Korrigáljuk végre a kronológiát!

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 855

Korrigáljuk végre a kronológiát!

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 13:44

Klaus Matefi
Korrigáljuk végre a kronológiát!http://www.mult-kor.hu/20011224_krisztu ... _idopontja
2001. december 24. 11:47
Krisztus születésének időpontja
Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi esemény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás.

Krisztus születésének időpontját nem könnyű meghatározni. Még az i. sz. 6. század elején is Diocletianus császár trónra lépésének időpontjától számították az éveket (korábban pedig Róma legendás alapításától). Dionysius Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiindulópontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született. Ez lett a `Kr. u. 1.` év.

Itt azonban mindjárt 4 évnyi tévedés történt, mivel Augustus ekkor már valójában 31 éve volt hatalmon, csak az első négy évben még Octavianus néven uralkodott. Ha az apát ezeket az éveket is beszámítja, akkor a születést 4 évvel korábbra kellett volna tennie. Egy további év pedig azért "veszett el", mert akkoriban még nem ismerték a nullát, így a Kr. e. 1 és a Kr. u. 1 között valójában 2 év a különbség. Ezek alapján Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.

A Biblia szerint Krisztus születése Heródes király idejében történt. Bármilyen lexikonban elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan lázadás időpontjának megállapításából tudjuk, amelyről Josephus Flavius számol be A zsidók története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom főkapuja fölé. Heródes leverte a lázadást, a vezetőket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.

A csillagászok bármilyen időszakra és földrajzi helyre ki tudják számítani a múlt és a jövő hold- és napfogyatkozásait, így megállapították, hogy ebben az esetben vagy egy Kr. e. 5-ös, vagy egy évvel későbbi esemény jöhet szóba. Az előbbi sokkal látványosabb, ezért feltűnőbb volt. A történelmi források alapján a lázadás és Heródes halála között - amely a zsidó húsvét előtt következett be - még több hónapnak kellett eltelnie. Így - mivel a Kr. e. 5-ös fogyatkozás ősszel volt - valószínű, hogy Heródes Kr. e. 4 húsvétja előtt halt meg. Jézusnak pedig ezek szerint Kr. e. 4 előtt kellett megszületnie, ami jól összevág az Augustus uralkodásának évei körüli problémával.

A kérdéses időtartam másik végének behatárolásához is meríthetünk adatokat a Bibliából. Lukács evangéliumának második része így kezdődik: Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba.
Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai Augustus-templom falán lévő felirat tanúsítja. Aki ismeri az Újszövetséget, jól tudja, hogy Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket. Összegezve az elmondottakat: Krisztusnak Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie. Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.Klaus Matefi teóriája a fenti cikk tükrében:

Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi esemény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás.


A két történelmi esemény pontos idejének a helyes behatárolása által eljuthatunk Jézus valódi születési időpontjához.

A történelmi kronológiát nap- és holdfogyatkozások beszámolóira bazírozva állították össze az érdekeltek.
Ebben kiemelkedő szerepe volt a híres ókori zsidó történész, Josephus Flavius "A zsidók története" című művében leírtaknak, ami szerint egy holdfogyatkozást követően a Peszách ünnep előtt halt meg Heródes király. A holdfogyatkozás napján még kivégeztetett néhány lázadót Josephus Flavius leírása szerint.

A Josephus Flavius által említett holdfogyatkozással kapcsolatosan csak a teljes holdfogyatkozás jöhetett szóba egy átlagos szemlélő számára, mivel a részleges holdfogyatkozás nem egy szembetűnő égi esemény.

Az alábbi holdfogyatkozások voltak láthatóak Jeruzsálemből az időszámítás előtti évtizedben:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE-0099-0000.html
Catalog of Lunar Eclipses: -0099 to 0000 ( 100 BCE to 1 BCE )
Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Ezek közül valamelyik kell számításba jöjjön a Josephus Flavius által megemlített kivégzéssel kapcsolatosan.
Ahogy már az előző idézetekben is olvashattuk, Heródes a halála előtti holdfogyatkozáskor megégettette a lázadók vezetőit, akik azért tiltakoztak, mert a rómaiak a templomukra egy római jelképet, a sast akasztották ki.

