Szellemtudomány alapjai

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 7197

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 24. Aug 2020 08:39

Az őrszellemek és védenceik 3

Részlet szabadon a "Titkos tanítások"-ból

Aki a jót választotta, annak fokozatosan gyorsul a mozgása és mindazok, amik az ő lelkének a fejlődésére szükségesek, mindig jobban és jobban a lelki szemei elé adatnak, gyorsabban és rövidebb időközökben találkozik és jut hozzá azokhoz a kiengesztelésekhez és azoknak a törvényeknek a kibontásához, amelyek az ő lelkében még nem oldódtak fél, amelyek még nem szabadultak fel, amelyeket még a nem-tudatos őriz. ( Tehát a jóban megerősödött lelket elkapja úgymond a gépszíj. Mivel a lelki szennyeződések már puhábbak és fluidikusabbak, könyebben el is távolíthatók, ezért az őrszellemek a lelket kemény munkára fogják. A bennük rejlő és szunnyadó belső lelki szennyeződések lecsiszolására élethelyzeteket teremtenek, amikor kénytelenül meg kell nyilvánuljanak, fel kell fedjék magukat. Fájdalmas ütközések és lelki surlódások csiszolják fényesre ezeket a kérdéses felületeket. Így, ebben a gyorsított tempóban, a lélek többet fejlődik, azaz tisztul, mint azelőtt sok-sok életében együttvéve. Ez azért lehetséges, mert a megemelkedett rezgésszint hatványozottan nagyobb lelki erőtartalékokat jelent, tehát a lélek már jobban bírja a gyötrődést.)
Ebben a munkában, amit a szellem ilyenkor végez, már nagy segítséget nyer azoknak a szellemeknek a részéről, akik ezekben a szférákban minden szeretetükkel és minden igyekezetükkel azon vannak, hogy mentsék, ami menthető. Ilyenkor ezek a magas, hatalmas őrszellemek egy tervet készítenek annak a természetnek megfelelően, amelyet a javulni vágyó magában hordoz, és ezt adják eléje a szellemnek, mint az ő lelke számára előírt és követendő utat. Aki dolgozni és haladni akar, az ezt a programmot betölti, — akár a szférákon, akár a földi életben — mindazokkal a cselekedetekkel, mindazoknak a megtanulásával és elvégzésével, amelyeket ez a program előír, hogy az ő lelke azt a formát kiképezhesse, amely szerint ki kell alakulnia.

Hasonlatul a nők kézimunkáját hozom fel: kiterveznek valami gondolatot, és azt rajzban megrögzítik; aki azután azt meg akarja csinálni, annak azt pontosan, részletről-részletre úgy kell kidolgoznia, ahogyan az a mintában meg van rögzítve. A védencnek is az őrszellem által elkészített terv szerint úgy kell a megvalósítandó gondolatot realizálnia, hogy az egészen azt a formát vegye fel, amilyent az ő őrszelleme képvisel. Ameddig ezt elvégzi, addig annak az őrszellemnek a csoportjához tartozik, s az az őrszellem segíti őt.

Az őrszellem munkájában, amely egy nagy egészet képez, vannak munkások és vannak tanulók is, akiknek részletmunkái külön-külön ilyen szorgalmi feladatokat jelentenek. Így kapnak egyes szellemek, mint őrizők, mint tanítók, mint vezetők is ilyen feladatokat a földi emberek mellett, sőt még a szférabeli életekben is.
Azért amikor az ilyen kisebb rendű szellemek azt mondják: én a te őrszellemed vagyok, nem hazudnak, mivel az ilyenek talán egy fél életen keresztül, vagy az egyik talán az ifjúság idejében, a másik talán az érett kor idején vállal munkát egy-egy földi ember mellett. Amelyet a tulajdonképpeni magasabb őrszellemtől kap mint részfeladatot, mivel a munkába vett léleknek éppen azt a részét kell akkor kidomborítania, amely munkára éppen ő alkalmas. ( Így a negyedik és ötödik szféra fejlődő szellemei a szellemvilági életük során nagyon gyakran kapják őrszellemeiktől azt a feladatot, hogy a tőlük két szférával alábbi, azaz a második és harmadik szférabeli testvéreiknek segítsenek nehéz élethelyzeteikben, döntéseikben. Ezt többnyire az alvás időszakában végzik sugallatok formájában. )

Egy földi életen keresztül két vagy három őrszellemet is kaphat a földi ember, egyiket a másik után. — Pl. tegyük fel, hogy valaki egy alacsonyabb szférából ölt testet s mikor a lelke találkozik azzal a nagy ütközőponttal, amely az ő életmintájában valami nagy esemény megkezdését vezetné be, találkozik a megtérés gondolatával, a lelki életnek a megmozdulásával, akkor ebben az ütközésben elbukik. Ha elbukott és nem emelkedett fel, akkor megmarad azon a színvonalon, amelyről elindult és így nem dolgozhatja ki azt a tervet, amelyet számára az őrszellem előírt, s valahol az alsóbb vonalon időzik egy újabb ütközésig. (Mert megtörténhet, hogy négyszer-ötször is találkozhat a szellem azokkal a lehetőségekkel, amelyek őt felrázzák, akár fájdalommal és szenvedéssel, akár örömmel és áldással.)
Mindezeket a lehetőségeket számításba veszi az őrszellem védencének fejlődési útján. Ha azután a próbát kiállja és a számára előírt szinvonalat eléri, úgy hogy csakugyan felébred a lelke, és a jóhoz pártol, akkor megkezdődik a terv megvalósítása, s ezzel a szellem emelkedése. És akkor az, aki addig mellette volt, más munkát kap, ő pedig egy magasabb rendű vezetőt.

Azután, ha esetleg újból találkozik egy fordulóval, és nagy gyorsasággal hagyja maga mögött azokat a vonalakat, amelyek őt a kidolgozásban előbbre vitték, s egy nagyobb ütközéssel esetleg megint feljebb emelkedik, akkor újból másik vezetőt és másik őrzőt kap. De ez alatt az egész idő alatt még mindig ugyanannak a magasabb rendű őrszellemnek a fennhatósága alatt marad.
Ha azonban lefelé csúszik, akkor elveszti őrszellemét, és alacsonyabb fokozatú őrzővel kell megelégednie. Sőt vannak, akik egészen kihullanak őrszellemük tervéből, s ilyen esetben csak akkor nyerhetik el, hogy egy ilyen tervbe újra besorozzák őket, ha önként újra belekapcsolódnak a törvénybe.

***
A fejlődés minden vonalán vannak magasabb rendű és alacsonyabb rendű őrszellemek, akik munkálkodnak, vezetnek, fejlesztenek a saját lelkierejükkel és vigyáznak azokra, akik abba a természetbe tartoznak, hogy elvégezzék a munkájukat. Mert minden léleknek külön-külön elvégzendő munkája van, hogy részletmunkáik egy egészet képezzenek. Mindennek pontról pontra el kell végeztetnie, minden kicsiny hézagnak be kell töltetnie, hogy ne kelljen visszatérni a rosszul elvégzetthez.
A szférákban rengetegen élnek, akik mind különböző hivatásokat töltenek be. Vannak, mint mondom, minden rétegben, minden törvényben, minden színben és árnyalatban tanuló szellemek, és vannak tanító szellemek; vannak dolgozó, munkálkodó szellemek. Vannak, akik ezeknek a munkáit átnézik, felülvizsgálják; és vannak, akik mindezeket összegezik és egybeolvasztják, hogy az összhang, a tökéletesség minden vonalon meglegyen, és hézagot ne szenvedjen.
Mert minden fokozatnak megvan a maga viszonylagos tökéletessége, amely szerint ki kell alakulnia. Hiszen láthatjátok itt a földi életben is, amelyet ti magatok is annyira hézagosnak és kezdetlegesnek ítéltek, hogy az egységesen elgondolt tervek kivitelezése annyi részletmunkával jár, hogy abból minden embernek ki kell vennie a maga részét, hogy hézagok és hiányok ne maradjanak, amiknek a köz kárát vallhatná. Mennyivel több és gondosabb munkára van szükség ott, ahol semmi felületességet nem tűr meg a folytonosság! És bizony minden léleknek mindent el kell végeznie az utolsó pontig, ha előre akar jutni.


szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 25. Aug 2020 05:41

Az őrszellemek és védenceik 4

Részlet szabadon a "Titkos tanítások"-ból

Azért mondom én nektek, földi emberek, hogy az alázatosság az erényeknek, úgyszólván a gyökere. Mert akiben nincsen alázatosság, az mindent csak felületesen tud elvégezni, és a nem alázatos lélek sokkal többet szenved, mert sokkal többet kell kísérleteznie, ameddig rájön arra az igazságra, hogy mindent pontosan és alaposan kell elvégeznie. És jobb, ha az ember a kevesebben hű és pontos, mint ha a sokat felületesen végzi el, mert hogyha alázatosan és jól elvégzi a munkáját, több örömöt nyújt neki nemcsak a földi, hanem főként a lelki élet; s nagyobbat emelkedik így felfelé, mint ha sokat akar, és keveset tud végezni.
Előbb mindent pontosan meg kell tanulni, hogy amikor az ember kezd valamiben munkálkodni, ne kelljen újra meg újra visszatérnie azért, mert rosszul végezte el azt a munkát. A földi embernek egy nagy fogyatékossága van: hogy mindig nagyot akar, mindig túlemelkedik, mindig a nagy, alig áttekinthető vonalak érdeklik. És alighogy az Isten létezéséről tudomást vesz, alighogy elhiszi, hogy van egy nagy Hatalom felette, aki az egész világmindenséget teremtette és fenntartja, máris az istenség titkait keresi, kutatja, azokba akar behatolni az ő sok-sok tökéletlenséggel és hiábavalósággal megrakott lelkével, amellyel felületesen száguld keresztül azokon a részleteken, amelyeket a maga munkájával be kellene töltenie.
***
Jóllehet az őrszellemek az Úr kegyelmét hordozzák, és ők azok, akiken keresztül mind a földi, mind a szellemi életbe minden jó alásugárzik. De nektek, földi embereknek, akik megismertétek a mi Urunkat, a Jézus Krisztust, akik az ő tanításai nyomán olyan világosságot (szellemi tudást) nyertetek, amely világosság annyira vakító, hogy a lelki szemeiteket sokszor be kell hunynotok — és be is hunyjátok, amikor egy-egy nagyobb válaszút előtt állotok — nektek nem az őrszellemetekhez kell imádkoznotok, amikor valami jót, valami igazat el akartok érni.

Ti emberek vagytok; az emberré levés — a testöltés — titeket óriási előnyökhöz juttatott azáltal, hogy ti a földön a Krisztus kegyelmébe belehelyezkedhettetek, az Isten által nyújtott segítséget magatokhoz vonzhattátok és szabad akaratból, szabad választásból Ővele szövetséget köthettetek. Így, hogyha ahhoz az ígérethez, amelyet ő itt hagyott az embereknek, szorosan hozzákapcsolódtok és a tekintetetekkel mindenkor, és mindenben Őt keresitek, Őt kérdezitek, imáitokban az ő segítségét kéritek, és a szíveteket Neki tárjátok fel: nem is hiszitek, milyen egyenes utat választottatok, nem is tudjátok elhinni, hogy milyen óriási előnyben vagytok a szférákban élő szellemekkel szemben!
Mert a szférákban élő szellemek az ő cselekedeteiknek, hitüknek, szeretetüknek, vágyaiknak eredményeiben mintegy meg vannak kötve. Ők, ha jobb állapotban vannak is, ha boldogabbak is, mint ti, akkor is csak abból a hitből táplálkoznak, abból a hitből merítik az ő összeköttetésüket Krisztussal, amit itt ezen a földön, az ő földi életükkel maguknak kialakítottak, mert igazi áttörés a fejlődésben csak a földi életben lehetséges.
A mi Urunk mindent a földi ember megtéréséért, a földi ember megmentéséért cselekedett, és azért, hogy, ha a földi emberi állapotban élő szellemek szabad akaratukkal Őreá tekintenek, és Tőle várják az irányítást: azon az útvonalon, amelyet Ő végig kiépített, amelyen Ő az ő kegyeimét és szeretetét itt hagyta, a földi emberek óriási támaszt, segítséget és erőforrást találjanak.

Nem is tudjátok elképzelni, micsoda nagy dolgot művelnek azok, akik minden cicoma és emberi képzelődés nélkül hisznek az ő Megváltójuknak, és mindent elhagynak, mindent feláldoznak Őérette, hogy Őt egészen a magukénak mondhassák. Azért mondom én ezt nektek, hogy felnyissam a szemeteket. Azért fogjátok ezt az én tanításaimban mindvégig mint legfontosabb, leghathatósabb eszközt találni, amellyel én titeket a szellemvilágon keresztül vezetni akarlak.
Mert akik Krisztusban hisznek, és itt egy földi életen keresztül odaadnak, föláldoznak mindent, ami az ő földi életüknek akár adott, akár megszerzett, akár ellopott, tulajdona: azok részére nincsen az a lassú szférai haladás, nincsen külön tanulás. Nincsen jóvátétel, sőt nincsen természettörvény, amelybe lépten-nyomon bele kell ütközniük; azok ebben a hitben és önmaguk feláldozásában olyan óriási erőket olvasztanak ki az ütközésekből, a szabad akaratból választott áldozatokból a maguk számára, hogy minden, amihez nyúlnak, minden, amihez fognak úgyszólván megolvad a kezeik között.
Nem a földi ember eredménye ez, hanem azé a hité, amellyel ő az igaz Isten törvényéhez hozzákapcsolódik. Ez a hit az, amely megolvasztja a régi világot, és új világot teremt az ember haladási útjára. Azért az utolsó óra munkásai sokkal többet tudnak elérni, mint akik a nap hevét hordozták, mert éppen az utolsó órában a hit ereje mindennél nagyobb.

Az utolsó óra munkásai már áttekinthetik azokat az útvonalakat, amelyeken keresztül mások idáig munkálkodtak és olyan eredményeket értek el, amelyek nem voltak kedvezők, nem voltak kielégítők s ebből levonhatják a konzekvenciákat. (Kinyíltak az információkapuk és az érett lelkek, akik már szomjazzák az igazságot, könnyen megtalálhatják és ráléphetnek az atyai házhoz visszavezető keskeny útra.)
Az utolsó időkben azoknak, akik hisznek, a hitükért üldöztetéseket kell szenvedniük. Azonban az Isten az igazán hívőknek segítséget nyújt, mert elnyeli a mélység a fenevadat. És akik az igaz Istent imádják, akik a szellemi Istent keresik és megtalálják, akik a hitükért odaadják és feláldozzák a testet, a testnek minden kívánságát s mindazt az előnyét, amit a földi élet nyújthat, és érvényre juttatják az isteni gondolatot, az Isten Igéjét: azok az utolsó óra bajvívói, akikkel befejeződik ez a korszak.
Ezek vezetik végig a világosságot, a betlehemi csillagot és a keresztet, hogy akik még megmenthetők, és akik felnéznek erre a csillagra és erre a keresztre, ha még gyengék a hitben, el ne essenek, hanem látva azoknak erős hitét és önmegtagadását, akik őket vezetik, megmenekülhessenek.
Ezek azok, akik az utolsó órában végigvezetik a földindulások között azokat, akik hisznek az Úr beszédjének. Ezért az utolsó óra munkásai ugyanannyi fizetést kapnak, mint akik a nap hevét szenvedték (lásd a szőlőmunkások krisztusi példázatát). Ezeknek az Isten segítséget nyújt, új utakat nyit. Ilyen út a spiritizmus is, amely arra való, hogy megmentse az anyagelvű tudomány csapdájából azokat a lelkeket, akik még eljuthatnak az üdvösségre.
Tehát ameddig tart ez az áldozat, ez a ti részetekről napról-napra való áldozat, addig égjen a ti gyertyátok és világítsatok, ne engedjetek teret a sötétség vészmadarainak, amelyek ezt az utat is ellepik majd az idők végezetére. Tehát ti álljatok rendületlen hittel és bizakodással, mint akik tudják, hogy Istennek szolgálnak, ameddig a ti Uratok munkát bíz reátok, s ameddig azt mondja, hogy álljatok őrt és hirdessétek az ő igazságát, az ő Igéjét!

szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 27. Aug 2020 07:44

A magyar honszeretet és népszellem

Gondolatok Gizi médium útján kapott tanításokból

Szellemi úton kiválasztott és megfelelő fejlettségi fokra érkezett kicsiny pásztornép voltatok hajdanán a széles belső ázsiai térségeken. Oda testvérnépekkel együtt jutottatok. E rokon csoportok között volt egy, amelynek a fejlődőképessége magas foka mellett a belső tulajdonságai alkalmasak voltak a beolvasztásra, tanulásra, átadásra, és rugalmas volt az alkalmazkodó képesség szempontjaiból is.
Ez volt az a kis mag, a magor nép kis csoportja, amelyik számára a korábbi hely adottságai és szellemi kisúgárzása már nem volt alkalmas a további fejlődésre. El kellett jutnia egy neki megfelelő helyre, hogy ott letelepedvén évszázadok alatt átalakuljon és elkezdhesse végrehajtani a valódi feladatát.
Amíg belső forrongások, szokások, környezeti küzdelmek kötik meg az erejét és jellemző belső tulajdonságait, addig szó sem lehet valódi feladat teljesítésről. Ezért volt viharos a történelmetek: voltak ragyogó korszakai, harci eredményei, hol meg mérhetetlen veszteségei és letörései. Ezekben égett ki sok olyan törekvés, mely a későbbi feladat teljesítéshez nem volt szükséges, mindössze tapasztalataival gazdagította a népszellemet.
A népszellem lényege a kirajzolódó és lassan kitisztuló, megszilárduló arculat, amit a hosszú vándorút után a népet megillető, a szellemi kibontakozáshoz egyedül szükséges helyen kell kialakítani. Ez elüt a környező népekétől. Idegennek is tekintik mindaddig, míg magába nem olvasztja azok tulajdonságjegyei közül mindazt, ami kizárólagosan jó és
helyes. Hozzáteszi a maga saját, hasonlíthatatlan és gazdagabb vonásait és ezek után olyan "arccal" fordulhat a többiek felé, amely már nem idegen azoknak sem. Sőt, olyan ez az arc, amelyre már ők kívánnak hasonlítani.

Lábatokat megvetettétek itt, hogy megkapaszkodva az igazi otthonná váló Kárpátmedencében, hogy senki semmi módon ne tudjon kivetni onnan. Területeket elragadni lehetett. Emberi fájdalom ez számotokra, mérhetetlen igazságtalanságnak érzitek. Az is - rövid távon. Hosszú távon felmérhetetlen előny.
A Gondviselés csodája az, ami ebben a században veletek történt. Területeket vágott le rólatok, melyekre nincsen szükségetek a szellemi feladatokhoz. Viszont: maradtak és mindvégig maradnak is ott nem csak vérségi, hanem az össznépi szellemiség képviseletét tovább hordozó testvéreitek. A testvériség ápolt tudata mellett kapocs és közvetítőként segítenek a következő évszázadok egyre emelkedő szellemi mozgásaiban. Mint rejtett erek, idegek hálózzák be azokat a területeket is, és viszik át a haza nagy vérkeringését más "testekhez."
Nemcsak a magatok fejlődése és a belső forrongások letisztulása a feladat, hanem a legszorosabb kapcsolat fenntartása azokkal, akik "idegen" területre kerültek. Idegen? Hisz az sem volt véletlen, hogy hajdanán oda is elhatolt népetek, megvetette lábát ott egy időre, életet, kultúrát, szellemet vitt oda a magáéból. Eszközök ők is, közvetítők.

Egyelőre nekik épp úgy makacsul és erősen meg kell vetni lábukat, megmaradni és kibírni mindazt, amit az "idegenek" rájuk zúdítanak. Mindig a legrosszabb, legérzékenyebb pontra: a magyarságukra.. Ott a legsebezhetőbbek a jövendő feladatukban is. Oda támad az idegenkedő, befogadni nem akaró másik népszellem legrosszabb vonulata, mert mindig az ad hangot, az a legzajosabb. A szelíd, mindennapi ember, ha más nép fia is, nem ellenséges.
Ahogy az egyes szellemek a "túloldalról" segítik, irányítják a családtagjaikat, úgy népüket is támogatják azok, akik előzőleg már tettek érte valami jót. Áttérve a szellemi síkra, egy ideig még segítik erőikkel az övéiket. A honszeretet a halállal sem vész el a szellemből egy ideig. A mi mondavilágunkból az is ismert, hogy a nép régen meghalt vitézei segítik az ország katonáit a mai harcokban. (Csaba királyfi)
A nép lelkét felfoghatjuk egy lelki testnek is. Amint az egyes léleknek sajátos kisugárzása van, és jellemző auraként ragyog körülötte, ugyanez érvényes nagy vonalakban is. Ez az össznépi aura lüktet, fénye nem állandó. Mindezek felett ott ragyog a Népi Szellem - Nemzeti Géniusznak is nevezik - és annak erői, gondolati kisugárzásai. Segítő impulzusai a népi aurán át tevékenykednek. Ez igen fontos az előrehaladásban, mert a kapcsolat a Géniusz és népe között csakis ezen át tud érvényesülni.
A honszeretet a tudatos nemzeti jólétre irányul. Ebben az egyes ember kisugárzása megemelkedik, kitágul, felragyog, és ezen a szikrán át a nemzeti Géniusz erőiből egy parányi le tud sugározni az ország életére. A hazaszeretet-parányok azok, amelyek lehetőséget teremtenek a Géniusz erőinek fogadására.
Évszázadok múlnak el és ez a jelenleg még alacsony létszámúnak vehető népesség, a tietek, a szellemi haladása folytán hatékonyabb lesz, mint azt a számszerinti nagysága mutatná ( mert nem a mennyiség, hanem a minőség számít).
A magyarság ősi telephelye a Tárim-medence. Ott éltek szent remeteségben, visszavonultan a népesség szellemi "Magasai," az Ég kutatói. Hozzájuk járultak a nép Vénei, a későbbi Táltosok, mint az élet forrásaihoz, tanácsért, jóslatokért. Ezek a szent öregek alakították ki a jellegzetes népi vonásokat, amelyek a népszellemben mind máig fellelhetőek...


A nép mindig is csillaghitű volt, kozmikus hit, tudás, szemlélet a jellemzője. A
régi hagyományokban, vallásos emlékekben ez is fellelhető még. A Nap-ábrázolások, mint hívójelek szolgáltak a ruházaton, lakóházakon, tárgyakon, ékszereken, sokfélén. Még a mesevilág is őrzi ezt a kozmikus szemléletet.
De a nép, a hazájába érve, átalakult és módosult az új környezethez. Mert addig női jellegű, befogadó és beolvasztó szemléletű volt, mint ahogy ez a földrajzi hely is az. Az átalakulással, hasonulással az eredeti népi szellem a mélybe vonult, ott ma is megtalálható, és a felszínen az új hatások korszelleme alakult ki: a ható, támadó, elfoglaló férfi jelleg, minden hatásával és következményével együtt.
Ez a nép befogadó, átdolgozó, átalakító és nem hódító. Az őseredeti vonások az új
korszellemnek megfelelően átalakulásra, finomításra szorulnak. Ez a jövendő feladata.


szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 27. Aug 2020 07:55

Jézus a föld királya és messiása – Felvezetés

Reiner Ágoston - Keresztény hittan útkeresőknek című könyvéből – részlet

A Föld mélyre süllyedt szellemek ideiglenes lakhelye és „tanuló intézete”. Világfokozatokon keresztül tartó megátalkodottság, makacs ellenkezés és a haza hívó szó figyelmen kívül hagyása vezetett ide. Mai állapotában hatalmas kegyelmi alkalom visszatérésre, hiszen az isteni szeretet napsugarai érlelésének hatására az egyistenhit gyökeret vert. A szellemi homályt a gőgős tudomány és a materializmus mérhetetlen sötétsége ellenére a kegyelem fénysugarai ragyogják át. Világos és érthető formában hangzik fel a haza hívó szó és a megbocsátás Isteni szózata.
Hosszú út vezetett ide a föld fundamentumainak felvetésétől, mely nem spontán evolúció, hanem hatalmas, kiváló, isteni tökéletességre jutott elsőteremtésű szellem szakadatlan munkálkodásának dicsőséges eredménye. E kiváló szellemóriás Jézus Krisztus a föld királya és messiása. Hatalmas ívű munkálkodása mindent felölel, mely e bukott szellemcsoport üdvösségre vezetéséhez szükséges. Ide értendő a Napból kivetett salakos anyag bolygóvá formálása, geológiai kiképzése - az élet feltételeinek megteremtése, a föld „evolúciós” fejlődésének megszervezése is. Ő irányította a növényi és állati élet és a fajok létrehozását. Végigvezette a szellemek felébresztését jelentő első ősemberek fizikai síkra való életre hívását, majd a kezdetleges társadalmak megszervezését és továbbfejlesztését a legmagasabb ismeret átadásáig.
Mindaz a szép jó és igaz, ami a földön megjelenhetett e türelmes és szeretet teli tanítás eredménye, melyet szellemi küldöttek hoztak a földre, legyen szó tudományos, művészeti és filozófiai gondolkodás eredményéről. Természetesen az ellentét is megvan, megmaradt, de az emberek szabadon dönthetnek jó és rossz között. A materializmus és istentagadás mögött az ellentét erős szellemi mozgalma áll, mely igyekszik e gőgős megátalkodottságot és szellemi homályt fenntartani. De aki a földre született és születik már birtokában van az Isten létére vonatkozó ismereteknek és az alapvető parancsolatoknak, tartozzon bármely világvalláshoz, vagy felekezethez.
Hosszú türelmes tanítás eredményeképpen kaphatta meg az emberiség az egyszerű szavakba öltöztetett tízparancsolat ragyogó szellemi táplálékát, Jézus hatalmas személyes küldetése árán pedig az üdvösségre jutás világos és egyszerű „receptjét”. Amit Jézus hozott, az a legmagasabb ismeret, mely zseniálisan egyszerű formában örök időkre szóló hatalmas szellemi ajándék és táplálék. Hatalmas és mély ősigazságok az ő tanításai, melyek igen széles szellemi skálán befogadhatóak, és örök életet adnak.
Testet öltések sorozatán keresztül a bukott szellemek emberként sokoldalú kiképzést és tanítást kapnak, különböző élethelyzetekben megtanulják a jó és rossz között különbséget tenni. Megtanulják a szeretet alapjait: az alázatot és a lemondás képességét. A földi élet múlandósága, a szenvedés és halál tisztító kohója az egyetemes igaz és örök értékek felé fordítja az embert, melynek egyetlen és alapvető útja a szeretet. „Én veletek vagyok a világ végezetéig” krisztusi szózat nem képletes ígéret, hanem a legteljesebb valóság, és számunkra sorsdöntő tény.


Összeállította: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

Jézus a föld királya és messiása
Adai üzenet – 2020 április 3.
Türelem
Spiritizmus
HANG - Velemény a természetgyógyásztról
Sorskérdések és titkok szellemtani megközelítésben
Szeretet
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGh4dKQG9 ... w?e=6mdI4i
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint hét évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hSx67 ... Q?e=PxTtOj
Gizi médium_Ezoteriák 13 - A médiumítás fluidikus erőinek működése –
Letöltés a tárolóból

https://1drv.ms/w/s!AsgSMxsrdSeGrGe98fB ... B?e=vIu7bk
Egy magyar prédikátor szelleme_Élet és halál – Letöltés a tárolóból
Egy szel¬lem¬könyv fek¬szik előt¬tünk, va¬ló¬sá¬gos szel¬lem¬köz¬le¬mény, mely egy haj¬da¬ni “ma¬gyar pré¬di¬ká¬tor”, va¬ló¬szí¬nű¬leg re¬for¬má¬tus pap¬nak a sú¬lyos föl¬di bu¬rok¬tól már rég meg¬sza¬ba¬dult szel¬le¬mé¬től szár¬ma¬zik. Az egész el¬bá¬jo¬ló kis köny¬vet az el¬ső szó¬tól az utol¬só¬ig ez a szel¬lem dik¬tál¬ta egy fi¬a¬tal mé¬di¬um¬nak.
“A meg¬di¬cső¬ült pré¬di¬ká¬tor, akit a tö¬rök vi¬lág ide¬jé¬ben rab¬lánc¬ra fűz¬ve hur¬col¬tak el Kis-Ázsi¬á¬ba s ott va¬la¬mi tö¬rök bég¬nek rab¬szol¬ga¬ként ad¬tak el, el¬mond¬ja ne¬künk föl¬di éle¬té¬nek rab¬ság¬ban el¬töl¬tött ré¬szét, a köny¬vecs¬ke má¬so¬dik ré¬szé¬ben pe¬dig be¬szá¬mol a szel¬lem¬vi¬lág¬ban év¬szá¬zad¬okon ke¬resz¬tül szer¬zett ta¬pasz¬ta¬la¬ta¬i¬ról…”

https://www.youtube.com/watch?v=K4yhxyTwRWk
Szerelmes regény – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=wh3NaXR1x48&t=108s
Anya csak egy van – Romantikus film
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 28. Aug 2020 05:54

"II. János Pál pápa a Vatikánban zarándokok előtt kijelentette: "

"A lélek elhagyja a testet, és megvilágosodik előtte az időtlenség titkai.
Ekkor és így lép be az örökkévalóságba."


