizmus alkotják.

http://www.rabbi.hu/resp/staller-debrecen2003.htm
Dr. habil Staller Tamás Ph.D., egyetemi tanár:
Az igazi Izrael: Erec vagy Gálut
Vagyis, a szóbeli hagyományban megfogalmazottakból kiolvasható, hogy tudniillik, a zsidó népnek szét kell szóródnia a világban, mert az Örökkévaló üzenetét, azaz: kinyilatkoztatott törvényét el kell vigye a népek közé. A Messiás pedig akkor jön el, ha ezt a misszióját Izrael véghezvitte.

Az igazi Izrael - nyilvánvalóan nem választás kérdése, ezért. Legalábbis, nem az - teológiailag. A judaizmusban Erec Jiszroél, a Föld, ahol Mózes a Törvényt az Örökkévalótól átvette, mindig is a zsidó élet megszentelt színtere volt és marad. A galut (számüzetés), a szó tartalmától eltérően tehát, nem valamiféle büntetés, hanem a Teremtővel kötött szerződésben foglalt küldetés teljesülése.


Egyes elképzelések szerint az alija (szétszóratásból történő visszatérés) nem lesz teljes, stratégiai okokból:

http://www.szombat.com/archivum/regi/h9806c.htm
A Magyar Zsidó Kultúrális Egyesület Folyóirata
Vége az alijának?
A zsidók megfogadták Herzl szavait, és a világ minden tájáról ezrével özönlöttek a Jisuvba, majd később Izrael Államba. Mára azonban mintha kiapadt volna a bevándorlók folyama. A sors iróniája, hogy a cionizmus megszületésének századik évfordulója mintha az alija végét jelezné.

Úgy tűnik azonban, hogy mára a "végveszélyben lévő" zsidóság utolsó nagy tárháza is kiürült.

Yehezkel Dror, a A cionizmus újraértelmezése c. könyv szerzője úgy véli, az igazi cionizmus a zsidóság egészének boldogulását, jólétét tarja szem előtt. Szerinte a zsidóság egy részének igenis diaszpórában kell élnie, mivel a biológiai és atomfegyverek korában a szétszóratás meggátolja, hogy az egész nép esetleg elpusztuljon, s azért is, "mert az izraeli és a diaszpóra-zsidóság közötti kapcsolat fokozza a kreativitást."

http://www.szombat.org/archivum/regi/h9802c.htm
Aliza Shenhar
A cionizmus jelentősége a mai Európában és az Izrael-diaszpóra viszony*

Fontos, hogy Izrael olyan fórumot teremtsen a diaszpóra-zsidóság számára, amelyen hallathatják hangjukat lehetővé teszi, hogy kifejtsék véleményüket Izrael Állam nemzeti politikájáról, melyek hatással vannak a diaszpóra-létre.

Meggyőződésem, hogy Izrael továbbra is központi szerepet játszik a zsidó világban, még ha a zsidó nép cselekedetei ezután nem kizárólag a perifériáról irányulnak majd az izraeli centrumba. A kapcsolatrendszer kétirányú lesz Izrael és diaszpóra között.

*Izrael moszkvai nagykövetének beszéde az európai zsidóság jövőjével foglalkozó, 1997. júniusában Strasbourgban rendezett tanácskozáson hangzott el.

http://www.zsido.com/konyvek/a_teremtes ... gbol_isten
http://www.zsido.com/konyvek/a_teremtes ... g/106/1596
http://regi.zsido.com/zstsz06/12hetlevelezo.htm
Köves Slomó rabbi
A Teremtéstől a Messiásig
Nektek, embereknek az a dolgotok, hogy folytassátok ezt a folyamatot. Terjesszétek ki Izrael határait, és azon munkálkodjatok, hogy a szombat szentsége hassa át a hét többi napjait is. Mindaddig terjesszétek ki az isteniség táborhelyét, míg magába nem foglalja az egész Földet, „mint ahogy a vizek beborítják a tenger fenekét” [3] .

Nem csoda hát, hogy a Talmud azt ígéri: „az eljövendő világban Izrael határain túl terjeszkedik, és elfoglalja az egész Földet” [4] . Az egész világ olyan szent lesz, mint Izrael. Ma ez még rejtve van, a jövőben feltárulkozik.

A Báál Sém Tov egyik első követője Oroszországból Izrael földjére szeretett volna emigrálni. Ott akarta hagyni számos közösségi feladatát (híres rabbi volt) és mindazt a jótékonysági munkát, amivel foglalkozott, és ki akart vándorolni a Szentföldre. A Báál Sém Tov röviden és lényegretörően válaszolt neki: „Ne fuss Izraelbe. Inkább mách do Erec Jiszróél, változtasd az itteni világot Izrael földjévé.”


A diaszpórából egészen a 19. század utolsó éveiig nem volt kimutatható aktívabb igyekezet arra nézve, hogy létrehozzák Izraelt:

http://www.zsido.hu/ujelet/archiv/u982006.html
http://regi.zsido.com/books/donin/donin ... zmus_2.htm (már nem lehet elérni)
És bár egyes zsidók idõnként visszatértek a Szentföldre, hogy ott éljék le utolsó éveiket, és ott temessék el õket, tömeges visszatérésre, letelepedésre és független, szuverén zsidó állam újraalapítására nem törekedtek egészen a 19. század utolsó éveiig.


Mi lehetett a motivációja ennek, és miért éppen az 1800-as évek utolsó évei játszottak ebben a változásban szerepet?

Vizsgáljuk meg ennek felderítése folyamán először, hogy mi történt a 19. század utolsó évei óta ezen a téren:

1, 1897 augusztus 29-31-én a bázeli I. Cionista Világkongresszuson lett megfogalmazva a "ha akarjátok, az álom valósággá válik" mottó kíséretében Izrael megalapításának a terve (az ószövetségi magyarázatok szerint meg kell történjen a alija Izraelbe ezekre az időkre: Ézsaiás 11,12; 43,5; 56,8; Mikeás 4,12). Ezen a kongresszuson hagyták jóvá Izrael himnuszát (Ha-Tikva-t). A Magyarországon született Herzl Tivadar (1860 - 1904) a kongresszussal kapcsolatosan az alábbi gondolatot jegyezte be a naplójába:

http://www.zsinagogak.com/index.php?opt ... &Itemid=46
2008. szeptember 08.
Cionizmus
A század vége felé egyre kiterjedtebbé vált az ún. Chibat Cion mozgalom. A mozgalom vezetõi Achad Haam, Smolenskin, és Gordon voltak. Rotschild báró segítségével földmûvelõ telepeseket küldtek Palesztinába.

Herzl így írt naplójában: "Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok".
"1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. (...) Herzl jóslata "szinte idõre" beteljesedett. 1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után – osztották fel a brit Palesztin mandátumot egy zsidó és egy arab államra.


Feltétlenül érdemes itt megemlíteni azt a tényt, hogy az ószövetségi messiás születési konstellációját (1999.08.11. - kozmikus kereszt) alkotó égitestek, melyek egyben a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek is, 1897 novemberében álltak együtt utoljára a Zodiákusban az 1999-es dátumot megelőzően, amire ezután fogok még kitérni:

1897.11.24. 11:19 UT +2.00 Jeruzsálem
"MC"-Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió


2, Izrael megalapításának a kivitelezésében kiemelkedő szerepe volt báró Lionel Walter Rothschild-nak (1868 - 1937; apja: a bankár Nathan Mayer Rothschild báró; nagyapja: a bankár Mayer Amschel Rothschild), az angol zsidóság egyik vezetőjének. Arthur James Balfour angol külügyminiszter 1917 november 2-án keltezett levele Walter Rothschildot arról tájékoztatta, hogy az angol kormány támogatja a cionista törekvéseket Izrael létrehozását illetően:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Balfour-ny ... %281917%29
Külügyminisztérium
1917. november 2.
Kedves Lord Rothschild!

Nagy megtiszteltetés nekem, hogy közvetíthetem Őfelsége kormányától az alábbi szimpátia-nyiltakozatot a zsidó cionisták törekvésével, amit javasolt és jóváhagyott a Kabinet is.

„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesztinában, és minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát.”

Nagyon örülnék, ha ezt a nyilatkozatot a Cionista Világszövetség tudomására hozná.

Szívélyes üdvözlettel:
Arthur James Balfour
Az eredeti levél


3, 1897 és 1999 között "félúton" megtörtént Izrael állam életrehívása (1948.05.14.; 5708. Ijar 5.) Palesztínában. Izrael egy teokratikusnak nevezhető állam, mivel amióta i.e. 445-ben Ezsdrás elfogadtatta az általa elkészített Tórát a néppel alkotmány gyanánt, azóta a vallásos zsidóságnak a Tóra az alkotmánya és értelemszerűen az újonnan megalakult Izraelnek is. Izraelben eddig kizárólagosan csak vallásos házasságkötés volt lehetséges. Az anyakönyvvezetés és a származás eldöntése is vallási kézben van David Ben Gurion (Izrael életrehívója, és első elnöke) döntése következtében:


http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
Újjáépítették a Szentélyt, Jeruzsálemet fallal vették körül, s ami a legfontosabb, a nép i.e. 445 õszén elfogadta legfõbb törvényéül, mondhatni alkotmányául a Tórát, s igyekezett állami és társadalmi életét ennek jegyében berendezni.
Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás fõrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

Tisztelt Á! Örülök, hogy egyetért véleményemmel. Ami az izraeli állapotokat illeti, alapvetõen ott is ugyanez lenne a véleményem, de tudni kell, hogy Izraelben az állam és az egyház nincs szétválasztva, az országnak nincs is alkotmánya, mert úgy gondolják, - érthetõ okok alapján -, hogy a mózesi törvény (a Tóra) tölti be ezt a szerepet. Ezt a döntést ugyanis a híres jeruzsálemi gyûlés idõszámításunk elõtt 445 õszén határozta el, s ezen igen nehéz lenne, s nem is biztos, hogy szabad-e egyáltalán változtatni. (Véleményem szerint nem szabad és nem is lehet.) (Valószínûleg hasonló helyzet adódna a Vatikán vagy jó néhány iszlám ország tekintetében.) Persze, merõben más a helyzet egy európai ország esetében. Szívélyes üdvözlettel: R.T.

Kedves Ákos! Izrael ugyan nem egészen szekuláris állam, mert alkotmánya a Biblia, pontosabban a Tóra (Mózes öt könyve), ezért csak vallási házasságkötés és válás lehetséges, és szombat a heti munkaszüneti nap, de ugyanakkor a hétköznapokat nem járja át a vallás. A zsidó lakosságnak mintegy 20 százaléka vallásos. A zsidósághoz való tartozás a hagyományos zsidóságban valóban anyai ágon számít, de az ókori zsidóság, egyes modern irányzatok az apai származást is elfogadták, és Izrael Állam is figyelembe veszi. Üdvözlettel: R.T.

Kedves Tibor! Amennyiben Önök összeházasodnak (Izraelen kívül bárhol), Ön a hölgy jogán ott maradhat Izraelben. Ha Ön történetesen szintén zsidó vallású, saját jogán is kérheti és megkaphatja az állampolgárságot. Ha nem, a felesége jogán is maradhat. Izraelben egyébként csak vallási alapon történo házasságkötés létezik, akár zsidók, akár nem zsidók a házasuló felek. Szívélyes üdvözlettel: R.T.

http://www.zsidonegyed.com/node/5691
Izraelben ugyanis kizárólag vallási házasságkötés létezik, az esketést végző rabbikat az állam jelöli ki, és a kis ortodox pártok támogatásának fejében a kormányok a legkonzervatívabb rabbik közül választják az esketőket. Ők pedig vagy hivatalos állami dokumentumot követelnek a felmenők zsidóságáról, vagy egy ortodox rabbi tanúsítványát. Neológ rabbi igazolását nem fogadják el, mert a neológok szerint a zsidó apa is elég a zsidósághoz, az ortodoxok viszont csak azt tekintik zsidónak, akinek édesanyja zsidó volt.

Elfogadhatatlan ugyanis, hogy egyes embereknek külföldre kelljen menniük polgári házasságot kötni. Ha pedig vallási szertartást akar valaki, ugyanígy elfogadhatatlan, hogy az állam által kiépített vallási bürokrácia válassza ki a papot, aki összeadja a feleket.

http://zsido.pontezit.hu/konyvek/egyseg ... sido_modon
http://zsido.pontez.hu/konyvek/egyseg_1 ... r/130/1826 (már nem lehet elérni)
Egység 19. - 1994. december
Házasság zsidó módon
A jogi bonyodalmakhoz vezető szabálytalanságok elkerülése érdekében a hagyomány szerint a házassági szertartást csakis a törvényekben járatos személy, elsősorban rabbi vezetheti.

http://regi.zsido.com/gutsabesz/2evfoly ... dvil27.htm (már nem lehet elérni)
29. SMINI, 1998, ÁPRILIS 24., 5758 NISZÁN 28.
ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ
Izraelben – mint talán ismeretes – az esküvő és a válás egyházi, vagyis a rabbinikus bíróságok kezében van. Ezt azt jelenti, hogy nem létezik polgári házasság, hanem minden vallás hívei az illető vallás papjainál esküdnek, illetve válnak.

http://izraeli-hirlevel.com/?p=1353
2010. november 21. vasárnap
Mennyire zsidó egy bevándorló Izraelben, ha nem ortodox?
A probléma fő eredője Ben Gurion döntése volt, valamikor az állam megalakulása után. E döntés értelmében minden, a család és az egyén legszemélyesebb eseményét – az okmányokba kerülő vallási besorolást, a házassági, válási, majd a temetési ceremóniákat és ezek anyakönyvezését – kizárólagosan az ortodox rabbinátus kezébe tette le.
Izraelben nincs polgári házasság.

Ennél fogva a rabbinátus a megmondója, hogy az országba érkező bevándorlók, azok gyermekei és házassága milyen ismérvek alapján tekinthetők – avagy nem tekinthetők – zsidónak.

http://miertcion.blogspot.com/2009/02/f ... eszet.html
2009. február 25., szerda
Jelenleg csak vallási van, a polgári házasság intézményét a nem-zsidó állampolgároknak tartják fenn.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ki_a_zsid%C3%B3%3F
Ugyanakkor Izraelben polgári házasság nincs, a vallási házasságot pedig az ortodox rabbitanács csak halachikus értelemben zsidónak tekintetteknek engedélyezi.