Az ezt követő Peszách ünnep előtt halt meg Heródes. Jézus születése Heródes halálát megelőzően történt, amikor Publius Sulpicius Quirinius (Szíria helytartója) népszámlálást (census) rendelt el (Lukács evangéliuma 2,1-6) azok részére, akik nem voltak római polgárok (Civitas Romana). Ez a népszámlálás egybe esett az Augusztus császár által i.e. 28-ban, i.e. 8-ban és i.sz. 14-ben tartott valamelyik népszámlálással (lustrum), melyek az egész Római Birodalom területén élő római polgárok (Cives Romani) megszámlálásáért lettek lebonyolítva.

Az eddigi adataink szerint tehát a Josephus Flavius által említett holdfogyatkozással kapcsolatosan feltételezhető dátum -8.11.28..

Dionysius Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiindulópontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született.


Jézusnak -8.11.28-án történt holdfogyatkozás, és az ezt követő Peszách ünnepe (-7.03.25) között kellett megszületnie. Ha Jézus születése valóban Augustus császár uralkodásának 28. évében történt, amit Dionysius Exiguus római apát állított, akkor ennek tükrében a későbbi kronológiát is korrigálni kell, amely a római uralkodókkal kapcsolatos dátumokat tartalmazzák.

Ezek alapján Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.


Nem 5 év az eltérés, hanem 8 év.

Az Újszövetségben a Lukács evangéliumában pontos utalás történt arra, hogy Poncius Pilatus Tibérius császár uralkodásának a tizenötödik évében már Júdea helytartója volt:

Lukács evangéliuma
3,1 Keresztelő János
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt,


Poncius Piltus júdeai helytartóságának az idejét szerintem hibásan eddig i.sz. 26 és 36 közé tették.

Az eddigi adatok alapján Augustus császár nem i.e. 27-től i.sz. 14-ig uralkodott, hanem i.e. 35-től i.sz.6-ig!
Ebből adódóan I. Tiberius sem uralkodhatott i.sz. 14-37-ig, hanem i.sz. 6-29-ig!

Ezek alapján a Lukács evangéliumában (3,1) található Tibérius császár uralkodásának a 15. éve nem i.sz. 26-36 közé kell essen, hanem i.sz. 18-28 közé.

Jézus nem i.sz. 30-ban, vagy azt követően lett keresztre feszítve egy kozmikus kereszt égisze alatt, hanem i.sz. 25 április elsején, a Peszách ünnep előkészületi napján.


Bármilyen lexikonban elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan lázadás időpontjának megállapításából tudjuk, amelyről Josephus Flavius számol be A zsidók története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom főkapuja fölé. Heródes leverte a lázadást, a vezetőket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.


Az eddigi hivatalos állásfoglalás Heródes király halálának idejével kapcsolatosan szerintem téves.

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba.

Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.


A Názáreti Jézus -7.02.10-én (i.e. 8.02.10-én) született Betlehemben. Erről bővebben itt:

Jézus születése és kereszthalála

Betlehemi csillag


A helyes időszámításnak, visszamenőlegesen felépített történelmi kronológiának az alapjai kizárólagosan csak megfelelő "csillagállások" lehetnek, mivel azok garantáltan megbízható erdménnyel szolgálnak.

Voltak olyan égi jelenségek, melyekhez utólagosan hozzáutalhatjuk a történéseket?

Természetesen voltak.

Ilyen volt pl. Heródes király halála előtt lezajlott holdfogyatkozás [1], a Názáreti Jézus születéset szignáló égi jelenség [2], illetve az a kozmikus kereszt, amihez időzítették Jézus keresztre feszítését "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat céljából (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) a Peszách ünnep előkészületi napjára (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a Szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát egy holdtölte alkalmával [3].

Vizsgáljuk meg behatóbban a három égi eseményt:

1, - Heródes nemsokkal Jézus születése után a hosszantartó betegségébe belehalt. Előtte még a Holt-tengernél egy kúrán vett részt az egyre romló egészségének a javulása reményében, de eredménytelen volt. Visszatért Jeruzsálembe és az i.e. 8. év Peszách-jának (-7.03.25.) a környékén eltávozott az élők sorából.