Az én tudomásom szerint kicsit máshogy volt, de ezt csak "kiigazitásként",
bővítésként irom meg.

Ime egy írás erről bővebben:


"1998. október 31-én a svájci Bild Zeitung tudósítója 21x5 cm-es címmel
közölt le egy cikket, amelyből pár sort idézünk:

"A pápa Rómában zarándokoknak a következőket mondta: Ne gondolják az
emberek, hogy a halál utáni élet csak az utolsó ítélettel kezdődik.
A halál után egy egész különleges helyzet áll elő. Egy átmeneti állapotról
van szó, amikor a test feloldódik és egy szellemi elem továbbélése kezdődik
el. Ennek tudata van és saját akarata. Így az ember létezik, jóllehet nincs
már teste!
A nemzetközi pápai teológiai tanács egy tagja közlése szerint: A halál
pillanatában az ember egy óriási felfedezést tesz. Nemcsak azt, hogy a lélek
elhagyja a testet, hanem az ember megérti az idő titkát, azaz időtlenné
válik, belép az örökkévalóságba." Eddig az idézet.

Egy nappal később több német újságban is megjelent a hír, néhánynál az első
oldalon.

A Vatikán hivatalos lapja, a L'Osservatore Romano német fordításában
november 6-i dátummal egy részletesebb tudósítást közölt az október 28-i ún.
pápai generál-audienciáról. A cikkben csak ez a téma került kitárgyalásra,
ószövetségi és újszövetségi idézetekkel alátámasztva.
A cikk vége felé egy forrásra való utalás volt található, amely a Hittani
Kongregáció (Tanítóhivatal) 1979. május 17-i eszkatológia (végső dolgok)
témájú nyilatkozatára utalt.

Egy szellemi búvárt persze felingerel egy ilyen eset. Beindult a forrás
utáni 'kanossza-járás'.
Budapesten csak egy francia nyelvű példányt találtunk, így azt német
kapcsolatokon keresztül próbáltuk megszerezni. Megtudtuk, hogy több templom
járatja a lapot, de a felkeresettek közül egyiknek sem volt ismerős a téma,
és "ilyen régi lapot nem is tartunk" jelszóval zárultak le a beszélgetések.
Az Interneten talált német egyházi kiadó segítségével kaptunk egy vatikáni
telefonszámot, majd találtunk egy kedves hölgyet, aki hajlandó volt másnap
lemenni a pincébe, és az archívumból előszedni a kért lapot, majd faxon
megérkezett a 3 oldalas anyag.

Fenti kalandot csak azért írtuk le, hogy a kedves olvasóval érzékeltessük,
egy kívülálló, laikus nem könnyen jut el az eredeti forrásokhoz. A téma bár
nyilvános, de nem került "túltárgyalásra", mint azt a számos óvó
figyelmeztetésből és Ratzinger kardinális egyházpolitikai magyarázataiból
egyértelműen le lehet szűrni.
Tény az, hogy a keresztény egyházaknál a végcél, a feltámadás, nem központi
téma (még ha a pokollal, a bűntető Istennel való fenyegetés az egyház
történelmében gyakran elő is fordult) a fókusz a törvényre irányul, és annak
betartására, az evilági életvitelre. Tehát a keresztény vallás nem
"mennykóros" - mint azt egy papneveldében szokták mondani.

Mégis, a tájékozatlan hívő, különösen ha az elmúlt 50 évben még nehezen is
jutott hitoktatáshoz vagy az eszkatológiát tárgyaló irodalomhoz, csak - csak
érdeklődővé válik, ha megérinti a téma (közeli rokon halála, egy saját belső
pl. fényélmény, vagy a klinikai halálba jutottak /kb. 4000 regisztrált eset/
döbbenetes, gyakran egybehangzó beszámolói ).
Ilyen helyzetbe került a pápa maga is 1979-ben.


A Brinkley és Perry szerzőpár "Zurück ins Leben" [1][1] c. könyve 145.
oldalán írja a következőket:

"Egy vatikáni püspök szívinfarktust kapott 1979-ben. Beállt a klinikai
halál állapota. Visszatérése után sok társának elmondta élményeit. A
látottak annyira mély benyomást keltettek az egyházatyákban, hogy II. János
Pál is felkereste a lábadozó püspököt, akit megkérdezett, látta-e Istent? A
püspök ezt nem tudta megválaszolni, de elmondta, hogy az alagút végén egy
idegen köszöntötte, aki elkísérte őt egy ragyogó és szeretetet sugárzó
Fényhez. A visszaútban (teste felé közelítve újra) átlebegett a Vatikán
falain, többek között áthaladt a pápai öltöző-szobán is. A pápa feltett
kérdésére, milyen ruha volt rajta, a püspök részletesen leírta a ruházatot,
amit a pápa a reggeli misére ott felöltött!"

Hogy van-e összefüggés Raymond Moody azidőtájt ismertté vált kutatása és a
pápa előbb tárgyalt személyes élménye, valamint az alábbiakban kiadott
határozat között, - nem tudjuk! Mindenesetre a téma akkortájt napirenden
volt."
Ha nem is teljes és pontos fordítást adunk, megpróbáljuk a megértést áhító
keresztények szempontjából igen érdekesnek és fontosnak tartható dokumentum
"szellemét" hűen visszaadni. A szerkesztő megjegyzései kurzív írással
olvashatók ill. a lábjegyzetben találhatók. "

UI:

Karsay István Mokka műsor beszélgetés a halálközeli élménye
http://www.youtube.com/watch?v=SCvoNaiB ... e=youtu.be
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 29. Aug 2020 05:56

A becsvágy és a túlzott akarás 1

Névtelen Szellem_Az utolsó óra munkásaihoz – részlet

A becsvágy a gőgnek egyik oldalhajtása. A becsvágy az arravaló törekvés, hogy az egyén magát naggyá tegye, mások fölé kerekedjék, s azokat az eszközöket és azokat a lehetőségeket, amelyek benne rejlenek, arra a célra használja fel, hogy ő minél jelentékenyebbé váljék. A becsvágy hozza azt létre, hogy az ember túlságosan akar; márpedig aki nagyon akar, az szükségképpen nemcsak akadályokkal találja magát szemben, hanem Isten akaratával is szembehelyezkedik.

Az embernek nem szabad nagyon akarnia még azt sem, amit különben jónak tart, mert az ember a jónak vagy az igaznak megismerésétől olyan végtelenül távol van, mint amilyen végtelenül távol van ez a föld a mennytől. Megpróbálom példával kézzelfoghatóvá tenni előttetek az ember nagy akarásának végzetes és kárhozatos következményeit.

Az egész emberi és szellemi társadalom összes egyéneit azoknak a gondolatoknak, érzéseknek és cselekedeteknek szálai, amelyek minden egyes lélekből életének minden pillanatában kiindulnak és kisugároznak egy definiálhatatlanul sokszerű, végtelen hálózatba kötözik össze egymással. Minden egyes érzés, minden egyes gondolat - nem is szólva a cselekedetekről -egy bizonyos erőt jelent, egy bizonyos fonalat jelent. És mivel a gondolat, az érzés sőt a cselekedet is valakire, vagy valakikre vonatkozik, s mivel az ember élete folyamán ezer meg ezer emberrel és száz- meg százezer szellemmel kerül kapcsolatba, ennélfogva ezek a gondolatok és érzések, ezek a fonalak egyéntől egyénhez vezetnek, és így az egyéneket keresztülkasul egy végeláthatatlan hálóba kapcsolják bele.
Ne gondoljátok, hogy a gondolatok és érzések olyan jelentéktelen erők! Hiszen a fizikai erők is csak következményei és produktumai ezeknek a szellemi - vagy ha akarjátok, asztrális és mentális - erőknek! Tehát ezek a szálak, amelyek az egyént az egyénnel ezer meg ezer viszonylatban összefűzik, bizonyos adottságot jelentenek, amely adottsághoz az embernek, ha okosan akar élni, bizony alkalmazkodnia kell. Ebben a végtelen hálóban ezer meg ezer hurok közt él és mozog a z ember.

Már most az az ember, aki nagyon akar, aki telve van becsvággyal, ambícióval, az magának utat akar vágni, s előre elhatározza az irányt, amelyen haladni fog, és egész erejét belefekteti abba a célba. Ezáltal úgy jár - miután ennek a hálónak szálai és hurkai közt él, és az ő mozgási tere csak kicsiny – hogy nagy akarásával beleütközik azokba a szálakba, amelyeket sok-sok más ember érdekei, érzései és viszonylatai fűznek körülötte. És miután beleütközik és kézzel-lábbal nagyon sok fölösleges mozgást végez, ezt a hálót, ezt a hurokrendszert mind bonyolultabbá teszi maga körül, s önmagát mindig jobban belebonyolítja abba a hurokba, amely végül kezét-lábát, mint egy összegubancolt fonaltömeg megfogja, leköti, legáncsolja és minden további mozgási lehetőségét megsemmisíti.

Hogyan is gondolhat a mélyen bukott, szegény, lefokozott akaratú, homályban élő emberi lélek arra, hogy ilyen univerzális hatalommal szemben semmit érő egyéni akaratával érvényesülni tudjon! Ezt csak a legnagyobb eltévelyedés és a legnagyobb sötétség diktálhatja, amellyel az ember nem tudja önmagát értékelni, és nem tudja mérlegelni még csak megközelítőleg sem. Azt az óriási erőrendszert, amelynek közepette ő a maga féregnyi jelentéktelenségével parányi mozgási térre van utalva.
Ez a sorsa annak, aki nagyon akar. Ezzel szemben az az ember, vagy szellem, aki okosan akar élni, az ő akaratát az Úr lábai elé helyezi, és azt mondja: „Atyám, arra megyek, amerre Te akarsz vezetni; Atyám, én szeretném megismerni a te akaratodat, hogy ahhoz igazodva élhessem az én jelentéktelen, kicsiny életemet.”
Aki a becsvágyat így leszereli, az is benne él ebben a hálórendszerben. Azonban éppen mivel az a háló nem valami tömör zárka, hanem háló, amelyben tehát több a hézag, mint a fonál, azért ebbe a hálóba folyvást örökké belesugárzik az Isten kegyelmének világossága. Hiszen az Isten nem azt akarja, hogy az emberek, mint a rabok fetrengjenek megkötözötten a földön, hanem, hogy abból a hálóból, abból a hurokrendszerből kievickéljenek, és őhozzá igyekezzenek a nagyobb világosságra, a nagyobb szabadságra.

Szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 30. Aug 2020 08:13

A becsvágy és a túlzott akarás 2

Laurentius Szellem_Az utolsó óra munkásaihoz – részlet

Az első rész közlésénél nem vettem észre tévedésemet, hogy az idézet Laurentius szellem könyvéből való. Nyolc évvel ezelőtt, amikor kivonatltam a könyvet, azt hittem, hogy a Névtelen Szellem közlése. Azóta tisztázódott bennem, ezért javítottam ki a közlő nevét.
Aki a becsvágyat így leszereli, az is benne él ebben a hálórendszerben. Ennél fogva, aki a maga akaratát félreállította, és az Isten akarata alá rendelte, az ilyen ember óvatosan tapogatni, megismerni kezdi annak a hálónak a fonalait és hurkait, amelyek közt az ő élete is el van helyezve, s miután gondosan tanulmányozta azokat az isteni igazság fényénél: neki ezek a fonalak és hurkok nem akadályokul fognak szolgálni többé. Hanem éppen ellenkezőleg, mintegy Ariadné fonalai, amelyek mentén haladva s a beszivárgó világosság irányát követve mindig nagyobb világosságba jut. És minél tovább halad és minél nagyobb világosságba jut, annál jobban távolodnak el tőle azok a szálak, amelyek a haladását gátolnák, s annál jobban növekszik a szabadsága, a világossága, az értelme és egyúttal a hálája is Az iránt, aki kezére adta azokat a fonalakat, amelyek őt a sötétségből kivezetik.

Minden ember az életnek bizonyos adottságai közé van elhelyezve. Minden ember életének a keretei meg vannak adva, mert az ember nem szabad lény, hanem lefokozott, gyenge teremtmény. A végzet kereteit pedig senki áttörni nem képes, mert nincs meg a hozzávaló ereje és képessége. De ezek a keretek nem merevek, hanem nagy és tág lehetőségeket engednek a helyesen irányított szabad akarat számára, csak a fő irányokat jelölik az élet számára.
A helytelenül irányított szabad akarat azonban, és a szellemi sötétség azt eredményezik, hogy az a sokszerű reláció, amelyben az ember a többi felebarátjával áll, ezt a keretet megszűkíti, az egyént még sűrűbb hálóval szövi be, amikor olyan eseményeket, olyan törekvéseket és olyan tendenciákat hív életre, amelyek elsorvasztják az Ő életlehetőségeit. Amikor maga ellen ellenszenvet, haragot, irigységet és más ellentétes érzéseket ébreszt fel, amelyek azután tettekben is materializálódnak.
Ha tehát mindent, amit az élet elétek hoz, úgy tekintetek, mintha azzal az Isten útmutatást akarna nektek adni, hogy merre haladjatok és melyik irányt hagyjátok el, akkor - jóllehet nem minden jelentéktelen esemény Isten akaratából történik az emberrel és nem minden jelentéktelen dolog, ami az ember életében felmerül és amelyet rossz emberek szabadakarata hozott létre, Isten jóváhagyásával történik - mégis így jobban megtanulja a ti lelki szemetek a kereteket felismerni.
De ha kicsiny dolgokban is azt nézitek - még ha tévedtek is - hogy mit akar ezzel az Isten, mire akar ezzel figyelmeztetni, akkor óvatosabbak lesztek, akkor a nagy akarást félreállítjátok, és sokkal jobban kifejlődik az érzéketek, amellyel felismeritek azokat az Ariadne-fonalakat, vagyis az Isten által jóváhagyott eseményeket és jelenségeket, amelyekre támaszkodhattok, és amelyek a ti életutatokat meghatározni vannak hivatva.
Olyan ez - hogy egy másik hasonlattal éljek - mint ha egy szegény vak ember egy ismeretlen városban elindul. Ti is szegény vak emberek vagytok, mert hiszen a szellem addig, amíg emberruhában van, vak. Fájdalom, amikor ezt a ruhát levetették, nagyon sokan még azután is vakok maradnak. A vak ember, aki egy idegen városban jár az utcákon, ha nagyon akar és elhatározza, hogy erre, és nem másfelé fog menni, akkor nekivág lehetetlen akadályoknak és a legforgalmasabb utvonalakon keresztül beleütközik mindenbe, és elgázoltatja magát.

Ellenben ha okos, akkor szépen tapogatva megy a fal mellett, és akkor azok a tárgyak, amelyek a természetben a szabad mozgást akadályozzák, neki egyenesen útmutatókul szolgálnak arra, hogy a járt úton menjen, és elérhessen ahhoz a célhoz, ahova eljutni kíván.
Ilyenek az élet eseményei is. Ha a nagy akarást, a nagy becsvágyat, mellyel magatok akarjátok megállapítani a ti életetek irányát és célját, szépen leszerelitek, s a fal mellett haladtok, azaz mindenben Isten útmutatását keresitek - anélkül, hogy ez vakhitűekké tenne benneteket, és a szabad gondolkodásotokat megkötné - akkor eljuttok célotokhoz, és akkor az életetek nem lesz tele megpróbáltatásokkal, mert nem bonyolítjátok bele magatokat olyan nehézségekbe, amelyekkel azután megbirkózni nem tudtok.
Ezért azt kívánom nektek, embertestvéreim, ha haladni akartok, akkor ne akarjatok nagyon, hanem engedjétek át az akarást egészen Istennek, ő tud jól és helyesen akarni helyettetek. Ti csak egyet tanuljatok meg: engedelmeskedni ennek az akaratnak.
Az ő akarata vezéreljen benneteket életetek útján előre addig a vágyva várt célig, hogy az ő arculatát megláthassátok!


Szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 31. Aug 2020 07:07

Adatik annak, akinek van…

Névtelen Szellem Eszter írómédiumítása által 1969. március 31.

Már eljöttem az Úr Jézus nevében gyermekem. Nagyon sajnálom, hogy nem figyelmeztettelek arra, hogy pihentesselek, mert az erőid most ismét kicsit meg vannak kopva. Persze jól mondták, de ilyen gyorsan nem szabad az egész érdeklődést feléje - az állapota felé - fordítani, mert még friss a helye maga mögött.
Meglátjuk, előre nem szabad sem a jót, sem a helytelent megmondani, mert nem azért próba az élet, hogy az ember azt mondhassa, hogy az volt a sorsa. A sors csak beállítás abban a munkakörben, amelyet be kell töltenie az emberi lélek önmaga alkotta feladatainak betöltésével: nem lehet azt mondani, hogy vállalta - mert nem vállalná senki a rosszat, hanem mint feladatot meg kell oldani.

Szembe kell állni azokkal a még nem tisztázott kérdésekkel, amelyekben elbukott, vagyis amit meg kellett volna önmagában oldania - de rosszul oldotta meg, helytelenül fogta fel és az eredmény rossz lett, tehát újra próbál és ha jól vizsgázott, akkor boldog és örül az eredményeknek. Ebben nagy segítségére lehet a szellemi ismeret a földi embernek, de nem úgy, ahogyan a nagy tömeg teszi. Hanem a meggyőződés alapján a hitet megerősíteni abban, hogy van egy nagyobb, igazabb és valódi értékű szellemi élet, ahol nincs halál többé, de van egy szellemi átértékelés és az szerint alakul a lélek sorsa, ahogyan a földi életben cselekedett.
Az önmagába tekintés és azáltal az igazság kialakítása az emberi lelket ráeszmélteti az igazság megdönthetetlen hatalmára, ami ellen nem cselekedhet semmit. Így a lélek kénytelen megtörni és belátni az igazság hatalmát, amely nemcsak felette, hanem önmagában is uralkodik, és hatalmat gyakorol. Tehát nincs menekvés sehová, mert önmagában hordozza végzetét. Így törik meg a gőg a lélekben és így látja be hiábavaló erőlködéseinek eredménytelenségét.
Ezért kellenek a próbák, hogy az ember belássa kicsinységét és alázatosan meghajtsa a fejét a tökéletes isteni elrendezés előtt, így nyílik meg a szellemi megvilágosodás és így adja át magát az isteni bölcs elrendezésének, amikor már nem ő akar, hanem a próbákon, ha nem is látja be a megpróbáltatások igazságos beosztását, de hitével átadja magát az isteni vezetésnek és ez a hit jóvá íratik és mint lelki értékeket az Istenben való bizalom tőkéjévé írják be a sorsokat intéző hatalmak.

Adatik annak, akinek már van valamije az égi hatalmak kincsestárában. Annak már vannak kamatai is - és mivel egy belső lelki biztonságérzet tölti el a lelkét, a szellem boldog megnyugvással adja át magát a hit örömeinek, mert megvilágosodásával mindig nagyobb értékek birtokába jut, megismeri önmagát és gazdag ajándékait az isteni kegyelemnek, az igazság ragyogó szépsége, bölcsessége, a szeretet boldogító életformáló ereje új világot teremt lelkében és körülötte, mert az isteni kegyelem újjáteremtette.

Bűneitől, tévelygéseitől megtisztította, és új világ alakult benne és körülötte. Isten országának lakójává lett. Isten gyermekévé fogadta a lebukott isteni bölcsesség ellen harcoló lázadó lelket ...De amíg idáig eljut az Isten ellen lázadó ellentétes fogalmú emberi lélek, addig sokat kell szenvednie - nem az Isten szenvedteti, hanem a benne lázadozó eltévedt, tökéletlen lélek ...
Ezeknek a tökéletlen, lázadó, ellentétbe süllyedt lelkeknek a megkeresésére és visszavezetésére vállalkozott az Úr, Akit elküldött az isteni szeretet, hogy megkeresse és visszavezesse őket a boldogság világaiba ... ezért jött, ezért szenvedett egy testöltés ideje alatt, hogy visszavezesse az annyira félelmetesnek látszó igazság világaiba, a boldogság hazájába, a szeretet otthonába, a bölcsesség ragyogásába.
Oh, emberek, térjetek meg, hogy mihamarabb beteljesedjék az Isten akarata!A hálaének zengjen a feltámadás ünnepén - de keserű önváddal, teljes bánattal tekintsen minden lélek önmagába, mert amíg bűn van, addig az isteni szeretetnek fáj, hogy önmagát adta a bűnösök megmentésére, a bűnösök szabadítására, a jónak, az igaznak boldogító ajándékait hozta le a mennyből - és a korszak végére alig van egy néhány emberlélek, aki igaz hittel és bűnbánó lélekkel várja az Isten országának eljövetelét.

Most még várja a szeretet nyitott kapuja a bűneiket megbánó emberi lelkeket, akik hivatalosak a nagy mennyegzőre - de nem messze van az idő, amikor ezek a kapuk bezárulnak és sajnos ezeknek a megátalkodottaknak egy örökkévalóság áll előttük, ahol és amikor a bezárult kapuk mögött keserves sírással és jajgatással hiába ostromolják késői megbánással a kapukat: azok nem nyílnak meg.
A hit erő, teremtő hatalom, mert a holtakból is eleven lelkeket formál az isteni kegyelem szavára. Álljatok erősen, nehogy a nagy zivatar romboló ereje lesodorjon egyet is a mélységbe azok közül, akik látták a csodákat és mégsem hittek ... Imádkozzatok azokért, akik téveszmék hatalmába esve elfordultak az Istenben való hittől...
Az Úr vezéreljen mindnyájatokat az isteni kegyelem terített asztalához ...
Isten veletek.

szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 1. Sep 2020 05:51

Kirael Mester tanításaiból részlet

KIRAEL: ,, Fiatal korotoktól tanuljátok a félelmet, és vannak tudat alatti félelmeitek, úgymint a haláltól való félelem, és a kudarctól való félelem. Bizalmat igényel szeretetre cserélni a félelmet. Mivel a kettősségben [dualitásban] éltek, szeretetetekkel szemben a félelem helyezkedik el, elvonva titeket ettől a szeretettől. A félelemmel szemben pozitívnak maradni, az a bizalom, hogy ti a Teremtő fényének részecskéi vagytok, és bármilyen akadályon felülkerekedhettek. Amikor elengeditek a félelmet, és rátaláltok a szeretetre, a félelem nem lelhet rá a visszaútra. Ez a kulcs. Ne engedjétek be a félelmet!

KÉRDÉS: Szeretnék többet hallani az érzelmek szerepéről a bőség/gazdagság megteremtésének folyamatában.

KIRAEL: Az érzelmi test hozzávetőleg tizenöt centire van a fizikai testtől. Megtestesülsz, hogy megtapasztald az érzelmi testet, melynek magja a szeretet. Az érzelmek egy energiamező által létrehozott erőn élnek, és e tudati síkon elég gyakran a félelem az érzelmeitek üzemanyaga. Amikor mérgesek vagytok, vagy bármilyen negatívat éreztek, ezek az érzelmek beborítják a mag szeretetet. Kilencven másodpercbe telik a negatív érzelemnek távozni, hacsak nem tápláljátok tovább negatív gondolatokkal. Ellenőrizzétek gondolataitokat azonnal, és változtassátok meg őket, amikor negatívan hatnak ki érzelmeitekre. Nagyon gyorsan el fogjátok érni érzelmi testetek magját, és amikor ebből a mag szeretetből éltek, élő teremtők lesztek. A teremtés a kisujjatokban van – hogy így mondjam.
Ha a szeretet világában élsz, a fény világában, minden, amit elajándékozol, minden csepp szeretet, melyet átengedsz, ezerszeresen fog visszatérni, mert a Teremtő kinyúl szívedbe, és megérint téged. Úgy fogod ismerni a szeretetet, ahogyan előtte sosem ismerted.
A gazdagság a negativitás és félelem nélküli életről szól. Akik megosztják negativitásukat azáltal, hogy kigúnyolnak titeket, vagy gáncsoskodók veletek, azok félnek. A félelem uralkodik a yin/yang világában. Legyetek annak a mintái, amilyen a félelem nélküli élet. Mondjátok barátaitoknak: „gazdag vagyok. Azt tehetem, amit akarok. Lehet, hogy csupán öt, vagy tíz dollárom van, hogy elajándékozzam, vagy magamra költsem ma, azonban, még amikor ezt is magamra költöm, elajándékozom, mert venni fogok valamit lányomnak, vagy férjemnek.” Hamarosan abbahagyják, hogy kigúnyoljanak, mert észre fogják venni, hogy világotok sokkal ragyogóbb, mint az övék.,,

Másik részlet:

KIRAEL: ,, Tudjátok, hogy a Teremtő szépsége mindegyikőtök számára elérhetővé tett egy tanácsadót, egy Angyalt, tanácsadó vezetők és angyalok csoportját, bárkit, akire szükségetek van. Ott vannak számotokra, és én itt vagyok ma, hogy emlékeztesselek titeket, hogy amíg azon tűnődtök, hol vannak ők, addig nem láthatóak. Amíg azt mondjátok: „Szeretném hallani őket; csupán képtelen vagyok rá”, nem fognak háborgatni titeket. Amíg azt mondjátok: „Nem tudom. Tudom, hogy valahol odaát vannak, azonban nem tudom hol”, látóhatáron kívül maradnak, mert azt mondjátok, hogy még mindig egy kicsit féltek rájönni arra, hogy ez a földi kaland, amelynek részesei vagytok, csupán egy része az összes lélek utazásának. Amit mondotok a lélek világának: „Egy kicsit félek; ha én meglátok, vagy meghallok egy lelket, akkor elveszítem vágyam ennek a földi életútnak a megtételére.” Emlékeztetlek titeket, barátaim, azok, akik úgy kapcsolódtak, mint a közvetítőm, még mindig ismerik annak a szépségét, ami elérhető számotokra. A lélek világa megengedi számotokra, hogy legyenek rossz és jó napjaitok, mert ez az utatok. Mégis, megtanuljátok, ha beismeritek, hogy látjátok őket, a lélek világa felbátorodik, és a rossz napok kevesebbek lesznek, a jó napok pedig nagyszerűbbek lesznek. Azt mondjátok: „nem hallom őket; viszont érzek valamit néha, Kirael mester, azonban nem hallok hangokat a fülemben.” Nem halljátok őket, mert rájöttek, hogy nem vagytok erre felkészülve. Ha készen állnátok, hallanátok, látnátok, vagy éreznétek őket. Tudnátok, hogy azok a pillanatok, amikor valamihez vonzódtok, ezek a lélekkel töltött pillanatok.
Halljátok meg szavaim, barátaim. Ha a lélekkel akartok lépkedni, ha beszélni akartok a lélekkel, hagyjátok abba, hogy azt mondjátok nekünk, képtelenek vagytok megtenni – csupán tegyétek meg. Tehát, mi a helyzet, ha egy gondolat elsuttogásával kezditek? Mi a helyzet, ha lesétáltok az élet utcáján, vagy gyalogjárdáján, és érkezik az érzés, hogy be kell néznetek azon az ablakon ott, és csupán megteszitek ezt, és a következőket mondjátok: „Nos, nem hallottam semmilyen üzenetet”? Ez ott egy rossz mozdulat volt. Amikor azt mondjátok: „nem hallottam semmilyen üzenetet. Miért nézek be ezen az ablakon? Nem láttam semmit, aminek értelme lenne számomra” utána egy kicsit csalódást okoztok tanácsadó vezetőiteknek. Látjátok, ha benéztek azon az ablakon, barátaim, valamit találnátok: egy kicsiny műalkotást az asztalon, az éjjeliszekrényen; lehet, hogy egy párna szövetét, vagy egy képet a falon, illetve lehet, hogy egy színt, amit még sosem láttatok előtte. Ünnepelni fogtok ott abban a pillanatban, amikor ezt mondjátok: ,, Ó Istenem, gyönyörű!Lehet, hogy láttok egy csöppnyi angyal kicsiny szobrocskáját, és ahogy bámuljátok, ezt gondoljátok: „Ó, jóságos Istenem, nem ez a legcsodásabb kicsiny szobrocska, amit valaha is láttam?” egy másik kis érzet merül fel fejetekben, ami azt mondja: „Ez én vagyok, én vagyok, így nézek ki” és – bumm! – a világ megnyílik számotokra. Látjátok barátaim, szeretteim, fényeim, amíg nem kezditek el mondani a megfelelő szóhasználatot, nem tudjuk, mit akartok. Mi csupán találgatunk, és higgyetek nekem, rendelkezünk olyan tudatossági szinttel, mint a tiétek, és ebben, valami pozitív nélkül nem mozdulunk. Tehát, próbálkozzatok apró mókázással; próbáljatok ilyen kijelentéseket tenni: „Nem fogom fel, Kirael mester. Nem értem, miről beszélsz.” Utána, ígérem nektek, nem fogtok kapni semmit. Ha ezt mondjátok „Értelek téged egy szinten, és felkutatok egy másikat”, utána meghalljuk a szavakat. Érezzük szereteted jelenlétét, és utána figyelünk, és azt gondoljuk, az idő elérkezett számunkra, hogy egy kicsit hangosabbak legyünk a füledben.
Ti, akik ismeritek nevem, felajánlom nektek ibolyaszínű lángom lényegét. Tudjátok, eljöttem szívetekbe a fény részecskékre bomlásán keresztül, és sosem szomorodom el, barátaim. Nem vagyok szomorú, amikor azt mondjátok „Nem értem.” Nem szomorodom el cseppet sem. Jóllehet, csakúgy, mint minden angyalotok és tanácsadótok, nem mozdulhatok, amíg egy icipicit nem juttok túl a kételkedés pontján.
Itt vagyok, hogy elmondjak nektek valamit, és ha semmi mást nem hallotok meg, ami elhagyja közvetítőm ajkát, halljátok meg ezt. Ha van egy nagyszerű vágyatok, és az „ÉN VAGYOK” pontjáról vagytok képesek érkezni, bármilyen szót választotok – értékes, megértő, szeretetteljes – eljuttok arra a helyre és időre, amikor soha többé nem kértek semmit. Meg fogjátok alkotni azokat. Nem kell megkérnetek engem, vagy Jézus mestert, vagy a Teremtő Istent. Nem kell kérnetek. Tudatnotok kell velünk, mik vagytok, miből teremtetett az „ÉN VAGYOK”. Utána bármit választhattok, amit akartok. Azok, akik egy új állást keresnek, azok, akik egy új lakhelyet keresnek, nem kell megkérniük minket. Mondjátok el nekünk kik vagytok, és mi az, amit láttok. Mondjátok el nekünk a vágyott végeredményt, és elindítunk titeket az ösvényen. Figyeljetek, és veletek fogunk lépkedni.
ZÁRSZÓ:
Elmondom nektek, barátaim, ma átadtam nektek a nagyszabású sikereitekhez a kulcsot. Ha sosem halljátok szavaim közvetítőmtől, vagy tőlem újra, és ha ezzel az egy lényeggel éltek, hívnátok engem a mennyekben minden nap, mondván „Ó, Kirael mester tanácsadó, te vagy a legremekebb dolog.” Ez a tanácsadó lét glóriája. Itt vagyunk veletek. Veletek lépkedünk. Soha, soha nem hagyjuk abba, hogy veletek lépkedjünk.
Szeretünk titeket, és vigyázunk rátok. ,,
Kirael Mester


© Kahu Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street,
Suite 101.