A népszavazás nincs intézményesítve Izraelben, a hadseregben még ma is használatos a sófár a Tóra alapján:

http://www.ujexodus.hu/index.php?cikk=268
http://www.hit.hu/article.html?id=213
Rós hasaná – a kürtzengés ünnepe
Az izraeli hadseregben egyébként Mózes törvénye szerint a mai napig is használják a sófárt.

http://www.lauder.hu/web/guest/article? ... ICLE=79516
Ros Hásáná, a zsidó újév
Legújabban pedig a sófár adta hírül Jeruzsálem újraegyesítését az 1967-es háború során, mikor az izraeli hadsereg (CÁHÁL) főrabbija (Slomo Goren) megfújta azt az úgynevezett "Siratófalnál".

http://www.168ora.hu/cikk.php?id=9335
2008. február 14. 15:34
Szavaznak a népek
Referendumok a nagyvilágban
Hogy ne csak európai példákról essék szó, megkérdeztem régi jó barátomat, Yehuda Lahavot (a 168 Órát is tudósítja), hogy náluk, Izraelben mi a helyzet. Nos, ott az államalapítás óta még nem volt népszavazás. Izraelnek nincs alkotmánya (*). A népszavazás nincs intézményesítve.
(*saját megjegyzés: Izrael alkotmánya a Tóra)


4, Winston Churchill angol miniszterelnök (tagja volt 1901-től az "United Studholme Loge No. 1592" szabadkőműves páholynak, majd a "Rosemary Lodge No. 2851" páholynak) 1946.09.19-én javasolta Zürich-ben az Európai Egyesült Államok létrehozását.
1955.12.08-án Paul Michel Gabriel Lévi (1910 - 2002; Európa Tanács kulturális osztályának a volt vezetője; a II. világháború után áttért a katolikus hitre) ötlete alapján az 1949.05.05-én Londonban megalapított Európa Tanács szimbóluma lett a Jelenések könyve 12,1-ben részletezett jelkép:

Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

http://www.alt.unitas-ruhrania.org/seite90.htm
http://glaube-und-kirche.de/europafahne.htm
http://www.israel-shalom.net/home.html (már nem lehet elérni)
--> Artikel -->
"Europas Christliche Flagge Wissenswertes über die Fahne der Europäischen Union (2003)"

Wie die christliche Flagge der Europäischen Union entstand, und was diese bedeutet:
Hier mache ich es mir etwas einfach und zitiere aus dem Katholischen Sonntagsblatt. Dies ist die Quelle der hiesigen Zitate: Der Sonntag, Kirchenzeitung für das Bistum Limburg, So. 11.10.1998, S. 7

"Seit einiger Zeit schon ist sie uns vertraut, hängt sie doch an vielen öffentlichen Gebäuden neben der deutschen Flagge. Gemeint ist die Europafahne: zwölf goldene Sterne auf dunkelblauem Grund. Fragt man jedoch danach, was diese zwölf Sterne symbolisieren, stößt man auf unterschiedliche Antworten. Viele wissen gar keine Antwort und reagieren mit einem Achselzucken. Andere können sich noch erinnern, dass die Europäische Union einmal aus zwölf Staaten bestanden hat und glauben, damit die Antwort auf die Frage gefunden zu haben. Aber diese ist ganz anders.

Die Geschichte der Fahne hat ihren Ursprung eigentlich schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Paul Levi, ein Belgier jüdischer Abstammung, sah damals in Löwen Eisenbahnzüge fahren, in denen Juden von der deutschen Gestapo nach Osten in eine ungewisse Zukunft transportiert wurden. Damals legte Levi das Gelübde ab, wenn er den Krieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten lebend überstehen würde, zum katholischen Glauben überzutreten. Er überlebte und wurde katholisch.

Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat gegründet, und Paul Levi wurde Leiter der Kulturabteilung des Europarats. Sechs Jahre später, 1955, wurde die Frage einer gemeinsamen Flagge der Mitgliedsländer des Europarats diskutiert. Sämtliche Entwürfe in denen, etwa nach dem Vorbild der skandinavischen Flaggen, ein Kreuz enthalten war, wurden von den Sozialisten als ideologisch gebunden und als zu christlich abgelehnt.

Eines Tages kam Levi damals an einer Statue der Mutter Gottes mit dem Sternenkranz vorbei. Durch die Sonne beschienen, leuchteten die goldenen Sterne vor dem blauen Himmel. Levi suchte daraufhin Graf Benvenuti auf, einen venezianischen Christdemokraten und damals Generalsekretär des Europarats, und schlug ihm vor, zwölf goldene Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne zu wählen, was dann allgemein akzeptiert wurde. Und so ziert heute in allen Staaten der europäischen Union der Sternenkranz Mariens die Europafahne.

Warum aber wird Maria mit diesem Sternenkranz dargestellt? Im letzten Buch des Evangeliums, der "Offenbarung des Johannes" oder auch "Apokalypse" genannt, heißt es: "Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt" (12, 1). Die Zwölfzahl der Sterne ist Hinweis auf die zwölf Stämme Israels (Genesis 37, 9) und somit auf das Volk Gottes. Der Kranz als Symbol des Erfolgs und des Triumphs signalisiert die Unbesiegbarkeit der Frau. Johannes, der Autor der Offenbarung, spricht nur von einer "Frau". Er nennt sie nicht Maria. In der katholischen Auslegung der Bibel wurde eine Zeitlang die Meinung vertreten, mit der "Frau" sei Maria gemeint, da einige Kapitel später die Offenbarung erwähnt, diese Frau werde den Messias gebären. Daher, so die Auslegung, könne es sich nur um Maria handeln."

Gegen diese Auffassung spricht aber, dass diese "Frau" in Offenbarung 12,17 als "Mutter der Christen" bezeichnet wird. Daher ist es nahe liegend, in der "Frau" das Symbol für das Gottesvolk in seiner Einheit von Altem und Neuem Bund zu sehen.

Die Zahl "Zwölf" hatte schon immer für die Menschen eine besondere Bedeutung. Bereits bei den Ägyptern hatte die Unterwelt zwölf Tore. In der griechischen Mythologie hatte Herakles zwölf Aufgaben zu erfüllen, um somit die Vollkommenheit zu erlangen. Die Römer gründeten ihre Rechtsordnung auf ein Gesetz, das auf zwölf Tafeln niedergeschrieben war.

Jesus erwählte aus dem Kreis seiner Gefolgsleute zwölf Männer, die in den Evangelien als die zwölf Apostel beschrieben werden, in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels im Alten Testament. Und in der bereits erwähnten Offenbarung des Johannes heißt es über das himmlische Jerusalem, das als Heimstadt für das vollendete Gottesvolk beschrieben wird: "Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Söhne der Stämme Israels…

Soweit die Zitate. Dazu mein Kommentar:

Außer den Tatsachen über die Erzeugung der EU-Flagge bitte alles weitere mit Vorsicht zu genießen! Die Herausgeber sind katholisch und wohl sehr auf die Hochhaltung Mirjams bedacht, die von der Kirche zu Maria umgetauft wurde. Aber auch diese Maria kann nicht Zeiten überspringen! Die Offenbarung wurde von Johannes geschrieben, als er zur Zwangsarbeit auf der Insel Patmos interniert war. Dies müsste etwa zwischen den Jahren 81-96 nach der neuen Zeitrechnung gewesen sein und damit mehr als 50 Jahre nach der Himmelfahrt! Ich denke nicht, dass G"TT jemals Geschehnisse ein halbes Jahrhundert später dann wieder als Vision für den Zukunft geben würde…

Dass der Erzeuger dieser Flagge ein Jude war, ist weder verwunderlich noch unverständlich! G"TT hat SEIN Volk wunderbar gemacht! Deshalb ist Satan so sehr darauf aus, diejenigen aus diesem Volk, die verführbar sind, zu verführen! Mit Menschen aus den Völkern hat Satan hingegen weniger Probleme, da diese eben nicht wie das Volk G"TTes die Quelle von G"TT in sich haben! Deshalb bevorzugt er es, solche aus dem Volk des EWIGEN zu verführen, - in diesem Fall z.B. so, dass er diesen Paul Levi nicht ermorden ließ und ihn offensichtlich danach an seinen Schwur erinnerte, der katholischen Kirche beizutreten! - Dies sollte auf Juden auch insgesamt einige Schatten werfen, da ja - wie immer in dieser herrlichen Welt, in der doch alle Menschen gleichberechtigt sind - niemals gesagt wird, dass ein Katholik oder ein Protestant, ein Baptist oder ein Charismatiker usw. usw. dies oder das gesagt, getan, gedacht oder gemeint hat, sondern merkwürdigerweise wird nur bei Juden der Glaube und die Herkunft bekannt gegeben! Also, dass auch hier ein Jude von Satan mit dieser Aufgabe "beehrt" wurde, ist weniger verwunderlich…

Es gibt aber auch andere Gründe für die 12 Sterne! Diese sollten ebenso die 12 Tierkreiszeichen symbolisieren…. Sowohl also die christlichen wie sonstigen abergläubischen Menschen, die sich in der EU-Flagge, zumindest geistig, verewigen wollten, haben darin eine Möglichkeit finden können! Etwas mehr darüber finden Sie unter: http://www.flaggenlexikon.de/froeu.htm

--A Vasárnap-, egyházi újság - Limburg, 1998.10.11., 7. old.
1949. május 5.-én alapították Londonban az Európa Tanácsot, és Paul Levi lett a kulturális osztály vezetője. Hat évvel később, 1955-ben a vita az Európa Tanács tagállamainak közös zászlójáról folyt.
Egy napon Levi egy csillagkoszorúval ékesített Mária szobor előtt ment el. A nap megvilágította az aranyló csillagokat a kék ég előtt.

Levi felkereste Graf Benvenutit, egy velencei kereszténydemokratát, aki abban az időben a főtitkára volt az Európa Tanácsnak, és javasolta neki a 12 arany csillagot kék alappal mint Európa zászlaját, amit általánosan el is fogadtak.

Miért van Mária ezzel a csillagkoszorúval ábrázolva? Az evangéliumok utolsó könyve a "Jelenések könyve" - vagy "János apokalipsziseként" is szerepel - így szól: "És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ fejében tizenkét csillagból korona;" (12,1). A 12 csillag a 12 izraeli törzsre utal (Teremtés 37,9) és így Isten népére.--


Link
Kép
Az EU zászlaja

Link
Kép
A Páneurópai Unió zászlaja

Link
Kép
Christ Church Vienna, Austria

Link
Kép

5, A II. Vatikáni Zsinat (1962.10.11. - 1965.12.08.) gyökeres változásokat eredményezett:

a, 1964.11.13-án, pénteken VI. Pál pápa (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; 1897 - 1978) lemondott arról a tiaráról úgymond a világ "szegényei" javára, amivel a milánói egyházmegye ajándékaként 1963.06.30-án pápává koronázták. Így került a pápai tiara (a tiarán szerepel a "Vicarius Filii Dei" felirat, ami annyit jelent, hogy JHVH-Krisztus földi helytartója, tehát a földi hatalom jelképe) Washington DC-be. Azóta egyetlen pápa se viselte többé a "földi hatalom jelképét". A tiaráját 1968.06.30-a óta Washington D.C.-ben, a Szeplőtelen Fogantatás Bazilika (National Shrine of the Immaculate Conception) kriptájában őrzik:

Link
Kép

Kép

b, 1965 január 05-én, a tiarától történt megválásának 53. napján a pápaság történetébel először VI. Pál pápa Izraelbe látogatott, ahol tanácskozott Zalman Shazar (Zalman Sázár) köztársasági elnökkel.

c, A II. Vatikáni Zsinaton 1965.10.28-án elfogadott "Nostra Aetate" nyilatkozat jogosan felmentette a zsidóságot a Názáreti Jézus kegyetlen kereszthalálának a kollektív felelőssége alól, hiszen egy egész népet milyen alapon lehetne bűnösnek tartani Jézus halálában, amikor ezt a korabeli vallási vezetők sugallatának a hatására követelték a tömegek Poncius Pilátustól (Máté 27,24-25; Márk 15,14-15; János 18,38; 19,4-7). A "Nostra Aetate"-t Bécs korábbi érsekének, Dr. Franz König bíborosnak (1905 - 2004) a barátja, egy katolikus hitre áttért pap, Johannes Oesterreicher (1904 - 1993) készítette és hozott nyilvánosságra.

Bővebben:

A II. Vatikáni Zsinat utáni változások

6, 1967-ig a Siratófal (Kotel; הכותל המערבי) jordán fennhatóság alatt állt. Ezen a hatnapos háború (1967.06.05. - 10.) kimenetele (izraeli győzelem) eredményezett változást. Azóta a vallásos zsidók ismét imádkoznak a Siratófalnál, kifejezetten messiásvárás jelleggel:

http://caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=3pchQ71ljI
Orbán Béla: Ima a Siratófalnál
A Siratófal a Messiás várásának helye!

http://www.lauder.hu/web/guest/article? ... ICLE=79516
Ros Hásáná, a zsidó újév
Legújabban pedig a sófár adta hírül Jeruzsálem újraegyesítését az 1967-es háború során, mikor az izraeli hadsereg (CÁHÁL) főrabbija (Slomo Goren) megfújta azt az úgynevezett "Siratófalnál".

http://www.hagalil.com/israel/fundament ... /nai-3.htm
NAI Nr. 253, September 1999, S. 28
http://www.nai-israel.com/israel/artike ... icleID=125 Link (már nem lehet elérni)
Tempelgeräte, Bundeslade und Tempelbau
1948 eroberte Israel das Land ohne Jerusalem und 1967 eroberte Israel Jerusalem ohne den Tempelplatz - beim nächsten Krieg geht es um den Tempelplatz. Daher heißt dieser Krieg Heiliger Krieg.
Doch weil wir in der Endzeit leben - aller Augen richten sich auf das Kommen des Messias, ...

Es geht in Wahrheit also nicht um Politik, sondern um den Sieg Gottes, denn Gott hat verheißen, daß Sein Tempelhaus wieder in Jerusalem sein wird und ER von dort aus alle Welt regieren wird.
von Ludwig Schneider, Jerusalem

--Templomi eszközök, frigyláda és templomépítés
1948-ban Izrael elfoglalta az országot Jeruzsálem nélkül és 1967-ben Izrael elfoglalta Jeruzsálemet a templomtér nélkül - a következő háború a templomtérért fog folyni. Ezért hívják ezt a háborút szent háborúnak.
De mert mi a végidőkben élünk - minden szem a messiás eljövetelére irányul, ...

Igazság szerint, tehát ez nem a politika miatt történik, hanem Isten győzelméért, mert Isten előre jelezte, hogy a temploma ismét Jeruzsálemben lesz és onnan fogja az egész világot kormányozni.--


7, 1986.04.13-án II. János Pál pápa a pápaság történetében első alkalommal meglátogatott egy zsinagógát, éspedig a rómait, ahol professzor Elio Toaff főrabbi (Olaszország akkori főrabbija) fogadta:

Link
Kép

Link
Kép

8, 1987-ben megalakult Jeruzsálemben a Szentély Intézet (Máchon Hámikdás; Temple Institute) Jiszraél Ariel rabbi vezetésével, aminek a célja a templom felépítése lett. A templomi szertartásokhoz szükséges papi ruhák, eszközök, áldozati oltár, stb. elkészítése már folyamatban van:

http://www.templeinstitute.org/magyar/rolunk.htm
A SZENTÉLY INTÉZETRŐL
Az 1987-ben létrehozott Szentély Intézet (héberül: Máchon Hámikdás, angol nevén: Temple Institute) non-profit oktatási és vallási szervezet, amely Jeruzsálem Óvárosának zsidó negyedében működik. Az Intézet többrétű munkája arra irányul, hogy I-ten Temploma, a harmadik jeruzsálemi Szentély a bibliai parancsolatnak megfelelően felépüljön a jeruzsálemi Mórija hegyén. Rövid távú célunk az, hogy oktatási tevékenységünkkel újra fellobbantsuk a Szentély iránti vágyakozás lángját az emberek szívében. Hosszú távon pedig, korlátozott emberi eszközeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy a Szentély még a mi időnkben felépülhessen.