A híres ókori zsidó történész, Josephus Flavius "A zsidók története" című művében azt állította, hogy egy holdfogyatkozást követően a Peszách ünnep előtt halt meg Heródes király. A holdfogyatkozás napján még kivégeztetett néhány lázadót Josephus Flavius leírása szerint.

Az említett teljes holdfogyatkozás Jézus születése előtt két és fél hónappal történt, ami látható volt Jeruzsálemben is:

-8.11.28. 20:46 UT +2.00 Jeruzsálem
(teljes holdfogyatkozás)

Link
Catalog of Lunar Eclipses: -0099 to 0000 ( 100 BCE to 1 BCE )<br>
Kép

Részletesebben erről itt:
Heródes halála


[2] - Jézus egy messiási csillagzat alatt kellett szülessen, amire a Máté evangéliuma is utalt:

Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."


Egyértelmű utalás történt tehát "Jézus csillagáról", azaz egy "messiási csillagról" ("betlehemi csillagról), ami jelezte a Názáreti Jézus megszületését. Ennek a "csillagnak" az égisze alatt történt születés biztosíthatta Jézus számára az Újszövetségben is emlegetett "bűntelenségét":

http://keresztenyek.hu/h_maria.html
Az Újszövetség tanúsága szerint Jézus bűntelen volt:
Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? (János 8:46)
Aki így beszél, vagy nagyzási hóbortban szenved, vagy igaza van. Az első keresztényekkel együtt hisszük, hogy az emberek közül egyedül Jézus mondhatja ezt a mondatot.

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. (Zsidó levél 4:15)

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen... (Zsidó levél 7:26)

... Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. (1 Péter levél 2:22)


Olyan égi konstelláció, amiről azt lehetne állítani az ősi asztrológia szabályainak az ismeretében és figyelembevételével, hogy Jézus "bűntelen" születéséhez járult hozzá, az időszámításunk környékén kizárólagosan csak két alkalommal realizálódott a Mars periódusából adódóan:

i.e. 10.02.03.
-9.02.03. 15:32 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció:12,6°/12,6°/7,6°/5°Vízöntő; -Uránusz:19,5°Vízöntő


Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


Mind a két konstelláció a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") voltak a kozmikus forrásai, de a korábban realizálódott egy kevésbé szoros együttállást eredményezett.

Jézusnak az utóbbi együttállás égisze alatt kellett megszületnie.

Az Újszövetségben találunk közvetett utalást a 2 évvel korábbi konstellációra:

Máté evangéliuma
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.

http://lexikon.katolikus.hu/B/betlehemi ... 3%A1g.html
A Magyar Katolikus Lexikon
betlehemi gyermekgyilkosság: az aprószentek legyilkolása. - A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített.
BL:152. - Kirschbaum II:509.


Kizárólagosan csak az általam bemutatott két égi esemény indokolja és igazolja az Újszövetségben említett betlehemi gyermekgyilkosságot, és Jézus születését. Mivel Heródes nem lehetett biztos a dolgában, hogy pontosan mikor született meg Jézus, így lemészároltatott "Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket".

Szerintem ez az egyetlen olyan teória, ami Heródes tettét megmagyarázza.

Az ősi asztrológia szabályzói szerint a "kozmikus kígyó" (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) a "bűntelenség" szellemi forrása, mivel a Nap mögött a negatív hatású Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták erős hatáscsökkenést szenvednek a Földről nézve.
Annyit azért meg kell jegyezni ehhez, hogy ez a "bűntelenség" akkor állna fenn valójában az asztrológia szabályai értelmében, ha a másik két negatív hatású bolygó (Neptunusz és Plútó) is felsorakozott volna a Nap mögött, melyeket elvileg akkoriban még nem (?) ismertek.

A keresztény és a római kronológiát Dionysius Exiguus római apát szerintem 8 év eltéréssel hozta szinkronba az általa meghatározott hibás keresztény időszámítás kezdete után közel 500 évvel, azaz Jézus születéséről helyesen állította azt, hogy az Augustus császár uralkodásának 28. évében történt, ennek ellenére valójában ezt Augustus uralkodásának 36. évére tolta ki, amit a keresztény időszámítás kezdeteként fogadtatott el.