UI:

Allergiát kezelő meditáció
https://youtu.be/qHf2iJhyCj4
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 2. Sep 2020 08:02

Ada Szeretet mediális közlés
Kedves földi testvéreim és barátaim az Úr Jézus Krisztusban!


Az Isten dicsőségét hirdető angyali karok nevében köszöntünk benneteket földi testvéreim a magas szellemi világból, a szeretetnek ama ,,Országából" ahol még sajnos üresen áll mindazoknak a helye, akik fizikailag is és szellemileg is koldus ruhában és koldusbottal a kezükben a Föld poros országútját róják. Mindebből kifolyólag csorbát szenved az öröme, a boldogsága mindazoknak, akik itt élünk és dolgozunk és csorbát szenved Istennek dicsérete, vagyis hiányoznak még a teljes összhangból azok a szeretetsugarak, melyeket az örök hála érzése kelt fel azokért az óriási kegyelmekért, amelyeket a Mindenható folyamatosan tanúsít bukott gyermekei felé, mert nem teljes az üdvözültek létszáma. Mindaddig amíg nem tör fel minden teremtmény szívének teljéből a hálaének ameddig vannak fenntartások, addig hiányos az Isten folytonos imádata úgy a szellemi hazában, mint a földön. Sokan inkább szidalmazzák az Istent az örök háládatosság helyett, nemhogy dicsőítő énekükkel bele tudnának olvadni az angyali karok énekébe.
Akkor lenne tökéletes a dicsőítés, ha már mindannyian itt lennétek és minden hiányosságot betöltőn törne elő és csendülne fel a harsonák hangjához hasonlóan minden szív legmélyéről örökkévalóságokon át hangzana az Istent dicsérők szeretethimnusza és soha de soha nem szűnne meg senki Őt dicsérni és magasztalni.

Ó örök hálára és imádatra méltó hatalmas Isten, had köszönjünk meg Neked minden kegyelmet és szeretetet, amellyel a mi földi testvéreinket vezeted az örök cél felé, megbocsátván az ő bűneiket és gyarlóságaikat. Dicsér és magasztal Téged az én lényem is Örök Isten, amiért munkába szólítottál és ezáltal az Irányodba érzett hálából és lényem Feléd érzett szeretetéből kifolyólag, építhetem a Te Országodat a földi világban. Köszönet Néked mindörökké, mert a sötétségbe lánctalpakon benyomuló örök világosságnak egy sugara az én földi testvéreimen keresztül sugározhat át és mint fáklyafény terjedhet szét a világosság, hogy világítson azoknak akik vágyódnak a Te tiszta fényed és a benne foglalt igazságaid után. Valamint azért is köszönetet mondok, mert folyamatosan mosod tisztára földi testvéreimet mint az igazság eszközeit és azokat is, akik az ő általuk leközölt világosságnál ismerhetnek meg Téged, Ó hatalmas Istenég, Atyja minden élő lénynek, és mert vezeted őket az Őrök boldogság felé!

Istent mindenekfelett szeretni, vagyis viszont szeretni kell és szeretetből imádni mindazért amiért feltámasztotta és folyamatosan támasztja fel és teremti újjá a szellemi halálba, dermedtségbe zuhant gyermekeit! Megszüntetni az örökösnek tűnő pokoli állapotokat és Isten Országává formálni azokat az idők végtelenében, ez az isteni szeretet feladatköre a bukott világokon. Ezt a munkát legelső sorban bűnbocsánattal lehet kezdeni és utána jöhetnek a taszítás és vonzás törvénye által az újjáteremtési folyamatok.

Tinéktek még halvány fogalmatok sincs arról az óriási kegyelemről és annak a reátok gyakorolt hatásáról amit Isten tanúsít felétek, mint ahogy arról a paradicsomról sem, amelyet kíváncsiságból és engedetlenségből a hazugság szelleme hatására elhagytatok, mert hittetek neki: ,,Nem haltok meg, hanem olyanok lesztek mint az Isten!" A lelketek mélyén él egy bizonyos fokú emlékezés, mely egy elvesztett boldogságról regél és kelti fel az örök küzdelem ,,ösztönét": legyőzni az őskígyót és visszajutni az elvesztett paradicsomba. Ez a ,,kényszer" nem hagyja belenyugodni a lelket a szenvedésbe, hanem keresi a kiutat a lélek mélyén még akkor is, ha már minden szál szakadni látszik is, mert érzi a lélek, diktálja a sejtelem, hogy valahol van egy létállapot, ahol megszűnik minden szenvedés, felszárad minden könny és megoldást nyer minden megoldatlan probléma és ez az állapot nem más, mint az elvesztett paradicsom, vagyis az Isten Országa.

Sajnos az ellentét hazugságába vetett ,,hit" benne van a mai ember lelki világában is és még mindig erősebb mint az Igazság szellemének hatalma, mert a bukás óta hordozza magában ezt a hamis eszmeiséget, hisz annak idején ráhallgatott, melyet fokozatosan az Istennek történő engedelmességgel tud csak levetkőzni az ellenszegülő szellem.

Az ördög nagyon tudatos munkát végez, vigyázzatok. Az a célja, hogy a szellemet, vagy éppen a földi embert elszakítsa Istentől, az Örök élet forrásától, amit csak hazugsággal tud megtenni. A hazugság viszont gőgöt eredményez. A gőg meg mint adó erő lép fel Istennel szemben, ami a lélekben mint szembehelyezkedő tulajdonság nyilvánul meg. Ez viszont nem áll meg, hanem továbbfejlődik és megszüli a második bűnt, mintegy elfogadó tulajdonságot, az érzékiséget. A szellemben ugyanis, aki eltávolodik az éltető erőtől, az isteni tulajdonságok halványodnak , míg az ellentétes tulajdonságok viszont erősödnek. Mondok erre egy egyszerű példát: Amikor egy hegymászó belezuhan egy mély szakadékba és a segítségére sietnek a társai és egy kötelet engednek le a mélybe.. A szerencsétlenül járt ember viszont egy bizonyos idő után nem akar belekapaszkodni a segítségbe, hanem elengedi a kötelet, mert azt súgja neki valaki, hogy egyedül is ki bír mászni a szakadékból, mert egyedül is van olyan erős és lezuhan újra a mélybe és újból összeveri magát. Mindaddig kénytelen ott maradni, míg rá nem jön arra, hogy nem szabad hinni a hazugság szellemének és hogy csakis a kötél általi segítség révén lehet kijönni a szakadékból. Így jár minden földi halandó, aki a hazugság szellemére hallgat és elhiszi azt, hogy önmaga erejéből képes kijutni az önmaga alkotta szakadékból.

Az ellentétes megnyilvánulás, mindig is az alázatosságot és az Istennel szemben történő függő viszonyt támadja: ,,Olyanok lesztek mint az Isten" (minden tisztulási és fejlődési folyamat nélkül). Abban van az óriási hazugság, hogy Istennek a szintjét teremtett lény soha el nem érheti, csak az Őt megközelíthető szintet, amelyet Isten minden egyes teremtménye számára viszont, mint végcélt tűzött ki. A gőgből történő ,,Isten fölé emelkedésre" a mai ember is habzó szájjal ráharap, mert ez az ,,Istennek lenni" törekvés éppen úgy él a mai emberben is, mint ,,6000" évvel ezelőtt Ádámban és Évában: Olyannak lenni, mint az Isten, sőt, ha lehet, még nagyobbat is alkotni mint Ő, titkon ez motivál nagyon sok embert. Mekkora gőg az ami ezt az érzést diktálja és még a korszakzárásra sem kopott ki a szellemekből ez a gőg, amely pontosan úgy szedi áldozatait ma is, mint az ősbukás kezdetén. A mai ember is ,,Isten" akar lenni, csakhogy alapjában meginog a dolog lényege, mert nem alázattal és a szeretet hatalmával szeretne ,,uralkodni", hanem diktátori hajlammal a szívében és önző magatartással, amitől aztán szenved elsősorban saját maga és azok is akik felett uralkodik. Aki így uralkodik, az eleve bukik, ha nem igyekszik belátni bűnös hajlamait, de akik szenvednek tőle, azok még tisztulhatnak is a megaláztatás által, ha alázattal fogadják a felettük uralkodó zsarnokot.

Az uralkodni vágyás, (ha Isten megengedi) egy rövidke pillanatra fel is emeli az embert egy saját maga által készített gőgtrónra, de a következő pillanat már nem az övé, hanem az isteni ítélőszéké, mely letaszítja őt trónjáról és egy olyan valakit helyez oda, aki a ,,térdein" és minden megaláztatást elfogadva, a szeretet hatalmával élve építette ki ,,trónját". ,,Az alázatosakat felmagasztalja, míg a gőgösöket letaszítja trónjukról" - Mária éneke.

A szellem mélyén ott él az emlék, hogy valaha isteni tulajdonságokkal rendelkezett, amelyeket az Isten a teremtés pillanatában ültetett bele a szellembe, vagy legalább is arra volt meghívva, hogy elérje azt a szintet, amely hasonlóvá teszi őt Istenhez, de a bukási folyamatok által degradálódott. Az abszolút tökéletes szint elérése az isteni szinthez hasonló állapotot eredményez (lásd Jézus Krisztus, aki részt vett a paradicsomi szellemek megteremtésében), ,,Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a mennyei Atyátok." (Mt. 5. 48) Ez az abszolút szeretetnek a szintje.

Isten az ő ,,felsőbbrendűségét" mindenkor megtartja a teremtett gyermekeivel szemben, ami azt jelenti, hogy az Ő szintjét nem érheti el senki, ezért mindenkor mindenki engedelmességgel és szeretettel tartozik Neki, de teljes szabadságot ad mindenkinek, aki már teljesen ismeri a törvényeket és be is tartja azokat. Mert ha nem így volna, akkor újbóli bukás-hullámok indulnának be a teremtettségben, ugyanis az első bukás bizony úgy kezdődött, hogy az első teremtmények, a messiások egy része
hatalmasabbak akartak lenni, mint Isten és éretlenül akartak Isten nélkül alkotni, de éppen az ellenkező hatást érték el, mert azáltal, hogy figyelmen kívül hagyták Isten szeretetét és saját erejükből ,,teremtettek", ezért, az isteni erőket nélkülözve, elkezdtek zsugorodni, azaz leépülni olyannyira, hogy teljesen ellenszegülővé válva démoni szintre süllyedtek. Azok viszont akik hűek maradtak az első teremtésből, külön ,,egyedülálló" részt kaptak a világegyetemben, amelyet a törvények ismerete által vezethetnek az örök fejlődés útján az örök cél felé. (Ez vár tireátok is testvéreim, ha majd végérvényesen célba értek!)
Évával és Ádámmal az volt a probléma, hogy tetszett nekik az isteni szintre való azonnali eljutás gondolata. De ha nem az ellentétre hallgatnak, aki azt súgta nekik, hogy befektetett munka nélkül, vagyis fejlődés nélkül elérhető az abszolút tökéletesség, csak rá kell hallgatniuk a hazugság szellemére,de ezzel bizony nagyot buktak.Ha viszont hittek volna Isten vezetésében és nem zölden vették volna le a gyümölcsöt, akkor már régen elérték volna azt a szintet, amelyet az ördög hazugsággal ígért nekik.

Jézus elérte az abszolút tökéletességet, így teljes egészében az Övé volt a Föld, a naprendszer és több naprendszer is, mint egy ,,külön világrész" amelyet Ő hozott létre, vagyis alkotott meg. Amikor Mária is felfejlődött a társmegváltói szenvedéssel, azaz munkával a messiási szintre,- mert olyan feladatkört töltött be, amely erre a szintre való eljutáshoz szükséges-, akkor az Úr átadta Neki a naprendszer irányítását (Napba öltözött Asszony), a Földét viszont ,,Péter apostolnak" adta, akkor amikor hatalmat adott neki a bűnök feloldozására. Mária a 2000 év alatt is rengeteget munkálkodott a ,,Mária-jelenések" által adott üzeneteken keresztül az emberiségért. (Akkor van valakinek ,,joga" és lehetősége munkálkodni emberek, illetve embercsoportok fejlődésén, ha már előbb, vagy az adott alkalommal szenved el azok bűneinek a következményeiből.)

Mindenkinek, aki ebbe az ellentétes irányú világba testet ölt, a hazugság szellemével kell szembenéznie és megküzdenie. Nem volt kivétel ez alól maga az Úr Jézus sem. Amikor a sátán felvitte Őt egy magas hegyre és megmutatta Neki azt a bukott világot, amelyet éppen annak az eszmeiségnek a hatalmától jött megváltani, aki Őt a hegyre felvitte, azt mondta az Úrnak, hogy mindezt amit most lát, Neki adja ha leborulva imádja őt. Ez is pontosan olyan hazugság volt, amelyet Évának és Ádámnak mondott az ellentétes szellem, mert ha az Úr hitelt adott volna a szavának, akkor Ő maga is a hatalmába került volna a világgal együtt, amelyet a hazugság szellemétől jött megváltani. De az Úr nem inogott meg, mert jól tudta azt, hogy csakis nagyon kemény munkával, kínhalálba menő szenvedéssel tudja legyőzni a hazugság szellemét, amely valóban uralta akkor és egy bizonyos mértékben ma is uralja a világot.

Ahogyan szellemi síkon hittel közelebb lehet hozni távol eső dolgokat, úgy a hazugság szelleme is közel hozhat olyan dolgokat, amelyek a birtokában vannak, de a kárhozatba visznek, ha az ember neki adja oda az életét! Ezért hát jól vigyázzatok, mert ez a Föld a hazugság szelleméé és ő is tesz komoly ígéreteket de csak fizikai síkon, mert csak itt a bukott világban van hatalma, ember által éltetett hatalma és ha hisztek neki fel is emelhet benneteket egyik pillanatról a másikra magas pozíciókba, amelyekről nem is mertetek még csak álmodni sem, de az üdvösségetekkel kell fizetnetek érte!
Ne táplálkozzatok a hazugság szellemének asztaláról, mert, ugyanis mit mondott Isten a kígyó képében megjelenő kísértőnek? ,,A földön csússz ezután és a port egyed életednek minden napján." Ha a hazugság asztaláról táplálkoztok, akkor néktek is a port ,a legalattomosabb fluidokat kell fogyasztanotok a hazugság szellemével együtt és nem fogtok tudni feljebb emelkedni, amíg újra ,,ki nem nől a lábatok" vagyis magasabb mozgásteret nem ad a kegyelem Istene (ugyanis az ellentétes szellemek is buktak azzal, hogy sikeresen megkísértették az ,,első emberpárt", minek következtében nagyban lecsökkent a mozgási lehetőségük, vagyis arra a világra szorítkozott, amelyet hazugságaikkal megalkottak maguknak, mert a tiszta világokból száműzve lettek). Ha magatokévá teszitek az őskígyó eledelét, az felszívódik a lelketekbe és mint gyilkos méreg a lelki halálba visz el benneteket hatásai által.

Minden amit az ellentét tesz, az igazinak a tükörképe és az Igazság pillérein nyugszik! Nem is lehetne ez másként, mert nem tudna fennmaradni. Ott ígér ingyen való eredményeket, ahol kemény munkával lehet csak eredményhez jutni. (,,Ádám, véres verejtékkel keresed a te kenyeredet.") Örömöket ígér ott ahol szenvedni és lemondani kell. (,,Aki utánam akar jönni, naponként tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen Engem!), vagyis az ellenkezőjét kínálja annak, ami benneteket az üdvösségre vezet. Azt a boldogságot akarja hamis ígéretekkel és ellentétes eszközökkel adni, amely majd az eljövendő világban fog megvalósulni. De ez az örök boldogság viszont már itt is elérhető ha az ember le tudja vetkőzni azt a módszert, amit a hazugság szelleme kínál!
Ő is hidat épít a semmi felett, mint ahogyan a hit épít hidat a távol eső isteni ígéretek felett, hogy hatásaiban és megvalósulásában közelebb hozza, azt. de az ember ha a hazugság szellemének a hídjára lép, a semmibe hull alá és a posványba találja magát, rabláncra kötve. Ezzel szemben, ha a hit hídjára teszi a lábát, Isten olyan eshetőségeket hoz testközelbe, amelyek talán annyira távol esők voltak, hogy talán be sem tudtak volna következni., A hit hídjára való rálépés nélkül olyan lehetőségektől esik el az ember, amelyek, az üdvösségét segítenék elő.

Ezért hát ó ember, te testbe zárt szellem, légy nagyon óvatos, mert ,,a sátán, mint ordító oroszlán körbe - körbe jár" és arra vár, hogy mikor nyeljen el! Ne higgyetek a hazugság szellemének, mindannak ellenére, hogy pillanatnyi örömöket ígér, de helyettük, vagy utánuk szenvedéssel fizet, mert nincs mássa, csak szenvedéseket okozó ereje és ezt nyújtja felétek minden ígérete beteljesedésében! Igaz sokszor, főleg elejében nagyon hasonló az amit kér, szinte csak egy hajszálnyira tér el az eredetitől, az istenitől, csak egy kis megalkuvás, egy kis lazítás az amit elvár és ha hisztek neki és megteszitek mindazt, amire csábít benneteket, akkor már az övéi vagytok, amiből aztán nem könnyű a szabadulás, csakis a kegyelem tud benneteket megszabadítani hosszú - hosszú könyörgés után. De sajnos a szabadulás még nem hoz gyógyulást a bűn sebeire azonnal, hanem csak a következő kísértésben való helytállás adhat némi eredményt a gyógyulás terén. Mindaddig kísérthető egy ember, amíg ki nem gyógyult a bűnös hajlamaiból. De ha az ember őszinte szívvel oda tud borulni a kegyelem trónusához bűnbocsánatért, akkor a feloldozás által a kegyelem Istene be fogja gyógyítani valamennyire is a bűn okozta sebeket.
Vigyázzatok, nagyon vigyázzatok, mert a ,,kígyó" bármikor bármelyik üregből előjöhet és megmarhat titeket, sokszor olyankor amikor azt nem is gondoljátok! Legjobban a sziklák, a kövek alatt szeret meghúzódni, mint biztos helyről és onnan támad.
Volt egy példa amikor egy magasan szárnyaló madár leszállt egy sziklára aludni. Az éjszaka elmúltával újra felemelkedett a magasba, hogy élvezze a meleg légáramlatok előidézte emelkedési lehetőségeket. És amikor a legmagasabbra emelkedett, hirtelen elkezdett zuhanni lefelé a mélybe. Lezuhant a földre, oda ahonnan felemelkedett, sőt még mélyebbre, egészen le a szakadékba.Egy mérges kígyó volt a mellkasába kapaszkodva, amely akkor támadott rá és kapaszkodott meg benne méreg-fogaival, amikor a madár sziklán sütkérezett, várva a levegő felmelegedését. Amikor a legmagasabbra emelkedett, a méreg akkor kezdett el hatni és megölte. Így mind a ketten lezuhantak, a kígyó is összezúzta magát és elpusztult.
.
Legyetek nagyon óvatosak, mert amikor már azt hiszitek, hogy biztos talajon álltok akkor megmarhat benneteket és legnagyobbat üthet rajtatok a hazugság szelleme, belétek engedve a mérgét. (Vigyázzon, hogy aki áll, el ne essen! Pál ap.) Amikor már lelkileg magasan jártok, akkor fejtheti ki hatását és sebezhet benneteket halálra. Ez is a célja, hogy amikor már azt hiszi az ember, hogy ért el eredményeket, akkor még intenzívebben támad és ilyenkor kuszálja a lélek szálait egészen a kibonthatatlanságig, azzal a céllal, hogy végérvényesen megkötözze a lelket, de ha nem sikerül neki végleges eredményt elérni legalább húzza a lélek megkötözöttségének az idejét, hogy minél több erőt ki tudjon szipolyozni az emberből még itt a földi létben,és kísérteni tudjon vele, mert a szellemvilágban már nincs hatalma, ott már az igazság törvénye az uralkodó.
Ismételten mondom, hogy legyetek mindenkor óvatosak, mert amíg testben vagytok, addig bármelyik óvatlan pillanatban rátok támadhat a hazugság szelleme, mert az őskígyót magatokban hordjátok az ősbukás óta!

Sajnos, az ember sok esetben már csak a következményekből (szenvedésekből) eszmél rá arra, hogy a sátánra hallgatott, ugyanis tele van olyan lelki sebekkel, amelyekről nem is tud.Így simán belemegy azokba az ígéretekbe, amelyek a hazugság szellemének az ajánlatai és következményként szenvedéseket idéznek elő. Habár Isten úgy a tízparancsolatot, mint az evangéliumokat és utoljára, de nem utolsó sorban a III. kijelentést azzal a céllal adta, hogy enyhítse a szenvedéseket a törvény megismerése és betartása, a szeretet gyakorlása és az ismeretek magatokévá tétele által, de az embernek ha nincs nincs akkora hite, hogy mindezt betartsa és hogy annyi erőt le tudjon vonni, amely ,,mennyiség" felemeli őt a következmények világa fölé, hogy hittel követni legyen képes Isten akaratát, akkor szenvedésekkel kell megtapasztalnia a hitetlensége következményeit.
Kérjétek Istentől a hitnek ajándékát, hogy mindent a hit szemüvegén nézhessetek és láthassatok a földi életetek során, akkor nem fogtok magatoknak újabbnál újabb szenvedéseket okozó cselekedeteket véghez vinni, hanem fogyasztani fogjátok a már meglévő elszenvedni valót!
Tehát, ha haladni akartok az ,,isteni szint" felé, hogy elfoglalhassátok az üres helyeteket a szférákban, bizony, hogy Istenre hagyatkozva nagyon komolyan meg kell alázkodni, hogy a gőg leépülhessen, az önérzet elvérezhessen, az érzékiség visszafejlődhessen (mert aki az Úr Jézus útján jár, annak Ő az ő testének és vérének a lelketekben és testetekben való jelenlétével visszafejleszti és kiirtja a bűnt a lelketekből.) és a gyakorlat valamint a lelki élet által gyarapodhasson bennetek a szeretet, mert mindennek a szeretet az alapja és a végcélja is egyben. Isten ugyanis szeretetből hívott benneteket életre, szeretetből alkotta meg a paradicsomi világokat és tette lehetővé a végcél elérését, a bukottaknak meg viszont szeretetből foglalta rendszerbe és törvénybe a bukás produktumait az anyagi világot és szeretetből tette lehetővé számotokra a visszatérést az elvesztett paradicsomba.

Azt a ,,Szent háborút" amelyet a Korán is hirdet, nem a másik ember, nem egy másik ország, esetleg egy másik vallás ellen kell vívnotok, ahogyan azt bizonyos világi körök szándékosan félremagyarázzák, hanem önmagatok vagyis a bennetek lakozó bűnös hajlamok ellen, azon a harctéren, amelyen az Isten lelke vív örökös csatát a bennetek lakozó hazugság szellemével szemben.
Amen
A magas szellemvilágból egy, az üdvösségetekért küzdő, jóakaró testvéretek! Legyen Isten szelleme és szeretete dicsőítve most és mindörökké!

Ada, 2020.08.27.

UI:
SPIRITUÁLIS FEGYELEM | BÖJTÖLÉS | Isteni Erőnk Oly sokan nem értik, nem tudják mit is takar a böjt valójában, amelyet őseink előszeretettel magukévá tettek. A mai ember csak megdöbbenve, kérdőjelekkel a feje felett áll és kérdezi, hogy "Mire jó a böjt?", "Mi ennek az értelme?" "Miért éheztessem magamat?" . Nos a helyzet az, hogy a böjt spirituális fegyelemnek is nevezhető. Ez a fajta fegyelem nincs jelen az emberek milliárdjaiban. Ez a társadalom az élvezetek rabja, a fizikai javak szolgája. Ez a fegyelem képes megtanítani azt, hogy hogyan lehet az elme és étvágyunk mestereivé válni, nem pedig a szolgájává. Biztosak vagyunk abban, mi emberek, hogy minden alkalommal csak a TELJESSÉG jó és az ÜRESSÉG rossz? Az elménk ebben a társadalomban a lehető leggyengébb minőségben van kondícionálva, amely gyenge akaratot, gyenge tudatot és befolyásolható elmét hoz magával. A mai és ősi tanítók, bölcsek, mesterek életét nem véletlen képzi/képezte ez a tevékenység. Megtapasztalni olyas valamit és magunkévá tenni, amely az Istennel való kommunikációt segíti elő.
https://www.youtube.com/watch?v=3YAJOPd8TgU
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 3. Sep 2020 08:53

Testetöltés előtt.

Az Egylet 1914. május 17.-i üléséből József médium útján.

Egy újabb testetöltésre készülő szellem József médium által nyílatkozik. Érzékletesen meséli el utolsó életét s halálát, valamint a szenvedéseit a „tisztítótűzben”, melynek hatására érlelődik meg benne a vágy és az elhatározás, hogy jóvátegye amit előbbi életében elhibázott. Egy nehéz, vezeklő életet kért és kapott meg a Gondviseléstől.