Az Intézet erőfeszítéseinek fókuszpontjában a Szentély újjáépítésének tényleges megkezdése áll. Ebből a célból Intézetünk elkezdte rekonstruálni, és megalkotni a templomi istentisztelethez használt szent edényeket. Ezek az edények, amelyek készítését I-ten parancsolta meg Izrael fiainak, ma jeruzsálemi központunkban tekinthetők meg. A pontos bibliai előírásoknak megfelelően, és az eredeti alapanyagokból készültek, így aranyból, rézből, ezüstből és fából. Ezek hiteles, pontos edények, nem csupán másolatok vagy makettek. E tárgyak mindegyike alkalmas - és készen áll - arra, hogy a felépítendő harmadik Szentélyben újra szolgálatba álljon. A kiállításon szereplő számos tárgy között megtalálhatók a lévitai kórus által használt hangszerek, a főpap arany fejdísze, az illat-, és az áldozati szertartásokban alkalmazott arany- és ezüst edények. Sokévi fáradozás és nehéz munka után az Intézet elkészítette az Istentisztelet legfontosabb és központi eszközeit: a színaranyból készült hétágú gyertyatartót, más néven Menórát, az arany illatáldozati oltárt, és a szent kenyerek szintén aranyból készült asztalát.

Az Intézet jelenleg a Kohén Gadol, a főpap szent öltözetét készíti. Ez a projekt - amely hosszú évek tanulmányainak és kutatásainak betetőzése - már több éve folyik. Eddig a főpap Hósenje (melldísze) és Éfódja készült el. Ha ide kattint, többet is megtudhat ezekről az öltözetekről, készítésük módjáról, illetve fotókat és illusztrációkat tekinthet meg róluk. Az Intézet éppen most kezdi el az utolsó simításokat a főpap kék köntösén.

http://www.info-middle-east.com/news/te ... ass-2.html
Tuesday, 08 December 2009
Zadoks Projekt mag träumerisch wirken, im Tempelinstitut in der Altstadt Jerusalems nimmt der Tempelkult hingegen konkrete Formen an. Unweit des unscheinbaren Eingangs des Instituts steht eine 43 Kilogramm schwere Nachbildung des siebenarmigen Leuchters aus Massivgold. Auch in den Kellerräumen des Instituts, das gleichzeitig als Museum fungiert, wird nicht gespart. „Alles hier ist absolut echt und sofort zum Einsatz bereit“, versichert Jitzchak Reuveni, einer der Direktoren. Besuchergruppen besichtigen mit staunend geöffnetem Mund Utensilien aus Gold und Silber. In einem Schaufenster trägt eine Puppe das biblische Gewand des Hohepriesters, gegenüber glitzern zwei silberne Trompeten, im Raum daneben funkelt der vergoldete Schaubrottisch. Die Ölgemälde an den weiß gekalkten Wänden stellen den Tempelkult dar. „Solange wir den Tempel selbst nicht bauen, stellen wir die notwendigen Geräte für den Tempelgottesdienst her. Damit verfolgen wir drei Ziele: Wir zeigen, dass es möglich ist, wir vervollständigen unser Wissen und bilden uns fort“, sagt Reuveni.

http://www.nai-israel.com/default.aspx? ... 1&nid=2019 (már nem lehet elérni)
Montag, 3. Dezember 2007 08:17:32
Tempelinstitut: Stirnblatt für Hohepriester fertig
Das Tempelinstitut in Jerusalem hat bekannt gegeben, dass es die Fertigung des Stirnblattes für den Hohepriester abgeschlossen hat, was bedeutet, dass es bereit für die Nutzung ist. Das "Zitz" genannte Stirnblatt wird in 2. Mose 28,36 beschrieben und ist aus purem Gold.

http://www.templeinstitute.org/archive/30-07-09a.htm
Temple Altar Construction Begins on Day of Destruction
Av 9, 5769, 30 July 09
by Yehudah Lev Kay
The Temple Institute began work on the sacrificial altar Thursday, Tisha B’av, the day the Second Temple was destroyed almost 2,000 years ago.
The Temple Institute has already built several of the Temple vessels such as the Ark and the menorah, and has now embarked on an ambitious project to build the altar, which will ultimately measure 3 meters wide by 3 meters long and 2 meters tall.
During Thursday’s ceremony, which took place in Mitzpe Yericho just east of Jerusalem, the Temple Institute laid the cornerstone for the altar and demonstrated how tar will be used to cement the stones together. The Institute plans on bringing the altar to its proper place on the Temple Mount when the Temple is rebuilt.
"Today, Tisha B’av, is not just a time to mourn the destruction of the Temple," said Rabbi Yisrael Ariel, the head of the Temple Institute. "It is also a time to build."
Rabbi Ariel thanked the more than 100 people who came to the event despite their fasting for Tisha B’Av, and despite the hot weather. The main force behind the construction of the altar, Yonaton Tzadok, was also on hand to explain why its stones were taken straight from the Dead Sea.
"The altar is supposed to represent going back to our roots, to the time of creation when everything was pure," he said. "We took rocks from the Dead Sea, where it is likely that they were never touched by human hands."
During the ceremony, many people who came to watch were surprised when they were invited to take part and pour tar onto the cornerstones. Rabbi Ariel first asked if there were any Kohanim (priests) in the crowd, and asked them start. When a woman requested to join in, Rabbi Ariel said "of course" and emphasized that women are commanded to build the Temple as well.
With the sun setting, Tzadok asked for volunteers to come back another day to help build the altar. "Carrying rocks and pouring tar is a lot of work," he said. "We could use a few hundred people to help." More information on the Temple Institute is available at
http://www.templeinstitute.org/main.htm


9, Az 1989-ben megkezdődött átalakulás az 1999.08.11-t megelőző utolsó Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásának a realizálódásához volt részben időzítve szerintem:

1989.09.29. 21:47 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció:6,7°Mérleg; -Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz quadrat:7,6°/1,5°/9,6°Bak; -Jupiter oppozíció:9,5°Rák


Európa országainak az Európai Unióba való tömörítéséhez szükség volt a "vasfüggöny" lebontására, a kettészakított Németország egyesítésére, és a kelet-európai "szocializmus" felszámolására.
A folyamat látványos beindítását a Páneurópa Unió szervezésében megtartott Páneurópai Piknik (1989.08.19.) képezte, ami feltétlenül egy megható és örömteli esemény volt, ami szintén egy kozmikus kereszt égisze alatt lett megtartva:

1989.08.19. 17:20 UT
Hold-Vénusz oppozíció:2°Kos/Mérleg; -Jupiter quadrat:3,8°Rák; -Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz oppozíció:7,7°/1,5°/9,9°Bak


Link
Kép

10, George H.W. Bush (1924 -; a "Skull and Bones" - "Koponya és csontok" illuminátus titkos társaság tagja) amerikai elnök 1990.09.11-én bejelentette az új világrend (New World Order - Novus ordo seclorum) kialakításának a tervét. Az US egy dolláron látható az új világrend jelképe, az "illuminátus piramis", ami kozmikus szempontból szoros kapcsolatban van Immánuel születésével.

11, II. János Pál pápa 1996-ban felhívta Európa figyelmét az "Úrral" történő közelgő találkozásra:

Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.
Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


12, 1998.12.13-án Budapesten, a Nyugati téren első alkalommal gyújtottak hanuka gyertyát a Chábád Lubavics chászid zsidó közösség szervezésében. Ekkor már élnie kellett Immánuelnek, mint magzatnak (aki 1999.08.11-én látta meg a napvilágot, feltehetőleg császármetszés segítségével), tehát volt mit előre ünnepelniük:

http://www.zsido.com/konyvek/egyseg_37_ ... _es_contra
http://regi.zsido.com/hanuka/az_utcan1.htm (már nem lehet elérni)
Egység 37. - 1999. március
Chánuká az utcán: pro és contra
Szent lángok Budapesten
A Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, valamint a Pesti Jesiva jóvoltából hazánkban elsõ alkalommal gyújtottak gyertyát köztéren hanuka ünnepén. A Nyugati téren felállított hatalmas gyertyatartónál nyolc napig (december 13. és 20. között) zenével és tánccal fogadják az arra járókat.


13, 1999.08.11-én délidő tájékán megtörtént II. János Pál pápa által beharangozott kozmikus esemény, azaz Európának a találkozása az "Úrral" (JHVH-kozmikus Krisztussal).
A pápa helikopterből nézte végig a napfogyatkozást.
Ezen a napon lerakták Potsdamban a II. világháború óta első alkalommal felépített rabbiképző intézet (Abraham Geiger Kolleg) alapkövét:

http://www.rz.uni-potsdam.de/pressmitt/ ... 162_00.htm
162/00 vom 06.11.2000
Eröffnung des Abraham Geiger Kollegs Potsdam
Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern
1942 schlossen die Nationalsozialisten die Hochschule für die Wissenschaften des Judentums in Berlin: das Ende einer Ära, die mit Abraham Geiger ihren Anfang genommen hatte. 1836 hatte dieser die Gründung einer jüdischen-theologischen Fakultät gefordert, um sich im Geist akademischer Freiheit der jüdischen Tradition zu widmen. 1854 wurde - mit Zacharias Frankel als Rektor - das Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau geschaffen, 1872 entstand unter Geiger die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, die spätere "Hochschule", in Berlin. 57 Jahre, nachdem die Lichter ausgegangen waren, wurde am 11. August 1999 durch die Gründung des Abraham Geiger Kollegs ein neuer Anfang gemacht: denn ohne Rabbinerinnen und Rabbiner gibt es keine Zukunft jüdischen Lebens auf dem europäischen Kontinent. In der Synthese akademischer Lehre und praktischer Vorbereitung auf das geistliche Amt hat am 12. November 2000 das erste Rabbinerseminar Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg seine Heimat in Potsdam: 200 Jahre nach Entstehen des liberalen Judentums in Deutschland.

Das Abraham Geiger Kolleg wird im Jahr etwa drei bis fünf Rabbinatsabsolventinnen und -absolventen aufnehmen. Der Lehrbetrieb wird voraussichtlich im Wintersemester 2001 beginnen. Ähnlich wie das Leo-Baeck-College in London müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber einem Auswahlverfahren unterziehen. Parallel zur Rabbinerausbildung besteht die Möglichkeit, das Studium der Jüdischen Studien an der Universität Potsdam aufzunehmen.

Pressekonferenz
Zeit: am Freitag, dem 10. November 2000, 11.00 Uhr
Ort: Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, Am Neuen Markt 8, 14467 Potsdam, Seminarraum

An der Pressekonferenz nehmen teil:

* Prof. Dr. Wolfgang Loschelder, Rektor der Universität Potsdam
* Oberrabbiner Prof. Dr. Walter Jacob, (Pittsburgh, USA)
* PD Dr. Christoph Schulte, Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V. an der Universität Potsdam – in Vertretung von Prof. Dr. Julius H. Schoeps
* Dr. Walter Homolka und Dr. Heinz Rudi Spiegel, Vertreter des Stiftungsfonds des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Feierliche Eröffnung am 12. November 2000
Zeit: am Sonntag, dem 12. November 2000, 11.00 Uhr
Ort: Nicolaisaal, Wilhelm-Staab-Str. 10/11, 14467 Potsdam


14, 1999 augusztusában Izraelben, a Negev-sivatagban felépítették a "frigysátrat":

http://www.nai-israel.com/israel/artike ... icleID=146 (már nem lehet elérni)
Stiftshütte in der Negev-Wüste
10.000 Besucher sahen seit der Einweihung im August 1999 mit eigenen Augen die Stiftshütte in der Größe 1:1 in der Negev-Wüste.
--Frigysátor a Negev-sivatagban
10.000 látogató látta saját szemével az 1999 augusztusa óta felavatott frigysátrat 1:1 nagyságban a Negev-sivatagban.--

Kép


15, 1999 július vége-augusztus eleje tájékán a korábbi időszakhoz képest a színarany ára egy mélypontot ért el (253,5-258 dollár/uncia), majd azóta folyamatosan emelkedve 1500 dollár unciánkénti érték fölé "tornázta fel magát", azaz ~12 év alatt hatszorosára emelkedett az ára:

Az eredeti GIF

Az arany árfolyamának a jelenlegi állása

Az arany árának a megállapítása 1919 óta egy londoni Rothschild-bankban történik:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gold
Goldpreis
Der Goldpreis wird in London seit dem 18. Jhdt. fixiert. Seit dem 12. September 1919 treffen sich wichtige Goldhändler in einer Rothschild-Bank in London, um den Goldpreis formal zu fixieren. Seit 1968 gibt es ein weiteres tägliches Treffen in der Bank um 15 Uhr Londoner Zeit, um den Preis zur Öffnungszeit der US-Börsen erneut festzulegen.
--Az arany ára
A 18. század óta az arany ára Londonban lesz megállapítva. 1919 szeptember 12-e óta a Londonban található egyik Rothschild-Bankban találkoznak a fontosabb aranykereskedők az arany árának formális megállapítására. 1968 óta egy további napi találkozás történik a bankban, londoni idő szerint 15 órakor, az US-börze nyitásához az árakat meghatározni.--


16, Jeruzsálemben a "The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement" vallási szervezet lerakta a II. templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét:

http://www.templemountfaithful.org/sukkot99.htm
Cornerstone for the Third Temple - Sukkoth 5760 (1999)
On Monday 27th September, 1999, the third day of the Feast of Tabernacles, at 09:00 AM, The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement will hold an historical event; the cornerstone for the Third Temple will be carried to the Temple Mount in Jerusalem to be laid on the southeastern corner of the location of the First and Second Temples to start the godly process of the rebuilding of the Temple. The event will start at the Western Wall Plaza close to the ramp leading up to the Western Gate of the Temple Mount.

Kép

-- A harmadik templom alapkőletétele - Szukkot 5760 (1999)
1999 szeptember 27-én (5770 Tisri 17-én) hétfőn, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján, reggel 9 órakor, ......-- (*lerakták a templom alapkövét)


17, Izrael két főrabbija, Israel Meir Lau (1937 -; askenázi) és Elijahu Bakshi-Doron (1941 -; szefárd) 1999 decemberében nyílt levélben szólaltak fel a keresztény zsidómisszió megszüntetése érdekében:

http://www.kimizion.org/rab1.html
2 BRIEFE:
Die folgenden beiden Briefe der früheren israelischen Oberrabbiner wurden in der
gegen die christliche Mission in Israel gerichteten Schrift
"HaOjew HaNozri" (Jerusalem 5760)
von Rabbiner Schlomo Aviner, Oberrabbiner von Bet El und
Leiter der Jeschiwa "Ateret Kohanim", abgedruckt.
Übersetzung: R. Plaut

Kép
Kép
ÜBERSETZUNG:
[Staatswappen Israels]
Israel Me'ir Lau
Oberrabbiner Israels
Vorsitzender des obersten Rabbinatsgerichtes

Mit G~ttes Hilfe
7. Tewet 5760
16. Dezember 1999

An
Rabbiner Schlomo Chajim Hakohen Aviner m.g.t.e.a.*
Bet El

Frieden und Segen,

Wie ich hörte, stehen Euer Ehren kurz vor der Veröffentlichung einer Schrift zum Thema
Vorsicht vor der Mission.

Seit Jahren versucht die Mission, die Herzen unserer Brüder der Kinder Israels vom
Wege der Tora und des Glaubens abzuwenden. Ihre Absicht ist es, vom Volke des G~ttes
Israels jüdische Seelen widerspenstig und abtrünnig zu machen, um sie dann unter den
Nichtjuden zu assimilieren.

In diesen Tagen, während sich das Datum nähert, das den Namen "das neue Millennium"
trägt, erhebt sich diese Angelegenheit mit besonderem Nachdruck und besonderer Stärke.
Unter den Pilgern, die während dieser Periode in unserem Land erwartet werden, gibt es
welche, die die Herausforderung der Konvertierung jüdischer Seelen vor Augen haben.
Auch in theologischer Hinsicht gibt es unter ihnen jene, die glauben, die wahre Erlösung
werde erst kommen, wenn es keine jüdische Wesensheit mehr gibt.