[3] - Jézus keresztre feszítését az alkémia egy keresztre felszegezett kígyóval ábrázolja:

Link
Kép

Ez a felszegezett kígyó azt a kozmikus kígyót hivatott jelképezni, ami Jézus "bűntelenségének" kellett úgymond az okozója legyen, tehát ez a kígyó került fel a keresztre, azaz a kozmikus kígyó maga alkotta azt a "T" keresztet. A Szanhedrin ehhez a kozmikus eseményhez időzítette Jézus keresztre feszítését.

Jézus a kereszten úgymond bűnné és átokká vált Pál elmondása szerint, amit az ószövetségi magyarázatokból (Mózes V. 21,23) vett át:

Pál második levele a korinthusiakhoz
5,21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Pál levele a galatákhoz
3,13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ" -,


Jézus a kereszthalála által magára vette úgymond a "világ bűneit":

http://www.parokia.hu/bible/
János evangélium
1,29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: "Íme, az Isten Báránya, aki hordozza (felveszi) a világ bűnét!
(hordozza: Az eredeti szó kettős értelmű: felveszi és hordozza. De jelentheti még: eltörli, elveszi, magára veszi.; Ézs 53,4-7)

http://www.kereszteny.hu/biblia/showcha ... Mt&numch=3
A Szentháromságnak ez a megjelenése arra akar rámutatni, hogy Jézusnál nincs szó bűnvallomásról, ő csak magára vette a világ bűneit, hogy megváltson minket.

http://www.katolikus.hu/kek/tartalom.html
http://www.katolikus.hu/kek/kek01420.html#N34
A Katolikus Egyház Katekizmusa
MÁSODIK FEJEZET
5. Cikkely
1505 A kereszten Krisztus a rossz egész terhét magára vette, [112] elvette a "világ bűnét" (Jn 1,29), aminek a betegség csak egyik következménye.

http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=3 ... 6_1&min=89
BŰN ÉS ENGESZTELÉS HÚSVÉT FÉNYÉBEN
Akár egyént jelöl "Isten Szolgája", akár kollektív személyiség, a lényeg ugyanaz: közvetlenül vagy közvetve, de mindenképpen Krisztusról van szó, mert Ő magára vette a világ bűneit és engesztelést nyújtott megváltó szenvedésével, halálával és feltámadásával: "A mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá... a mi bűneinkért szúrták át... odaadja életét engesztelő áldozatul." (Iz 53,4-12)

http://www.vigilia.hu/2007/10/puskas.htm
Emlékezet és kiengesztelődés
Az egyház, amikor így cselekszik - bűnvallást tesz és bocsánatot kér gyermekei bűneiért -, Krisztushoz társul és hozzá válik hasonlóvá, aki szintén magára vette a világ bűnét (vö. Róm 8,3; 2Kor 5,21; Gal 3,13; 1Pét 2,24). Az egyház és a ,,hívő számára a múlt bűneinek felvállalása részvételt jelent a megfeszített és feltámadt Krisztus misztériumában, hiszen Ő mindenki bűneit magára vállalta,, (EK 49; vö. EK 7, 26).


Jézust a hagyomány szerint egy "T" keresztre (crux commissa) feszíttették fel:

http://www.ujremeny.hu/biblia/
http://www.biblialap.hu/nyomtatas.php?i ... cikk_id=25
http://www.jelek.hu/index_.php?tid=23&fp=8
http://www.kerak.hu/index.php/hitelet/1 ... -halalarol
Keresztény Advent Közösség
Jézus Krisztus fizikai haláláról
Bár a régészeti és történelmi bizonyítékok erősen arra utalnak, hogy Jézus idejében Palesztinában a rómaiak többnyire az alacsony T-alakú keresztet használták , a keresztre feszítés gyakorlata gyakran változott az adott földrajzi területen belül is az ítéletvégrehajtók elképzeléseitől függően, és latin keresztet vagy más félét is használhattak.