József médium: Sorsom el van döntve. Többé nem lehet visszalépnem legyen tehát meg Isten nevében! Én könyörögtem ki, én vettem magamra, azért kaptam. Legyen tehát az Úr akarata szerint! Olyan szomorú reágondolni. Irtózatos a jövőbe tekinteni. Azután az a kérdés vetődik fel, vajon képes leszek-e teljesíteni, amit elvállaltam?
Milyen nyomorult teremtés az ember! Akar valamit, erős az elhatározásban, azt hiszi, hogy mindent teljesíthet, amit elvállalt; azután jönnek a nehéz órák, elveszti bátorságát, a reménység elhagyja, olyan gyenge lesz, mint a gyermek és tanácstalan; mint valami szegény, nyomorék ember, aki nem tudja, hogy hova forduljon segítségért. - Azután jön a világosság egy sugara, mely belevilágít szívének és lelkének a sötétségébe. És erre összeszedi magát, feltámad benne a reménység és ismét úrnak véli magát, aki mindenre képes. Így váltakoznak az érzések nemcsak a földön, hanem itt nálunk is.
Nem tudom, mióta van ez így; azt sem tudom, hogy mit vétettem. Csak azt tudom, hogy alávaló ember voltam, kinek kemény volt a szíve, haszonleső a gondolata; hogy semmi részvétet sem éreztem embertársaim iránt, bármilyen nyomorban voltak; hogy minden kérés hiábavaló volt és lepattant rólam, mint az ólomgolyó az acélpáncélról. Mindezt tudom. Mindennek el kell vonulnia szellemi szemeim előtt, hogy tudatára jussak annak a feladatnak, melyet elvállaltam.
Látlak benneteket, emberek, kik még földi testben vagytok. Szemem homályos, nem tudok jól megkülönböztetni, de látok különböző árnyalatú emberi alakokat.. Nem világosakat és világosabbakat, hanem sötéteket és sötétebbeket, Itt-ott világos sávokkal. Nektek könnyű dolgotok van a földön. Benne vagytok a földi élet forgatagában, nem érzitek a szörnyű terhet, mely reátok nehezedik; azt a terhet, mely engem és a hozzám hasonlókat lenyom. Jobb dolgotok van, mert tudtok még magatokon segíteni. Én azonban még csak a küszöb előtt állok és nem tudom, hogyan fogok magamon segíteni, hogy a terhen könnyítsek, melyet magamra vettem.
Meg tudjátok ezt érteni? Tudjátok, milyen szerencsétlen emberi szellem áll előttetek és beszél veletek?
Körvezető: Sejtjük, kedves testvérem.
József m: Mit sejtetek? Mondjátok meg nekem, hogy mit sejtetek? Talán megkönnyebbülök ez által.
Körvezető: Hogy ismét a földre szándékozol jönni.
József m.: Milyen jól tudsz látni: Miből következteted te azt?
Körvezető: Szavaidból.
József m.: Szavaimból? Tehát elárultam magamat? Tehát olyasvalamit mondtam el, amit nem kellett volna elmondanom.
Körvezető: De el kellett mondanod; hiszen szeretnénk rajtad segíteni, ha tudnánk.
József m.: Rajtam, kedves barátom, nem tudtok segíteni. Csak én magam segíthetek magamon. Ezt már tudom……


Összeállította: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

Testetöltés előtt - Tanítás a bűnös életről és a vezeklésről
Vegyetek Szentlelket
A földi élet, mint szinház
Tunyaság a gondolkodásban
HANG - Már nem szeretnek igazán
Végrendelet
Szamuráj bölcsességek
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGh4dY_eD ... A?e=XfeZgO
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint hét évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7hTLSi ... w?e=8Zm58z
Gizi médium_Ezoteriák 14 - A köri ülések erő és fluidviszonyai

https://www.youtube.com/watch?v=GwqbvxX ... d=IwAR1YC7
A képzelet teremti a valóságot - Hangoskönyvrészlet

https://www.youtube.com/watch?v=AjDjIff20lA
https://www.youtube.com/watch?v=i4R1BBqgrJs
Az utolsó prófécia 1-2. rész - GH Anon (Herczeg Gabriella), Jakab István

https://www.youtube.com/watch?v=_io7mFnU8CY
Októberi csecsemő – Filmdráma a magzatelhajtásról

https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/ ... F9dOnolUEw
Mennyei csodák – Spirituális film
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 4. Sep 2020 05:44

Ada Mediális közlés a megtérésről.


Kedves földi testvéreim és barátaim, a kereszténységet nagyon nagy veszély fenyegeti. Az ellentét mindenáron tönkre akarja tenni minden szempontból. Meg is teheti ezt, mert kihűlt benne az Istenszeretet és ebből kifolyólag erősen be tudott törni a maga hamis eszmeiségével. Főként Európa területein a templomokat le fogják rombolni mint ósdi és semmire sem való vallás maradványait, mert egy egyetemes eszmeiséget akarnak létrehozni ami összetartja a laza hitű embereket ugyan egy rövid időre és velük együtt a hitetlen világot, de nem fog tartalmazni Szent Szellemet, csak ördögi ravaszságot, ami viszont nem vezet el senkit az üdvösségre. ,,Amikor kimondják, hogy béke és biztonság, hirtelen tör rájuk a veszedelem, mint a fájdalom a terhes asszonyra és semmiképpen meg nem menekednek”- Írja az apostol.

A sátánnak ez a törekvése nem új keletű, hisz őskeresztények ideje óta dolgozik azon, hogy teljes egészében eltiporja az Üdvözítő eszmét és átvegye a hatalmat az Istent és az Ő Országát kereső emberek szívében és az intézményeiben. Ezért mondja az Úr, erre a szeretetlen nemzedékre, hogy az utolsó időkben sokakban kihűl a szeretet.
Ő ugyanis egyedüli üdvözítő eszmeként hozta le és mutatta be a szeretetet mint a bűn ellenszerét, mert amikor az ember vétkezik, a szeretet ellen vét, tehát, ahhoz hogy ne vétkezzen, hanem maradjon meg a tisztaság útján a földi ember, szeretetet kell gyakorolnia.

A sátán elrabolja az embernek az addig megszerzett lelki vagyonát a bűn elkövetése által és aztán szabad a pálya, amit csak el kell foglalnia. Itt a gyökere mindennek! Ezért kísért. Igaz, sokan nem hiszik el azt, hogy mindenre a szeretet a gyógyír pedig valóság, mert az Úr is két parancsot adott az üdvösség útjára meghívottaknak, pontosabban két részre osztotta a szeretet parancsot. A szeretet egyik részének Isten felé kell irányulnia, míg a másiknak az emberek felé, beleértve az ellenségszeretetet is de nem tartották be a hivatottak, hanem a világhoz, amely Isten ítélete alatt áll, igyekeztek igazodni. Ezért tudott betörni a sátán az egyházakba. Beengedték a paráznaságot, majd az anyagiasságot, mely által szintén az ördög hálójába kerültek.

Sajnos a bűn fokozatos és folyamatos betörésével az igazság is ferde irányba terelődött minek következtében, hamis elemek kerültek be a tanításokba, az Igazság helyére, amelyeket már előzőleg kiszedtek. Így került be a reinkarnáció helyett az örök kárhozat, amely eredetileg nem volt benne Jézus tanításában.
A fellazított tanítások közé sorolható a mai legmodernebb teológia is, amely már szinte teljes egészében megenged olyan dolgokat, amelyek gátolják előrehaladásában az Isten útján járókat. Azért teszik ezt, hogy hívő táboruk megmaradhasson, pedig éppen azzal csökken az igazi támogatottság, ha beengedik a gonoszt, mely lassan szétzilálja a társaságot a bűnök kiélése és az Istentől való eltávolodás által.

Sajnos ez az utolsó idők egyik jele. Így volt ez az Úr első eljövetele alkalmával is. Mikor a kisgyermek Jézus megszületett, már az akkori vallási irányzat, mely hivatva volt a messiásvárásra, teljesen elformaiasodott, megcsontosodott és életképtelenné vált a lényeg kárára, amiből kifolyólag nem ismerték fel követőik a názáreti ács fiában az Üdvözítőt. Sajnos most sincs másként, mert jelenleg sem ismerték fel az idők jeleit és a szellemtan megjelenésében a III. Kijelentést!


Ezért az üdvözültek táborából arra kérünk benneteket, hogy térjetek vissza a gyökerekhez, az eredeti valláshoz, a tisztaság és szeretet vallásához és azokhoz a tanításokhoz, melyek hamisítatlanul élőtökbe adják Krisztus Urunk eszméit, mert az egyházakat hamarosan a földdel teszi egyenlővé a sátán mindenféle erőszakkal, fél igazságokkal és tudományos hazugságokkal. Az emberek nem jártasak a tudományokban és így mindent elhisznek amit eléjük tárnak ha nincs elég erős hitük és a tudomány hamisan felállított tézisei által befolyásolhatóak a hit meggyengítésére és kiirtására.

Térjetek rá a spirituális útra, még akkor is, ha azt elvakultságában el is ítéli az egyház, mert Neki erőtlenné váltak kezei a terelgetésre, de a spirituális útban viszont hatalmas erő rejlik még mindig, amelyet hittel és önmegtagadással magatokhoz tudtok vonzani.

Az emberiség felett a sátán veszi át teljes egészében az uralmat, de ti ne engedelmeskedjetek neki, hanem HITTEL tartsatok ki az eredeti úton, amelyen meg vagytok hívva az üdvösségre és hitetek által védelmet kaptok. Nehéz lesz nagyon, mert a természeti erők is szinte folyamatosan forrongnak a fluidok szétválasztása által és az ellentétes szellemek is intenzíven támadnak, de ,,aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Tudjátok meg, hogy amikor egy októberi napon hirtelen nagyon hideg lesz, akkor menjetek be a házba és zárjatok be minden nyílást ,,és a füleiteket dugjátok be,” még véletlenül se nézzetek ki, mert hasonlóan mint Noé idejében volt, Isten ítéletet fog tartani népe felett.

Ahogyan Noé bezárta a bárkának minden nyílását, néktek is ezt kell tennetek, mert a házaitok lesznek a ti bárkátok és ott is minden nyílást szinte hermetikusan be kell zárni, hogy kívülről semmilyen mérges gáz ne tudjon behatolni. De erősen hinnetek kell Isten igazságosságában és szeretetében is egyben, mert amint a vízözön idején történt, hogy sikoltozásokat és kétségbeesett ordítozásokat fogtok hallani ti is, amire nem szabad reagálni, mert mindenkinek volt kellő idő kiszabva a megtérésre, a bűnöktől való szabadulásra, csak nem használták ki. Ez viszont már az ő felelősségük és nem az Istené.
Amikor látjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen (helytartói trónomon fehér kesztyűben, pásztorbottal a kezében, süveggel a fején) ülni, akkor tudjátok meg, hogy már közel a vég.

,,Ne aggodalmaskodjatok a felől, hogy mit egyetek és mivel ruházkodjatok, mert ezt a pogányok teszik.”(Mindannak ellenére, hogy nagyon nehéz lesz hozzájutni a mindennapi kenyérhez az utolsó időkben, akik nem veszik fel a ,,sátán pecsétjét” azok számára hittel meg fognak oldódni a dolgok, mert ígéretet tett nektek: ,,Én veletek maradok minden nap a világ végezetéig, vagyis a korszakzárásig.)
,,Amikor látjátok, hogy zöldell a fügefa, tudjátok, hogy közeledik a nyár.” Lássátok meg az idők jeleit és ne higgyetek a sátánnak, mert hazudik, ugyanis hatalmas vagyont és jólétet fog kínálni nektek, de az örök életeteket kéri cserébe.
,,Mindezeket előre megmondottam néktek, hogy higgyetek” mert meg kell történniük. Tehát előre meg volt jövendölve, mert ezek a kiválogatódási folyamatok utolsó részét képezik! Ezért nem kell félnetek, csak erősen hinnetek.
Ha már így van, akkor ne aggodalmaskodjatok, mert Isten kezében jó kezekben vagytok.
Isten nagyon szeret benneteket. Ti el sem tudjátok képzelni azt, hogy mennyire, mert annyira körülövezi a bűnréteg a lelketeket, hogy az isteni fénynek csak nagyon kis hányada képes átszűrődni rajta. Ezért képtelenek vagytok belelátni az isteni titkokba és megérteni Isten szeretetét. De tartsatok ki hittel és Isten az ő angyalai által átvezet benneteket az előttetek álló nehéz időszakon. Ami viszont ehhez nagyon fontos, az az, hogy SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK, vagyis igyekezzetek Istennel szüntelenül tartani a kapcsolatot és amit mond nektek a megérzéseitek és a lelkiismeretetek hangján, annak feltétlenül engedelmeskedjetek.

Isten veletek!


Ada. 2020.08.24.

UI:
Kvantum klub
http://kvantumklub.hu/ismerdmeg/
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 4. Sep 2020 05:48

Névtelen Szellem a megtérésről
Mit ért a “MEGTÉRÉS” szó alatt a Névtelen Szellem?
A megtérés pedig nem azt jelenti, hogy valaki megkeresztelkedett, nem azt jelenti, hogy valahová felavatták, nem azt jelenti, hogy szóval és hanggal hirdeti azt, hogy ő megtért, hanem jelenti azt, hogy ő szakított a múltjával; jelenti a csendben és békességben való, Istennek tetsző munkálkodást.
Megtérni annyit jelent, mint e l t é r n i az addigi úttól; nem jelent tehát tökéletességet, de jelenti a szakítást a megismerésnélküliség korszakában leélt múlttal. Vagyis jelenti azt, hogy az eddigi helytelen és téves utakat elhagyva, ezentúl tiszta és igaz gondolatokat és érzéseket kíván a világba kibocsátani.
Mert ahová a tiszta és igaz gondolatok irányítva vannak, azt az illető megérzi és ezek a tiszta és igaz gondolatok azok, amelyek a rokonszenv ébresztésére alkalmasak; ezek a tiszta és igaz gondolatok azok, amelyek a harmóniát megteremthetik. Mert a tiszta és igaz gondolatok megölik és kipusztítják azokat a gondolatformákat, amelyek a rossz érzésekből születtek meg, és amelyek két lélek közt mint elválasztó falak állanak.
Jézus azt mondta, hogy “nem elég a bűnös tettektől tartózkodni, hanem a bűn gondolatát kell kiírtani.” „Legyetek alázatosak és kicsinyek, mert Én szelid és alázatos vagyok”. Minden egyes szava egy-egy, a lélekben belül elhelyezett feszítő erő a rárakódott külső erőrétegek szétbontására, az érzékiségnek, a gyűlöletnek, a gőgnek, az önzésnek, az anyag szeretetének a lefejtésére. Világosan rámutatott a gyógyulás módjára: „Ne gondolj rá; öld meg a gondolatot magadban, az első érzésmegmozdulást, amely téged a bűnös irányba vezetne!”

UI:
ELEMZÉS :: Vita Isten létezéséről | dr. Orosz László vs Nagy Gergely
https://www.youtube.com/watch?v=GuTJkIp ... tag=AFZbGW
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 5. Sep 2020 07:43

Az állati csoportlélek 1

Részlet C. V. Leadbeather "Látható és láthatatlan ember" című könyvéből

C. V. Leadbeather, a teozófia kiváló tanítója rendkivüli tisztánlátó képességgel rendelkezett. Könyvei a teozófia irodalmának kiemelkedő példányai, melyek nagy ismereti tudást közvetítenek világos és érthető formában. Ez a tudás az ősi hindu szanszkrit iratokban is megőrzött a gyakorlatban megszerzett ismeretekre alapul, ugyanis a keleti mesterek érzékelési képességeiket számunkra hihetetlen szintekre voltak képesek fejleszteni, így a gyakorlati tapasztalataik képezték tudásuk alapját, melyet a teozófia is magáévá tett.

Ez az elképzelés a csoportlélekről sok tanulmányozó számára újdonságnak és bonyolultnak tűnik, talán egy keleti hasonlat segítségünkre lesz, hogy jobban megértsük. Azt mondják, hogy a csoportlélek olyan, mint egy vödörben lévő víz. Tegyük fel, hogy kiveszünk egy tele pohárnyi vizet a vödörből, ez fejezi ki az egyes állat lelkét. A pohárban lévő víz pillanatnyilag külön van a vödör vizétől, és az azt tartalmazó pohár alakját veszi fel. Tegyük fel, hogy a pohárba beleteszünk egy bizonyos mennyiségű színező anyagot, így a benne lévő víz egyedi, jellegzetes árnyalatot kap. Ez a színező anyag jelképezi azokat a tulajdonságokat, amiket az ideiglenesen elkülönített lélekben a különböző átélt tapasztalatok kifejlesztettek.

Az állat kimúlását az jelképezi, hogy a vizet a pohárból visszaöntjük a vödörbe, ekkor a színező anyag azonnal szétterjed az egész vízben, és halványan átszínezni azt. Bármilyen tulajdonságokat fejlesztett is ki életében a különálló állat, azok ugyanígy fognak eloszlani halála után az egész csoportlélekben. Lehetetlen volna a vödörből ugyanazt a pohár vizet kivenni, de minden ezután kivett teli poharat szükségszerűen át fog színezni az első pohárból származó anyag. Ha lehetséges volna a vödörből ugyanazokat a vízmolekulákat kivenni, és pontosan újra előállítani az első teli poharat, az valódi újraszületés lenne, mivel azonban ez nem lehetséges, helyette az ideiglenes lélek újra feloszlik a csoportlélekben – ez olyan folyamat, amely során mégis minden, amit az ideiglenes különválás folyamán megszerzett, pontosan megmarad.

Egy időben nemcsak egy, hanem sok poharat töltenek meg minden vödörből, és mindegyik visszahozza a csoportlélekbe a kifejlesztett tulajdonság rá eső hányadát. Így idővel sok különböző tulajdonság fejlődik ki minden csoportlélekben, és természetesen veleszületett tulajdonságként nyilvánul meg minden olyan állatban, amelyik e csoportlélek kifejeződése. Innen származik bizonyos teremtmények meghatározott ösztöne, amivel megszületnek. A kiskacsa, amint kibújik a tojásból, keresi a vizet, és félelem nélkül úszik még akkor is, ha tyúk költötte ki, amely irtózik a víztől, és szörnyen aggódik, amikor a rábízott kis állatokat a vesztükbe rohanni látja, – legalábbis így gondolja. De a csoportlélek azon része, amely a kiskacsán keresztül működik, a korábbi tapasztalatokból tökéletesen jól tudja, hogy a víz az ő természetes eleme, és az apró test félelem nélkül teljesíti rendelkezéseit.szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 6. Sep 2020 08:11

Az állati csoportlélek 2

Részlet C. V. Leadbeather "Látható és láthatatlan ember" című könyvéből

Minden csoportlélekben állandóan működik az a hajlam, hogy egyre tovább osztódjon. Ez olyan jelenségben mutatkozik meg – bár egy magasabb síkon –, amely pontosan hasonlít ahhoz a módhoz, ahogy a sejt osztódik. A csoportlélekben, amelyre úgy gondolhatunk, mint ami a mentális síkon erőteljesen éltet nagy tömegű anyagot, egyfajta alig észlelhető hártya keletkezik, ahogyan elképzelhetjük a vödrön keresztül kialakuló gátszerű valamit. A víz először bizonyos mértékig keresztülszivárog ezen a gáton, azonban a gát egyik oldaláról kivett pohár vizek mindig ugyanarra az oldalra kerülnek vissza, így az egyik oldalon lévő víz fokozatosan különbözni kezd a másik oldalon levőtől, ez után a gát lassanként sűrűsödni kezd, és áthatolhatatlanná válik, így végül is két vödrünk lett egy helyett.

Ez a folyamat állandóan ismétlődik, mindaddig, amíg elérkezünk a valóban magas rendű állatokhoz, ahol aránylag kis számú test kapcsolódik egy-egy csoportlélekhez. Azt találtuk, hogy az egyéniesülés, amely egy lényt végképp kiemel az állati birodalomból az emberibe, csak bizonyosfajta állatok esetében történhet meg. Csak háziasított állatoknál, és még azok közül sem minden fajtánál fordul elő az egyéniesülés. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy mi ennek a fejlődési láncnak a felén csak egy egészen kicsit vagyunk túl, és csak ennek a fejlődésnek a végére várható, hogy az állatvilág elérje az emberiséget.
Természetesen ezért bármely állatnak, ami most eléri, vagy csak megközelíti az egyéniesülést, nagyon előrehaladottnak kell lennie a többiekhez képest, és az ilyen esetek száma ennek következtében igen csekély. Az állatok csoportlelkei fejlettségüktől függően az asztrál sík valamelyik rétegében találhatóak, akárcsak a növényi csoportlelkek. A lélek asztrál azaz érzelmi tartalmai mellett az állatoknál már megjelenik a mentál tartalom is, amely az értelmi szintet képviseli.
Régebben azt hitték, hogy az értelem az a tulajdonság, ami az embert megkülönbözteti az állattól, hogy az ember rendelkezik ezzel a képességgel, az állat pedig csak ösztönnel. Viszont ami a magasabb rendű háziállatokat illeti, ez nyilvánvaló tévedés. Bárki, akinek volt kutyája vagy macskája, és összebarátkozott vele, bizonyára megfigyelte, hogy az ilyen állatok kétségtelenül használják az értelem képességét az indítéktól a megvalósulásig, bár természetesen a képesség lényegesen kevésbé hatékony, mint az emberé.

Ha az állatvilág értelmi szintjét akarjuk grafikusan ábrázolni a mentális síkon, akkor egy piramis alakzatot láthatunk. Mivel a mentál sík hét rétegre tagolt, azt láthatjuk, hogy a legalsó rétegben található az állatvilág zöme és csak nagyon kevés emelkedhet legfeljebb a negyedik mentálrétegig. Ennél feljebb fejlődni lehetetlen. Kutatások kimutatták, hogy a legértelmesebb állatpéldányok értelmi szintje sem haladja meg egy három éves gyermek szintjét.

Megjegyzés: Ne feledjük, hogy a bukott világokban minden fejlődés vagy visszafejlődés alapja az emberi szellemhez igazodik. Úgy a növényi mint az állati világ szomjazza az emberi jelenlétet, kapcsolatot és szeretetet. Minél mélyebb és szeretetteljesebb a kapcsolat az emberrel, annál erőteljesebb ezekre az emberre bízott világoknak a fejlődése úgy az érzelmi mint az értelmi vonatkozásban.
Ha az igazi tudásban, az összefüggések megértésében előbbre akartok haladni, figyeljétek mindenben, az egész termtésben az analógiákat. Az emberi elme tudata a lélek tudatának a fizikai síkra való kivetülése. Így van ez az állatvilág esetében is, azaz az egyed tudatossága csak pici része a csoportlélek tudatosságának, amelybe programként van beírva az emberi szellemhez való engedelmes kapcsolódás szükségszerűsége. Ez nagyban befolyásolja a fejlettebb állati egyedek hajlamait és viselkedését, felülírva az állat félelmeit és vad hajlamait. Ezért van az, hogy az állat, ha rosszul is bánnak vele, de a végsőkig kitart az ember mellett; inkább belepusztul a szenvedésbe. Persze a kivételek erősítik a szabályt. Végső soron a csoportlélek osztódásának ez is egy fontos kritériuma, mert náluk is érvényes a konkoly és búza allegóriája, az elválasztódás.

szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 7. Sep 2020 08:14

Az állatvilág szellemi élete

Domokos László_A szellem élete - részlet

A szorosan összetapadt szellemcsoport itt kisebb töredékekre diffe¬renciálódik, a kollektív lélek egyéni életet élő, magasabb rendű orga¬nizmusok szellemcsaládjaiban él tovább. Az állatvilág életlendületé¬nek különös titka abban áll, hogy míg az elemi szel¬lemcsoportok miri¬ádnyi összefogózott szellemi öntudatot képvi¬selnek, addig az állatok zárt egészet képező kisebb alakulatokban vannak tömörülve, de még szintén szorosan egymásra utalva, el¬választhatatlanul összefűzve.
Hogy példával világosítsuk meg a különbséget, az elemi szellemcsoportot a végtelennek tetsző ten¬gerhez kell hasonlítanunk, melyben a magános vízcseppnek nincs külön jelentősége, mert kicsinységévei felolvad az aránytalanul nagy tömegben. De a folyókban és patakokban, melyek a tenger felé futnak, a vízcseppek egyéni jelentősége már nagyobb; a he¬gyekről lerohanó kis csermely vizében a magános vízcsepp néha¬-néha egyéni élethez is juthat, amikor a sziklákon szökellve, fényes gyöngyszem gyanánt pillanatokra megcsillanhat a nap ragyogásá¬ban. A tenger az elemi szellemcsoport roppant függőségét és szét¬választhatatlanságát, a szeszélyesen futó csermely az állati lélek relatív önálló¬ságát jelképezi ebben a hasonlatban.

Az állati lélek tehát rendszerint a fizikai organizmusok egész sorá¬ban, mintegy részekre osztva jelen meg előttünk. Minél ala¬csonyabb az állatszellemi intelligencia, annál több töredékre van széthullva, mi¬nél magasabb, annál kevesebb testet éltet. Ugyanaz a szellemintelli¬gencia hatja át egy hangyaboly több százezernyi kis lakosának ideg¬életét, amely a fejlődésnek egy későbbi fázisában nyolc-tíz macskának a testében van szétoszolva, vagy még később: egyetlen elefánt földi porhüvelyébe rejtőzik.

Az állatvilág legfőbb törvénye az, hogy az egyet¬len zárt kört alkotó szellemegyéniség soha sem inkarnálódik a fizikai testek tömegében maradék nélkül, hanem egy része állandóan fenn-marad az asztrál világban, ahon¬nan vezeti és védi saját egyéniségének fizikai testben rejtőző töre-dékét. A csoportnak egyik-másik tagja ki¬dőlhet, elpusztulhat, azért a szellemegyéniség él és fejlődik tovább a többi testben. Minden állati élet hoz valami tanulságot, valami gya¬rapodást az egész¬nek. Így születik meg az állati ösztön, mely nemzedékről nemzedékre őrzi a fészek¬rakás, tojás¬kiköltés, táplálékszerzés titkait és lelki kényszereit.
Az állat intelligenciája, emlékezése, szimpátiája sokkal intenzí¬vebb mint a növényé és a szellemi fejlődése könnyebben követhető. Ennek egy kritikus szintjén egy magasabb rendű faj éltetésébe lép át, amely éppen fölötte áll, így lépésről-lépésre mind közelebb kerül az emberhez. Ha a szabad szellemmé emelkedés legfőbb feltételét: a szeretetre és odaadásra való fejlődés képességét megszerezte, a fejlődése ugrásszerűvé válhat, átugorva a fejlődés több lépcsőfokát. Csak az érzékek¬kel felfogható világban nincsen ugrás a fejlődésben, de az érzéke¬ken kívül álló, szellemi fejlődésnek más törvényei vannak, melye¬ket az anyag törvényeinek analógiáival magyarázni nem lehet.
Nem győz¬zük elég nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a vilá¬gon minden létező anyagban van élet és minden létező életben van szellem. Évszázadok¬nak kell még elmúlniuk, míg az emberi érte-lem tiszta képet nyer az organikus és anorganikus világban szét¬osztott kollektív szellemi erők titokzatos és nagyszerű működésé¬ről.

A Földön élő állatszellemek eredetükre nézve általában kétfélék.
Az első csoport tagjai az elemi szellemek csoportjából emel¬kedtek ki; ide tartozik általában minden madár, minden futó rovar, a lepkék és a hidegvérű állatok. Ennek a csoportnak az a legjel¬lemzőbb sajátsága, hogy mindig tömegben jelenik meg a fizikai világban. Egyetlen szelle¬miség több állati testben elosztva él; földi pályafutásuk befejezése után e töredékszellemek ismét visszatér¬nek az asztrál világba, és szellem¬egységgé egyesülnek. A kapcso¬lat mindig fennáll az elemi szellemcso¬porttal, de öntudatlan és ösztönös.

Az állatszellemek másik nagy csoportja idegen világokból ér¬kezik, s azért vállal itt állati életet, hogy Földünkről ismét vissza¬térve régebbi alacsonyabb világába, ott megközelíthesse az emberi fokozatot. A magasabb rendű háziállatok és általában a gerince¬sek: kutya, majom, ló, s ezekhez hasonló fejlettségűek mind ilye¬nek. Ezeknek szellemük szintén több részre oszolva él testben, de nem inkarnálódik az egész szellemiség teljesen: öntudatosabb ré¬sze mindig fennmarad az asztrál világban, hogy védje és vezesse anyagba öltözött szellemtöredékét. A fizikai testből természetesen teljesen hiányzik ennek a kapcsolatnak az öntudata.
Ismerünk a szellemvilágban olyan törvényszerű¬séget, hogy fej¬lett virágszellemek és nagy faóriások szellemei, át¬ugorván az egész állatvilágot, mindjárt emberszellemekké inkarnálódhatnak, anélkül, hogy erről a bolygóról az átmenet meg¬szerzése céljából el kellene men¬niük.
Földi ember nem tudja meghatározni azt a fokot, amelyre lezu¬han¬va, a bukott szellem még megtarthatja szabadságát és aka¬ratát, de bizonyos, hogy ha e foknál mélyebbre zuhan, ezeket az igen értékes tulajdonságokat hosszú időre teljesen elveszti. Ez az az éjszaka, melyben senki sem munkálkodhat - mondá Krisztus. A szellem méltat¬lanná válván a szabad akaratra, törvények béklyói alá kényszeríttetik. Hosszú utat kell végigjár¬nia, míg leküzdi a ször¬nyű bilincsek eltipró erejét, és évezredek hosszú sorának elteltével vissza¬szerezheti elvesztett szabadságát.

Megjegyzés: Figyelemreméltó, hogy ez a két egymást követő, a teozófiai és szellemtani tanítás az állati csoportlelkekről ellentmondások nélkül csodálatosan kiegészítik egymást. Ezért mondja a Névtelen Szellem egy helyen, hogy a jövő, az új Föld leendő vallásában ötvöződni fog a jézusi kereszténység, a teozófia és a szellemtan, amely már megfelelhet egy olyan többnyire félanyagi bolygón, amelyen a legalacsonyabb szféra megfelel a mostani negyedik szférának.

szemlézte: Bíró László
__._,_.___
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 8. Sep 2020 06:10

Ada Mediális közlés a szeretetről.
Kedves testvéreim és barátaim az Úr Jézus Krisztusban!


A szívemben élő krisztusi szeretettel köszöntelek benneteket testvéreim a szellem világból, a szeretetnek a birodalmából, ahol minden szív értetek dobog, minden munka értetek folyik, hogy amikorra Isten törvénye bezárja a kegyelmi korszakot addigra minden lelket, akinek a neve benne írattatik az Életnek Könyvében átmentsünk a halálból az életre. Ebből a célból már Isten meghosszabbította a kegyelmi korszakot.
Gondoljátok el azt magatokról, hogy nagyon sok gyermeketek van a legkisebbtől a legnagyobbig, akik ugyan különböző szinten vannak, de mindegyiket ugyanabban a vallási nevelésben részesítettetek, vagyis a családnak a fluidjaiból nyújtottatok át, nevelés gyanánt, mert mindegyikük lelkében már kidomborodtak azok a tulajdonságok,amelyek legfőképpen lecsiszolásra várnak. Mindegyik felé egyforma szeretettel viseltettek és az a célotok, hogy segítségükre legyetek a hajlamaikkal vívott harcban és a szeretet kibontakozásában mert ti is érzitek azt, hogy közel az az idő, amikor már megszűnik a lehetőség a bűnök erényekké való átalakítására.