Darum ist unseren Brüdern, den Kindern Israels, dieser Zustand und diese große Gefahr,
die ihnen droht, bekanntzumachen, rechtzeitig auf der Hut zu sein, den Blick zu schärfen
und mit Nachdruck und Stärke gegen jeden Versuch der Missionierung zu protestieren.
Manchmal nutzen die Missionare die Notlage von Hilfsbedürftigen und der schwachen
Bevölkerungsschichten aus, und man muss wissen, dass es verboten ist, von ihnen
irgendeinen Genuss zu erhalten.

Wir müssen den Glauben an die Tora Israels stärken, die Himmelsfurcht mehren und so
keinem fremden Verursacher oder einer anderen Religion den Bewegungsraum geben, in
unser Haus einzudringen.

Gebe G~tt, dass wir in diesen Tagen seine Rückkehr nach Zion sehen mögen und der
wahren Erlösung Israels teilhaftig werden.

Als Bitte des die baldige Erlösung Erwartenden,
[Unterschrift]
[*möge er gute Tage erleben, amen]

Kép
Kép
ÜBERSETZUNG:
[Staatswappen Israels]
Elijahu Bakschi-Doron
Rischon-LeZion [Ehrentitel des Oberhauptes der sefardischen Juden]
Oberrabbiner Israels

Mit G~ttes Hilfe
12. Tewet 5760 [21. Dez. 99]

Über den Vers "Ihr sahet ihre Gräuel und ihre Götzen aus Holz und Stein, aus Silber und
Gold" (Dt. 29,16) sagte einer der großen [Rabbiner], Götzendienst mache auf den ersten
Blick einen so abstoßendenden und widerwärtigen Eindruck, dass er sich verstandesmäßig
nicht aushalten lässt. Im Laufe der Zeit jedoch gewöhnt man sich an das Abstoßende, sieht
es nur als Holz und Stein und fühlt schon nicht mehr die Widerwärtigkeit, und noch
später werden Holz und Stein in den Rang von Silber und Gold erhoben, die das Herz
des Menschen anziehen. Darum warnte König Schlomo [Salomo] "Halte fern von ihr
deinen Weg, und nahe nicht der Türe ihres Hauses" (Sprüche 5,8), und es ist uns
geboten, noch nicht einmal den Namen eines Götzendienstes zu erwähnen, geschweige
denn einen Genuss daraus zu ziehen.

In nächster Zeit werden voraussichtlich tausende christlicher Pilger ins Land kommen,
unter ihnen Missionare, die unbescholtene jüdische Seelen einzufangen drohen, sowohl
durch direkte Propaganda, als auch im Rahmen von Hilfs- und
Unterstützungsinstitutionen, Adoption von Siedlungen und ähnlichem. Zu unserem
Leidwesen gibt es viele Überläufer, die unter verschiedenen Namen wie z.B. messianische
Juden und ähnliches auftreten, die unbescholtene jüdische Seelen zu fremden Glauben
hinüberziehen und schon viele zu Fall brachten.

Darum sollte man sich hüten, in irgendeiner Weise mit ihnen zusammen zu arbeiten und
erst recht nicht einen Genuss von ihnen erlangen; sich entfernen und alle missionarische
Propaganda abweisen, auf jedem möglichen Wege, von den Häusern Israels, und recht tat
mein Freund, der weise Rabbiner Schlomo Aviner m.g.t.e.a.*, der den Standpunkt der
Tora in dieser Angelegenheit bekanntmachte. "Dem Ermahner und dem Gewissenhaften
gib Frieden fließend wie die Wasser des Flusses" [aus dem Gedicht "Dror jikra"].

Mit Segenswünschen
[Unterschrift]
[*möge er gute Tage erleben, amen]


18, 2000.03.20-26-ig II. János Pál pápa látogatást tett Izraelben. Ez a pápaság történetében a másodszori ilyen eset volt, VI. Pál 1964.01.04-06-án járt ott elsőként a pápák közül.
Látogatásának egyik fontos állomása március 26-án a Jeruzsálemben lévő Siratófal volt, ahol zsidó vallási szokásokhoz híven egy papírlapra felírt vágyait a fal repedésébe dugta, majd JHVH-hoz imádkozott:

Link
Kép

Link
Kép

Ennek az eseménynek az alkalmából kicsit ünneprontó jelleggel egy izraeli vallásos weblap a középkor legnagyobb talmudtudósának, Maimonidesnek (1135/1138 - 1204) a véleményére emlékeztette az olvasókat:

http://www.kimizion.org/st5760.html
http://www.kimizion.org/5760/zaw60.html
DAS ZENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN IN ISRAEL
Anschrift: Sderot Hame'iri 2, Kirjat Mosche
IL - 91032 Jerusalem ISRAEL Tel. +972 2 6511906
Fax +972 2 6514820 http://www.machonmeir.org.il
18. Adar-2 5760 (25.März.2000)
Das Wort zum Papstbesuch
Rabbiner Moscheh ben Maimon ("Maimonides"), einer der größten jüdischen Weisen aller Zeiten, erklärte in seinen Ausführungen über das Ende des Christentums, daß die Christen eines Tages von ihren Überzeugungen ablassen und erkennen werden, wie sie von ihren Vorvätern und ihren Propheten belogen wurden:

"Und wenn dann wirklich König Maschiach erstehen wird, erfolgreich, erhöht und erhaben, werden sie alle sofort umkehren und wissen, daß sie nur Lügen von ihren Vätern ererbten, und ihre Propheten und Vorväter sie in die Irre leiteten",
--5760 II. Adar 18. 2000 március 25.
Gondolat a pápa látogatásához
Moscheh ben Maimon (Maimonides) rabbi, minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse elmagyarázta a levezetésében a kereszténység végét, hogy a keresztények egy napon rá fognak jönni és felismerik, hogyan lettek az ősatyáik és prófétáik által becsapva.

"És akkor amikor a Messiás Király valóban életre fog kelni, sikeresen felemelkedik és kiemelkedik, mindannyian azonnal vissza fognak fordulni és tudni fogják, hogy ők csak az apáik hazugságait örökölték, és a prófétáik és elődeik félrevezették őket",
--


19, A 2000. év Peszách ünnepekor (április 19-én) Jeruzsálemben a "The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement" vallási szervezet a šemôt (Exodus) 12,1-14 értelmében peszáchi bárányt áldozott fel JHVH-nak:

http://templemountfaithful.org/s5760.htm
Pesach 5760 (2000 C.E.) Sacrifice and Pilgrimage to the Temple Mount
Pesach Sacrifice
We did not perform the Pesach sacrifice this year on the Temple Mount due to opposition from the Israeli authorities. They were afraid the Arabs would riot; they preferred to close the gates of the Temple Mount. This was done despite the fact that so many Israelis have a deep desire to see the sacrifice done on the Mount.

Because of the government's opposition, we decided, as in the past, to offer the sacrifice on the Hill of Hananiah. By doing this we felt that we were fulfilling the commandments of the G-d of Israel by beginning the renewing of the life of the people as it was in Biblical times. The purpose was also to awaken Israel and its leadership to understand the significance of the special time in which we are now living in the Land. Israel cannot merely be another materialistic nation in the world but must be what G-d dedicated her to be: a holy nation, a kingdom of priests and an example for all the nations (Exodus 19:5-6). We decided to perform the sacrifice as a symbolic event that, despite the fact we could not perform it on the Temple Mount, would direct the eyes of all the Israelis and everyone in the world to the hill of G-d. The purpose was to bring to their attention the need to rebuild the house of G-d on the Temple Mount. "The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it. And many people shall go and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths; for from Zion shall go forth Torah, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall decide for many people; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more. O house of Jacob, come, and let us walk in the light of the Lord" (Isaiah 2:1-5).

On 19 April at 9:30 AM, we brought a young goat from Judea and sacrificed it according to the Word of G-d in the Torah. The only difference was that we did not perform it on an altar; this can only be done on the Temple Mount. (Please read Exodus 12). Everyone who participated in this special event could feel the presence of G-d and know the great significance of this moment in history. A priest performed the sacrifice with special prayers. The Word of G-d to Moses, Aaron and Israel was heard once again in the city of G-d. The eyes and hearts of everyone were lifted toward one place, the Temple Mount. Friends from outside Israel S Zionist lovers of the G-d and people of Israel S participated in this exciting event. We could see the deep excitement on their faces. They were messengers of so many others all over the world who had decided to stand together with Israel and to give their love to the people of G-d at a time when they so need it. We want to express our deep appreciation and love for them. At the end of the ceremony everyone took home a piece of the sacrifice to eat at their Pesach Seders that evening.

Kép


20, 2000 szeptember 28-án demonstratív módon látogatást tett Ariel Sharon (Ariel Scheinermann; 1928 -) és kísérete a Templom-hegyen, ami vallási meggondolásból tiltott volt a zsidók számára. Mivel ezt a fanatikus palesztínok provokációként könyvelték el, így másnap kezdetét vette az "Al Aksa intifáda", ami azóta is tart:

http://www.n-tv.de/politik/Loeste-Schar ... 90271.html
Dienstag, 28. September 2010
Kein spontaner Gewaltausbruch Löste Scharon die Intifada aus?

Kép
Am 28. September 2000 provoziert Scharon die Palästinenser auf dem Tempelberg.
Der Beginn der Intifada ist auf den 29. September 2000 datiert. Am Vortag provozierte der damalige israelische Oppositionsführer Scharon die Palästinenser mit einem Besuch des Tempelbergs. Dabei blieb es ruhig. Offenbar war das Vorgehen mit den Palästinensern abgesprochen.

Der demonstrative Besuch des israelischen Oppositionschefs Ariel Scharon auf dem Jerusalemer Tempelberg am 28. September 2000 gilt bei vielen Menschen bis heute als der Auslöser des blutigen Aufstandes der Palästinenser gegen Israel – auch Al Aksa Intifada genannt. Die israelische Menschenrechtsorganisation Betzelem behauptet in einer neuen Statistik, dass 6371 Palästinenser von israelischen Sicherheitskräften getötet worden seien. Nach Angaben der Sprecherin der Organisation seien weder die Selbstmordattentäter noch rund 40 Palästinenser mitgerechnet worden, die von "israelischen Bürgern" getötet wurden. Die Zahl der "von Palästinensern" getöteten Israelis wird mit 1083 angegeben. Gezählt wird ab dem 29. September, dem Freitag nach Scharons "Provokation".

Tatsache ist, dass Scharons Demonstration gegen die Politik des damaligen Regierungschefs Ehud Barak mit dem damaligen palästinensischen Präsidenten Jassir Arafat, dem palästinensischen Jerusalem-Minister und mit Sicherheitschef Dschibril Radschoub abgesprochen worden war. Radschoub war auf dem Tempelberg anwesend und hatte versprochen, dass es ruhig bleiben werde. Deshalb hatten die israelischen Behörden kein rechtliches Mittel, Scharon per Gerichtsbeschluss wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu stoppen. Tatsächlich blieb es ruhig. Die Intifada begann erst einen Tag später, weshalb bei Betzelem die Zählung am 29.09.2000 beginnt.


21, Ariel Sharonnak a Templom-hegyen történt látogatása után az iraki elnök, Szaddám Huszein (1937 - 2006) egy közel 7 milló főt számláló, 21 hadosztályból álló önkéntes polgári alakulatot hozott létre "Jeruzsálem Hadsereg" (Jaysh Al-Quds, Jaish Al Quds, Al-Quds-Army, Jerusalem-Armee) néven, Jeruzsálem és Palesztína "felszabadítása" céljából:

http://www.globalsecurity.org/military/ ... ilitia.htm
Following the renewed Israeli-Palestinian violence in late 2000, Iraq created the Al Quds (Jerusalem) Volunteer Army in early 2001 to ostensibly liberate Palestine and Jerusalem and defeat the Zionists (Israelis). Iraq reported that this force is made up of 7 million Iraqis divided into 21 divisions. However, it is more likely that this force was propaganda designed to show Iraqi support for the Palestinian cause, has fewer personnel, and is an ineffective fighting force.

http://hem.passagen.se/khanaqin/Arabization.html
http://www.unhcr.org/refworld/country,, ... e29,0.html
A newer force, the Jerusalem Army (Jaysh al-Quds) was created in February 2001 amid much official fanfare, its declared purpose being the "liberation" of Jerusalem. Like the Popular Army, it is nominally a volunteer force.

http://www.hrw.org/reports/2003/iraqjor ... P369_78550
In February 2001, President Saddam Hussein announced the formation of a new paramilitary force, the Jaysh al-Quds [Jerusalem Army], with the aim to "liberate" Jerusalem. Iraqi males of military age, particularly Shi'a and Kurds, were often forced to "volunteer" for service in the Jaysh al-Quds. In addition, Saddam Hussein has openly provided "martyr" payments of $25,000 to families of Palestinian suicide bombers and $10,000 to the families of other Palestinians killed in the intifadah.


22, Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök, a jelenlegi államelnök felvetette az ötletet, hogy Jeruzsálem legyen a "világ fővárosa":

http://vilag.transindex.ro/?hir=1330
2003. július 23.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20030722peresz.html
2003. 07. 22., 19:07
Peresz: Jeruzsálem legyen világfőváros
Simon Peresz, az izraeli ellenzék vezére azt javasolta, hogy Jeruzsálemet nyilvánítsák "a világ fővárosává". Az erről szóló jelentést a Maariv című izraeli napilap írta meg kedden, de Peresz egyik tanácsadója is megerősítette. A volt külügyminiszter hétfőn orosz hivatalos személyekkel való találkozóján fejtette ki javaslatát. Peresz elképzelése szerint a "világfőváros" mindenekelőtt jelképes értelmű: az ENSZ főtitkára lenne a főpolgármestere, és ő nevezné ki a város két részét igazgató zsidó, illetve arab alpolgármestereit. Peresz javaslatára eddig nem született hivatalos izraeli reagálás.

http://www.epa.oszk.hu/00800/00804/00282/index.htm
VII. évfolyam, 30. szám, 2003. július 25
http://www.epa.oszk.hu/00800/00804/00282/40273.html
Jeruzsálem legyen világfőváros
Simon Peresz, volt izraeli miniszterelnök a héten ismét felvetette korábbi elképzelését, miszerint Jeruzsálemet nyilvánítsák „a világ fővárosává”. Az erről szóló jelentést a Maariv című izraeli napilap írta meg, de Peresz egyik tanácsadója is megerősítette.

Peresz orosz politikusokkal folytatott találkozóján fejtette ki javaslatát. Elképzelése szerint a „világfőváros” koncepció mindenekelőtt jelképes értelmű: az ENSZ főtitkára lenne Jeruzsálem főpolgármestere, és ő nevezné ki a város két részét igazgató zsidó, illetve arab alpolgármestert. Peresz javaslatára eddig nem született hivatalos izraeli reagálás.

Abu Sallah ramallahi sejk és Menahem Froman rabbi 1999-ben a Jerusalem Report című lapban kezdeményezte, hogy a muszlim vallás és a judaizmus számára egyformán szent helynek számító hegyet a világ vallási központjává lehetne átalakítani azáltal, hogy felépítenének a jelenleg működő két muszlim mecset közé egy zsidó szentélyt.