http://www.geographic.hu/
Stigma: csak Jézus lábán lehetett?
Éppen ezért a kalifoniai régész szerint Krisztust egy T alakú keresztfára feszíthették meg, amelynek horizontális gerendája leemelhető volt.

http://www.welt.de/wissenschaft/
21.03.08
Wie Jesus qualvoll am Kreuz starb
Jesus starb an einem T-Gerüst
Auf diese Weise bekam dieses Marter- und Hinrichtungswerkzeug die Form des heutigen Buchstaben „T“. Es gibt archäologische Belege, nach denen Jesus an einem solchen Kreuz hingerichtet wurde.

http://www.kirchenweb.at/ministranten/c ... /index.htm
Kirche Glauben Lexikon
Kreuze Kruzifix Kreuzformen Kreuzarten
In den Katakomben taucht das Kreuzeszeichen selten auf, als griechisches wie als lateinisches Kreuz. Manchmal ist es durch das T ersetzt, das der Form des bei der Kreuzigung Jesu verwendeten Kreuzes entspricht.


Az asztrológia szerint a szabályos kozmikus kereszt (+), vagy a "T" kereszt (T) negatív szellemi hatások forrásai, hiszen az ezeket felépítő égitestek 90°-os, vagy 180°-os fényszögben helyezkednek el egymáshoz képest.

Jézust a Peszách ünnep előkészületi napján feszíttették keresztre (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14), tehát telihold (Nap-Hold oppozíció) környékén.
Vizsgáljuk meg az i.sz. 23 - 36 közötti időszak Peszách ünnepeihez tartozó égi helyzetképeket Nap-Hold oppozíció figyelembevéte mellett:

Bild

Jézus keresztre feszítése egyértelműen egy kozmikus eseménnyel lett összepárosítva:

Pálnak a zsidókhoz írt levele
9,11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.

9,15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus (*Názáret Jézus), mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.

9,22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
9,23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=36
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
II. János Pál pápa enciklikája
Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sõt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét.

http://www.vatican.va/news_services/lit ... on_12.html
http://www.oecumene.radiovaticana.org/t ... p?id=31503
http://www.kath.net/detail.php?id=10062
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje egy kozmikus esemény. A világ sötét lesz, ahol Isten fia a halálnak ki lett szolgáltatva.--

http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... T.doc.html
Ratzinger. Joseph. Card [2005-03-25]
http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... is,_IT.doc
VENERDÌ SANTO 2005
MEDITAZIONI E PREGHIERE DEL CARDINALE
JOSEPH RATZINGER
DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla Croce
La croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura, quando il Figlio di Dio subisce la morte.


Egyetlen olyan égi eseményhez lehet kötni Jézus keresztre feszítését, ami valóban igazolná a kozmikus jellegét:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak

(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

Ez kozmikus kereszt részben a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") volt az egyik kozmikus forrása (egy "T" kereszt), amit a Neptunusz és a Plútó egy szabályos kozmikus keresztté egészített ki.

A kereszt tisztelete nem a Pál-féle kereszténység ötlete volt, hiszen az már az ószövetségi magyarázatokban is felbukkant:

Pál levele a korinthusiakhoz
1,18 A kereszt (*kozmikus sárkány) igéje Isten hatalma
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.,

http://www.oromhirek.hu/
Gyáli Református Gyülekezet
Amikor Jézus a legerőtlenebb volt a kereszt haláltusájában, Isten ereje akkor volt a legerősebb, mert így vitte a keresztre a bűn és a kárhoztatás teljes súlyát mindazokért, akik hisznek benne.

http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan11/ata11_5.htm
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Jézus halála Isten szeretetének a győzelme, vagyis mindvégig kitartó szeretet (Jn 13,1), túlmegy a bűnön és a bűn okozta halálon. Halálát, mint olyat, egyedül csak a feltámadással és a Lélek kereszten való kilehelésével, illetve a Léleknek az egyházra való kiárasztásával és a világ pünkösdi megvilágosodásával együtt lehet elgondolni.(38.) Az örök élet “forrása”, ami elnyelte a halált nem más, mint a kereszten átadott Szentlélek.