Mi is ezt tesszük veletek csak nagyban, nagyobb szeretettel, szélesebb ismeretkörrel és több bölcsességgel, azzal a különbséggel, hogy mi inkább ,,nevelő szüleitek" vagyunk, mert Isten alkotott meg minket is és titeket is, de ezt a hasonlatot azért nem használjuk szívesen, mert a nevelőszülőkhöz fluidilag nincsenek a neveltjeik hozzákapcsolva, tehát nem is részesülhetnek oly hatékonyan a családi fluidokból, ami viszont a nevelés szempontjából nagyon fontos. Elsősorban komoly hittel rendelkező családra gondolunk. Akkor fejlődik egy gyermek testileg és lelkileg is egészségesen, ha maga a család is mindkét szempontból egészséges. Ha a szülők nem termeltek ki maguknak bűnös hajlamok kiélésével olyan alacsony szintű erőket, melyeket gyermekeiknek átadnak, vagyis amivel szennyezik a család védőburkát és ezáltal ők maguk is, de a gyermekeik is megbetegedhetnek, akkor a gyerekeik egészségesen fognak fejlődni.

Ugyanis a gyermek nemzése alkalmával mindkét szülőnek a fluidjai átfolynak a születendő gyermekbe. ha tisztán mennek a szülők a házasságba, akkor a gyermekek mind a két szülőnek a tiszta fluidjait öröklik, de amennyiben a szülők már bekeverték az erőiket nemi úton másokkal is, akkor a gyermekek már kevert fluidokat kapnak. Rendszerint ezek a kevert fluidok sem lehetnek tisztábbak mint a szülőké, mert ha már bűnös úton keveredtek, akkor az az egyén sem lehet valami tiszta, aki szintén hajlott a paráznaságra. Így a gyermekek azoknak az erőikből is kapnak, akikkel a szülőknek már előzőleg viszonyuk volt. De mivel Isten csak törvényes keretek között működik, ebből kifolyólag az idegen fluidok mindig is plusz terhet jelentenek az utódok számára, amelyet nem tudnak átemészteni és megbetegednek, vagy az idegen tulajdonságokat tartalmazó fluidok hatására a saját hajlamaik felerősödnek és nagy valószínűséggel, hogy a rájuk váró kísértésekben el fognak bukni. Ezért bűn a paráznaság, illetve a házasságtörés is! Mivel az Úr Jézus szentségre emelte a házasságot, azért bűn a házasságtörés. A gyermekek ilyen bukásáért elsősorban az a szülő a felelős, aki az idegen fluidokat bevitte a házasságba. Így is érvényre jut az isteni törvény, miszerint: ,,Megbüntetem a szülők vétkeit gyermekeikben harmad - negyedíziglen" a fluidok, szülőkről gyermekeikre való átöröklődés által, valamint úgy is megtörténik ez a büntetés, ha a bűnt elkövető ember a harmadik, illetve negyedik generációban újra testet ölt, hogy lerója büntetését, vagyis a megrontott erők helyreállítását.
Mindezt veletek már valamennyire meg lehet értetni, mert Isten, az üdvösségtek érdekében betekintést engedett a mennyei titkokba, vagyis az ismeret világába. Minden kétséget kizáróan többet tudtok azoknál, akiknek a kegyelem nem nyilatkoztatta ki a szellemtani ismereteket, de sajnos ennek hatására, megállapítható az, hogy a lelketekből a tudás hatására erősebben sugárzik ki a gőg. Akkor mit is ér az ismeret, ha a lélek kárát okozza! Gondoljatok csak bele, hogy nagyon sokan csupán h i t á l t a l , minden komolyabb tudást nélkülözve eljutottak az első feltámadás szintjére. (Nem azokat értem ez alatt, akik a külső dogmáktól remélik az üdvösséget, hanem azokról, akiknek a lelke felismerte a formák mögött a lényeget.)

Az a tény, hogy néktek az üdvösséghez szükség van a szellemtani ismeretekre, elsősorban az alázatosságot kellene, hogy kiváltsa a lelketekben és nem a ,,többreértékeltséget", ugyanis ahova elődeitek minden komolyabb ismeret nélkül el tudtak jutni, oda ti csak mankók segítségével vagytok képesek feltornázni magatokat. De ez nem azt jelenti testvéreim, hogy ti alacsonyabb rendűek vagytok azoknál akik a hit által üdvözültek, hanem azt, hogy nektek vannak olyan hajlamaitok, amelyek nagyon mélyen gyökereznek a lelketek mélyén, olyannyira, hogy ezek a gyökerek az előző életeitekre nyúlnak vissza és így komolyabb eszközökre, értelmi megvilágításra van szükségetek ahhoz, hogy hiten alapuló ismeretek által ti is el tudjatok jutni az első feltámadásra. Alapjában véve elsősorban azok kapják meg a Szentléleknek ezt az ajándékát, mármint a szellemtani ismeretek előtt való megnyílás ajándékát, akiknek alapjában véve erre szükségük is van, habár a szellemtan az eljövendő új világ alapigazságát fogja képezni. Ez azt jelenti testvéreim, hogy a III. kijelentés által meg vagytok hívva az újjáalakult Föld állampolgáraivá lenni. Most is élnek a ,,hit" világában olyanok, akik alkalmasak lennének a megújult földre bejutni, de mivel nem adatott meg nekik az, hogy felismerjék a szellemtanban a III. kijelentést, így ezt az előfeltételt nem tudják betölteni, még sem juthatnak be Oda. A dogmákban élők számára elengedhetetlenül szükséges az Új világba való bejutáshoz, azoknak a dogmáknak a levetkőzése, amelyek elítélik a szellemtant. Mivel már nincs lehetőség ennek elérésére egy újabb testetöltés által, ezért a mártírhalál mint tisztító szenvedés adatik arra, hogy megszabaduljanak ennek a világnak az igazságától és fel tudják ölteni magukra, mint új ruhát a szellemtani igazságokat.
A másik kritérium ami az Isten Országába való bejutáshoz szükséges, az a gőgtől és az önzéstől való mentesség. Ugyanis szinte hiába vannak az embernek nagyon szép és nemes törekvései, mindaddig, amíg a gőg meg tudja fertőzni, addig még nem alkalmas az Isten Országába való bejutáshoz. Az Új Földön ugyanis minden önzést kizáróan elsősorban a köznek kell élni, háttérbe szorítva minden egyéni törekvést és ha ezt és minden más kritériumot még itt a Földön nem tud az ember kidolgozni Önmagában, akkor nem tud bejutni az Isten Országába.

Itt kell tehát készen lennetek a jelenlegi Föld átalakulásából kialakuló megújult Föld, az eljövendő világ szintjére eljutnotok, beleértve az érzékiségtől való megtisztulást is, ugyanis a fentiekben röviden vázoltam annak a lélekre gyakorolt káros voltát.

Az üdvözítő eszmét, az Isten Országába való eljutás lehetőségének eszméjét, csakis egy olyan valaki hozhatta le a Földre, aki Onnan jött. Csakis egy olyan valaki mondhatta azt, hogy :,,Aki utánam akar jönni..." (mármint az Isten Országába) aki egészen odáig, mármint az Isten Országáig, fejlettségénél fogva fel tud menni, csakis olyan valaki lehet, aki Oda tartozik. Alacsonyabb szintű valaki képtelen lenne felvezetni az Ősnapokba. Ezért kellett magának az Úr Jézusnak megszületnie itt a Földön, mert Ő a legmagasabb világból, az Ős napokból jött. Ő tehát fel tud oda vezetni mindenkit.
Mivel az abszolút tökéletességet elért Megváltó, a legmagasabb hatványú erőkkel rendelkezett, ezért képtelen lett volna egy földi halandó asszony méhéhez kapcsolódni és a főtuszt megalkotni, ezért volt szükség egy, a legtökéletesebb állapotot elért paradicsomi szellemnek, Máriának megszületni, mert csakis Vele volt képes a fluidikus kapcsolatot létrehozni és méhébe beágyazni a kis embriót, minden férfi beavatkozása nélkül. Így Jézusnak csak egy férfi kromoszomája volt, ami a nemiségét határozta meg, a többi mind női volt, hisz apától nem örökölhetett semmit. Minden embernek 46 kromoszómája van. 23 az anyától és 23 az apától. Jézusnak viszont 23 anyai és egy Y kromoszómája volt, ez is égi eredetű. Minden fizikai tulajdonságát az édesanyjától ,,örökölt"-mondják azok a tudósok, akik ezt bevizsgálták.

A kegyelmi korszak kezdetén megjelent Jézus és Mária, valamint szent József személyében az a szeretetbeli példa, mint erkölcsi szint, amelyet életükkel itt a földön bemutattak. Ezt a példát mint tantárgyat kell követnetek és megtanulnotok, hogy a korszak végén a tisztaság és szeretet tantárgyából le is tudjatok ,,vizsgázni", mindannyian, akinek a neve be van írva az Élet könyvébe.

A hitnek és a szeretetnek, illetve a fejlődésnek azt a fokát mutatták be, ahol már nincs érzékiség, hanem még a gyermeknemzés, illetve a fogamzás is a szeretet teremtő erejével történik. Ugyanis Mária sem ennek a világnak a törvényei szerint fogant, hanem szüleinek a szeretetbeli összekapcsolódásának az eredménye. A nemi életnek ugyanis nem a szeretet az alapja, hanem az önzés, aminek mint lelki tulajdonságnak gyakorlatilag a gyermeknemzéshez semmi köze sem lenne, ha Isten nem kötötte volna össze a két dolgot. Mivel az emberek nagyon intenzív nemi életet élnek, ezért adatik általa lehetőség a fizikai síkon való megjelenésre, egyébként, -főleg a múltban- ha a tudatos gyermekvállalást néznénk, bizony, hogy nagyon kevés lett volna a testetöltés lehetősége, mert különböző okok miatt nem vállaltak volna gyermeket az emberek és az élet iskolája nem tudta volna meghozni a kellő fejlődést a korszakok végére. Ugyanis mint azt már mondtuk,ez esetben írtuk, a nemi érintkezés a szétvált duálok a nem duálokkal történő újraegyesülési kísérletezésnek a Földre vetített formája, ugyanis a magasabb világokon már a gyermeknemzés nemi kapcsolat nélkül történik. Az anyában felébred a vágy a gyermeknemzésre amely érzés annyira fokozódik, hogy ebben a felfokozott állapotban egyszer csak hozzákapcsolódik az anyához egy az isteni gondviselés által testbe küldött szellem.

A duál- felek azáltal, hogy folyamatosan a sátánra hallgattak, fokról fokra süllyedtek. Ez a zuhanás mind nagyobb ellentétet hozott létre köztük, míg eljutottak odáig, hogy a köztük lévő feszültségekből kifolyólag az őket egybekötő fluid szalag elégett és így szétváltak. (A Szentírásban a szétválás allegóriája, amikor Isten kiveszi Ádám oldalbordáját és megalkotja Évát. A helyes megfogalmazás szerint Évát Ádám oldalbordája alól vette ki és úgy alkotta meg Őt, mert, hogy a duáloknál az elfogadó fél, Éva, belül van, míg az adó fél kívül és amikor szétváltak két különálló, de f é l szellemek lettek. Amikor megtörtént a szétválás, akkor rádöbbentek arra, hogy még inkább lesüllyedtek és a bukásuk termékébe, a megsűrűsödött fluidjaikba burkolóztak be, hogy eltakarják Isten előtt süllyedt állapotukat. Ezt a lapulevéllel való elfedéssel szimbolizálja Mózes.)

Úgy képzeljétek el a szétválást, mint egy jól indult , de később tönkrement házasságot. Azt hitték, hogy külön jobb lesz, de amikor szétváltak, mivel ez még mélyebbre süllyesztette őket, az állapotuk még rosszabb lett. Próbáltak ugyan újból egyesülni, de már nem ment, mert mind a két fél a másikban kereste a szétszakadás okát és nem önmagában. ,,Az asszony a hibás", mondta Ádám.,, A kígyó a hibás", mondta Éva és ma sem különb a helyzet, ha nincs önismeret. Ha már nem ment az újraegyesülés a duálpárral, megpróbálták más duáljával, de ez sem működött, de minden próbálkozás alkalmával az elektromos kisülésben pillanatnyi örömöt véltek megélni. Ezt vetítették ki a testre és ebből alakult ki gyakorlatilag -mint azt már mondtam is - a nemi élet. A nem duálokkal történő kapcsolatteremtés gyakorlatilag a nemduálok házassága a földön, ami itt még nem bűn abban az esetben, ha még Isten nem adta a duált, de ha már valaki megkapta a másik felét, akkor a nem duállal történő házastársi kapcsolat bűn.

Az érzékiség kialakulásának folyamatai óriási bukást eredményezett a szellemre nézve, mert ezáltal a testiség súlyos képzete alakult ki körülötte. Ezt igazából akkor tapasztalja meg a lélek, amikor leveti a testet és a testiség képzete vastag burkot képez a szellem körül, amin keresztül képtelen áthatolni az isteni világosság. Ilyenkor szenved a szellem, mert nélkülöznie kell az életet adó fényt. Mindaddig képtelen a lélek a fejlődésre, amíg ez a réteg valamennyire is meg nem vékonyodik és át nem enged bizonyos világosságot. Ezt a képzetet, mármint a testiség képzetét, ami az érzékiség és a többi bűnös hajlam tárháza lett, önmegtagadással és komoly szenvedésekkel lehet csak megvékonyítani és levetkőzni oly módon, hogy az ember a megtagadásukkal gyakorlatilag kivonja a hajlamokból azokat az éltető erőket, amelyekkel mindaddig a kiélés folyamán éltette azokat. A testiséghez tartozik az érzékiség keretein belül a hűtlenség, a másik nem iránt való vonzódás, nem beszélve az állatokkal való közösülésről, mint az egyik legmélyebb pontjáról az érzékiségnek. De ezen kívül ide tartozik még a lustaság, haspártiság, az önmagunk megkímélése mások kárára, a testépítés, az aszkézis stb, mert ezek mind vastagítják a testiség burkát a lélek körül.

Minél szerteágazóbb valakiben az érzékiség, annál mélyebbre süllyedt egy szellem, mert a kiélésekkel csökken a lelki vagyon, ami a süllyedést eredményezi. Minél több lelki vagyont von ki az ember az önmegtagadással a hajlamokból, annál magasabbra emelkedik. Amikor még a szellemvilágban a nem duál-felek egyesülni próbáltak, de sikertelenül, már akkor kiégtek a lelki erőik és szárnyszegetten hullottak alá a sötét mélységekbe. Ez a sülyedési folyamat folyton tart mindaddig, amíg az ember meg nem fordul és rá nem lép az önmegtagadás útjára!

Az Isten Országába vezető út nem lehet más, mint az önmegtagadásnak az útja. De nagyon vigyázzatok, mert az utolsó időkben minden eszközt megfog az ellentét arra, hogy ezt az utat különböző módszerekkel lerombolja!!! Nagyon fontos az, hogy aki egyszer rátette az eke szarvára a kezét, az többé ne nézzen hátra, jelen esetben ne vegye le, mert még mélyebbre zuhanhat alá, mint ahonnan azelőtt elindult, mert a visszatekintéssel illetve a lelki munka felhagyásával az ellentét elrabolja az addig megszerzett eredményeket így kifosztottan a mélységbe zuhan az aki hátat fordított a vonzás törvényének! Az utolsó időkben az ellentét a magukat hitből megtagadók ellen támad, de tartsatok ki, mert csak az üdvözül, aki mindvégig kitart, vagyis, aki teljesen végig viszi az erő kivonásokat a bűnös hajlamokból és győz felettük. A fél siker még nem teljes eredmény, a fél gyógyulás még nem egészség

Beszéltem nektek ugyan az önmegtagadás szükségességéről, de a szeretetet meg sem említettem, pedig Isten és emberszeretet nélkül nem létezik önmegtagadás. ,,Aki Engem szeret, megtartja parancsaimat."
Az Ószövetségben az Istennek szentelt állatot, szeretetből kellett feláldozni J.H.V.-nak. De amikor bűnt követtek el, akkor azt mondta az Úr, hogy nem kedves az áldozatuk Ő előtte. A templomnak is szigorúan mindenből tizedet kellett adni. Az Újszövetségben az Úr Jézus valamivel magasabb szintre, a szeretet szintjére emelte az adakozás, vagyis a lemondás törvényét. Amit az Ószövetségben fel kellett az oltáron áldozni Istennek, azt az Új szövetségben már szét kell osztani az emberek között. ,,Tartsd meg a törvényeket, de ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el amid van és az árát oszd szét a szegények kötött,- mondja az Úr a ,,gazdag ifjúnak", aki már jóval túl volt a középkorán.
A lemondásnak, vagyis az önmegtagadás bizonyos fajtájának, akkor van értéke, ha azt amiről lemondatok, akkor azt szeretetből szét is osztjátok a szegények között, mert ezzel is építitek az Isten Országát.

Ezzel a megtagadási céllal mondja az Úr mindazoknak, akik követni akarják, hogy ,,Aki utánam akar jönni (oda ahol Én lakom) naponként tagadja meg önmagát (vagyis azokat a bűnös hajlamokat, amelyek a bukást okozták) vegye fel a (szenvedés) keresztjét és úgy kövessen engem," mert csakis megtisztultan lehet bejutni az Isten Országába.
Amikor egy édesanya kérte az Urat, hogy mindkét fiát vigye magával az Isten Országába, akkor azt válaszolta neki az Úr Jézus, hogy nem lehet, mert még nem itták ki azt a kelyhet, amelyet Neki ki kell innia, vagyis még erős a testiség, amit a szenvedésekkel le kell vetkőzni. Jézusnak nem volt egy grammnyi testisége sem, de annál több volt az amit szeretetből magára szedett, hogy nektek lehetőségetek legyen legyőzni a testiséget. (Messiási szint eljutásához egyébként is szükséges valamelyik bukott világnak a megváltásához szükséges szenvedés elviselése. Igaz, sokan eljutottak a messiások szintjére szenvedések nélkül, de hírül sem érkeztek be oda, ahol maga az Úr van, mert Ő jutalomként megkapta a mindenütt jelenvalóság szintjét, mint abszolút tökéletességet.

Az érzékiség a fejlődésnek a kezdetleges szintjén még mint előre segítő eszköz szerepel, de magasabb szinten már bűn számba megy és én erről a magasabb szintről szerettem volna nektek beszélni,mert ezáltal tudtok haladni azon az úton felfelé, amelyen valaha idáig süllyedtetek. Ezen az úton kerülhettek csak közelebb Istenhez, az elvesztett Paradicsomhoz és a duálfeletekhez, akivel közösen majdan eljuthattok a Mennyei esküvőre, amikor Isten újra egyesít benneteket és utána már mint egy adó és egy elfogadó félből álló szellem haladhattok tovább az örök fejlődés útján az abszolút tökéletesség felé. Ezt az utat mutatta meg az Úr és én is ezt szeretném előtökbe adni a Névtelen Szellem megbízásából, mint ,,nevelő szülőtök" a nyilatkozatok, a vezetés és védelem által.

Isten veletek
Ada. 2020.09.04.
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 9. Sep 2020 08:10

"Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is.
Ő maga sem tudja, hogy angyal.
Nem emlékszik rá.
Csak érzékenyebb.
Finomabb.
S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent.
Neki nem szabad.
Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, ő nem lehet az.
Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a "származása".
Egyszerű, romlatlan Lelkű emberek; jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek.
"Nem idevalók."
Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol - a vérükbe van írva.Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság: tisztességesnek kell maradni.
Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez érted. Nem prófétálni kezd, hanem vállal Téged - mert el kell számolnia Veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. S azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked - akárcsak egy futó pillanatig."
/ Müller Péter /

UI:

ÁTJÁRÓ EGY MÁSIK DIMENZIÓBA | A TOBOZMIRIGY | Isteni Erőnk
https://www.youtube.com/watch?v=q63wRFM ... wAR0RQUHc1

https://www.youtube.com/watch?v=iXezNts ... eMtiDlS5yX
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 9. Sep 2020 08:14

Kislány olvasgat a repülőn, mire a mellette ülő ateista hozzáfordul:
- Tudod kislány, az idő gyorsabban múlik, ha beszélgetsz az utastársaddal.
Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan válaszol.
- Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?
- Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál után! - dobja fel a témát, kárörvendő mosollyal az ateista.
A kislány elgondolkodik, és így szól:
- Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik, igaz? Füvet. Akkor miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az őzek meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?
Az ateista szemmel láthatóan meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
- Fogalmam sincs.
Erre a kislány:
- Nos, akkor már csak az a kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor még a szarhoz sem értesz!


UI:

A VIHAR ELŐTTI CSEVEGÉS | SPIRITUÁLIS ÚT GYERMEKI EGYSZERŰSÉGGEL |
https://www.youtube.com/watch?v=3uKFFwbpBus
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 10. Sep 2020 05:04

Isten és szeretet – Felvezetés

Adai mediális közlés – 2020 aug. 20.

Mivel Istenben egyáltalán nincs önzés, ezért Isten maga az önmagát adó szeretet, amivel átöleli a világmindenséget, beleértve azt a világot is, amely Őt körülveszi, mármint azt a világot, amely egy előző teremtés produktuma.. Ennek a világnak is egy része a tiétekhez hasonlóan lebukott, de már teljes egészében visszafejlődött az Atyához. Ez a Világ már teljesen átlátszó (jobb földi kifejezés híján) mert annyira ritka, hisz az anyag legfelsőbb hatványának sincs nyoma, sőt a legtökéletesebb tisztaságnak a legmagasabb hatványát képezi. Úgy is mondhatnám, hogy szinte teljes egészében azonosult Istennel, vagyis Istenben él és Isten őbenne.
Ebből kifolyólag elmondható Róla, hogy Isten Szeretete teljes egészében, maximális mértékben át tudja világítani ezt a tökéletességre eljutott világot szellemgyermekeivel együtt. Ezeknek a szellemeknek egyáltalán nincs a lelkükben akadály, amely meggátolná az isteni áramlatok keresztülhatolását a szellemükön.
Ezért mondtam azt, hogy átlátszóak az isteni világosság előtt. Nincsenek olyan egyéni törekvéseik, melyek különböznének a másikétól, vagy Istenétől, mert a tökéletességükből kifolyólag mindenről egy-ugyanazon véleményük van, minden gondolatuk azonos, hasonlóan az érzésviláguk is, de mégis teljesen önálló, mindegyikük az abszolút tökéletességet elért lényei Istennek.
Hogy így mondjam rajtuk keresztül akadálytalanul sugárzik felétek Isten szeretete, hisz Ők a világegyetem stabil tartó oszlopai, ,,Isten helyettesei" akik teljes egészében azonosultak Istennel, vagyis, szinte Isten lényének részei, mert teljesen Benne élnek az Istenben. ,,Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok."( Mt. 5. 48.)
Isten az ő hatalmas szeretetéből kifolyólag ma is teremt szebbnél szebb, az emberi elme számára felfoghatatlan világokat, amelyeknek gondját viseli, mert minden és mindenki Benne, Belőle és Általa él! Tehát Isten létezésének bizonyítéka az, hogy Élet van! - Mondja a Névtelen Szellem, de én azt mondom, hogy nem csak a létezésének, hanem bűnbocsátó kegyelmének a bizonyítéka az, hogy élet van mert megbocsátotta a hatalmas ősbukást és rendszerbe foglalta a bukás produktumát az anyagot és végtelen világegyetemet alkotott belőle ami által a bukott szellem nemcsak magát, hanem a lerántott anyagát is visszanemesítheti abba a tiszta állapotba, amelyet elhagyott.
Testvéreim ez mind Isten önmagát adó szeretetének, bűnbocsátó kegyelmének nem csak bizonyítéka, hanem óriási ajándéka is egyben. Istennek ez a kegyelme nélkül, örökös kárhozat lenne csak végeláthatatlan szenvedésekkel telítve amelynek soha sem lenne vége, hanem örökkévalóságokon keresztül minden szabadulásra való reménység és enyhület nélküli kín, de Istennek a szeretete ezt nem engedi meg, ezért adta a lehetőséget a visszajutásra.

összeállította: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

Isten és szeretet
Az ember a földi világban
Az igazság útján és a földi élet nagy értéke
HANG - Rákos beteg vagyok
Jézus szeretete legyőzi az Antikrisztust
Az Új Idők magyarjaihoz – Minella médium
A székely a kertjéből gyógyul


https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGh4d8xRo ... g?e=D0rXxM
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint hét évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/w/s!AsgSMxsrdSeGh4dZCTS ... Q?e=gB5kvp
Karsay István – Szellemtani hírlevél 2020 szeptember

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhuknBgt ... g?e=FFPp8g
Atlantisz és Mu-földje
Elfeledett ősi civilizációk
Lehil ősmagyar vitéz elbeszélései
E három kis kötet leadatott médiumilag az egykor létező civilizációs állapotokban, a különböző korokban élt szellemek által látó és beszélő médiumok útján a székesfehérvári “Égi Igazság” nevű szellemtani körben.
Letöltés a tárolóból.

https://www.youtube.com/watch?v=oPx_G-Hq76A&t=139s
Rózsatövisek – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=FKA8ckvte74
Csillaghullás augusztusban – Romantikus film
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 11. Sep 2020 00:13

Csodák 1

Részlet szabadon Márk evangéliumának szellemi magyarázatából
Péter apostol szellemi közlése Antal médium által