23, 2003.11.04-én Jichák Kaduri (Yitzchak Kaduri - יצחק כדורי; 1897/98 - 2006.) nevű kabbalista rabbi arról számolt be, hogy találkozott Immánuellel:

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200705/messias_vita
2007. 05. 25. (XI/21)
Messiás-vita
A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka
Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: „Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás.”
Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele „megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől – de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni”. Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy „hamis Krisztusról” beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. „Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét” – írta Kaduri.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/97471
Published: 01/29/06, 1:46 PM
Over 300,000 at Funeral of World´s Senior Kabbalist Rabbi
The rabbi's closest followers say that Rabbi Kaduri told them he met the Messiah on Cheshvan 9, 5764 (Nov. 4, 2003). He reportedly said that the Messiah is not promoting himself, and that a study of his [Rabbi Kaduri's] words in recent months would provide hints of his identity.

"He is not saying, 'I am the Mashiach, give me the leadership.' Rather the nation is pushing him to lead them, after they find [in my words] signs showing that he has the status of Mashiach." So said Rabbi Kaduri to one of his close relatives.

Rabbi Kaduri was also quoted of late as saying that the imminent arrival of the Mashiach will "save Jerusalem from Islam and Christianity that wish to take Jerusalem from the Jewish Nation - but they will not succeed, and they will fight each other."

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzchak_Kaduri
According to a statement made close to his death[3], on 4 November 2003 Rabbi Kaduri met the individual destined to become the Messiah and discovered his name.


24, Közel 1600 évi szünet után 2004 októberében megalakult újra a Szanhedrin:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/70349
Published: 01/20/05, 9:19 AM / Last Update: 10/13/04, 5:23 PM
Sanhedrin Launched In Tiberias
A unique ceremony - probably only the second of its kind in the past 1,600 years - is taking place in Tiberias today: The launching of a Sanhedrin, the highest Jewish-legal tribunal in the Land of Israel.

The Sanhedrin, a religious assembly that convened in one of the Holy Temple chambers in Jerusalem, comprised 71 sages and existed during the Tannaitic period, from several decades before the Common Era until roughly 425 C.E. Details of today's ceremony are still sketchy, but the organizers' announced their intention to convene 71 rabbis who have received special rabbinic ordination as specified by Maimonides.

An attempt to reconvene the Sanhedrin was made several centuries ago in Tzfat. The body in fact ordained such greats as Rabbi Yosef Karo, the author of the classic Jewish Law code Shulhan Arukh. However, the opposition of other leading rabbis soon forced the end of the endeavor.


Vallásos elképzelések szerint a messiás személyének a jóváhagyásához a Szanhedrin szükséges:

http://www.zsido.com/blog/milyen_lesz_a ... sias/10/43
http://regi.zsido.com/zstsz09/01hetlevelezo.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Rabbi Aryeh Kaplan:
Milyen lesz a zsidó Messiás?
A zsidó nép mindig mélyen tisztelte azokat, akik szerepet vállaltak a világ vezetésében. Egy ilyen cádikot természetesen még inkább tisztelnének a zsidók. Még a vallásnak is tekintélyt szerezhet.

Valószínűleg a zsidóság vezetői is elfogadnák vezérüknek. Ilyesfajta felszentelést mintegy ezerhatszáz évvel ezelőttig végeztek, s újabb bevezetése előtt fel kell újítani a Szánhedrint, a zsidóság vallási legfelsőbb bíróságát és tör¬vényhozó testületét. A cádik azonban, akit az egész közösség szentel föl, újra lét¬rehozhatná a Szánhedrint is. Ez a Templom felépítésének elenged¬hetet¬len fel¬tétele, mert le van írva: „Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan ta¬nács¬adókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek [Jesájá 1:26.] : Igaz város, hű¬sé¬ges vá¬ros!” A Szánhedrin testülete alkalmas arra, hogy hivatalosan azonosítsa a Mes¬siást.

Vezetői helyzetében, közvetlen tárgyalások útján vagy a nagyhatalmak közreműködésével a cádik talán visszaszerzi a zsidók számára a Templom-hegyet. Miután a Szánhedrin döntései megoldják a halachikus problémákat, lehetővé válik a Bét Hámikdás, a Szent Templom újjáépítése.

Ha mindez megtörténik, akkor valóra vált a Messiásról szóló ígéretek nagy része.


25, XVI. Benedek pápa 2005.08.19-én pénteken meglátogatta a kölni zsinagógát:

Link
Kép

Kép

26, 2008.04.18-án pénteken, a Peszách ünnep előkészületi napjának a kezdete tájékán XVI. Benedek pápa New Yorkban, a Park East zsinagógába tett látogatást:

Link
Kép
POPE AND RABBI SCHNEIER IN NEW YORK

Link
Kép
The sight was jarring Friday: Pope Benedict XVI at the Park East Synagogue just before the start of the Jewish Sabbath.

27, Jeruzsálemben a Siratófal közelében a Templom-hegyi csoport 2008-ban peszáchi bárányt áldozott Istenüknek:

http://www.zsido.com/cikkek/a_szentelyr ... ben/10/478
2008-04-20
A Szentélyre készülve vágják az áldozati bárányt Jeruzsálemben
A II. Szentély pusztulását követően a megszűnt állatáldozatok helyét az ima vette át. Bár az állatáldozat ma is tiltott, az elmúlt napokban 200 férfi előtt rekonstruálták a Siratófal közelében, a Porat Joszéf Jesiva udvarában a peszach-i áldozati bárány nyilvános rituális vágását.

A Templom-hegyi csoport a Messiás közeli eljövetelében és a III. Templom felépülésében bízva már készül arra az időre, amikor a Mórija-hegyen felépülő Templom oltárán a Peszach ünnepén ismét bárányokat áldoznak majd.


28, XVI. Benedek pápa, mint elődje II. János Pál Jeruzsálembe utazott, ahol 2009.05.12-én a Siratófalnál percekig imádkozott, és egy papírlapra felírt vágyait a fal repedésébe rejtette:

http://www.tz-online.de/community/remot ... 06/dislike
20.05.09
Jüdischer Weltkongress lobt Papst
Rom - Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat die am vergangenen Freitag beendete Reise von Papst Benedikt XVI. nach Israel positiv bewertet.
Kép
Papst Benedikt XVI. an der Klagemauer in Jerusalem.

Link
Kép
Emotionaler Höhepunkt der Pilgerreise: Benedikt XVI. besuchte in Jerusalem die Klagemauer, die wichtigste religiöse Stätte der Juden, und betete dort lange schweigend.


A jeruzsálemi Nagyzsinagógában a pápa visszavonta a zsidósággal szembeni "istengyilkosság" nonszensz vádját, és bejelentette, hogy a Katolikus Egyház térítő vallás létére is végérvényesen eltekint a további "zsidómissziótól" (hittérítéstől a zsidóság körében):

http://www.evangelikus.hu/nagyvilag/a-p ... 01d-vadjat
2009. május 12., 17:03
A pápa visszavonta az „istengyilkosság” vádját
"Visszavonhatatlan" kötelessége a katolikus egyháznak a valódi és tartós megbékélés a zsidósággal, jelentette ki kedden XVI. Benedek pápa a jeruzsálemi Nagyzsinagógában.

A katolikus egyházfő Izrael két főrabbija, a szefárd Slómó Amar és az askenázi Jóna Mecger jelenlétében felidézte a II. vatikáni zsinat döntését, amellyel visszavonta az egyház "istengyilkossági" vádját a zsidókkal szemben.

A találkozó után az izraeli rabbinátus üdvözölte, hogy megfogalmazása szerint "a katolikus egyház felhagy a hittérítéssel a világ zsidósága körében".

"A pápa megerősítette, hogy elődje, II. János Pál útján halad tovább, aki elkötelezte magát amellett, hogy véget vet a hittérítésnek a zsidóság körében" - mondta Sír Jásuv Kohen főrabbi, a rabbinátus vatikáni képviselője.

A pápa előzőleg a Siratófalhoz, a judaizmus legfőbb szent helyéhez, Salamon király második templomának utolsó maradványához zarándokolt el. Miután XVI. Benedek latin nyelven felolvasta a 121. zsoltárt, és a több ezer éves kövek közé csúsztatott egy írást Jeremiás könyvének idézetével ("Jó az Úr azokhoz, akik várják őt, a lélekhez, aki keresi őt"), néhány percig elmélkedett a falnál.

http://www.zsido.hu/tortenelem/tortenet.htm
A zsidó vallás és a zsidóság rövid története
A pápa nemrég bocsánatot kért a zsidó nép ellen elkövetett bûnökért, és vannak már olyanok is, akik úgy vélik, zsidómisszió helyett inkább tanulnia kell az egyháznak a zsidóktól.
Raj Tamás
(Részlet „Nem idegen közöttünk” címû könyvébõl)


29, 2010.01.17-én vasárnap késő délután XVI. Benedek pápa és kísérete a római zsinagógába ment, ahol találkozott Riccardo Di Segni római főrabbival, és Silvan Shalom izraeli miniszterelnök-helyettessel is:

Link
Kép

Link
Kép

30, Az elmúlt években Immánuel megszületése óta egyre több államelnök, politikus járul a Siratófalhoz, és rejti repedéseibe a kívánságait: Dalai Láma 1999.06.14-én; Ariel Sharon 2001 február 7-én, miután miniszterelnökké válaszották; Hillary Clinton 2002.02.24-én és 2005.11.14-én; Nicolas Sarkozy 2004.12.15-én; Wladimir Putin 2005.04.27-én; Laura Bush 2005.05.22-én és 2008.05.14-én; Ehud Olmert 2006.03.29-én; Junichiro Koizumi 2006.07.13-án; Lech Kaczynski 2006.09.10-én; Robert Fico 2007.03.29-én; Viktor Juscsenko/Yushchenko 2007.11.14-én; Călin Constantin Anton Popescu 2007 végén; George W. Bush 2008.05.14-én; Barack Obama 2008.07.23-án; Bajnai Gordon 2009 júniusában; Benjamin Netanjahu 2009.04.01-én; Ján Fischer 2009 augusztusában; Bill Clinton 2009.11.15-én; etc.:

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép


Az eddigi képek is híven tükrözik azt, hogy nemcsak a bibliai egyházak és szekták keretein belül készülnek az ószövetségi messiás fellépésére, hanem a politikai életben is. Vitathatatlan a ténye tehát annak, hogy a bibliai elképzelések "végidejében" élünk, de már 11 évvel túl vagyunk az "Úrral történő találkozáson", ami úgymond "Jézus második eljövetelét" és a "holtak első feltámadását" kellett volna eredményezze, melyek szerintem irreális vallási ötletek voltak, viszont az ószövetségi elképzelések messiásának a fellépése előtt állunk, ami kozmikus okok miatt valószínűleg 2032-ben lesz esedékes. Egy anya szülte hús-vér messiás képtelen lenne a messianisztikus elképzeléseket egyedül realizálni, ehhez a hívő tömegek aktív és kitartó közreműködése szükséges, mint ahogy ezt a lubavicsi rebbe, Menachem Mendel Schneerson, vagy Oberlander rabbi is jelezte. A rebbe szerint 1951-ben már legfeljebb csak egy generációnyi idő választotta el az Ószövetségben hívőket a megváltásuktól:

http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... a_fenyeben
http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... _megvaltas
http://judaizmus.blogspot.com/2010/11/s ... -elet.html
http://zsido.pontez.hu/konyvek/tartalmas_elet/3/729 (már nem lehet elérni)
http://www.zsido.com/szoveg/a_rebbe_filozofiaja/46
http://regi.zsido.com/rebbe/rebbe1.htm (már nem lehet elérni)
35. SZÁM - 1998. augusztus/5758 Elul -
Fény az alagút végén
Megváltás
- Az értelmes élet titka -
A végső megváltás nem a távoli jövő álma, hanem közeli valóság.
(A Rebbe)
Amikor 1951-ben a Rebbe átvette a lubavicsi mozgalom vezetését, kijelentette, hogy az emberi történelem végtelen folyama végre meghozta gyümölcsét.
Ez a nemzedék lesz a száműzetés utolsó nemzedéke és a megváltás első nemzedéke - mondta - a személyes és az egyetemes megváltásé, amely a társadalom tökéletesedéséhez és egy olyan világ megvalósulásához vezet, melyet megtölt az Örökkévaló ismerete. Most már minden rajtunk múlik.

http://zsido.com/cikkek/ki_a_messias_ho ... r_/46/2397
2010-11-17
Nagysikerű előadást tartott Oberlander rabbi Sábátkor a Vasváriban
Ki a Messiás? Hogyan ismerjük fel és mikor jön el már?
Nagy népszerűségnek örvend a Vasvári Pál utcaiChábád zsinagóga, amely most már nemcsak kidussal, de ismét Sábáti vacsorával várja híveit. Ám nemcsak a finom ételeknek és italoknak köszönhető a látogatottsága. A tömeget ezen a héten Oberlander Báruch rabbi előadása is vonzotta, amelyet a „Mikorra várható a zsidó Messiás?”- címmel tartott meg a felső teremben.

Nagy népszerűségnek örvend a Vasvári Pál utcaiChábád zsinagóga, amely most már nemcsak kidussal, de ismét Sábáti vacsorával várja híveit. Ám nemcsak a finom ételeknek és italoknak köszönhető a látogatottsága. A tömeget ezen a héten Oberlander Báruch rabbi előadása is vonzotta, amelyet a „Mikorra várható a zsidó Messiás?”- címmel tartott meg a felső teremben. Az igazat megvallva egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, annyi hely sem maradt a Vasvári rabbijának előadásán. „A Messiás király meg fog jeleni, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy eredetileg volt, felépíti a Szentélyt, és összegyűjti Izrael szétszórtjait. Napjaiban újra érvényes lesz valamennyi törvény, mint annak idején: áldozatokat fogunk bemutatni, és megtartjuk a smitá és jovél éveket, ahogy mindez a Tórában áll.” Ez volt olvasható az Oberlander Báruch rabbi által az előadás elején kiosztott maimonidészi szövegben. Hogy mikorra várható a zsidó Messiás az elsősorban mitőlünk, a hívektől függ. A rabbi elmesélte a Rebbe mondását, aki a Messiást egy olyan páncélszekrényhez hasonlította, amelynek a kulcsa a zsebünkben van. Ha egyre többen, a hálácha utasításait követjük és minél magasabb fokban teljesítjük a vallás szabályait az közelebb hozza a Messiás eljövetelét. Oberlander rabbi előadásában külön foglalkozott azzal is, hogyan ismerhető fel a Messiás. A történelemben több ál-messiás is megjelent, így fontos számunkra, hogy az igazi Messiást fel tudjuk ismerni.


Erre a megváltásra utalt az izraeli Függetlenségi Nyilatkozat (1948.05.14. - Hakhrazat HaAtzma'ut, הכרזת העצמאות) is. Izrael újbóli létrehozása a bibliai prófétikus elképzelések jegyében történt a beígért megváltás céljából:

http://www.talmud.de/cms/Unabhaengigkei ... 324.0.html
http://www.hagalil.com/israel/independence/azmauth.htm
14.Mai 1948:
Die Unabhängigkeitserklärung
des Staates Israel
Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestutzt sein.

Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem Gebiete der Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der Erfüllung des Traumes von Generationen - der Erlösung Israels - beizustehen.
--Izrael állam függetlenségi nyilatkozata
Ez Izrael prófétái látomásainak az értelmében a szabadságra, igazságosságra és békére fog támaszkodni.