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története (1983) ISBN 963 363 415 6
(I./118.) Érdekes jelensége a keresztény imaéletnek, hogy imádságaikat keleti irányba fordulva és a kereszt jele előtt mondták el. Kelet felé azért fordultak, mert onnan várták az Úr eljövetelét, a kereszt pedig az Úr érkezésének diadalmi jele volt.

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/Soos/kereszt.htm
A pogányok meggyőződése is az volt, hogy a "pecséttel" (kereszttel) megjelölt keresztények jelenléte lehetetlenné teszi a jóslásokat. A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele.

Ez mutatja, hogy milyen szoros kapcsolatot láttak a keresztények Krisztus személye és keresztje között.

Jelenések könyve
7,2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,
7,3 és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit".

http://maranatha.uw.hu/Biblia/ez.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/13/33/9.php
Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."<br>
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.


Jézus születésének és keresztre feszítésének a kozmikus kapcsolatára utalt Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke:

http://religion.orf.at/tv/news/ne01225_bischoefe_fr.htm (már nem érhető el, de mellékelem a fotóját)
Schönborn: Geburt Jesu überwindet Dunkel des Stolzes.
Neben der Krippe stehe von Anfang an das Kreuz, so Schönborn. Das neugeborene Kind in der Krippe sei eine Vorwegnahme des Kreuzes.
--Schönborn: Jézus születése áthidalta a büszkeség sötétségét.
A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek.--


Azaz Jézus lelki adottságáért felelős "kozmikus kígyóból" lett az a "T" kereszt, amit a Neptunusz és a Plútó egy szabályos kozmikus keresztté alakított.

Jean Bellegambe "A lelkek misztikus fürdője Jézus vérében" című 1526-ban készült figyelemre méltó festménye nem arról szól, hogy az emberi lelkek Jézus kifolyt vérében vettek volna fürdőt, hanem arra utal, hogy Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt, és a kereszt szellemi hatásában mártózhattak meg a lelkek:

Link
Kép

Jézus vére minden esetben szimbolikus, tehát nem magára a vérre utal, hanem Jézus keresztjének a szellemi hatására:

Sárkányvér és Krisztus véreAz általam feltárt Jézus életével kapcsolatos kozmikus misztériumot az alábbiak is alátámasztják:

- Judás öngyilkos lett Jézus kínhalála napján (i.sz. 25.04.01), amit a néphagyományok nem ok nélkül utaltak április elsejéhez:

Máté evangéliuma
27,3 Júdás halála
Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek,
27,4 és ezt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el." De azok ezt mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod."
27,5 Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát.

Babits Antal: Bibliai nevek és Fogalmak (1988)
(133. old.) Júsás Iskáriótes.
; amikor látta, hogy Jézust halálra ítélik, felakasztotta magát (Mt 27,3-5; Csel 1,17-18)

http://www.krepuska-feszt.hu/bornaptar.html
http://www.hazatereshalas.hu/
Április 1 - Júdás felakasztásának napja

http://www.csaladinet.hu/hirek/
Április elsejéhez - a bolondjárás napjához - régebben több babonás hiedelem is tartozott. Minthogy ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás, e napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották.

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
Április 1-je az indás növények vetőnapja is volt, minden más munka végzésére szerencsétlennek tartották ezt a napot, mert a nép úgy hitte, Júdás ezen a napon akasztotta fel magát.

http://www.miep.hu/fuggetlenseg/2009/julius/03/15.htm
A könyvből megtudhatjuk, hogy Húsvét és Pünkösd miért akkor van, amikor van, és az is kiderül, hogy a hagyományok szerint Júdás halálának napja április 1-je, ekkor vetett véget életének önkezével az áruló apostol. Jézus Krisztus ekkor éppen Pilátus előtt állt. Egy napon haltak meg!