Mivel ISTEN, az Atya, gyermekének, Jézusnak mindent a kezébe adott s ez által Őt minden eszköz urává tette, könnyű Neki ezeknek az eszközöknek(mágusi képességeknek) felhasználásával olyan tetteket végezni, melyeket az emberek "csodának" neveznek, azért, mert nem ismerik azt a törvényt és azokat az eszközöket, amely szerint és amelyek által e jelenségek megnyilvánulnak.
Az ember mindent "csodának" nevez, amit létrehozni ő nem képes. Létrehozni pedig csak azt képes, amihez a szükséges eszközöket és értelmi képességet megkapta. Az eszközök felett azonban nem az ember, hanem az Isten és emberek közt levő nagy Közvetítő rendelkezik, kinek Isten mindent a kezébe adott.
A földön minden időben voltak emberek, akik olyan rendkívüli dolgokat műveltek, aminőket a többi emberek nem tudtak véghezvinni. És vajon miért tudtak ezek rendkívüli dolgokat művelni? Azért, mert ahhoz szükséges adományt, tulajdonságokat kaptak; mert rájuk is, mint reánk apostolokra, hatalom ruháztatott át, hogy az emberi nem megnemesítése érdekében bizonyos meghatározott dolgokat véghezvihessenek. A csoda egy, az ember előtt ismeretlen természettörvénynek hatása; ezen törvény értelmes mozgatójának megnyilvánulása és működése, amely fölött az embernek egyáltalában nincsen rendelkező hatalma.
Kétféle erő (erőszellem) van, melyek két különféle, t. i. fizikai és erkölcsi hatást hoznak létre. A fizikai hatások számtalanok; ezeket mind a mai napig megfigyelték és följegyezték már az emberiség történetében. Most pedig a spiritista érában naponként újabbakat fognak az emberek megfigyelni és feljegyezni, melyeknek mind eszközül kell szolgálniuk a konok emberek figyelmeztetésére, hogy t.i. az ő tudásuk és tehetségükön felül is létezik még egy magasabb tudás és tehetség.
Az erkölcsi csodák ellenben csak az olyan embereken nyilvánulnak meg, akik már eredeti hitüknek birtokában vannak és megvan a jóakarat bennük erkölcsi természetük megnemesítésére. És vajon mik ezek az erkölcsi csodák? A rendíthetetlen hit; a szilárd Istenben való bizalom; a tiszta önmegismerés; buzgó imádság; valódi lelki béke; keresztényi felebaráti szeretet, s több efféle. Ezek a közönséges csodák, az ellenség iránti szeretet pedig a csodák csodája, mint leghatalmasabb megnyilvánulása az ember erkölcsi természetének!
Kedves emberek! Szerszám nélkül, eszköz nélkül semmit sem tudtok létrehozni s ha a szerszám jó, a munka is jó, ha ugyan értitek a szerszámnak helyes kezelését. A kezelést azonban nem lehet egy nap alatt megtanulni. Szorgalmas gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy valaki mesterré, a csodatevés mesterévé lehessen! Már mondottam nektek, hogy hit nélkül nincs kegyelem. Mindenekelőtt tehát hinnetek kell a kegyelemben és hinnetek kell azt, hogy maguk az eszközök is kegyelmek.
A hit által kell tehát azon eszközeiteket megszereznetek, melyek által aztán csodákat művelhettek. Előbb az erkölcsi csodákat önmagatokon, hogy erővel teljes emberekké válván, megmutassátok, hogy érdemesek vagytok a mások erősítésére szolgáló eszközök elnyerésére is. Minél több ilyen eszközt lehet azután rátok bízni, annál több csodát művelhettek, s annál nagyobbakká lesztek azok előtt, kiknek ilyenekhez való eszközeik nincsenek. De mindig kicsinyek maradtok Az előtt, Kinek minden a kezébe adatott s Kinek minden eszköze megvan ahhoz, hogy úgy az erkölcsi, mint a fizikai hatásokat létrehozhassa.
Az emberek is különböző eszközöket adnak gyermekeik kezébe, hogy azokkal valamit elvégezzenek. A kicsinyek kezébe játékszert adnak, hogy mulassanak vele és élesítsék értelmüket; a nagyobbaknak komolyabb dolgokat adnak, hogy ezekkel próbálják ki magukat az életre. Amikor azonban a gyermekek felnőttek s már saját lábukra állottak, ők maguk keresik ki eszközeiket ott, ahol épen találják, hogy azok felhasználásával minél nagyobbat művelhessenek.
Így tesz Isten is az ő közvetítője, Jézus által. A kicsinyeknek, a hitnélkülieknek játékszert ad a kezükbe, hogy örüljenek azok pattogásainak és amellett hitüket is erősítsék. A nagyobbaknak, kik az elemi hit gyermekcipőiből már kinőttek s ezt a kört már igen szűknek találják, más eszközöket ad a kezébe, hogy azzal az ember számára hasznosat és maradandót, t. i. olyat alkossanak, amit akkor is használhat, amikor testét levetette.
A felnőtt embereknek, akik ezen eszközök hatását már önmagukon kitapasztalták, számára már a világ az eszközök tárházává válik, mert az ő megismerésük olyan nagy, hogy számukra semmi sem jelentéktelen; ők abból is tudnak tanulni, amiből már senki sem hiszi, hogy tanulni lehetne, s abból is hasznot tudnak húzni, amit a világ már a szemétdombra lökött. Ezek aztán valódi csodaemberek; önmaguktól való eszközök és egyúttal közvetítők a törvényes és ellenszegülő szellemek között, kiválasztatván arra, hogy az ellenszegülőknek előhaladásuk érdekében annyi és olyan eszközökkel szolgáljanak, amennyire azoknak szükségük van addig, míg annyira haladhatnak, hogy a további haladásukhoz szükséges eszközeiket már önmaguk szerezhetik meg maguknak.
Az ellenszegülés szelleme nem kapja eszközeit sem az első, sem a második, hanem csak a harmadik kézből, mert a két előbbi kéznek nagy ellensége. Az első kéz t. i. a törvény angyala, aki az összes eszközök felett rendelkezik, a második kéz mi vagyunk, kiválasztott szellemek, kik arra vagyunk hivatva, hogy a szükséges eszközöket a kiválasztott embereknek elvigyük; a kiválasztott emberek pedig az a harmadik kéz, amelytől az ellenszegülőknek eszközeiket kapniuk kell, hogy megtalálják előmenetelüket.
Ha az ellenszegülés szellemei (mi például) nem fogadják el az eszközöket (a szellemi tanításokat) a kiválasztott emberektől, akkor eszközök nélkül maradnak, s meg kell előbb törniük makacsságukat s meg kell előbb alázniuk magokat a kiválasztottak előtt! Azért mondtam nektek, kedves tanítványok és közvetítők, hogy senki olyannak, aki nem jön és nem kér, ne adjatok semmit, mert aki kérni nem tud, az kevély; a kevély azonban elégedjék meg az ő kevélységével, mert nem érdemli meg a segítő eszközöket!
A kevély emberek azért gúnyolják ki a mindenkori csodákat, mert ők maguk nem tudják azokat létrehozni, a kiválasztott közvetítők előtt pedig nem akarnak meghajolni, hogy megtanulják, miként lehet azokat a csodákat kiérdemelni. Tagadásuk és gúnyolódásuk azonban nem szüntetik meg a csodák jelenségeit, mert Isten igazakra és igaztalanokra egyaránt engedi sütni az ő napját és csak az igaztalanok kára, ha nem akarván Isten napjánál melegedni, makacsságukban fogvacogva tovább fáznak! Istennek úgy is jó, ha sokáig fáznak, mert Isten hosszútűrő, s tudja, hogy az ő hosszútűrésének egyszer csak mégis bizonyosan áldozatul esnek!
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 12. Sep 2020 05:59

Csodák 2

Részlet szabadon Márk evangéliumának szellemi magyarázatából
Péter apostol szellemi közlése Antal médium által

Kedves emberek, a törvénynek sok minden alá van rendelve; megszámlálhatatlanok azok az eszközök, melyeket a törvény tartalmaz és megszámlálhatatlanok azon szellemcsoportok is, melyek amaz eszközök éltető lelkei, melyek az emberek által csodának tekintett hatásokat létrehozzák. Mindennek megvan a maga lelke; semmi sem lélektelen és a lélek az, amely működik és a természeti jelenségeket, úgy a fizikaiakat, mint az erkölcsieket, létrehozza.
Ezeknek a lelkeknek az Úr a parancsolója s nem kell, hogy az eszközöket Ő maga vegye kezébe, hogy azokkal dolgozzék, hanem azt mondja az illető léleknek: te lélek, menj és cselekedjél! A lélek pedig elvégzi az Úr által kívánt csodát. A működő lélek csak azt a hatást állíthatja elő, amely az ő lényének megfelel. (Itt a négy elem szellemi ereje fölötti uralomról beszél.) Ha valamely hatásra van szükség, akkor ennek a hatásnak megfelelő szellemcsoport rendeltetik munkára; ha pedig a hatásnak másfélének kell lenni, a törvény Ura másféle szellemet rendel ki munkára. És ez csodálatos az embernek szemében!
Az olyan nagy Úr pedig, kinek sok szolgája van (magasan képzett mágus, misztikus vagy alkimista), ezek közül egyet vagy százat bocsáthat az ő barátjához, ha ennek szüksége van az ő munkájukra azért, hogy valami hasznos dolgot művelhessen; mert akinek az Úr eszközt ad a kezébe, annak odaadja az eszköz lelkét is, s a lélek az, amely annak a közvetítő felhívására működik, kinek őt az Úr rendelkezésére bocsátotta.
Ha a kevélyek ezt hinni tudnák! Minden erejüket megfeszítenék, hogy maguk számára ilyen eszközöket kicsikarjanak és ezek segítségével mindenféle hatásokat létrehozhassanak az emberek gyönyörködtetésére és saját maguk gazdagítására. Isten azonban megőrzi őket ezen kísérlet bűnétől, midőn meghagyja kevélységüket, hogy meg se kísérelhessék a dolgot és ekként ne szaporítsák bűneiket!
Azok a közvetítők, kiknek Isten eszközöket ad az ő Elsődje, Jézus által, azokat nem a saját, hanem Istennek tiszteletére fogják használni, éppen úgy, mint az ő Mesterük Jézus; nem fognak tehát mint csodatevők kérkedni, hanem Istent fogják dicsőíteni minden csodáért, melyet Ő általuk véghez visz. Ők ugyanis hitüknél fogva azt tapasztalták, hogy az ember önmagától semmit sem tehet, ha Isten eszközöket nem ad neki ahhoz, hogy ezt vagy azt megtehesse; tudják, hogy az embernek semminemű sajátlagos tehetsége nincs, hanem mindent Istentől kap, akitől az életét is nyerte.
A bukott szellemnek már a második élete van, mert az elsőt eldobta magától azáltal, hogy Istennel szakított; egy második életet kapott tehát Isten kegyelméből. Az első életet Isten szeretetéből kapta, de a második Isten kegyelméből folyt, a kegyelem közvetítője, Jézus által, Kinek Isten átadta azt mindazok számára, akik halottak és elpusztultak voltak (a szellemi halál állapotába kerültek, lélekerejük lefokozódott és megdermedt állapotba került), mert Istennel való szakításukkor az örök élet gyökerétől estek el. Ezeket Krisztus ébresztette fel új, időleges életre, s ezen felébresztés által van része Neki is az ő létezésükben, felruházván őket időleges eszközökkel, hogy azokkal Isten szeretetében az örök életet ismét szerezzék meg maguknak. Ezért egykor az örök életet is Neki fogják köszönhetni.
Krisztus nem is átallotta ezt az igazságot az emberek előtt nyiltan hirdetni, mondván: „Én vagyok az élet s aki hiszen én bennem, örökké él!" Igen, Ő az élete mindazoknak, akik életüket egykor eldobták; Isten szeretetét megvetették, teremtésüket megtagadták. Ő az élet, mert Nélküle senki sem lehet emberré az elhaltak közül és Nélküle senki sem szerezheti meg az örök életet! Még sokkal többet is lehetne elmondani nektek, ha fel tudnátok fogni! De még nem bírnátok elhordozni, habár olyan nagy tudósoknak képzelitek is magatokat. Amit pedig az ember nem tud felfogni, azt félre kell tenni számára, amíg képes lesz azt megérteni.
Ez a kinyilatkoztatásom is sok-sok földi embernek nehéz lesz, akik nem fogják azt tudni elviselni és el fogják dobni. Vannak azonban olyanok is, akik elég erősek az elviselésére; mert ha nem lennének, bizony nem is nyilváníttatnék ki! „Én vagyok az igazság és az élet!" - monda az Úr. Hogy fogták föl az emberek ezt az ígét és hogy fogják most felfogni, miután én egy villámsugárral megvilágítottam azt?!
Ez a villámsugár némelyeket, akik az igazságot nem viselhetik el, meg fogja vakítani; másokat, akik nem akarnak a fényben élni, meg fogja ölni (gyülölettel ellenállni az eszmének és üldözni követőit, aminek szellemhalálállapot a következménye). Akik azonban tisztaszívűek és jóakaratúak, azokban gyújtani fog és a bennük levő lángot táplálni fogja, hogy fényesebben égjen s tágasabb látkört világítson meg nekik; mert elvégre ebben az egy kijelentésben: „Az én Atyám mindeneket nekem adott!" minden benne van.
Egy egész emberéleten át beszélhetnék nektek erről, de nem mondok többet, mint ami nekem megparancsoltatott. Jelentéktelen, egyszerű, de igaz és világos kijelentés ez az olyan embernek, akinek megismerése van; de talány és fantázia annak, kinek szellemi szemein hályog van! De egyszer ennek a kijelentésnek mégis tovább kell terjednie, ha súrlódást okoz is és a súrlódás gyújt is, mert valóban kell is gyújtania, tüzet fognia, hogy a burjánt felégesse! És én ebben becsületesen segédkezni akarok, amennyire ezt nekem az én Istenem és Atyám megengedi!
A természetben semmiféle hatás sem jön létre szükség és cél nélkül. Isten ugyanis nem kísérletezik; Neki nem kell semmit sem próbálgatnia, Ő mindent úgy teremtett meg, hogy egyik dolog a másikba kapcsolódik. Isten egyetlen természeti tüneményt se hozat létre pusztán az emberek gyönyörködtetésére; Előtte minden tünemény előre ki van számítva (számtörvénye van) és mindeniknek egy bölcs célt kell betöltenie. Az emberek előtt minden természeti tünemény "csoda", ha nem is nevezik valamennyit annak, hanem csak azokat, melyek rendkívüli módon nyilvánulnak.
Vajon a Krisztus csodái nem voltak-e előre kiszámítva, mint a Megváltó megjelenése egyáltalában, hogy egy meghatározott célt szolgáljanak úgy, amint a nap szolgál az ő bolygóinak? Miként jöhet létre, azonban valamely hatás, ha nincs előkészítve? Semmi sem történik nagy hirtelenséggel; mindennek elő kell készítve lenni; nem készül-e előre az eső, a villám, a vihar? Mindennek gyűlnie és előkészülni kell, hogy azután alkalmas pillanatban létrejöhessen a hatás. (Minden fizikai csodás hatásnak előbb szellemileg kell megvalósulnia a mentál és asztrál világban.)
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 13. Sep 2020 03:12

Csodák 3

Részlet szabadon Márk evangéliumának szellemi magyarázatából
Péter apostol szellemi közlése Antal médium által

Amit az emberek el nem végezhetnek, azt más lényeknek kell elvégezniük, akikben az erre megkívántató értelmiség és erő megvan. Az anyag ugyanis magától nem mozdul, s nem helyezkedik el az alkalmas helyzetek és körülmények közé; oda kell vitetnie olyan lények által, akik ahhoz értenek, azaz akiknek alkatrészét (elemét) képezi. Szomorú teremtés lenne az olyan, amely nem tudna életet nyilvánítani!
Már pedig az anyag csak akkor tud életjelt adni magáról, ha meg van elevenítve s ebből következik, hogy minden anyagban, legyen az folyékony vagy tömör, értelmes léleknek kell élnie, amely azt igazgatja és általa tüneményeket hoz létre. Egyetlen hatás sem jöhet létre, ha annak indító oka nem egy meghatározott törvény szerint s nem olyan pontossággal mozog, melyet nem szükséges közelebbről megmagyaráznom, mert hiszen az emberek természet- és vegytana kicsinyben megmutatja, hogy mint van az a mindenségben, nagyban. Vagy azt hiszitek ti emberek, hogy csak ti művelitek a tudományt és művészetet s a másvilágon az nem létezik?
Bizony mondom nektek, hogy a ti művészetetek és tudományotok hiú kontárkodás ama lelkek tudománya és művészetéhez képest, melyek a természetben működnek és egy meghatározott hasznos célra, törvény szerint idézik elő a meghatározott jelenségeket! Ti emberek részei vagytok ennek a nagy lélekcsoportnak; abból vagytok ti is a földre telepítve, a földön pedig csak azt a művészetet és tudományt művelitek, amely azon szférákból, melyekből leszállottatok, emléketekben megmaradt. Hogy milyen kevés maradt meg emlékezetetekben belőle, mutatja az, hogy még azt sem tudjátok, hogy csakugyan ott, azokban a szférákban voltatok, de még kevésbé tudjátok azt, hogy már ott mit alkottatok!

Miként mondhatjátok tehát műveitekre mutatva azt, hogy ti tudtok valamit is teremteni? És miként akarjátok tökéletlen tudásotokkal a Mindenség tudományát és a természet mozgatóinak működését megbírálni?! Várjatok csak, amíg hazajöttök régi szféráitokba, melyekből leszállottatok. Akkor fogtok csak elbámulni kontárságotokon és azon, amit a földön „alkotás"-nak, - és tudatlanságotokon, amit a földön „tudomány"-nak neveztetek!
A papok, ha hallják, hogy az új tanítványok közül valamelyik Istenről, halhatatlanságról és a léleknek halál utáni állapotairól beszél, azt mondják: Ebből az ördög beszél! Fájdalom a szegény helytartók már fel sem ismerik Istenüket akkor, amidőn a népből való laikusok meghajolnak ezen csoda előtt, köszönettel eltelve Istennek ama sok kegyelméért, melyet oly félreismerhetetlen módon gyakorol velük! Istenem! Mennyire ki van minden cserélve a te világodon! Bizony, bizony! Ez a világ csakugyan egy felfordult világ.

A dolgok lényegének felismerése nem mindenkinek van megadva; az emberek különlegességekben mozognak és ami szakmájukon kívül esik, az nekik vagy rendkívüliség, vagy az ördög káprázata! De én mégis azt mondom nektek, kedveseim, hogy Istennek nagy világában nincsen sem káprázat, sem csoda, mert Isten nem játszik komédiát és csodákat sem tesz azért, hogy valakit elkápráztasson, mert a mindenség minden jelensége számára szilárd, pozitív törvényt alkotott!
A föld most olyan stádiumba lépett, amikor ténybeli tényezőkkel kell számolni és azért van szüksége ténybeli jelenségekre is. Abban az időben, amikor az embereknek még hite volt, nem volt szükség a ténylegességre; most azonban, amikor a hit eltűnt, a szellemvilág ténylegesen meg kell, hogy ismertesse magát az emberekkel és erőteljesen kell a koponyájukon kopogtatnia, míg kicsikarja belőle ezt a beismerést: „Igen, ez valami!" De alig hogy ez sikerült, a jelenség eltűntével megdörzsölik homlokukat és bosszankodnak azon, hogy olyan rést engedtek ütni tudományukon s elismertek olyasvalamit, ami nem áll helyt mennyiségtani, fizikai és vegytani kutatásaiknak. Nehogy tehát magukat és „tudományukat" kompromittálják, hamarjában feltalálnak az emberben egy újfajta tulajdonságot, a hallucinációt, és ezt teszik meg a csodák okozójának. Ők ugyanis a csodák által nem engedik magukat meggyőzetni, hanem meggyőződésüket csakis tagadó értelemben akarják megalkotni.

Vannak a földön olyan emberek, akiknek makacssága a pokolbeli sátánnak is becsületére válnék; akik ha már nem tagadhatnak, inkább kiszúratják a szemüket, csakhogy letagadhassák a fényes napvilágot, amit pedig mindenki érez, és ekként fenntarthassák rendszerüket!
Az ember alkotása azonban nem állhat meg, s mégis el kell, hogy bukjék az Isten műveivel való küzdelemben. Bizonyos szellemek latens (tetszhalott vagy megkötött) állapotban fekszenek anyagjaikban, várva a felébresztő lökésre, amely nélkül számukra semminemű megnyilvánulás sem lehetséges. Az ilyen anyagról mondják azt, hogy holt anyag. De a Mindenségben semmi sem teljesen halott. Az ilyen szellemek csak öntudatlanul szenderegnek és örökre szenderegnének, ha nem ébresztetnének fel és nem szólíttatnának tevékenységre, t. i. ha nem tétetnék hozzájuk valami, ami őket izgassa és fölébressze s nekik bizonyos meghatározott mennyiségű erőt kölcsönözzön, hogy tevékenységbe lépjenek és lényegüket kinyilatkoztassák.
Azok, kiknek a szellemekkel való közlekedésben tapasztalataik vannak, tapasztalhatták, hogy bizonyos ellentét szellemek, épp úgy az értelmesek, mint az értelmetlenek, jól vezetett körökben csak akkor nyilvánulhatnak meg, ha a vezető szellemek nekik erre lehetőséget nyújtanak tanítás céljából. Az ellentétes szellemek megnyilatkozásaik közben nem hagyatnak teljesen szabadon, hanem a saját anyagjukkal mindig bizonyos összeköttetésben kell maradniuk, amely mintegy kölöncül szolgál nekik, ha ártalmas túlkapásokra akarnák magukat ragadtatni.

Emberileg szólva, ezek a szellemek csakis mintegy zsinórral a nyakuk körül nyilatkozhatnak meg, amely zsinór nyomban összébb húzatik, amint túl akarnák lépni a nekik megengedett határokat, mikor pedig feladatukat az emberek tanítására és okulására már elvégezték, megint visszahelyeztetnek anyagjukba, hogy tovább aludják régi halálos álmukat. Így van ez nemcsak az emberek által közvetített értelmes szellemi megnyilvánulásnál, hanem az elemeknek a természetben való szükségszerű megnyilatkozásainál is. Egy villám sem keletkezhetik, ha tűzszellemek nem szabadíttatnak föl és semmiféle vihar nem jöhet létre, ha viharszellemek nem oldatnak föl. Ezért állnak minden éltetett anyagnak vezető szellemek (angyalok) az élén, akik az ilyen lelkek feloldását és megkötését azok minősége szerint eszközlik.

szemlézte: Bíró László
__._,_.___
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 14. Sep 2020 02:20

3 napra elmegyek , és utána folytatom!Csodák 4

Részlet szabadon Márk evangéliumának szellemi magyarázatából
Péter apostol szellemi közlése Antal médium által

Figyelmeztetlek titeket, kedves új tanítványok, hogy Uratok akaratától egy hajszálnyira se térjetek el, mert különben kiestek a hatalomból, és nemcsak erőtök nem lenne a működésre, de sőt önfejűségetekért szigorú büntetést is kaphatnátok! Mi ilyet sohasem tettünk; mi sohasem idéztünk elő olyasvalamit, amire nem a mi Urunk szelleme ösztönzött volna bennünket, s ilyen módon aztán csak törvényesen működhettünk és csak üdvös eredményeink lehettek.
A mi utódaink azonban önfejűségükben eltértek nyomdokainktól, s éppen azért eljátszották hatalmukat; nem tudtak megkötözni és feloldozni, csodáik tehát elmaradtak s eredményeik megfogyatkoztak, ők ugyanis fegyverhez nyúltak. Fegyverrel akartak eredményeket elérni. Mert a fegyver hatalma nem a szellem hatalma; a kard nem hódítja meg a szellemet, csak az anyagot győzheti le, és csak külsőleg kényszerítheti az embert a beismerésre, ez azonban szellemének akaratával egyáltalán nem áll összhangban.

Egykoron én is kardot ragadtam s azzal akartam egymagam a kereszténységet Krisztus személyében megvédelmezni és - örök idők példájára - milyen szigorúan dorgált meg engem az Úr, mondván: Tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki fegyverhez nyul, fegyver által kell elvesznie! Az utódok azonban nem vonták le a tanulságot ebből az intelemből. Ők a kereszténységet karddal és tűzzel, anyagi erőszakkal építették fel, ámde az ilyen építmény nem dacolhat az idők viharaival! Amit nem a szellem éltet, az halott; csak a szellem tud egyedül élőt, tartósat, szilárdat alkotni. Ahol nem az igaz hit és önzetlen szeretet ösztönzi az embert, ott jó eredmény nem is jöhet létre.

Hol volna ma a kereszténység, ha utódaink is a mi szellemünkben működtek volna! Akkor nem lett volna szüksége rá a Mindenhatónak, hogy a materializmus szellemeit feloldozza, és a kereszténység megtámadására szabadítsa fel őket! Minthogy azonban minden bűn maga után vonja büntetését, a bűn pedig nagy volt, tehát a büntetés is nagy lesz! Mindaz, amit karddal és erőszakkal, vagy bármi más igaztalan úton hódítottak meg, darabról-darabra újból veszendőbe megy, és az ellenség hatalmába kerül! Csak a magja fog megmaradni; az a piciny kis helyen elszórható javarésze a régi kereszténységnek, amely az új kereszténység vetőmagjául van kiszemelve.
Ti szegény, gyenge emberek, papi és világi hatalmasok! Isten azért rendelt helyeitekre titeket, hogy az Ő akaratát igazságosan betöltsétek! Soká kértétek Őt, mígnem hivatásaitokba leküldött benneteket s most, hogy Isten kegyelméből vagytok, amik vagytok: most meg akarjátok másoknak tiltani azt, hogy azok legyenek, amikké őket szintén Isten tette (a szellemtan tíltása)? Jaj nektek! Oh, jaj nektek, ha Isten akarata ellen buzgólkodtok! Minden ember Isten kegyelméből lett emberré, egy ember sem helyezte bele önmagát az emberi létbe. Isten kegyelmes intézkedésében, pedig minden ember számára egy rendeltetés is benne van, melynek hűséges betöltését az ember Istennek felfogadta. Isten azonban minden embernek szabad akaratot is adott arra nézve, hogy betöltse-e vagy nem rendeltetését. Boldog az, aki azt teszi, amit Istennek felfogadott, de jaj annak, aki fogadalmát megszegi és rendeltetéséhez hűtlen lesz!

Oh, szüntessétek meg az Isten szentségével és az Ő gyermekeivel, az emberekkel való üzérkedést! Szüntessétek meg Isten teremtésével, a kedves földdel való kalmárkodásotokat; térjetek meg, és ne várjatok addig, amíg újból eljön Egy valaki, aki az űzéreket kikergeti! Bizony-bizony mondom nektek: ezúttal nem a gyöngéd Megváltó, hanem más valaki fog eljönni a vesszővel. Mert tudjátok meg, hogy fenséges ez a szellem, akinek még a sátán is szolgálni köteles.
Elég sokáig nézte a bajt s tűrte a konokságot a Mindenható, mígnem most újólag megkönyörült s újólag segíteni akar, egy új sereget, az ő hűséges gárdáját küldvén le a földre; nem kíméli őket, odadobja a keresztre feszítésnek is, csakhogy megmenthesse az ő ellenszegülő gyermekeit. Sokáig megelégedett Isten az engesztelő állatáldozatokkal, most azonban nagylelkűsége fokozódott és most embereket áldoz föl, az Ő gyermekeit, hogy végre a sok fennséges áldozat által megindítsa az ördögöt!

Ezek a szegény áldozatok, mint emberek nem tudják ugyan, hogy Istennek mit ígértek földre jövetelük előtt, mert elvette emlékezésüket, - de ehelyett valami mást adott nekik: szeretetet Istenükhöz, bátorságot és megadást a szenvedésekben, mert ők engedelmesek midőn Isten a legkedvesebbjük odaadását követeli tőlük! És mi az embernek a legkedvesebbje? Nemde az élete és a becsülete?
Aki Istene iránti szeretetből életét és becsületét fel tudja áldozni, az a földön valóságos csodagyermek. Aki pedig kínzóinak meg tud bocsátani akkor is, amidőn őt halálra kínozták, az valódi keresztény!

szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 16. Sep 2020 17:13

Akikről emlékezet nem lészen

Névtelen Szellem Eszter írómédiumítása által 1968. december 9.