A mi hívásunk eljut a diaszpóra összes országában a zsidó néphez, segíteni nekünk a betelepülés területén és a felépítésben és segíteni nekünk a generációk álmának - Izrael megváltása megvalósításának az igyekezetében--


Ez a megváltás leginkább realis földi jellegű dolgokra, és kizárólag az Ószövetségben hívőkre vonatkozik, a keresztények megváltása úgymond i.sz. 25 április elsején megtörtént Jézus kínhalála által a keresztény vallások szerint, azaz megváltotta őket Jézus a bűneiktől...:

http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... esztenyseg
http://zsido.pontez.hu/konyvek/Zsid%F3+ ... s/307/3613 (már nem lehet elérni)
http://regi.zsido.com/zstsz06/01hetlevelezo.htm (már nem lehet elérni)
Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás.

http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... _messiasig
Kabbala Zsidó misztika
A teremtéstől a messiásig
A Tánjában, a chábád chászidizmus alapművében Snéur Zálmán rabbi (RSZ) idézi a világ teremtését magyarázó Midrást[1]: „A Mindenható azt kívánta, hogy legyen egy lakóhelye a legalsó világban.” Noha az Örökkévaló rengeteg világot teremtett, melyek legtöbbje spirituális, és közülük csupán egyetlen anyagi, a legbensőbb vágya mégis az volt, hogy kimondottan a legalsóbb világban, a mi fizikai világunkban lakozzék. És úgy kívánta, hogy ez a világ a mondén, gyakran profán anyagi hajlékból alakuljon át olyan lakóhellyé, amely a Királyok Legmagasztosabb Királyához, a világmindenség Teremtőjéhez méltó rezidencia lehet.

Fölöttébb csodálatos, hogy az Örökkévaló azt szeretné, ha valahogy a Maga végtelen lényegének teljes intenzitását feltárhatná a mi anyagi világunkban. Az Örökkévaló úgy akar lakozni a mi világunkban, hogy semmiféle ruházat vagy öltözék ne változtasson végtelen jelenlétén.

Az „otthon” megvalósulása
A Mindenhatónak ez az óhaja a messiási korban fog valóra válni, amikor majd felfedi önmagát, és mindennemű palástolás nélkül sugározza majd igazi lényegét.

A Messiás idejében eltávolíttatik ez a fal, amely eltakarja szemünk elől cselekedeteink valódi következményeit, és a világ minden lakója látja majd az Örökkévalót. Akkor jön el az az idő, amikor majd látjuk, hogy az Örökkévaló beköltözik a maga rezidenciájába, a maga magánlakosztályába: világunkba.

A birurim, a világ épülése emberi elmével felfoghatatlan ezoterikus titkokat tartalmaz. Csak a Mindenható képes rá a maga végtelen bölcsességében, hogy kijelölje és tudja, melyik ember a teremtés mely darabkáját finomítsa, nemesítse, és azt milyen eszközökkel tegye. Annyi azonban bizonyos, hogy nincs olyan darabja a világnak, amelyet az emberiségnek ne volna kötelessége megművelni. Ilyenformán minden egyes tevékenységnek, amely valamilyen formában kapcsolódik a Tórához és a micvákhoz, kötődnie kell valamilyen tárgyhoz vagy kézzelfogható dologhoz, mivel a Tóra „nem az égben van”[31]. A Tóra itt adatott, ebben a világban; és azért, hogy ezt a világot szentebb hellyé tegye.

Tudni a „miért”-et
Ha egy zsidó, a Messiás eljöveteléért munkálkodik, nem csupán a hűséges szolgáló kötelességét végzi, hanem előkészíti a színt ahhoz, hogy Ura ebben az anyagi világban megmutatkozhassék. Az ég szent, és az Örökkévaló az égben lakik. Szentek az angyalok is. Mindennél fontosabb a tudat, hogy az Örökkévaló megígérte: eljön az idő, mikor a Földet teszi elsődleges lakóhelyévé, ahol nyíltan megmutatkozik majd abban az otthonban, amelyet az emberi munkálkodás és fáradság emel neki.


Korábban már meg lett említve, hogy Immánuel születését egy kozmikus sárkány (kozmikus kereszt) megjelenése szignálta (Jelenések könyve 12,13), ami II. János Pál pápa szerint Európának az "Úrral" történt találkozását eredményezte, Nostradamus ekkorra pedig a rettegés nagy királyának az égből való megérkezését jelezte előre. Egy német nyelven is kiadott francia füzet arról számolt be 1984-ben, hogy a normandiai tengerparton fekvő Dozulé (é.sz. 49°13´57´´; ny.h. 0°02´31´´) nevű helyiség szoros kapcsolatban van az Emberfiának (JHVH/kozmikus Krisztusnak) a visszajövetelét jelző "dicsőséges keresztjével":

Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes (1984) ISBN 2-7233-0263-6
(S. 10) Dieses Kreuz beherrscht die Welt, und die Welt ahnt nichts, oder sie kennt es nicht, oder sie vergißt es. Und doch ist es ihre einzige Hoffnung.
(S. 12)Sage dem Priester, daß das Glorreiche Kreuz, das an diesem Ort errichtet werden soll, Jerusalem gleichen soll.
--Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes - A dicsőséges kereszt - Az Emberfiának a jele (1984)
(10. old.) Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük.
(12. old.) Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen (Dozulé*?) kell hogy felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen.--
(*saját megjegyzés).

http://www.conchiglia.us/DEUTSCHLAND/DE ... dozule.htm
DOZULÉ
Normandie - Frankreich
Die Ereignisse und die Geschichte kurz zusammengefasst:
Botschaften Christi (1972-1978)

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat.
A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.

http://kermagv.unitarius.com/regi/magve ... binyi1.htm
Isten a keresztfán uralkodik
Szent Venantius Fortunatus püspök (meghalt 600 után) híres himnuszát – a Vexilla Regis prodeuntot („Királyi zászló jár elöl” vagy „Király zászlói lengenek”) – a nagyhéten, nagypénteken és a Szent Kereszt ünnepén énekeljük. A 3. versszak Sík Sándor fordításában: „Az ősi jóslat itt betelt, Mit a hű Dávid énekelt: »Az Úr, halljátok nemzetek! Kereszten trónol köztetek«” (Szent vagy, Uram 82; Éneklő Egyház 79). A költő a Zsolt 96,10-re utal, amely a régi római zsoltárkönyvben így állt: „Dicite in gentibus: Dominus regnavit a ligno” (hirdessétek a nemzetek közt: Uralkodik az Úr a fáról). A Psalterium Romanumnak ezt a betoldását Szent Jeromos meghagyta. Az egyházatyák Szent Jusztintól kezdve mind ismerték, és Krisztus győzedelmes keresztjének megjövendölését látták benne.

Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

8,9. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.


Egy Dozulé-vel kapcsolatos kozmikus keresztet szemléltető ábra:

Link (már nem elérhető)
Kép

A NASA által kiadott térképen jól látható, hogy az 1999.08.11-én lezajlott napfogyatkozás árnyékának a középvonala Dozulé-nél érte el Franciaországot:

Link
Kép

A teljes napfogyatkozást okozó Nap-Hold együttállás része volt egy olyan kozmikus keresztnek, aminek a korábbi hasonló előfordulásaihoz utalták szerintem az Ószövetség megalkotói a kozmikus misztériumukat:

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

A feltételezett Ábrahám emberáldozatának a kísérletétől Immánuel születési időponjával bezárólag (i.e. 1811.02.23-tól - 1999.08.11-ig) 14 darab azonos felépítésű kozmikus kereszt realizálódott, melyek egyaránt a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") a kozmikus forrásai. Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye") utal. A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Ez a konstelláció a Biblia Istenének, JHVH-nak úgymond a "trónja":

Ezékiel
1,10 Ilyen volt az arcuk: volt emberarcuk, de volt oroszlánarca is mind a négynek jobbról, bikaarca is volt mind a négynek balról, és volt sasarca is mind a négynek.

10,9 A kerúbok: Isten dicsősége hordozói
Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett, egyik kerék az egyik kerúb mellett, másik kerék a másik kerúb mellett, és olyanok voltak a kerekek, mint a ragyogó drágakövek.
10,10 Mind a négynek az alakja egyformának látszott: mintha egyik kerék a másik kerékben lenne.
10,14 Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc.

37,9 Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!

Jelenések Könyve
4,6. És a királyiszék elött üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elöl és hátul.
4,7. És az első; lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.


Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Az alábbiak utalhatóak a fent bemutatott kozmikus kereszthez:

1, A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna, Apokaliptikus Asszony, stb.) megszülte a gyermekét (Jelenések könyve 12,5/9-13).

2, A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5), ami értelemszerűen nem realizálódhatott.

3, Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben jártas Nostradamus (aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt) erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze:

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
(*JHVH-kozmikus Krisztus)
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt
még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Centuriák X. 72.).


4, II. János Pál pápa 1996-ban figyelmeztette Európát az "Úrral" történő közelgő találkozásra. (korábbi idézet)

5, Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek a születésére (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5/9-13).kellett utaljon.

6, 1999.08.11-én délidő tájékán megtörtént II. János Pál pápa által beharangozott kozmikus esemény, azaz Európának a találkozása az "Úrral" (JHVH-kozmikus Krisztussal). A napfogyatkozást helikopterből nézte végig a pápa:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mens ... 76,00.html
10.08.1999
Papst über den Wolken
Rom - Papst Johannes Paul II. will an diesem Mittwoch dem Himmel ganz nah sein. Von einem Hubschrauber aus will er die Sonnenfinsternis beobachten. Dies sei ein "äußerst privilegierter Aussichtsort", berichtete das italienische Fernsehen am Dienstag. Pünktlich zum Höhepunkt des Naturspektakels in Rom um 12.43 Uhr sei er - "großer Fan von himmlischen Ereignissen" - im Hubschrauber vom Vatikan in die nahe Ferienresidenz Castel Gandolfo unterwegs. Die päpstlichen Sternforscher hingegen wollen die Sonnenfinsternis von Deutschland und anderen europäischen Ländern aus beobachten, denn "hier sieht man nicht viel", sagte der Astronom Sabino Maffeo.


7, Ezen a napon lerakták Potsdamban (Németországban) a II. világháború óta első alkalommal felépített rabbiképző intézet (Abraham Geiger Kolleg) alapkövét, amivel kapcsolatos idézet korábbiakban már szerepelt itt a tanulmányban.

8, Az iszlám világban is egyértelmű utalások történtek 1999.08.11-re vonatkozóan:

http://www.berlinonline.de/berliner-zei ... index.html
Archiv » 1999 » 12. August » Politik
Auf dem Maidan-e Imam drängen sich nun Hunderte betende Menschen. Die prächtigen Moscheen rund um den Platz fassen die Gläubigen nicht mehr. Schiitische Prediger stimmen das Namaz Ayat an, ein Gebet, das Muslime nach einem Erdbeben oder einer Überschwemmung und bei einer Sonnenfinsternis ergriffen sprechen. "Wenn die Sonne verschwindet und dann wieder auftaucht", sagt ein Geistlicher, "ist das wie eine Auferstehung der Welt. Dann sind wir Menschen ganz klein vor Allah."
Einzelne islamische Sekten hatten den 11. August zum Tag des Jüngsten Gerichts erklärt. Wenn sich die Sonne verfinstere, predigten sie, würden sich die Meere überschlagen und die Berge einstürzen das sei das Ende.

"Es ist wie eine Auferstehung der Welt. Dann sind wir Menschen ganz klein vor Allah." Muslimischer Geistlicher in Isfahan

--Egyes iszlám szekta augusztus 11-t az Ítélet napjának jelentette ki. Amikor a Nap elsötétül, a tengerek ki fognak önteni, a hegyek összeomlanak, ez a vég, prédikálták.

"Ez olyan, mint a világ feltámadása. Ekkor az ember egész kicsi lesz Allah előtt."

Muzulmán pap Isfahanban (Irán)--

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14143665.html
09.08.1999
Ich sehe Richtung Paradies
Jordanien und Syrien erklärten den 11. August prompt zum Nationalfeiertag.

Elf Sofis hat der in der Schweiz lebende Olivier Staiger abgepasst - die schönste in Iguaçu (Brasilien). "Ich falle auf die Knie, Tränen in den Augen", notierte er nach der Düsterheit, "es sieht so aus, als habe eine übermenschliche Macht den Himmel geöffnet, und ich sehe Richtung Paradies."
--Jordánia és Szíria augusztus 11-t tényleges nemzeti ünnepnek nyilvánította ki.--

http://www.kath.de/rv/archiv/rv990810.htm
(Radio Vatikan 10. August 1999)
A F R I K A
Algerien
Das Religionsministerium hat alle Gläubigen aufgefordert, während der Sonnenfinsternis am 11.08. in den Moscheen zu bleiben und zu beten. Wie es in einem am 7.08. verbreiteten Kommunique' des Ministeriums heisst, gelte das Gebet nicht dem Geschehen sondern Gott, dem Schöpfer und Beschützer der Menschen.
--Afrika-Algéria: A Vallásügyi Minisztérium felszólított minden hívőt, hogy a 08.11-i napfogyatkozás időtartama alatt a mecsetekben maradjanak és imádkozzanak. Ahogy a 08.07-én közzétett minisztériumi közlemény szól, ez nem a történésnek, hanem Istennek, a Teremtőnek és az emberek védelmezőjének szól.--

http://www.glorie.de/Sofi/Review.htm
In Jordanien blieben die meisten Bewohner aus Angst vor der Sonnenfinsternis in ihren Häusern. Kurz vor der Verdunkelung heulten vielerorts die Sirenen.
--Jordániában a legtöbb lakó a napfogyatkozástól való félelemtől a házaiban maradt. Az elsötétedés előtt röviddel több helyen bőgtek a szirénák.--


9, Párizsban a Place de la Concorde-n erre az eseményre a világ legnagyobb (33 méteres) napóráját állították fel, aminek a "mutatója" maga a téren található obelisk volt:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14143665.html
09.08.1999
Ich sehe Richtung Paradies
Ein solches Jahrtausend-Ereignis will gefeiert werden. Rechtzeitig zum kosmischen Blackout hat Paris auf der Place de la Concorde die weltgrößte Sonnenuhr (Höhe: 33 Meter) errichtet.

http://www.kunter-online.de/index.php/w ... ?showall=1
Place de la Concorde
Außerdem wurde hier eine riesige Sonnenuhr eingerichtet. Passanten können die Zeit, die durch den Schatten des Obelisken bestimmt wird, auf dem Pflaster des Platzes ablesen.

http://books.google.de/
Gabriele Hartmann,Georg Beckmann: Paris Preiswert. Reise- und Erlebnisbuch.: Shopping Unterhaltung Übernachten.
(2008) ISBN 978-3-86040-027-2
(S. 188) 1999 wurde seine Spitze mit schierem Gold so gestaltet, daß Obelisk und Platz zur größten Sonnenuhr der Welt wurde.