http://www.heiligenlexikon.de/Kalender/Monat_April.html
Nach christlicher Legende soll Judas Ischariot, der Verräter Jesu, an einem 1. April geboren worden sein oder aber sich per Strick das Leben genommen haben. Auch soll Luzifer an einem 1. April in die Hölle hinabgefahren sein. So gesehen ist dieser Tag ein Unglückstag.
--A keresztény legenda szerint Júdás Iskáriótes április 1-én született, és ugyanazon a napon akasztotta fel magát. Lucifer is egy április 1-én kellett a leszálljon. Így ez a nap egy szerencsétlen nap.--

http://de.wikipedia.org/wiki/Aprilscherz
Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- bzw. Todestag des Judas Ischariot, der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag...
--A hagyomány szerint április 1. Júdás születése és halála napjának számít, aki Jézus Krisztust elárulta. Ezenfelül állítólag április 1. Lucifer bevonulásának a napja a pokolba és ezért egy szerencsétlen napnak számít...--

http://www.religioeses-brauchtum.de/som ... cherz.html
An diesem Tag (1. April) wurde Judas Iskariot geboren, an diesem Tag erhängte sich Judas Iskariot, an diesem Tag fand der Himmels- oder Engelsturz statt, bei dem Satan aus dem Himmel gestoßen wurde.
--Ezen a napon (április 1.) született Júdás Iskáriótes, ezen a napon akasztotta fel magát, ezen a napon történt az égbolt vagy angyal lezuhanása, amikor sátán a mennyből ki lett taszítva.--


- Jézus i.e. 8.02.10-én látta meg a napvilágot és i.sz. 25.04.01-én halt kínhalált, amikor a 33. életévében volt.

Lukács evangélium
3,23 Jézus nemzetségi táblázata
Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését.

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története (1983) ISBN 963 363 415 6
(44. old.) Kb. három éves nyilvános működés után kereszten fejezte be a földi életét.

http://www.katolikus.hu/jub/szentevek.html
1383. VI. Orbán kihirdeti a Szentévet Jézus Krisztus 33 éves földi életének emlékére.


Jézust nem feszíthették keresztre pénteken, mint ahogy azt az Újszövetség állítja Máté 27,62; Márk 15,42; Lukács 23,54; János 19,31), hanem ez i.sz. 25 április elsején vasárnap kellett történjen, a Peszách ünnep előkészületi napján:

http://www.churchofgod.hu/cont/peszah98.php
A holdnaptár szerint az ünnepnap bármely napra eshet. Krisztus (*Názáreti Jézus) megfeszítése a közhiedelem ellenére nem egy pénteki napra esett, s így feltámadása sem történhetett meg vasárnapi napon (lásd még a The Companion Bible 42. függelékét).
(*) - saját megjegyzés


Feltehetőleg abból a célból hozhatták előre az újszövetségi írások megalkotói a keresztre feszítés napját péntekre, hogy ez által megnehezítsék a misztériumuk utáni nem kívánatos kutatások sikerét, és a feltámadás ötletére azért lehetett szükség, hogy úgymond majdan a "végidőkben", azaz napjainkban visszatérő Jézus "ítéletet" fog tartani és feltámasztja a halottak egy részét, ami valójában a betervezett ószövetségi messiásnak, Immánuelnek a megszületését eredményezte végül. Természetesen Jézusnak a "visszajövetele" és a "halottak feltámadása" elmaradt az adott időpontban (1999.08.11-én)...:

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története (1983) ISBN 963 363 415 6
(I./115.old.) A disciplina arcani, a titoktartás fegyelme egyházfegyelmi előírás volt abból a célból, hogy megóvja a kereszténység szent titkait, tanításait és szertartásait a kigúnyolástól és megbecstelenítéstől. A titoktartási fegyelem értelmében az oltáriszentség titkát, a hitvallást és a Miatyánkot, a Szentháromság és megtestesülés tanát, továbbá az Istentiszteletek egy részét, így a keresztséget és a szentmise áldozati részét az idegenek előtt titokban kell tartani!