Már várok rád az Úr Jézus nevében gyermekem. Igen, az ember vergődik a gondolatok, érzések, vágyak és az erőszakos támadások ellen védekezési gondolatainak és cselekedeteinek káoszában, mert nehezen - vagy egyáltalán nem találja meg a kiutat, amelyen kitérhessen a gonosz támadások elől - még akkor sem, ha jót és jól akar cselekedni és nem akar a rosszért rosszal fizetni, csak értelmesen meg akarja mutatni az ő maga belső valóját, ki akarja tárni a lelkét, hogy a másik ember belátáshoz juthasson és ne tételezzen fel ott olyan valóságot, ahol az nem úgy van, mint ahogyan azt a másik ember elgondolta a maga sajátos tévhite szerint.
Az ember nem veszi szívesen a másik ember által elgondolt igazsága szerinti feltevéseket és megállapított véleményeket, mert mindenki a saját elgondolása szerint ítéli meg önmagát és a másik felebarátját. Nagyon sok alázatosság szükséges ahhoz, hogy helyesen tudjon valakit, vagy valamit megítélni az „ember”. Igen, nem lehet és nem szabad az embernek arra építeni, amit az emberek feltéteznek felőle. Nem szabad azért, mert a hízelgő raja a legkisebb jót is felmagasztalja és a legkisebb tévedést is szigorúan elítéli.
Nem tudják azt, hogy az ítéletükkel önmaguk felett is ítéletet mondanak ki, mert a rossz ítélet, vagy vélemény sokkal hamarabb terjed szét, mint a jó - az ember tévelygésében szívesebben elhiszi a rosszat, mert azt megvetheti, gúnyolhatja és ez bizonyos megelégedéssel tölti el, mert önmagát jobbnak, értékesebbnek tarthatja. A gőgnek bizonyos kielégülése hatja át a lelkét és ez jólesik.
De vannak, akik sok csalódáson és sok fájdalmon mentek át azoktól a félreismert jónak és igaznak hitt emberektől, mert jobbat tételezett fel róluk, igazabbnak mutatták magukat és belsőjükben gonoszak voltak, így már óvatosságra intette őket a kíméletlen tapasztalat. Ezek a csalódások után félnek és szükségesnek tartják az óvatosságot, mert a bizalmukkal visszaéltek a bűnös emberlelkek, akik - mint kész prédát tekintik az ilyen hiszékeny embereket.
Amazok a földi élet salakjai, akik még nem jutottak el az élet céljának megismeréséig. Az ilyen szellemek még tompán tekintik át a földi élet kívánatos formáit és felébred a vágyuk azok megszerzésére. Minden eszközt jónak látnak, ami sikeres előnyökhöz juttatja őket. És vannak közöttük, akik többé-kevésbé már ráeszméltek a bűnök szenvedtető hátrányaira, de még a csábítások folytán sokszor visszaesnek és a kínálkozó lehetőségek oly erősen hatnak képzeleteikre, hogy nem tudnak ellene állni - és ismét csak elbuknak.
A léleknek szüksége van arra, hogy a Földön megismerje a rossznak a rossz következményét, szüksége van arra, hogy az igazságot megismerje és annak áldásait élvezhesse, azért minden oldaláról meg kell kóstolnia az élet jó és boldogító eredményeit és a rossznak rossz következményeit, hogy tudjon tájékozódni. A gyenge, még rossz hajlamokkal vergődő lelkű emberek nehezen állnak az igazság szolgálatába. Akik hűen kitartanak a kemény kísértések között az igazság mellett - ha kitartanak a próbákon, mint az elosztó felhő, úgy leválik róluk a bűn szennyes salakja és megtisztulnak bűneiktől.
Ezekről „emlékezet nem lészen”. Éppen olyan tiszta és foltnélküli lelki ruhában jelennek meg a nagy összesség között, mint akik „nem vétkeztek”... Az Úr szeretettörvénye éppen olyan tiszta ragyogással sugározza be azokat, akik felismerik az ő bűnös és érdemtelen voltukat, mint azokat, akik „nem buktak el”. Azért mivel mindnyájan, akik a Földön élnek, bűneik büntetése miatt hullottak alá, mint szellemek, egyformán büntetés alá vettetettek, csak a „kegyelem” tartott és tart fenn minden Földön élőt. Egyik napról a másik napra, egyik korszakból a másik korszakba segíti a szellemi törvények ismeretében előre, hogy részére kiadott egyéniségének-igazi nevének - kezdőbetűit és annak folytatását megismerhesse és annak hivatásához való egyéniségét kiképezhesse.
Mert nem mindnyájan egyformájút alkotó gépnek az eredményei vagyunk. Nem mindenki előtt egyforma feladat van állítva. Nem! Az emberi lelkek hasonlítanak ugyan egymáshoz, de valójában mégis van különbség és ez a különbség teszi széppé és boldogítóvá az örökéletet. Ha csak egy gondolatnyi is az a másik lélekkel való különbözőség, de mégis más. És ez a különbözőség összecsendülése adja meg az Örökkévalóság boldogító változatait ...
Az örök cél, az örök mozgás, az örök szépségek változatai a jóban, az igazban adják meg a boldogság fokozatait... Minden az egész mindenségben ezt szeretné létrehozni, ez a cél él a bűnös emberiségben is, de a bűn miatt minden visszahull a semmibe, de Isten végtelen jósága és boldogító szeretetének kimondhatatlan gazdagsága a teremtés soha véget nem érő sokoldalúsága a szépben és a jóban embernek elképzelhetetlen ...
A Földön boldogság nehezen érhető el, mert szegény a lélek az érzésekben, de még szegényebb a földi test, mert a szenvedések, mint kérlelhetetlen rabláncok, úgy szorongatják a testet éjjel és nappal. És mégis hogy küzd az ember, hogy ezt a kínos életet el ne veszítse. A tévelygés szelleme, csak egy vetített fényességet mutasson, az emberi fantázia máris kész arra, hogy higgyen, még akkor is, ha az nem igaz ...
Tudja az ember, hogy ha az egész világot meghódítja is, egy porszemet nem mutathat fel, hogy az: az övé. A földi ember szegény koldusa az életnek, és mégis a rövid, átmeneti szűk korlátok közé szorított szenvedéseinek is milyen rabja, milyen szolgája. Az ember egy isteni szikra, Istennek örökéletre teremtett paránya, aki vergődve keresi a fennmaradás lehetőségét.
Vétkezett az isteni jó és igaz ellen - és az önmaga vágyaitól űzetve nem akar visszatérni, nem akar engedelmeskedni, mert ő akar uralkodni a maga nem tudásával. Ez a sorsa az igazság ellen harcolóknak, az engedetleneknek, a szeretet ellen cselekvőknek és azoknak, akik nem tudják beismerni vétkeiket. Nem tudják, hogy Isten a szeretet, Aki utána hajol a mélységben szenvedőknek, Aki önmagát adja, hogy a szenvedőket megszabadítsa a még mélyebbre zuhanástól és - ez az Istentől elpártolt lélektömeg nagy hangon hirdeti, hogy nincs Isten, nincs lélek, nincs feltámadás, nincs igazság.
A bűn, a gonoszság az úr ...Nem ez az egyetlen ilyen hely, mert van a Földnél szegényebb és szenvedtetőbb világ is, amit megteremtett a sátán önmagának és az őt követőknek, de fáj az örök szeretetnek látni az Őáltala teremtettek szenvedését ... De mivel lehullott isteni szikrák: hatalmasoknak érzik magukat. A világ ünnepelhet, tombolhat a gonosz tudatlanság, a vég az Úré; az Ő kezében van a kezdet és a vég. Akik még menthetők, azoknak, ha későbben jön is el, de eljön a szabadulás ideje, ha hisznek ...
Ezekért érdemes dolgozni, munkálkodni a Földön, mert aki már épít, az nem rombol többé, mert félti munkájának gyümölcsét a megsemmisüléstől. Tehát ezekért a munkába állított szőlőmunkásokért is érdemes dolgozni, hogy lépteik ne a süppedő iszapba, hanem az Úrtól megmutatott tisztább úton jussanak előre. Ez az Úr akarata és ennek engedelmeskedünk és velünk te is egy úton jössz, hogy egybehangolva mindazokkal, akik az Úr szavára munkába, az igaz útra tértek és térnek, még együtt dicsőítsük az Úr Földre jövetelét. Még erről beszélgetünk, most készüljetek az ünnepekre, mert az Úr mindenkinek külön ajándékot ígért, akik a hitben élnek és cselekednek.
Most Isten veletek, nagyon jók legyetek.
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 16. Sep 2020 17:14

A jóság győzelme a gonosz fölött

Laurentus Szellem "Az utolsó óra munkásaihoz" című tanításkötetben kifejti, hogy "a gonosznak ne álljatok ellen gonosszal" és meg is magyarázza a maga módján. Fel sem tudjuk fogni milyen fontos tanítás ez számunkra. Jézus Urunk ezzel a tanításával a kezünkbe adta az egyedüli kulcsát a gonosz legyőzésének.
Más út, amely eredményre vezetne, nem létezik. Népmesevilágunkban is a mesék pozitív főhőse (a képzeletbeli önmagunk) próbatételek árán szerzi meg azt az erőt, amire szüksége van a szemben álló gonosz erők képviselőjének legyőzéséhez. A próbatételek mindegyike az erények birtoklásának próbája, a szeretet, az önzetlenség, segítőkészség és áldozatkészség képességei. Tehát csak a jellembeli jóság és nemesség segíthetik győzelemre főhősünket.
A mesékben a többnyire élet-halál párviadal a fizikai szinten zajlik és a hősünk győzelmével végződik. Ennek így kell lezajlania, hogy a mesék hallgatói képzeletükben végigélhessék a főhős kalandjait és lelkükben megmaradhasson a mese hatásának az elmúlhatatlan varázsa.
Amint a lélek fejlődésével az ember bölcsebbé válik, előbb-utóbb rájön, hogy a jó és gonosz fizikai szintű csatáiban sajnos kivétel nélkül szinte mindig a gonosz kerekedik felül, hiszen a jó nem használhatja megszerzett erényei és lelkiismerete miatt azokat az eszközöket, mint a gonosz. Ha ugyanolyan eszközökhöz nyúlna, kénytelen lenne lealacsonyodni a gonosz szintjére és őbenne is a gonosz gondolatok, érzések és szándékok kerekednének felül. Még így is kevés eséllyel rendelkezne a gonoszság elleni küzdelemben, mert nem rendelkezik annak mérhetetlen gyűlöletével, kegyetlenségével és tapasztalataival.
Van erre egy történelmi példa. Amikor "a kocka el lett vetve", Julius Caesar ötvenezer emberrel megtámadta Galliát, ahol a "gálok" laza törzsek szövetségében éltek. Kegyetlen, pusztító hadjárat volt és a törzsek sorra buktak el ebben a darálóban, míg végül észbe kaptak. Rájöttek, hogy ezt a pusztító gonosz gépezetet csak összefogással állíthatják meg és győzhetik le. Az egyesült gál haderő ötszörös létszámfölényben volt a római légiókkal szemben, bekerítették azokat és szinte biztosnak gondolták győzelmüket, mégis a légiók eszeveszett gonoszsága és kegyetlensége kerekedett felül és futamította meg a megtépázott gál sereget.
Visszatérve a bölcs emberhez, nehéz számára a választás. Akárhogy is dönt, fájdalmas és nehéz következményei lesznek. Ha a gyűlületet és kegyetlenséget választja, ő is lealjasodik, lesülyed az ellenfél szintjére. A küzdelemben vagy ő, vagy ellenfele győz. Ha győzne, készülhet egy újabb küzdelemre és számíthat az ellenfele részéről bevetett legalattomosabb fondorlatokra, merényletekre és rontásokra és ez addig folytatódik, míg végül el nem bukik ő, vagy utódainak valamelyike. Tehát, akire a gonosz kiveti a hálóját nem szabadulhat a hatalmából, vagy elbukik végül, vagy a szolgálatába áll. Ha viszont veszít a küzdelemben, a vereség után a rabság és a szolgaság sorsa vár rá.
Van még egy lehetőség, ha igyekszik kikerülni az összeütközést és harc nélkül feladja magát, esetleg igyekszik bizonyos engedményeket, ígéreteket kialkudni ellenfelétől. Ez látszólag humánus és jó megoldás, de a gonosz nem tartja be az ígéreteit és végül a jó mégis rabságba és szolgaságba kerül. Itt van még egy kiskapu, amikor a jó egész pereputtyával felpakolva elmenekül és keres egy békés helyet a világban, ahol meghúzhatja magát. Ezekkel a lehetőségekkel álltak szemben ősi néprészeink is a történelem folyamán és apadtak, fogyatkoztak. Sajnos legtöbben megtagadták önazonosságukat nyelvet és vallást váltottak.
Ezek után szeretném szemléletesen bemutatni, hogy a mindennapi életben hogyan érvényesülnek Jézus Urunk tanításainak igazságai a jó és a gonosz küzdelmével kapcsolatban.
A szeretetben és a jóságban élni nagyon magas létezési rezgésszint, a gyűlölet és a harag viszont alacsony. Ha tisztánlátással figyelünk két ilyen embert, láthatjuk a két aura különbözőségét. A jónak rendezett gyönyörű pasztell színekben ragyog sávokba rendeződve, a másik viszont zavaros és benne a vörös szín sötét árnyalatai dominálnak kavarogva rendezetlenül.
Most tegyük fel, hogy bármilyen ok kapcsán a rossz ember gyűlölete és haragja a jó ellen fordul. Mivel a jó tudja, hogy ő ártatlan és sosem volt szádékában valamilyen formában megbántani a rosszat, vagy ártani neki, nyugodt. Nem fél, nincs lelkiismeret furdalása és esze ágában sincs szembeszállni másokkal. Vigyázva, hogy tovább ne ingerelje bátran, de szerényen szembeáll vele és hagyja, hogy a másik kitombolja magát.
Ha esetleg szembe szállna, vagy magyarázkodni kezdene, csak tovább rontaná a helyzetet, mert esetleg tettlegességig fajulhatna a dolog. Így nyugodt marad és ura a helyzetnek és az aurájában semmi változás, esetleg benne az izgalom rózsaszin felhői jelenhetnek meg.
A dühöngő ember sötéten kavargó aurájában a gyűlölködő és szitkozódó szavak kimondásakor lelki tettlegesség jelei láthatók. Energiagömbök, nyílak repülnek ki belőle és nagy erővel csapódnak be a másik aurájába. Ha nem lenne a jó ilyen magas rezgésszinten, lelkében maradandó sérüléseket, tüskéket okoznának ezek az energia-lövedékek. Mondjuk vérig sértve érezné magát, vagy ő is dűhbe gurulna, esetleg soha nem felejtené el a sértéseket. Így viszont egy csodának lehetünk a tanui.
A súlyos ártó energialövedékek, melyek a jó ember aurájába csapódtak valóságos alkimiai változásnon esnek át. A magas rezgésű és energiaszintjében exponenciálisan magasabb aura a bele dobott alacsony rezgésű, durva lövedékeket játszi könnyedséggel átrezegteti és a saját rezgésszintjére emeli, azaz szellemesíti, ezáltal azok saját erőivé váltak. Így a látó azt tapasztalja, hogy a lövedékek tartalma pillanatok alatt szétoszlik és eltűnik a fénylő aurában és nyomokat sem hagy azon. Ezt a titkot keresték évszázadokon át az alkimisták, misztikusok és a mágusok, pedig milyen egyszerű. Jézus Urunk annak idején ezt nem magyarázhatta el az emberiség akkori értelmi szintjén, de most a kereszténység, a teozófia és a szellemtan tudásanyagának a segítségével minden érthetővé és megmagyarázhatóvá válik, mert ez a tudás a ma emberének a keze ügyébe került, elérhető bármikor bárki számára, csak ki kell nyúlnia érte.
Most lássuk mi történik a következőkben. A dühöngő végre kitombolja magát, belefárad és megnyugszik, mert erejének nagy részét eldobálta, a jó viszont ugyanazokat az erőket áttranszformálta és magába építette, így még erősebbé vált. Még szilárdabban figyeli a másikat és várja, hogy az teljesen lenyugodjon. Amikor látja, hogy lenyugodtak a kedélyek, kedvesen, mintha mi sem történt volna, szól és tudakolja a harag okát. Amikor végre szót értenek, kiderül, hogy egy félreértés, egy pletyka, vagy valami jelentéktelen hasonló helyzet okozta a dűhrohamot. Ezután tisztázódnak a részletek. Ha szükségesnek látja a jó, elhangzik egy "sajnálom" vagy "ne haragudj, mert nem volt szándékos" bocsánatkérés és ezzel szépen feloldódott az ok és a két ember békésen szétválik és mindegyik megy tovább a maga útján.
Ez az egyetlen módja a jó győzelmének a rossz fölött.
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 16. Sep 2020 17:15

Amik bevégzett utaknak számíthatók

Névtelen Szellem Eszter írómédiumítása által 1970. április 16.

Már eljöttem az Úr Jézus nevében gyermekem, hogy a munkát ismét áttekintve, a hiányzó részeket kiigazítsam és ami még hozzájárna, azt is beletoldjam, hogy tovább juthassunk, mert most egy kis rövid békességes időre van kilátás.
Tudok mindent, de várok, amíg egy fordulóhoz érünk és akkor egy nagy kérdés következik, amire mindenkinek felelnie kell és ki hogyan oldja meg, vagy oldotta meg azokat a kérdéseket, amelyek a létben forognak, mint az ember választásainak lehetőségei, ha azok szerint kapja a sorstól a feleletet a további sorsára, ami nem könnyű, múlandó feladat elé állítja egyiket-másikat, hanem ezzel valóságos sorsdöntő helyzetet vált ki a lélek a maga részére.
Mert mindennek van ideje, amíg a lélek fel tudja ismerni, nem mondom a feladatát - hanem azokat az eszközöket, amelyekkel munkába állhat, hogy egy bizonyos szellemi szinten el tudjon helyezkedni, és amikor eljön a nagy leszámolás napja és választani kell neki a munkában: mivel és hogyan tud eredményesen célt érni. Mert akik nem képesek semmiféle olyan (szellemi)munkában helytállni, amivel valamit végezhetnek, amivel a célt előbb elérik, azok hiába szeretnének részt venni, de mint alkalmatlanok, kiselejteztetnek a munkálkodók sorából.
Tehát én hiába ösztökélem azokat, akik szeretnének nagy eredményeket szerezni az életben, hogy a nagy választás idején jó és kedvező munkához jussanak, mert bár tudom és látom, hogy az igazságban megállni egyik-másik mire képes, de ők nem tudják még, mert az ismétlődő testöltések lehetőségei állnak előttük, amelyekben elbukhatnak..
A szellemi életet nem tudják felfogni, mert nem látják és hiába vannak előttük a különböző hibák és vétkek következményeinek szomorú példái, nem tudnak belehelyezkedni azokba lélek szerint, mert jobbnak, igazabbnak érzik magukat a másiknál. Fogalma sincs a testben élő léleknek arról, amikor a lélek érzi azokat a fájdalmakat, amiket magának szerzett meg. Ez nem kicsiny munka, amit csak úgy odavetve is el tudna a lélek végezni. Én azt szeretném, hogy alázatos, Istenben bízó lelkek kerüljenek ki az én kezem alól, mert ez a fő most az utolsó idők előtt.
Mert az utolsó idők előtt lefolyó érzelmi és cselekedeti eredmények már úgyszólván bevégzett utaknak számíthatók, mert aki már felemelkedett a harmadik légköri gyűrű második felébe, az jól vizsgázott a Földön és nem kell már testet öltenie a legutolsó időkben. Az már az ő hite szerint megszabadult a földi élet kényszerétől, megszűnt a kötelezettsége a földi próbákkal.
Az ilyen az alacsony és sok lelki gyötrődést okozó bűnöktől már tiszta, azok nem is kísértik többé, hogy elbukhasson. De akinek még vannak ilyenek a lelkében, azoknak még küzdeniük kell, hogy elhagyhassák a bűnre csábító vágyakat és helytelen igazságokat, melyekben sok szenvedés magva van elrejtve. Nagyrészben jóleső tévelygések ezek, amelyeket szívesen dédelgetnek a földi emberek a saját lelkükben, amíg nem nekik kell szembenézni ezekkel.
Ezek a tévedések megsűrűsödve még az egyházakban is megtalálhatók az igazságok közé csempészve, mert „az ember csak ember”, amíg le nem tudja vetni saját testi énjének kívánságait és főképpen az önmaga felértékelését és a másik tévedő ember fölé helyezkedését. Nem tud alázatos lenni lelkében, mert könnyen felülemelkedik a másik ember testi és lelki világa fölé, magát különbnek, igazabbnak tartja és ebből sok hiba, baj és szenvedés keletkezik éppen a jobb, az igazabb, de szerényebb lélek részére.
Azért akarom ezt a könyvet, ha lehet, közreadni, hogy aki tud hozzájutni, az biztosan látja ennek szükségét lélek szerint, mert a nagy elszámolás közeledik, már az ajtó előtt van és még vannak, akik nagyon szeretnének munkálkodni, hogy a maguk lelkét jóvá és igazzá tegyék a tiszta igazságok szerint.
Igen, ez is jó lenne, és még egy párnak lehetne benne munkát vállalni.
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 16. Sep 2020 17:16

Philippa
Bizalom és bizalmatlanság

Csendben figyelem, ahogy emberek egymást mocskolva, nem bizonyítható vádakkal becsmérlik egymást. Miért van így?
A bizalmatlanság jele, ha valaki nem abban hisz, hogy embertársa is tiszta lélekkel indult onnan, ahonnan ő, és ő is a dolgát teszi. Ha nem bízunk annyira a másik emberben, hogy ha hibázott is, ki tudja javítani, akkor mit érünk mi magunk?
Ha nem bízunk senkiben, még magunkban sem, hová vezet vajon?
Ha nem bízunk, csak vádaskodunk, ezzel vajon megoldhatunk bármit is?
De ha mi nem bízunk, akkor vajon miért várjuk el mi azt másiktól, hogy bennünk bízzanak?
Ha valaki nem bízik másokban, csak annak a jele, hogy nem bízik önmagában. Aki nem mer befelé, önmagába nézni, annak folyton szemet szúr másokban az a hiba, amit magában fél felismerni.
Mindannyiunkban jelen van minden. De nem mindent EGYSZERRE élünk meg, hanem szépen sorban. Fölösleges azt számon kérni a másikon, aminek számára még nem jött el az ideje. Ha nem bízom a másik emberben, hogy meg tudja oldani a problémáját saját maga, és emiatt kritizálom, bírálok, ítélkezem, csak magamat ítélem el. Meg akarom neki mondani, mit és hogyan tegyen? Vezetni akarom? Irányítani? Miért?
Miért nem bízom benne? Mert magamban sem bízom. Miért nem bízom? Mert félek. A félelemnek pedig csak egy ellenszere van. Ha felismerem magamban, megismerem, megtanulom elfogadni, ezáltal megszeretem.
Miért nem ismerem fel? Mert nem akarok magamba nézni. Túl sok mocsok van odabent. Kényelmesebb másokban meglátni kint. Akkor nekem magamnak belül nem kell tennem semmit. Mert bizony nem könnyű szembenézni saját démonainkkal. Inkább másokra mutogatunk.
Mindannyian szebb, jobb, élhetőbb világot akarunk, de tenni csak nagyon kevesen tesznek érte. Mert igazabb ország csak akkor lesz, ha előbb igazabb emberek lesznek. Ha vállaljuk a magunk igazságát, fájdalmát, félelmét, gyötrelmét. S szeretettel meggyógyítjuk. Önmagunk szeretetével. Mert amíg magunkat nem szeretjük, folyton másokra mutogatunk, és kritizálunk, és bírálunk, és gyötörjük társainkat. És csodálkozunk, hogy ilyen a világ. Pedig mennyire tudjuk, milyennek kéne lennie …
Azért jöttünk ide mind, hogy megéljük, amit eddig még nem. Hogy megtapasztaljunk mindent, és ezáltal Teljessé lehessünk. Ha még szemet szúr mások, általunk helytelennek ítélt viselkedése, csak gondoljunk arra; neki most épp ez hiányzik a tapasztalataihoz, épp ez kell neki, hogy Teljessé lehessen.
Minden bizonnyal ő is rá fog jönni, ha helytelenül cselekedett, de ezt meg kell élnie ahhoz, hogy megbizonyosodhasson róla. S az vesse társára az első követ, aki maga nem cselekedett még helytelenül.
Ez a világ épp arról szól, hogy a helyeset a helytelentől a felismeréssel tudjuk csak megkülönböztetni. Ahhoz pedig meg kell tapasztalnunk magunkban és másokban is.

Emlékszünk, mikor gyermekkorunkban megtiltottak nekünk valamit, mit csináltunk? Engedelmeskedtünk? Naná, hogy nem, mert érteni akartuk, miért nem szabad. Ezért kipróbáltuk. Ugyanezt csináljuk felnőtten is. Úgy tűnik, így működünk. A megértés vezet tovább minket, s a felismerés ereje szabadítja fel bennünk a szeretetet.
Ember, ne félj magadba nézni! A legnagyobb élmény. A legerőteljesebb érzelem, mikor legelőször felfedezed, milyen ÖNMAGADAT SZERETNI! S ha már itt tartasz, másra sem tudsz másként tekinteni.
A szeretet megbocsát minden hibát. Itt, ebben a világban nincs más dolgod, mint SZERETNI. Hát tedd meg végre!!!
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 17. Sep 2020 06:52

Család egységének fontossága – Felvezetés
Zita médium által 2014. május 11.

Ahhoz, hogy a Földön ember születhessen, szükség lenne önzetlen szeretettel rendelkező anyákra. Ugyanis a férfi, vagyis az adó fél, csak kevésbé járul hozzá az új nemzedékek világra hozásához, és azoknak a helyes irányba való elindításához.
Ezért van szükség minél több önzetlen, áldozatkész anyára, akik hajlandók mindent megtenni annak érdekében, hogy az elkövetkező nemzedékek, ha nem is sokkal, de legalább egy kevéssel jobbá válhassanak, és megindulhassanak a tökéletesedés útján. Természetesen az apa feladata, hogy megteremtse az anyagi feltételeket, illetve védelmet biztosítson a családnak, tehát a felesége és gyermekei számára, így ez a feladat is értékesnek minősül, de a családon belüli munka nagyobb része mégiscsak az önzetlen, szeretetteljes anyákra hárul.
Persze az, hogy valaki biológiai értelemben érett az anyaságra, nem jelenti azt, hogy szellemi értelemben is képes a gyermeknevelés sokrétű anyai feladatának elvégzésére. Más a biológiai érettség, és más az, ha a női lélek a különböző testetöltések folyamán szellemi szempontból is éretté vált az anyaságra.
Ezért nem a biológiai érettség határozza meg a jó anyaságot, hanem azok a szellemi kellékek, amelyek az anyasághoz szükségeltetnek. Így lehetnek egy-egy életben olyanok, akiknek biológiai értelemben különböző okokból, vagy esetleg egy elvégzendő feladat miatt nem adatik meg az anyaság, de mindazt, amit akár szüleikkel, apjukkal, férfitestvéreikkel, tehát egyáltalán, amit a világ jobbá átalakítása érdekében másokkal tesznek, az fontos és jelentős.
Ugyanakkor vannak anyák, akik biológiailag ugyan képesek gyermekek világrahozatalára, de hiányoznak belőlük azok a szellemi értékek, amelyekkel a rájuk bízott gyermeket a teremtő Isten által is helyesnek ítélt úton indíthatnák el. Kivételek előfordulhatnak, hogy amikor magasabb rendű szellemek öltenek testet valahol, a környezet, vagy az anya rossz hatása ellenére is megfelelő úton indul el a gyermek.
Ezenkívül fontos, hogy az első három esztendőt az anya a gyermekkel töltse. Erre a közeli kapcsolatra elsősorban a megszületett csecsemőnek van szüksége, de az anya a szellemi és a szeretetben való fejlődését is előmozdítja. Az újszülöttnek szüksége van az anyai gondoskodásra, legfőképpen az anyai szeretetre olyan mértékben, mint ahogyan a Földön minden életnek szüksége van a napfényre.
Ha ezt csak részben vagy egyáltalán nem kapja meg a felnövekvő gyermek, lelkileg kárt szenvedhet, ami a későbbi években már nem pótolható, mivel az első és legfontosabb behatások, amelyek őt érték, azok nem olyanok voltak, amelyek a jóban és a szeretetben való szellemi fejlődését elősegíthették volna.
Azután az sem mindegy, hogy a gyermek teljes, vagy csonka családban növekszik fel, mert ekkor már nagyobb mértékben szüksége van a gyermeki léleknek mind az anya, mind az apa jelenlétére, a tőlük származó különböző helyes intelmekre, a megfelelő nevelésre, az előre való figyelmeztetésekre, mindazokra az aggodalmakra a szülők részéről, amely őt abban segíti, hogy ez az aggodalom védelmet nyújthasson a fejlődésben levő gyermekléleknek.


Összeállította: Bíró László


A csatolt anyagok listája

Család egységének fontossága
A női lélek
A boldogság megvalósításának eszközei
Van-e a szellemeknek alakjuk?
HANG - Mi értelme van a testnek
Zita médium védszelleme
Magyarok a szentföldön
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGh4gLqZJ ... A?e=C20cW9
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint hét évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhZxVP0s ... Q?e=hEIINc
Gizi médium_Ezoteriák 16 - A médiumítás minőségi szintjet a hit mértéke adja meg

https://www.youtube.com/watch?v=6c_XdJ5 ... LQFR9T3msE
https://www.youtube.com/watch?v=Sop1LmnsvZo
https://www.youtube.com/watch?v=6Nlm2x0hGZk
Prof. Dr. Papp Lajos – Magyarországot meg kell mentenünk! – Előadás 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=NbvhnLBOMpY
Megtört szívek – Romantikus filmdráma

https://www.youtube.com/watch?v=l2ZY2ntRYyw
Elcserélt lányok – Romantikus filmdráma
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 18. Sep 2020 07:24

Ada Mediális közlés a szeretetről 4.
Kedves földi Testvéreink és Barátaink!


Az Úr Jézus emberi értelemmel felfoghatatlan szeretetének a nevében köszöntünk benneteket a magas szellemi világból, onnan, ahonnan a legnagyobb szellemi munka folyik érettetek Isten akaratából, mert nem kívánja Isten a bűnös embernek azt, hogy bele pusztuljon vétkeinek a következményeibe, hanem azon dolgozik folyamatosan, hogy minden ember megismerhesse az igazságot és a kegyelmet, hogy bűnbánatra és bűnbocsánatra juthasson általa. Az egész szellemi mozgalomnak ez a célja!

Azért vagyunk mi is a Földre küldve, hogy ezeket a fent említett folyamatokat elősegíthessük és felgyorsíthassuk bennetek. Talán már kicsit unalmas a számotokra az, hogy folyamatosan a bűn lényegéről beszélünk, valamint, hogy bűnbánatra hívjuk fel a figyelmet, mert az idő közel van és a korszakváltásnak az idejében éltek! Ha az ember meg van elégedve önmagával és másban keresi csak a bűnös hajlamokat és nem önmagában, akkor nem fog átjutni a halálból az életre, ugyanis ha már valakinek ,,nincs bűne" akkor az azt jelenti, hogy nincs folyton táguló önismerete, vagyis bezáródott felette az Ég és nem világít már a Szentlélek világossága, amely a bűnös hajlamokat van hivatva megvilágítani és kiégetni az emberi lélekből.

Nagyon sok függ a vezetőktől, illetve tanítóktól, mert nem mindegy az, hogy milyen lelki táplálékkal szolgálnak a követőik felé. A tanítónak elsősorban alázatosnak és jó tanulónak, kell lennie ahhoz hogy meghallhassa a Szentlélek hangját, hogy ezáltal jó tanító lehessen, mert akkor szól isteni gondolatokat egy oktató, ha médiumi képességekkel rendelkezik, tisztán él, nem becsüli alább a tanítványait saját magánál, hanem inkább másokban az erényeket, míg önmagában a hibákat igyekszik meglátni. Erre mondta Pál apostol, hogy: ,,A bűnösök között első vagyok én!" (Az alázatos embert nem lehet megalázni!) Ugyanis minél inkább megalázkodik egy ember, annál tágabbra nyílnak ki a lelkének kapui folyton szélesebbre nyíló mennyek kapui előtt! Ezért hát ,,Tanuljátok el tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű...!" Az alázatos ember mindig fedez fel önmagában újabbnál újabb bűnöket, illetve bűnös hajlamokat, de ehhez nem muszáj, hogy továbbra is bűnözzön az ember, hanem, ahogyan közeledik a fény felé, úgy válik mind érzékenyebbé a lelke a bűnös hajlamok iránt. Alázatosnak lenni nem azt jelenti, hogy csúszó-mászóvá válik az ember más emberek előtt, hanem felismeri a kicsinységét, vagyis a valódi állapotát (bűnös voltát) az előtte folyton növekvő hatalmas Isten előtt és érzi azt, hogy önmaga erejéből semmire sem képes, és ebből kifolyólag teljes egészében rá van szorulva a mennyei segítségre.

Az alázatosságot - az Úr szavai szerint - tanulni kell! Imával tudatosan oda kell figyelni az alázatosságot építő élethelyzetekre amikor az embernek esetleg az igazát át kell adni, vagy éppen megalázzák azáltal, hogy hamisan vádolják , ilyenkor is az embernek tudatosan el kell tudni hallgatni, magára venni a darócot és szeretetté alakítva át a vádló szavakat szeretettel válaszolni azokra stb.

Az alázatosságban hatalmas erő rejlik a tanítók számára is,mert az isteni erők forrása előtt megnyitja a lelket és ezáltal a tanításába erő és hatalom kerül: ,,Úgy tanít mint akinek hatalma van és nem úgy mint a farizeusok! " (Akik ugyan az emberek elé tárták a merevvé és rideggé vált törvényeket, de tanításaik üresek voltak és ebből kifolyólag az emberek képtelenek voltak azokat követni.) Ahhoz, hogy ezt az erényt magáévá tegye az ember, ha tanítani akar, egy állandó és függő viszonyt kell kiépítenie az Istennel, aminek egy szolgai lelkületet kell megszülnie és kinevelnie a lélekben, ami kizár és kiszűr minden emberit és képessé teszi az embert arra, hogy a magasabb világok lehullatott gondolatait tisztán, minden emberi toldalék nélkül adhassa tovább. Mert mi is a célja ezeknek a fentről jövő gondolatoknak? Az kedves testvéreim, hogy itt a földön szétterjedhessenek, megvalósulást nyerhessenek és elvezessenek benneteket abba a világba, ahonnan aláhullottak. De viszont, ha meg vannak fertőzve ennek a világnak a gondolataival, akkor már nem tölthetik be rendeltetésüket! Tehát nagy a felelőssége minden tanítónak, előadónak mert nagyon sok függ a lelke tisztaságától az erő-készletétől az alázatosságától, hisz ha tisztátalanságot visz bele a tisztaságba, akkor megfertőződik a tiszta és képtelen az üdvösséget szolgálni, ugyanis az alázatos ember soha nem önmagát adja amikor tanít, hanem szócsövet képez a magas tanítóknak. Ha nincs erő a tanításban, mert szétforgácsolja különböző emberies dolgokra, bűnök kiélésére, akkor csak üresen elhangzott szóvá válik minden tanítás a rengetegben. ,,Az Istenről szóló beszédnek ereje van."

A tanítónak egyben lelki vezetőnek is kell lennie, ami arra kötelezi, hogy lélekben (nem elsősorban tudásban, mert a tudást a kellő pillanatban kell hogy kapja), mondanám fejlettségi szintben (tisztaságban, erőben, alázatban stb.) a vezetettei előtt kell, hogy járjon, mert csakis így mondhatja el az Úr szavait: ,,Aki utánam akar jönni...". Egyébként azt kellene mondania, hogy aki követni akar, az menjen előre!
Tudom, magas a szint és teljes embert követel a tanítói hivatás, de ennek a szintnek elérésével ti magatok haladtok előre legelső sorban, ugyanis, ha tisztán engeditek átfolyni magatokon a magasabb világ gondolatait, elsősorban benneteket mos tisztára az az erőáramlat, amely hordozója, külső burka egy-egy szép és magas gondolatnak, amit nektek, mivel elsőkként kapjátok a dolgokat, a legkönnyebb megvalósítani. De ha ti nem törekszetek a magas és üdvözítő eszme materializálására, akkor le fogtok maradni azoktól a tanítványaitoktól, akiket rátok bízott az Úr. Ilyenkor megtörténhet az, hogy másnak adatik át a feladatkörötök.

A legtökéletesebb vezetői, illetve előadói munka az, amikor az ember, mármint az előadó, részt vállal vezetettei problémáiból és bizonyos háttér munkát végez barátaiért. (böjt, komoly ima bizonyos lemondások, önmegtagadások, a vezetettek negatív erőinek az átemésztése érdekében, hasonlóan az Úrhoz, csak kicsiben ) ,,Az az igazi szeretet, amikor az ember életét áldozza barátaiért." De azonban nem lehet mindezt emberi nagyot akarásból megtenni, hanem kizárólag az Istennek történő folyamatos engedelmesség által.

Nem akar ez feddés lenni testvéreim, hanem szeretetbeli útmutató, amit minden hívő embernek, akinek a neve be van írva az Élet Könyvébe, követnie kell!
Követni kell annál is inkább, mert ezeket a dolgokat csakis testben tudjátok megharcolni, odaát amikor már bevonzattok a saját szférátokba, már nem lesz lehetőségetek. Az Úr ide a Földre jött el, ide hozott kegyelmet, itt kell leküzdeni minden hajlamot, mert ha nem teszitek ezt meg, akkor megtisztulatlanul kerültök át, magatokkal cipelve azt a terhet, amelyet a földön kellett volna levetkőznötök. Ezek a terhek azután nagyon rátok nehezednek és mindaddig sarkalnak benneteket a teste töltésre, a megtisztulásra, míg meg nem szabadultok tőlük.
A földi világba adatott a lehetőség a tisztulásra, a hajlamaitok felszínre jutására, hisz ez a lelki munka mellé csatolta Isten a bűnbocsánatot is. Odaát már az igazság törvénye honol, nincs lehetőség a bűneitek következményeinek a visszatartására.

A bűnbocsánattal viszont, mint szeretetből szőtt takaróval Isten elfedi a bűnös hajlamaitok által elkövetett bűneiteket és begyógyítja vele a bűnök okozta sebeket, mert még gyöngék vagytok a jóvátételre és a tiszta életre, hogy amikor majd megerősödtök, amikor már nem vétkeztek akkor az erő áramokban való zavarokat helyre kell állítanotok. De nem csak a lelki sebeiteket képes eltakarni, hanem még a az elkövetett bűnök emlékeit is, hogy ne gyakoroljanak hatást a lelketekre, vagyis ne mérgezze a lelketeket és ahogyan hozzátok helyre a dolgokat, úgy ki fognak kopni a lelketekből az emlékek.Amit Isten kegyelemből ad, azt utána, amikor már megerősödtök, meg kell harcolnotok! Milyen óriási kegyelem ez testvéreim! Isten nem csap le azonnal a bűnöző bűnösre, hanem megbocsátja vétkeit és megvárja amíg begyógyulnak a bűn okozta sebek és megerősödik a lélek és lesz kellő ereje az elvétett erőket helyreállítani, mert nem kívánja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és fejlődjön. Mekkora szeretet mindez Isten részéről testvéreim!

Ha már Isten szeretete oly hatalmas, hogy képes megbocsátani minden bűnötöket, ha mély bűnbánattal odaborultok a kegyelem trónusa elé akkor mennyivel inkább tartoztok ti Ő feléje azzal, hogy megbocsátjátok egymásnak felétek irányuló bűneit úgy mintha misem történt volna, mert csakis így haladhattok tovább az Isten Országába vezető úton! Ezt nagyon fontos megjegyeznetek testvéreim!

Isten felszínre engedi jutni a hajlamaitokat, amelyeket ha nem ismertek fel azonnal, akkor elburjánzanak bennetek és Isten mégis ez a kegyelem mellé odaállította a bűnbocsánatot, ami nélkül ti magatok sem tudnátok megtenni egyetlen egy lépést sem, akkor mi jogon fosztjátok meg embertársaitokat attól, hogy ti megbocsássatok nekik? Ez is a gőgnek és az önzésnek a munkája bennetek!

Isten kegyelméből értetek munkálkodó testvéreitek
Isten kegyelme legyen mindannyitokkal!


Ada, 2020.szeptember.10.
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 18. Sep 2020 07:27

Szülői kapcsolat és a szeretet Karsay István előadása

A körülöttetek levő családtagok azok, akik a legnagyobb karmáitok. Azért születtetek együtt, mert azt legkönnyebben, együtt élve lehet megoldani. Sok esetben a szülő nem tölti be azt a feladatot, amit be kellene tölteni, így ebben az esetben nem érvényes rá a „tízparancsolat” erre vonatkozó része, mert a viselkedésével nem tölti be a szülői tisztet, feladatot. Sokszor a szülő csak a feladat érdekében genetikai – biológiai szerepet tölt be, vagy a karmikus feladatok miatt lett kiválasztva, és a későbbi nevelő szülő tölti be az igazi, szülői hivatást. Sok esetben csak gondoljuk az intézeti gyermekekre, ahol a nevelőszülők lesznek az igazi szülök.
Vannak olyan esetek is, amikor az anya nem tudja betölteni a szerepét, és ekkor leszületik gyorsan egy lélek családba leánygyermekként, és átveszi a mentális irányítást a családban, a családtagok felemelését!
Saját életemmel, a történésekkel elmondom a lehetőségeket, és a megoldást.
Szüleim életét és halálát, kapcsolatomat velük, amik példaesetek.
Többen szenvednek a rossz szülői háttértől, és erre adok magyarázatot és a probléma kezelését!

Amint hajlandók vagyunk szeretetet adni, hamarosan felfedezzük, hogy szeretet vesz körül, csak eddig nem tudtuk, hogyan férjünk hozzá. A szeretet valójában mindenütt jelen van, csak fel kell ismerni.
~ részlet Dr. David R. Hawkins „365 napi elmélkedés A MEGVILÁGOSODÁS ÚTJÁN” című könyvéből, 139. oldal ~1. rész https://www.youtube.com/watch?v=Xyo3SoF ... e=youtu.be

2. rész. https://www.youtube.com/watch?v=P0oLhUY ... e=youtu.beElőadáshoz kapcsolódó anyagok, videók:

Facebook: https://www.facebook.com/karsay.istvan/


Családi karma és megoldások. Karsay István előadása

Elmondom a videóban pontosan, hogy mit jelet a családi karma fogalma, miért vagyunk évszázadok óta – esetleg évezredek óta – összezárva, mi a megoldás hogy ezt a karmikus feladatot megoldjuk, túllépjünk rajta, hogy kiszakadjunk a sokszor leterhelő kapcsolatokból a szeretet erejével!
Előadásom végén beszélek egy öngyilkosságra készülő hajléktalanról és arról, hogy az életét hogyan tudtam megváltoztatni 3 nap alatt Jézus segítségével.

Amint hajlandók vagyunk szeretetet adni, hamarosan felfedezzük, hogy szeretet vesz körül, csak eddig nem tudtuk, hogyan férjünk hozzá. A szeretet valójában mindenütt jelen van, csak fel kell ismerni.
~ részlet Dr. David R. Hawkins „365 napi elmélkedés A MEGVILÁGOSODÁS ÚTJÁN” című könyvéből, 139. oldal ~

Előadás: https://www.youtube.com/watch?v=fVF-e0c ... e=youtu.beElőadáshoz kapcsolódó anyagok, videók:

Facebook: https://www.facebook.com/karsay.istvan/

Öngyilkosság. Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=c-Xa31v4YI8&t=2s

Öngyilkosok szférája
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... iZnn8tF-mo

Levél egy képzeletbeli öngyilkoshoz
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... GJj5emQYpU

Képek a hajléktalan barátomról akit Jézus segítségével, közreműködésével megmentettünk a haláltól, és Jézus elkezdte szinte azonnal megváltoztatni az életét!
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 2B1B3312C8
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 19. Sep 2020 07:36

Az idők jeleiről 1

Részlet a "Tanítások az utolsó időkről" című szellemi közlésből

Vegyétek észre az idők jeleit! Ne járjatok vakok módjára, hiszen Atyám adott nektek szemet!
Az utolsó időkben mindent a pénz határoz meg. Az embert mint disz¬nókat súlyra mérik. Egy lélek annyit nyom a mérőedényben, amennyi a pénze. Egészen elvakított titeket a Mammonért vehető hatalom. Vala¬mennyien uralkodni akartok. Azért imádjátok a vagyont, mert az előre rangsorol. Gazdagok töltik be a fontos társadalmi pozíciókat, ők veze¬tik a gyárakat, állami intézményeket. Hatalmuk segítségével még több pénzre tesznek szert, melyet újból helyük megtartására használnak fel. Aki egyszer megkóstolta az uralkodás ízét, nehezen engedi el.

A pénz jó. Az energia szellemét testesíti meg az anyagi világban. Ti nem ismeritek az energia természetét, ezért legtöbben magatok fölébe helyezitek vagy megvetitek. Mindkettő helytelen. Nem ismeritek a mértéket. Nem tudjátok, mi az elegendő, mennyi a szükséges. Ha az energiát jól hasznosítanátok, nem szűkölködnétek, nem is dúskálnátok.
Az anyag engedelmeskedik a szellemnek, mert a tudat a szülője. A szabad tudatban akadály nélkül áramlik az energia. Ez vízhez hason¬latos. Betölti a legkisebb sarkot is, hol hiányt észlel, majd tovább halad onnan, ahol már nincs számára hely. Akkor használod jól, ha házad minden ajtaját előtte megnyitod, és a hömpölygő ár mögött nem csukod be a kaput.
Képzelj a házad tövébe vízimalmot! A hegy oldaláról lefolyó kis pa¬tak meghajtja az őrlő kerekeket, melyek búzát törnek. A gabonából a háziak kenyeret sütnek, miközben a víz tovább csörgedez és táplálja a lentebb élőket.
A patak a hegy tetejéről ered. Isten a forrása ennek. Megállíthatatla¬nul hömpölyögne az energia, ha nem akadályoznátok útját szüntelen. Kétféleképpen teszitek ezt. Ha nem hisztek létezésében, úgy cseleked¬tek, mint a molnár, aki a patak mellé szélmalmot épített. Nem bízott a víz erejében, így az őrlőkerekeket a szélnek rendelte. Ám a hegy elta¬karta a ház elől a fuvallatot, és a malomkövek nem mozdultak meg.
Ha nem hisztek Isten energiájában, mely mindenkinek megadja, ami szük¬séges, igen keserű az életetek. Ismerem az örök elégedetleneket, akik többet akarnak, mint kaphatnak. Az ilyenek folyton másokat lesnek, fi¬gyelik, hogy azoknak miből telik mindenre. Gondolataikat az irigység, a harag tölti ki. Javaikért hálát nem éreznek. Kevéssé becsülik magu¬kat, annak sem örülnek, amit kínkeservesen szereznek meg. Még töb¬bet, ez a jelszavuk ezeknek, és sok erőfeszítést tesznek, akarásukat mégsem kíséri siker. Nem bíznak Istenben, nem látják a házuk mellett folyó eret.
Mások meghallják a víz csörgedezését és merítenek poharukba. Megízlelik és látják, hogy jó. A kis folyó mellé házat építenek, és egyre több kenyeret sütnek. Esznek, megelégednek, de félnek, hogy másnap majd hiányt szenvednek. Rettegnek, hogy a forrás eredője elapad, és el¬veszítik javaikat. Ekkor gátat építenek, és elkerítik maguk számára a vi¬zet. Rosszul teszik ezt.

Az energia intelligens. Önmagát táplálja, irányítja, felismeri, léte hol szükséges. Emberek meríthetnek belőle, de nem rendelkezhetnek felő¬le. Isten dolga az. Aki magának a szükségesnél többet akar, kárt szen¬ved. A tele edénybe tejet ne öntsetek, mert az asztalra kerül a felesleg! Ebek nyalják azt onnan fel, ahelyett, hogy másik korsót töltött volna meg. Ne akarjátok mások elől elrekeszteni a forrást, mert a víz a gát mellett is utat talál! Elhagyja medrét és házadat elkerüli.
Lássátok magatok előtt a hegytetőt, melynek tetejéről az éltető energia forrása ered. A hegy hatalmas legyen előttetek. Tetejét hó fedi, lankáit fenyvesek szegélyezik, máshol napsütötte rétek övezik. Érezzétek, hogy az óriási szikla jó. Nevezzétek a bizalom hegyének, és napközben innen merítsetek, ha félelem ébred bennetek! Legyen hatalmas Isten iránti bi¬zalmatok! Képzeld el a hegy oldalában meghúzódó házakat, és hidd, hogy a tiédet is ezek közé építetted! Lásd, amint a szelíd patak megállít¬hatatlanul hömpölyög az épületek oldalánál, és minden apró malom kere¬ke vígan pörög! Valamennyi egyformán részesül az éltető vízből, szárazon egy sem áll. Légy boldog és tudd, hogy igazat szólok! Bízzál Isten erejében, és nem marad el eredménye! Isten megjutalmaz hitedért.
A jutalom nem azt jelenti, hogy feléd fordítja a vizet. Sosem vonta meg azt tőled. Segít felismerni, hogy te magad miként építettél gátat. Szelíden vezet, hogy az akadályt saját kezeddel bontsd le. Ne várjátok Istentől, hogy hibáitokat Ő hozza helyre! Erőt kérjetek, hogy magatok tegyétek ezt meg! Amit egyszer erőfeszítések árán meg¬javítottatok, arra jobban vigyáztok. Ha szerelőt hívtok, kevésbé jól jár¬tok. A mester tudja, mi a baj kulcsa, ám ha könnyedén átnyújtja nektek, tapasztalatot nem nyertek. A verítékes munka hozza a jó gondolkodást, mellyel legközelebb elkerülhetitek a hibát.

Használjátok jól Isten energiáját! Bízzatok benne, hogy erőfeszítése¬tek gyümölcse minden nap megterem! Ne dolgozzatok a semminek! Munkálkodjatok örömmel, és a nap végén szüreteljetek! Nézz feladata¬idra, bárhová is helyezett az Atya!
Ha portás vagy, tekints szét a reád bízott javakon hajnalban! Adj há¬lát Istennek, hogy segítségével megőrizhetted az előtted lévőket! Gon¬dolj azokra, akik figyelmedből részesültek! Talán tudnák-e használni a gépeket, amit rongálók keze emésztett meg?
Ha seprűt, lapátot adott kezedbe Isten, tudd, hogy fontos küldetést teljesítesz! Tevékenységed eredményeként megtisztultak a helyiségek, amiket emberek verítéke tölt meg. Gondolj reájuk, halld halk sóhaju¬kat, amint munkájuk fölé hajolnak! Légy hálás Istennek, hogy megte¬remthetted számukra a legmegfelelőbb körülményeket!
Ha bolt pultja mögött állsz, nap végén gondolj örömmel azokra, aki¬kért szolgálhattál! A te kezed adta családok asztalára a kenyeret, tejet. Magad csomagoltad, amiket a háziasszonyok otthonaikba vittek. Mun¬kád eredménye elkíséri otthonaikba őket.
Ha gyár futószalagja mellett állsz, gondolj ugyanerre! A parányi al¬katrész, amit kezed tesz helyére, működteti a gépezetet. Nagyon fontos, amit végzel, hiszen nélküled a készülék nem működhetne. Ha nem jól teszed dolgod, elnémul a magnetofon, nem működik a vasaló.
Ha állatokat nevelsz, hogy más testeket táplálj húsukkal, teljes lélekkel tegyed! Becsüld meg a jószágot, etesd, itasd, hogy hiányt ne szen¬vedjen! Tartsd tisztán, és adj neki annyi helyet, hogy léte állathoz mél¬tó legyen! Gondolj azokra, akiket majd húsával táplál! Sok életért tett így felelőssé téged Isten. Képzeld, hogy legyengült beteget erősített meg a baromfi, mit a te kezed nevelt! Hidd, hogy síró gyermeket vi¬gasztalt meg a pohár tej, amit udvarodról vittek el!
Valamennyien nagyon fontos küldetést teljesítetek. Isten előtt egyelő a munka és igazságos tanítóként osztályozza. Azt tekinti Atyátok, hogy a feladatot miként végeztétek. A szándékot jutalmazza az eredmény¬ben. Legyetek becsületesek és a jót a jóért elvehetitek! Tegyetek sokat, és keveset kérjetek! Felesleges kérnetek. Isten látja, ha gyermekei szük¬ségben szenvednek. Higgyétek, hogy elküld mindent idejében!

Vásároljatok tartós élelmiszereket! Tartósítószer ne érje ezeket! Ve¬gyetek lisztet, cukrot, sót. Készítsetek a száraz kenyérből morzsát! Tart¬satok otthonaitokban víz tárolására alkalmas zárható edényeket! Kam¬ráitok rendesek, tiszták legyenek! Készüljetek azokra az időkre, amikor Isten megpróbál titeket! Ne félelemmel gondoljatok az elkövetkezen¬dőkre! Isten gondoskodását köszönjétek meg, hogy még idejében fi¬gyelmeztetett benneteket!
Szabadítsátok meg otthonaitokat a felesleges dolgoktól! Amiket évek óta nem vettetek kezetekbe, attól szabaduljatok meg! A legszüksé¬gesebbeket tartsátok meg mindenből, és felesleges lomokért már ne tö¬rekedjetek! Kevés dísz legyen otthonaitokban! Tárgyak helyett nevetés és csöndes beszéd töltse meg a helyiségeket! Egymásnak felesleges holmikat ne ajándékozzatok! Vigyetek virágot, ha vendégségbe mentek vagy süssetek lepényt, kenyeret!
Ne keressétek a hivalkodást, ha házatokba másokat hívtok! Egysze¬rűen kínáljatok és keveset, ne az evés, ivás töltse ki időtöket! Beszéde¬tek kevés legyen, hallgassátok figyelmesen, amit a másik mond nektek!

szemlézte: Bíró László
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Re: Szellemtudomány alapjai

Beitragvon Karsay » 19. Sep 2020 13:08

Balatonfüred. Öngyilkosságra készülő hajléktalan esete.

Napokban voltam Balatonfüreden pár napra pihenni, persze egy spirituális tanító pihenése abból áll, hogy a feleségét beáztatja a Balatonba és én közben két előadást készítettem, nekem hajnalban volt időm fürödni, de esküszöm jobb volt, mint a kánikulában napközben!

Előtte két héttel le akartam menni gyógyvízért Balatonfüredre egy hétfői napon, mert volt még aznapra érvényes pályamatricám, de annyira fáradt voltam, hogy nem volt kedvem hozzá.
De amint bekapcsoltam a számítógépem feldobta "véletlenül" egy Balatonfüredi szálloda hirdetését nagyon olcsón, így szeptember 14-16.-ig lementünk, így volt időm előadásra és sok mindenre, de kiderült ez nem volt véletlen, mint sok minden az életünkben!

Egyből a Balatonfüredi forráshoz mentünk megtölteni a sok palackot amit vittünk, így már 3 napig is gyógyvizet ittunk, tervek szerint hazafelé is feltöltjük azokat a palackokat amik kiürültek.
Elmentünk a forráshoz, ott volt egy hajléktalan, pénzt kéregetett, pontosabban le volt téve mellé egy kis doboz amibe gyűjtötte. Városban is volt egy "hajléktalan", kiválóan beszélt németül, és azoktól kéregetett, de ez olyan ottani lakással rendelkező koldus volt, akinek alkoholra kellett a pénz, ezt láttam rajta. Ennyit a látásomról..néha tökéletes, amikor "bekapcsolják" :) Ez mindig változik helyzettől függően, azt engedik látni amire szükségem van a fejlődésemhez, tanításhoz!

A forrásnál lévő hajléktalan tudta, hogy oda "jó" emberek járnak akik tőrödnek az egészségükkel, és a lelkük is tisztább mint akik a korzón iszogatnak, így jó helyre telepedett le. Én megkértem, mert meleg volt és sok volt a palackom, hogy tudna -e segíteni megtölteni őket, szó nélkül jött és segíteni.

És egyszer csak feltett egy kérdést:
Vallásosak vagyunk?
Meglepett a kérdés, de válaszoltam neki, hogy eredetileg katolikus vallásúnak kereszteltek minket, de hiszünk Istenben és Jézusban, de az IGAZSÁG A VALLÁSOK FELETT ÁLL, és elkezdtem vele őszintén beszélni. Spirituális dolgokról, nagyon nyitott volt.
Figyelt rám, "hívő" volt, de azokhoz tartozott akik már feladták Istenbe vetett hitüket a sok sorscsapás miatt, olyan "hiszek Istenbe és nem is" helyzet. Ismerem, sokat beszélgettem erről másokkal akiknek segíteni kellett.

A sok beszélgetésnek az lett a vége, hogy megnyílt nekem, nekünk a feleségemmel, elmondta Pali - így hívták - hogy Kecskemétről jött gyalog Balatonfüredre egy helyi vállalkozóhoz, aki tartozott neki több havi munkabérével, de előző nap amikor elment este elkérni a pénzt megverték és kidobták. Elmondta nekem és megmutatta a kötelet a hátizsákján, elhatározta hogy este elmegy és felakasztja magát a háza előtt egy fára, "bosszút" áll rajta!

Valahogy nekem egy hónapja - biztos feladat - állandóan most öngyilkosokkal foglalkozok, baráti körben, ismeretlenek, de valamiért előtte hozzám vezeti őket a szellemi vezetés.
Készítettem is pont ezért több mint 10 éve egy előadást, "Levél egy leendő öngyilkoshoz" címmel, amikor elkészítetem karácsonykor annyian fordultak hozzám emiatt, hogy ez volt a legjobb megoldás, és tartottam erről előadást is amiről készítettem felvételt segítésként.
Palival elkezdtünk beszélgetni a feleségemmel, idéztem neki a Tízparancsolatból, de főleg a Hegyibeszédből, és még sok mindent mondtam neki, mire könnyes lett a szeme, megérintette amit mondtam neki és lemondott az öngyilkosságról, rájött, hogy nem a ruha teszi az embert és megértette, hogy sokkal fontosabb Ő Jézusnak mint gondolná, ne nézze magát alsóbbrendűnek mert hajléktalan!
Közben "fentről" adtak át neki üzenetet amit továbbítottam. A végén elmondtam neki, hogy amit átadtam neki azt Jézus üzeni neki. Kis "csalás" volt benne, mert nem Jézussal beszéltem közben, hanem vagy Pali Felső Énjével, vagy egy magas szellemi vezetővel, de ilyenkor a kegyes hazugság megengedhető.
Megjegyzem a feleségem is nagy tudással rendelkezik, sok estben előadó társam volt 19 évesen! Sokat segített neki egy női tanító mondatai!

"Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal!" Most amit elmondok nem azért mondom, mert adtam neki pénzt, hanem egy kis történetért...
Elbúcsúztunk, két óra múlva találkoztunk vele újból egy helyi Tesco éttermi részén, és büszkén mutatta, hogy végre vett ebédet magának, és aminek örültem, nem alkoholt vásárolt magának! A három nap alatt amíg ott voltunk nem ivott alkoholt.

Amíg a forrásnál volt többször zaklatták a rendőrök, igazoltatás, holmi átvizsgálás stb..
Kapott most annyi pénzt tőlünk, hogy tudott ennivalót is venni, és maradt kompra pénzt, hogy átmenjen Szántódra és hazagyalogoljon Kecskemétre.
Annyit elmondok, hogy először kompra adtam pénzt majd elbúcsúztunk, de rám szóltak "fentről" hogy éhes és visszamentem és adtam külön pénzt ennivalóra...

Kedden legnagyobb meglepetésemre még ott volt a forrásnál.
Elmesélte, hogy alighogy elmentem megjelent egy német házaspár, ajánlottak neki a hétvégre munkát, téliesíteni kellett a házukat mielőtt hazautaznának, fűnyírás stb...
Kap annyi pénzt mondták neki, amiből nem csak Kecskemétre, hanem Németországig is elutazhat belőle!
Este jöttek rendőrök szokás szerint körülnézni, ránéztek, de most már békén hagyták.
Szerintem szellemi védelem alá került.

Beszélgetésünk után megtapasztalta Jézus energiáit, átjárta a az igazi Jézus impulzus és átváltoztatta az életét teljesen egy pár óra alatt!
Minden nap találkoztunk vele, feleségemmel is jókat beszélgetett, és látszott, hogy mennyire sokat jelent neki, hogy nem egy hajléktalant látunk benne, hanem egy teljes jogú embert, egy tiszta lelket és emberszámba vesszük és.. azóta aki arra járt mindenki, és meglepődött, hogy nagyon sokan azóta elkezdtek adakozni neki! Védelem alá is került, mert kiérdemelte e lelki átváltozás miatt.

Megkérdeztem szerdán búcsúzáskor aggódva, hogy a kötél miért van még a hátizsákján?
Elmondta, hogy emlékeztesse, hogy honnan hová jutott!
Hálás voltam Istennek - a szellemi vezetésnek - hogy lehetőséget adott egy újabb szolgálatra, és megmutatta Jézus hihetetlen és csodálatos energiáját, a szeretet erejét!

Írta: Karsay István

Budapest, 2020.szeptember. 18.

Kapcsolódó anyagok:
Képek a hajléktalan barátomról akit Jézus segítségével, közreműködésével megmentettünk a haláltól, és Jézus elkezdte szinte azonnal megváltoztatni az életét!
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 2B1B3312C8
Öngyilkosság. Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=c-Xa31v4YI8&t=2s

Öngyilkosok szférája
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... iZnn8tF-mo
Levél egy képzeletbeli öngyilkoshoz
https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... GJj5emQYpU
Benutzeravatar
Karsay
 
Beiträge: 465
Registriert: 01.2020
Geschlecht:

Vorherige

Zurück zu "Szellemtani alapok"

 

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste

cron