Ezzel kapcsolatosan feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy Place de la Concorde-n 1836 október 25-e óta egy 23 méter magas, 230 tonna súlyú obelisk áll, ami korábban az egyiptomi luxori templom bejárata előtt foglalt helyet. 1998-ban az obeliszk tetejét egy 3,6 méter magas aranyozott bronz csúccsal látták el:

Link
Kép

Link
Kép

A vatikáni Szt. Péter tér közepén szintén áll egy 25,31 méter magas obeliszk, egy 8,25 méter magas talpazaton, ami rendhadyó módon hieroglifáktól mentes. Az obeliszk talpazatának egyik oldalán az alábbi bevésett felirat olvasható:

"CHRISTUS VINCIT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT CHRISTUS AB OMNI MALO PLEBEM SUAM DEFENDAT“, azaz "KRISZTUS ÉL KRISZTUS URALKODIK KRISZTUS PARANCSOL KRISZTUS MEGVÉDI A NÉPÉT MINDEN GONOSZTÓL"

Visszatérve Párizsba, az Axe Historique iránya megegyezik az 1999.08.11-én Párizson áthaladt teljes napfogyatkozás árnyéka középvonalának a haladási irányával:

Link
Kép

Link
Kép

Axe Historique-t a Louvre zárja be, aminek az átalakítása éppen 1999-re fejeződőtt be, és ennek következtében a világ legnagyobb múzeumává vált. Ezt megelőzően a múzeum udvarában egy üvegpiramist építették fel, feltehetőleg nem ok nélküli szimbólum gyanánt:

Link
Kép

Párizsban, a Carrousel-diadalív (Arc de Triomphe du Carrousel) tetején lévő négy ló által húzott fogatot Sol Invictus, azaz Héliosz Napisten vezeti:

Link
Kép

Link
Kép

A kinagyított részlet a kosfej, ami az egyiptomi, thébai Ámon (Ámun, Ámon/Ámun-Ré) teremtő Istennek a jelképe. Ámon azonos Mardukkal, Zeusszal, Jupiterrel, JHVH-val, kozmikus Krisztussal, Wotan/Odinnal, stb..

Párizsban az említett diadalív a Charles De Gaulle tér közepén helyezkedik el, merőlegesen az ezt átszelő úgynevezett Axe Historique-re (Avenue Charles de Gaulle, Avenue da la Grande Armée, Avenue des Camps-Elysées), ami a Place de la Concorde-on lévő obeliszkig Avenue des Champs Elysées néven ismert. Ezt a valójában kozmikus misztériumot rejtő útirányt a Louvre múzeum zárja, előtte az üvegpiramissal.


Néhány figyelemre méltó magyarázat az 1999.08.11-én történt napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszttel kapcsolatosan:

Metamorfózis - Ezotérikus Magazin (1999.IV. évf. 3. szám (15.))
(4. old.) Megszámlálhatatlan napfogyatkozás volt már a világon. De aligha egy ilyen bolygókonstellációkkal mint a Mars, Vénusz, Jupiter, Uránusz, Szaturnusz, s az egész közvetlenül az ezredforduló előtt. Ez a napfogyatkozás egyedi! Ez fénylő nyomot fog hátrahagyni a lelkiség tudatában. Ez a napfogyatkozás a legnagyobb esélye az emberiségnek amit csak az utóbbi évezredekben kaphatott!
A régi idökből kell kinönie az új kezdetnek. Az elkövetkezendő 7 év döntő jelentőségű fejlődésünk folyamatában.
(18. old.) "Jól figyeljetek! Amikor az ég elsötétül, a Nap pedig eltűnik, s rátok feketeség ereszkedik le -a végnapoknak lesz a kezdete. Ám ez a vég kezdete egyben az újjászületés jele.
Az említett asztrológiai eseményig még van két erős évetek." Ebből a néhány mondatból mi megértettük azt, hogy 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás, s az a sziszifuszi kereszt, ami ekkor az égbolton megjelenik, kezdőpontját jelenti annak az egész világot felforgató "valaminek", amit Végítéletnek nevezünk.

http://www.csend.hu/magazin/0203/2.html (már nem lehet elérni)
Egy nagy kereszt rajzolódott ki az égen a bolygók által, amely a szilárd vagy állandó jegyek közepén (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntö) helyezkedett el. Ez a legdiszharmonikusabb bolygóállás volt az emberiség történetében.
Asztrológiai értelemben bizonyíthatjuk, hogy a két tengely, amely egymással derékszögben a kereszt két szárát adta, és nyilvánvalóan igaz lesz a bibliai jövendölés, miszerint elválik a jó a rossztól. Olyan helyzet jön létre a föld egészén, kiemelve az európai régiót, ahol a hagyományos tradicionális értékek, illetve az új értékek élesen elválnak egymástól.
Ősidők óta kutatja az ember a végtelen égbolt jeleit és titkait. A különleges bolygóállások az egész emberiségre hatással vannak, attól függetlenül, hogy hiszünk e benne vagy sem.

http://www.astro-logos.com/faq.htm#Telefon-Interview
Telefon-Interview von Regine W. vom Time Magazin am 27.07.1999
Schauen Sie, im Alten Testament heißt es "An jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter, und am helligsten Tag wird es finster." (Amos 8.9) Diese Sonnenfisternis (11.08.1999) findet am Mittag statt! Nicht genug damit, die Konjunkcion von Sonne und Mond findet damit an der höchsten Stelle (im Löwen) des Fixen Kreuzes, das sich aus den Zeichen Stier, Löwe, Skorpio und Wassarmann bildet. Diesem Kreuz wird wiederum in der Bibel eine überragende Bedeutung zugeschrieben. Meines Wissens gab es seit Jahrtausenden keine Sonnenfinsternis über diesem Ort, die eingebunden ist in ein Fixes Kreuz und das auch noch zur Mittagszeit!
--Telefon-interjú Regine W.-vel a Time Magazin által 1999.07.27-én
Nézze, az Ószövetségben azt jelenti "És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal." (Ámos 8,9) Ez a napfogyatkozás (1999.08.11.) délben történik! A Nap és Hold konjunkciója a fix keresztnek a legmagasabb helyén (az Oroszlánban) történik, amit a Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntő jegyek alkotnak. Ennek a keresztnek a Bibliában mindenekfeletti jelentősége van. Tudomásom szerint évezredek óta nem volt ezen a helyen napfogyatkozás, ami egy fix kereszttel lett volna egybekötve és ráadásul délidőben!--

Widler Walter: Buch der Weissagungen (1950)
(S. 37) Prophezeiung des Methodius: ".....,die nach vielen Wirren Europa zum letztenmal unter dem dem Kreuz einigen soll."
(S. 135) Die Europäer werden sich dagegen erheben, die "Vereinigten Staaten von Europa" gründen, dann wird der Antichrist geboren. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten Europas und dann Weltkaiser.
--Widler Walter: Jövendőmondások könyve (1950)
(37. old.) Methodius próféciája: "......, sok zűrzavar után Európának utoljára a kereszt alatt egyesülnie kell."
(135. old.) Az európaiak ellenezni fogják az "Egyesült Európai Államok" alapítását, akkor fog az Antikrisztus születni. Ő lesz az Egyesült Európai Államok elnöke, majd világcsászár.--

Peryt Shou: Kwa-non-seh (1921)
(S. 153) "Vril" die neue Kraft. Der Stab des Vrils wird dann zum Schwerte werden.
Es ist die "Krone" aller" Naturkräfte, welche das künftige Europa beherrschen wird.
--(153. old.) "Vril" az új erő. A vril pálcájából kard lesz.
Ez minden természeti erők "koronája", amelyik a jővendő Európát uralni fogja.--


Meg lehet nyugodtan kockáztatni azt a megállapítást, hogy az Európai Unió realizálásának az ezotérikus (csak a beavatottak számára hozzáférhető) háttere a tárgyalt kozmikus kereszt volt. Nem véletlenül a katolikus egyházak igyekeztek mindent annak érdekében elkövetni, hogy az EU alkotmányában Isten (JHVH) is meg legyen említve:

http://www.nol.hu/archivum/archiv-99177
Isten helye az unióban
NOL • Munkatársunktól • 2003. február 19.
Kapjon-e Isten hivatalos helyet az Európai Unióban? Így fogalmazza meg a kérdést az Independent egyik cikkírója, mindjárt hozzátéve, hogy felettébb furcsán hangzik már maga a kérdés is. Mégis, erről folyik ma egyre élesebb vita az Európai Unió jövendő alkotmányát előkészítő Európai Konventben politikusok, egyházi emberek és civil szervezetek között.

"Isten" szerepének az unió alkotmányában való rögzítése döntő módon a Szentszék kezdeményezésére vezethető vissza. Az alapvető jogok európai chartájának előkészítésekor merült fel először hasonló elvárás az egyház részéről, amit akkor nagymértékben francia nyomásra - az állam és egyház elválasztására hivatkozva - elutasítottak. Az Európai Konvent összehívásakor azonban a Szentszék újból ugyanezzel a követeléssel állt elő. A konvent 2002. február 28-án ült össze és feladata az, hogy 2003 elejére elkészítse az Európai Unió alkotmánytervezetét, amelyet a tag- és tagjelölt államok kormányai hagynának jóvá 2004-ben. II. János Pál pápa személyesen is többször kifogásolta, hogy az EU 2001. december 14-15-i Laekenben megtartott csúcstalálkozóján a tagállamok nem kívántak helyt adni a konvent jövőbeli munkájára és a készülő alkotmányra vonatkozó egyházi követeléseknek.
A Szentszék kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy számára a kérdés kulcsfontosságú. Az "európai ház" kifejezés II. János Pál pápától származik. Ennek létrejötte és explicit keresztény jellege fontos része annak - a második vatikáni zsinat után is eleven - nagy ívű vatikáni törekvésnek, hogy újraélesszék az emberiség vallási és politikai egységének modelljét. Az egykori "keresztény Európa" eszméjében e modell megtestesülését látják. (Az egyház missziójának ilyesfajta politikai vetületéről lásd pl: Rodger Charles S. J., Drostan MacLaren OP, The Social Teaching of Vatican II. Its Origin and Development.) Nem arról van szó, hogy a kereszténység szó valahol szerepeljen az EU alkotmányában. Sokkal többről. Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció nagy befolyású prefektusa leszögezte: "Isten és Isten előtti felelősségünk az európai alkotmány alapvető részét kell, hogy képezzék".

http://www.eukonvent.hu/text/akonvent_h ... 02_28.html (már nem lehet elérni)
EU/intézmények - alkotmánytervezet: van utalás a "föderatív jellegre", de nincs Istenre
A konventküldöttek egy része mellett a Vatikán is azt szerette volna, ha Istenről és a vallásról az alkotmánynak az unió alapértékeit felsoroló pontján történik említés. A most kialakulni látszó többségi álláspont szerint azonban a hívők által vallott értékekre a dokumentum preambuluma tesz majd utalást, mégpedig annak a megfogalmazásnak az alapján, amely már az alapvető jogok európai chartájában is szerepel. Eszerint "az unió tudatában van szellemi és morális örökségének".

http://www.eukonvent.hu/text/akonvent_h ... 03_17.html (már nem lehet elérni)
Mostanában viszont egyre többen emelik fel hangjukat a másik oldalról is: köztük vannak az egyházak (2002. decemberében Németország mindkét nagy egyháza, a római katolikus és az evangélikus is sürgette, hogy az európai alkotmányban szerepeljen Isten, mert az európai értékek alakulását alapvetően befolyásolta a keresztény vallás), de fontos politikai erők is támogatják ezt a törekvést. Ide tartozik az Európai Parlament kereszténydemokrata frakciója és nemrégiben Szájer József fideszes képviselő, az Országgyűlés alelnöke is kezdeményezte, hogy az EU alaptörvénye tegyen említést a kereszténységről, az Európát összetartó hitbéli hagyományról, illetve Istenről.

http://www.mkdsz.hu/n34/szazak.htm
http://www.freeweb.hu/mkdsz1/n34/szazak.htm
2003. október 04. szombat 20:20
EURÓPAI ALKOTMÁNY
Százak levele a keresztény örökség megjelenítéséért
Száz európai közéleti személyiség levélben fordult az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Olaszország miniszterelnökéhez és az Apostoli Szentszékhez, kérve, hogy az EU jövendő alkotmányának preambulumában közvetlen hivatkozás történjen Istenre és az európai keresztény örökségre.Az elkövetkező évezredek alatt még egyszer megismétlődik egy ugyanolyan teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt kialakulása, mint ami 12 évvel ezelőtt történt. A Jelenések könyve (amit nyugodtan nevezhetünk az ószövetségi messianisztikus elképzelések koronájának) szerint (20,7-14) ezer esztendő (helyesebben 1089 év) múlva újra szabadjára lesz engedve egy rövid időre a gonosz, ami azonos lesz az "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" úgymond, és ezzel ér véget a bibliai "ezeréves béke":

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Immánuel, az Ószövetség messiása

Beitragvon Klaus Matefi » 13. Jul 2013 08:20

http://www.israelheute.com/Nachrichten/ ... fault.aspx
http://old.israelheute.com/Nachrichten/ ... fault.aspx
Montag, 9. Juli 2012
Warnung: Die Welt geht unter und der Messias kommt!
Kép

Auf Israels größter Webseite Ynet wurde am Samstag ein gelber Werbestreifen geschaltet, der in großen Buchstaben das Kommen des Messias verkündete. „Der Messias ist in Israel. Dies wird die letzte Regierung Israels sein.“ Der Klick auf das Banner führt direkt auf die Webseite 871. Dort warnen die religiösen Macher der Seite vor dem Untergang der Welt.

„Der nächste Führer wird der Messias Ben David sein. Die Situation im Land wird schlimmer und die Regierung noch unfähiger werden. Nur der Messias kann Israel im Krieg von Gog und Magog retten. In naher Zukunft wird die Welt schlimme Katastrophen miterleben, wie schreckliche Erdbeben und Mega-Tsunamis, ist auf der Seite zu lesen. Städte in Europa und in den Vereinigten Staaten werden im Meer verschwinden. Das Weltfinanzsystem wird zusammenbrechen und Gott wird den Mammon (aus dem Jiddischen, umgangsprachlich für „Geld“) vernichten.

Der Antisemitismus in der Welt wird sich verschlimmern, genauso wie am Vorabend des zweiten Weltkrieges. Für jeden Millimeter Land, auf das die Regierung verzichten wird, droht dem Volk Israel eine Bestrafung, denn dies ist ein Aufstand gegen Gott. Allein weil von einer Zweistaaten-Lösung die Rede war, muss Israel dafür einen hohen Preis zahlen. Dieses Land wurde dem Volk Israel für die Ewigkeit versprochen und wer über das von Gott geschenkte Land verhandelt, wird die Erlösung nicht miterleben.“

Wer hinter der Webseite steckt, die regelmäßig Warnsignale im israelischen Netz schaltet, ist unbekannt. Auch wenn die Mehrheit der israelischen Gesellschaft solche Webseiten nicht unbedingt ernst nimmt, so berichten Israels größte Internetportale, wie Ynet, darüber.

http://www.israelheute.com/Nachrichten/ ... fault.aspx
Freitag, 23. November 2007
Israel wird immer religiöser
Immer mehr Juden in Israel bezeichnen sich als religiös und nicht als säkular. War früher der Trend weg vom Glauben, so wendet sich in letzter Zeit die Meinung hin zum Glauben und damit zu einer religiös-orthodoxen Praxis, so dass heute 39 % der unter 40-Jährigen sich zu den gläubigen Juden in Israel zählen.

http://www.israelheute.com/Nachrichten/ ... fault.aspx
Freitag, 18. Januar 2013
Wie oft muss die Welt untergehen?
Drei Tage vor Weihnachten drehte sich alles um den Weltuntergang, der für den 21. Dezember vorhergesagt war, denn an diesem Tag lief ein alter Maya-Kalender aus, und mit ihm sollte auch das Leben auf dieser Erde aufhören. Am Vortage fand an der offenen Universität Raanana eine Konferenz statt, sie hatte den Arbeitstitel „Morgen ist das Ende der Welt“. In Israel befassten sich die Medien mit der möglichen Apokalypse und den letzten Tagen vor einem Weltuntergang, der diesmal aus Südamerika vorhergesagt wurde. Der Weltuntergang ist nicht eingetroffen, und dies hatten die jüdischen Rabbiner auch nicht anders erwartet.