http://stjosef.at/morallexikon/astrolog.htm
Lexikon der christlichen Moral
Astrologie
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 52 f
Unannehmbar und unerlaubt ist jedoch die aus den Sternen geschöpfte gewisse Voraussage von Dingen, ... ... ... od. diesselbe Grenzüberschreitung enthält wie sonstiges sittl. unerlaubtes Forschen nach Geheimwissen (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Thomas v. A. (S.Th. 2,2 q.95 a.5), das kirchl. Lehramt (D 1364 [717 d]) wenden sich gegen eine solche Art von A.
--A Keresztény Morál Lexikona
Asztrológia
LChM 1969, Sp. 52 f
Elfogadhatatlan és tilos azonban a csillagokból merített bizonyos dolgokat előre megmondani, ... ... ... vagy ugyanaz a határokon túlmenés található, mint más erkölcsileg tiltott kutatás a titkos ismeretek után (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Aquinói Tamás (S.Th. 2,2 q.95 a.5), az egyházi tanok hivatala (D 1364 [717 d]) ellene fordul az ilyen fajta asztrológiának.--

http://stjosef.at/morallexikon/geheimwi.htm
Lexikon der christlichen Moral
Geheimwissen
Karl Hörmann
LChM 1969, Sp. 449 f
Immerhin ist es mögl., daß sich der Mensch an dämonische Mächte wendet und mit ihrer Hilfe ein sittl. unzulässiges Forschen nach G. (lat. divinatio) treiben will (vgl. Okkultismus). Solches Tun wird im AT als ein Greuel vor dem Herrn bezeichnet (Dtn 18,10-12).
--A Keresztény Morál Lexikona
Titkos ismeretek
LChM 1969, Sp. 449 f
Mindamellett lehetséges, hogy az ember a démoni erők oldalára fordul és a segítségükkel egy erkölcsileg megengedhetetlen kutatást akar folytatni a titkos ismeretek (latin: divinatio) után (összehasonlítva okkultizmus). Ilyen cselekedet az Ószövetségben a Úr előtt, mint egy irtózat (borzalom, szörnyűség) van megjelölve (Mózes V. 18,10-12).


Jézus feltámadásának az ötlete feltehetőleg Páltól (korábban Saul) származott, nem véletlenül ő tett írásban elsőként említést erről annak ellenére, hogy soha nem találkozott Jézussal, viszont a legádázabb üldözője volt az Ószövetség megreformálója követőinek a Szanhedrin megbízásából:

Pál levele a zsidókhoz
4,9 A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.
4,10 Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól.

6,9 Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
Felőletek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is.

9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus (*Názáret Jézus) is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.Konklúzió:

Amennyiben a bemutatott égi jelenségeknek és Jézus életének (születés, kínhalál) a kapcsolatában kételkednének ezek után is a keresztény egyházak képviselői, abban az esetben felmerülnek az alábbi jogos kérdések:

- Mire alapozták valójában az Újszövetség megalkotói Jézus "bűntelen" messiási mivoltát?
- Miért kellett egy bizonyos "csillag" jelezze Jézus születését?
- Milyen "bűnöket magára" úgymond Jézus a keresztre feszítésekor?
- Miért a kereszthalála által vált Krisztussá?
- Milyen kereszt az, ami úgymond Isten igéje, hatalma, ereje (Pál levele a korinthusiakhoz 1,18)?
- Krisztus milyen "nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való" (Pál levele a zsidókhoz 9,11)?
- Mire célzott Pál az alábbi idézetben, ami Jézus keresztre feszítésével volt kapcsolatos: "Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal." (Pál levele a zsidókhoz 9,23)?
- II. János Pál és XVI. Benedek pápa mit értett azon, hogy Jézus keresztre feszítése kozmikus esemény volt?
- Ezekiel nevével fémjelzett könyv milyen keresztre utalt (9,4 és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát; 9,6 Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok!)?
- Mit keres a Vatikán főterén egy egyiptomi obelisk?
- Mit jelent az pontosan, hogy "Megváltásunkat vére árán nyertük el."?
- Miért pont "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé", amikor éppen "levettetett a hatalmas sárkány (kozmikus keresz)" (Jelenések könyve 12,9-10)?
- Mire utal az, hogy "Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte"? Ki volt ez a fiúgyermek?
- Az Úrnak és Európának milyen találkozására hívta fel a figyelmet II. János Pál pápa három évvel a napfogyatkozással (amit helikopterből nézett végig) hatásfokozott kozmikus kereszt realizálódása előtt?

Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


- Milyen keresztről van az alábbi mondatban szó: "A kereszt egyben az üdvösség és a végítélet jele."?

KIdolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Jézussal foglalkozó témák"

 
cron