Laut jüdischer Lehre wird das Weltende erst nach zehn Generationen kommen. Die Zeitung Jediot Achronot berichtete am 22. Dezember unter dem Titel: Die Angst der Moslems vor dem König der Juden: „Millionen Moslems haben Angst vor Daddschal, einem Betrüger, der in naher Zukunft den letzten Krieg, Gog gegen Magog, ausrufen wird.“ Und wie sehen Moslems den jüdischen Messias? „Laut islamischer Tradition ist Daddschal Jude und wird mit 70.000 Juden, den Söhnen Isaaks, aus Isfahan (Iran) die Welt angreifen. Das heutige Israel wird sein künftiges Königreich sein, und der jüdische Teufel lebt bereits in Israel. So wird in islamischen Ländern wie in Malaysia in allen denkbaren Medien gegen die Juden und gegen Israel gehetzt. Ja, die Juden warten auf ihren geliebten König (Messias). Dieser wird die Welt vom Osten bis zum Westen beherrschen, alle Kreaturen müssen ihm dienen. Er lockt die Menschheit in einen Unglauben…“

Die Zeitung Maariv schrieb: „Wir haben gute Nachrichten und schlechte Nachrichten.“ Die gute Nachricht sei, dass die Welt nicht unterging. Und die schlechte, dass die Welt gemäß Talmud und biblischer Auslegung in 227 Jahren untergehen werde.

Der Sohn des berühmten Rabbiners und Gelehrten David Basri meldete den israelischen Medien im Auftrag seines Vaters „am Tage des Weltuntergangs“, dass die Welt mit Ende des Jahres 6000 untergehen werde. „Zugleich wird eine neue Welt erschaffen“, erklärte Rabbi Izchak Basri. Nach dem jüdischen Kalender leben wir im Jahr 5773 nach Schöpfung der Welt. „Diejenigen, die Gott folgen und ihm treu bleiben, werden diese Welt für eine bessere Welt verlassen. Die alte Welt wird vernichtet.“

Was nach dem Weltuntergang geschieht, weiß keiner ganz genau. Für den Jerusalemer Rabbi Basri ist dies die Frage aller Fragen. „In Jesaja (40,31) steht: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, und sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler“, sagte der Rabbi mit Blick auf einen Aufstieg der Gläubigen zum Himmel. Der in Israel angesehene Rabbiner verlässt sich dabei auf alte Auslegungen des Rabbiners Qattina, der zur zweiten Generation der Amoräer (250-290 n. Chr.) gehörte. Das waren jüdische Gelehrte in Babylon und Eretz Israel, die ihre Diskussionen über die Thora festhielten. „6000 Jahre wird die Welt existieren, und im 7. Jahrtausend wird die Welt untergehen“, schreibt Rabbi Qattina.

Nach jüdischer Auslegung wurde die Welt nach Zyklen von 7000 und 50.000 Jahren erschaffen und vernichtet. Dies gründet auf dem biblischen Prinzip des Sabbatjahrs, auch Schmittah genannt. Sechs Jahre wird das Ackerland bearbeitet und im siebten Jahr genießt der Boden einen Ruhetag (2. Mose 23,10-11 und 3. Mose 25). Nach sieben Sabbatjahren kommt das Jubeljahr, alle 50 Jahre ein biblisches Erlassjahr aller Schulden, unter gleichzeitigem Besitzausgleich.

Bei der Konferenz machte Avriel Bar Levav, Experte für jüdische Philosophie und Theologie, darauf aufmerksam, dass Rabbi Qattina seine Auslegung auf den Propheten Hosea stützte und das Weltende bereits zu dessen Zeit debattiert wurde. „Schon damals waren nicht alle mit dem Zeitpunkt einverstanden“, erklärte Bar Levav. „Außerdem setzte Gott in 1. Mose ein Zeichen am Himmel, den Regenbogen, womit er der Menschheit versprach, sie nicht noch einmal zu vernichten.“ Die Gelehrten diskutierten, warum Gott auf der einen Seite eine Welt erschafft, sie aber auf der anderen Seite wieder vernichtet? „Gott erschafft und vernichtet Welten“, heißt es unter den Gelehrten, und damit beziehen sie sich auf Jesaja 65,17: „Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird noch sie zu Herzen nehmen, sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe.“

Schon immer waren Menschen neugierig, wenn es um das Weltende geht. Bar Levav zitiert Prediger 3,11: „Er aber tut alles fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängsten, wie es gehen solle in der Welt; denn der Mensch kann doch nicht treffen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.“ Im hebräischen Bibeltext fehlt im Wort für Welt (Olam - עולם) der Buchstabe Vav (ו). Über Jahrhunderte hinweg war dies für viele Rabbiner laut Bar Levav ein Zeichen, dass Gott, der Schöpfer, den Weltuntergang aus dem Wissen der Menschen tilgt, so, wie den Buchstaben. Wissend, wann die Welt untergeht, könnte keine Menschheit funktionieren.

Die Weisen lehren, dass eines Tages der Erlöser erscheint und das Alte gegen das Neue austauscht. Dies muss, so meinen Rabbiner, noch vor Ablauf des sechsten Jahrtausends geschehen. „Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Gott, also werden euer Same und euer Name bestehen. Und es wird geschehen: Von Neumond zu Neumond und von Sabbath zu Sabbath wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten.“ (Jesaja 66,22-24). Der Messias wird kommen sein Volk erlösen und den neuen Tempel bauen. So zitierten Rabbiner in den Medien ebenso Daniel 12: „Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird.“

Gelehrte sagen über diejenigen, die meinen, diese Verse schon vor dem Geschehen richtig zu verstehen, dass „ihr Geist ausgelöscht werden soll, die das Ende berechnen“. Bis die letzten Tage nicht anbrechen, wird kein Mensch, auch nicht die Weisen, wissen, wie und wann dies passieren wird“, erklärte bereits im 12. Jahrhundert der berühmte Rabbiner aus Cordoba, Moses Maimonides. „Wir müssen geduldig warten und fest glauben!“

http://www.zsido.com/konyv/72/3476/Gond ... semmisules
https://zsido.com/fejezetek/bamidbar-a- ... emmisules/
Hurwitz Sholom rabbi írása
Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)
A fejlődést megelőző megsemmisülés
A messiás előtti apokalipszis

Ezért is van az, hogy a judaizmusban a Messiással kapcsolatos elképzelés egy a messiási kort megelőző világkatasztrófáról — háborúkról valamint a jelenlegi társadalmi és erkölcsi rend általános felbomlásáról — szóló döbbenetes jövendöléssel társul. Ezeket a kataklizmákat nem úgy kell elképzelni, mint afféle sors vagy isteni rendelés által előidézett, előre nem látott eseményeket, amelyek a világtörténelem azon adott időpontjában egyszer csak bekövetkeznek majd. A Talmud bölcsei úgy utalnak erre az időszakra s különösen az ezen időszakon belüli destruktív elemekre, mint a messiási kor szülési fájdalmaira. A metafora egyértelmű; amiképpen az emberi szülés is szükségszerűen fájdalommal és kellemetlenségekkel jár, a messiási korszak sem születhet meg e nélkül a fájdalmas átmeneti korszak nélkül. Ezért van az, hogy a megsemmisülő és közben jövővé átlényegülő múlt témája olyan állhatatosan jelen van az élet oly sok területén.

http://www.israelheute.com/Nachrichten/ ... fault.aspx
Dienstag, 2. Juli 2013
Abbas: Israel versucht, den jüdischen Tempel aufzubauen!
Wieder einmal hat er seinen Hang zur Theatralik demonstriert: Palästinenserführer Mahmoud Abbas hat einen leidenschaftlichen Aufruf an die arabische Welt gestartet, um das „heimtückische Vorhaben“ der Juden zu stoppen, den jüdischen Tempel wieder an seinem ursprünglichen Standort zu errichten – dem Jerusalemer Tempelberg (Foto). In einem Interview mit einer saudi-arabischen Zeitung wurde Abbas nach seiner Meinung über jüdische Organisationen gefragt, die sich angeblich verzweifelt bemühen, die Judaisierung des Jerusalemer Tempelbergs zu komplettieren und die Kontrolle über die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom zu übernehmen. Ein besonderes Augenmerk der Fragestellung an Abbas lag dabei auf den „wiederkehrenden Angriffen auf al-Aksa und den damit in Verbindung stehenden Attacken auf die Verehrer der Moschee“. Es kann nur angenommen werden, dass der Interviewer sich dabei auf die Vorfälle mit jüdischen Besuchern des Tempelbergs bezogen hat, die das „abscheuliche Verbrechen“ begingen, dort zu jemand anderem als ausschließlich zu Allah zu beten. Abbas jedoch verstand den Interviewer so, dass er auf etwas abzielte, was Abbas die „gefährlichen Ausgrabungen“ nannte. Diese werden von Israel in der Nähe des Tempelbergs geleitet. Sie bringen in regelmäßigen Abständen neue Beweise für die jüdische Geschichte der Stadt und ihrer heiligen Stätten ans Licht. „Alle diese Handlungen sind teuflisch und gefährlich. Sie zielen darauf ab, al-Aksa zu zerstören und einen angeblichen jüdischen Tempel aufzubauen“, behauptete Abbas, „bedauerlicherweise gab es auf diese gefährlichen Anzeichen, welche klar für jeden zu sehen sind, bis jetzt noch keine angemessenen arabischen, islamischen oder internationale Reaktionen.“ Medienanalysten, die das Interview übersetzten, kamen zu folgendem Ergebnis: Abbas' Gebrauch des Begriffs „angeblicher Tempel“ sei ein Teil seiner fortlaufenden und systematischen Bestrebungen, die jüdische Geschichte der Heiligen Stadt auszulöschen.

http://www.israelnetz.com/innenpolitik/ ... dayrawYNBg
05.07.2013
Minister Ariel für Tempelbau in Jerusalem
SCHILO (inn) – Ein neuer Tempel sollte in Jerusalem errichtet werden. Diese Ansicht äußerte der israelische Wohnungsbauminister Uri Ariel am Donnerstag an einer Ausgrabungsstätte im Westjordanland.

Ariel sprach auf einer Konferenz zur Schilo-Forschung in Tel Schilo. Die archäologische Grabungsstätte befindet sich nahe der Siedlung Schilo, zwischen Nablus und Ramallah. In biblischer Zeit war dort ein provisorisches zentrales Heiligtum, bevor König Salomo den ersten jüdischen Tempel in Jerusalem bauen ließ. An der aus der Bibel als Silo bekannten Stätte wurde der Prophet Samuel vom Priester Eli erzogen.

„Schilo ist ein Ort des Lebens, des Gebetes und des Verkehrs“, sagte der Politiker der Partei HaBait HaJehudi laut einem Bericht der Tageszeitung „Ma‘ariv“. Es gebe zwar viele Synagogen, „aber wir brauchen es, dass auch der echte Tempel auf dem Tempelberg gebaut wird“.

http://www.timesofisrael.com/minister-c ... -be-built/
July 5, 2013, 10:20 am
Minister calls for third Temple to be built
Potentially explosive statement by Jewish Home’s Uri Ariel breaks taboo against damaging status quo on Temple Mount
A government minister from a nationalist religious party called Thursday for the Jewish Temple to be rebuilt on the Temple Mount in Jerusalem.

The statement from Housing and Construction Minister Uri Ariel (Jewish Home) breaks a long-standing taboo on high-ranking government officials speaking about changing the fragile status quo on the holy and contested esplanade, and will likely draw ire from official Israeli circles and anger the Arab and Muslim world.

Speaking at an archaeological conference next to the West Bank settlement of Shilo and quoted by Maariv, Ariel called for a third Temple to be built on the site, which today is home to the Dome of the Rock and the al-Aqsa Mosque and is considered Judaism’s holiest site and Islam’s third holiest.

“We’ve built many little, little temples,” Ariel said, referring to synagogues, “but we need to build a real Temple on the Temple Mount.”

The Jerusalem site was home to Judaism’s first and second Temples, both of which were destroyed, the second one in 70 CE. The idea of building a third Temple, while popular among some religious and right-wing Jews, is considered outside mainstream Israeli discourse by most.

Last year, Jewish Home MK Zevulun Orlev also called for the rebuilding of the Jewish Temple, saying that removing the Dome of the Rock and al-Aqsa Mosque would mean that the “billion-strong Muslim world would surely launch a world war.” However, he added, “everything political is temporary and there is no stability.”

Jews are currently banned from praying on the Temple Mount by the Jordanian department of endowments, known as the Wakf, which administers the plaza surrounding the al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock.

http://idokjelei.hu/2013/07/az-izraeli- ... rgalmazza/
július 10, 2013
Az izraeli kormány egyik minisztere is a templom felépítését szorgalmazza

Keresztény szemszögből a harmadik zsidó templom felépülésének kizárólag a próféciák és a végső idők eseményei szempontjából van jelentősége, hiszen tudjuk, hogy „ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik.” (Apostolok cselekedetei 7:48) Ugyanakkor a templom felépülése egy igen kézzelfogható esemény lenne az idők jelei szempontjából.

Izrael egyik minisztere, a nacionalista, vallásos Jewish Home párt tagja, a zsidó Templom felépítésére szólított fel néhány napja.

Uri Ariel, Lakás és Építésügyi Miniszter kijelentése egy régi tabut tört meg, mivel magas beosztású kormánytisztviselők eddig óvakodtak attól, hogy megbolygassák az amúgy is ingatag status quo-t a szent és igen vitatott területet illetően. A kijelentés valószínűleg komoly felindulást vált majd ki hivatalos izraeli körökben és határozott dühöt a muzulmán világban.

A ciszjordániai Shilo telep közelében tartott régészeti konferencián elhangzott beszéd során Ariel a harmadik Templom felépítését szorgalmazta a „szent helyen”, ahol ma a Sziklamecset és az al-Aksza mecset található Jeruzsálemben. A Templomdob a judaizmus elsőszámú, az iszlám számára pedig a harmadik legszentebb terület.

„Sok kis templomot építettünk már,” mondta Ariel, a zsinagógákra utalva, „de fel kell építenünk az igazi templomot a Templomdombon.”

A jeruzsálemi helyszín adott otthont a judaizmus első és második Szent Templomának, amelyek közül az utolsót i.sz. 70 körül rombolták le. A vallási és szélsőjobboldali zsidók körében támogatott, a harmadik templom felépülésére irányuló kezdeményezés a fő irányvonalon kívüli elképzelésnek számít az izraeli politikában.

Tavaly Zevulun Orlev képviselő beszélt a zsidó templom újjáépítéséről, kihangsúlyozva, hogy a Sziklamecset vagy az al-Aksza mecset elmozdítása egyet jelentene „a milliárdos követőtáborral rendelkező muzulmán világ által indított háborúval.” Megjegyezte azonban azt is, hogy „a politikában minden átmeneti, stabilitás nem létezik.”

A Jordánia által felügyelt Wakf hatóság rendelkezése szerint a zsidók jelenleg nem használhatják a Templomdombot imádkozásra. A Wakf feladata az al-Aksza és a Sziklamecset körüli terület rendfenntartása.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:


Zurück zu "Shem ha-Mephorash"

 

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron