Az asztrológia története és alapjai

Eine kleine Beschreibung des Forums.
AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1034

Az asztrológia története és alapjai

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:42

Klaus Matefi
Az asztrológia története és alapjai
Az asztrológia mint sok egyéb más is, az ősi Mezopotámiából származik. Az itt élt őslakosság, a sumérok-akkádok már igen fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, ami a későbbiekben is az asztromantika („csillagfejtés”) szolgálatában állt egészen az újkor végéig.
Ezeket az ismereteket a babilóniak, káldeusok vették át, fejlesztették tovább.
Az egyiptomi asztrológia is Mezopotámiából ered, amely a görögökön és a rómaiakon keresztül jutott el Európa népeihez. A görögöknél és a rómaiaknál az asztrológia (görög: αστρολογία) fogalma azonos volt az asztronómiával. Az antik asztrológia a római császárság alatt érte el virágkorát.
Az asztrológia eredete egyértelműen misztikus gyökerekből táplálkozott.

Ismertebb asztrológusok:

I.Sargon (Mezopotámia i.e. 2.350)
Osthanes (káldeus asztrológus, aki i.e. 480-ban Görögországba eljuttatta az asztrológiai ismereteket)
Szamoszi Püthagorasz (i.e. 582-500; az asztrológiát Babylonban és Memphisben sajátította el)
Platón (i.e. 429-348)
Arisztotelész (i.e. 384-322)
Marcus Manilius (I. sz)
Claudius Ptolemaios (i.sz.100-178)
Julius Firmicus Maternus (IV. század első fele)
Ibn Esra (Abraham ben Meir; i.sz. 1092-1167)
Albertus Magnus (i.sz. 1200-1280)
Aquinói Szent Tamás (i.sz. 1225-1274)
Johannes Regiomontanus (Johannes Müller von Königsberg; i.sz. 1436-1476)
Paracelsus (i.sz. 1493-1541)
Nostradamus (i.sz. 1503-1566)
Franciscus Junctinus (i.sz. 1523-1580)
Tycho Brahe (i.sz. 1546-1601)
Giordano Bruno (i.sz. 1548-1600.02.17)
Galileo Galilei (i.sz. 1564-1642)
Johannes Kepler (i.sz. 1571-1630)
Jean Baptiste Morin (i.sz. 1583-1656; Richelieu bíboros asztrológusa)
Placidus de Titis (i.sz. 1603-1668)
Friedrich Schwickert (i.sz. 1857-1930)
Alan Leo (i.sz. 1860-1917)
Karl Brandler-Pracht (i.sz. 1864-1939)
Augustus Frank Glahn (i.sz. 1865-1941)
Rudolf Sebottendorf (i.sz. 1875-1945)
Johannes Vehlow (i.sz. 1890 -1958)
Baktay Ervin (i.sz. 1890-1963)
Alfred Max Grimm (i.sz.1892-1962)
Dr. Walter Koch (i.sz. 1895-1970)


Asztrológiai alapfogalmak:

Zodiákus:
Állatöv 12X30°=360°, aminek a középvonala az ekliptika (a Nap látszólagos pályája, ami a Föld Egyenlítőjével -aequator- ~23°27'-es szöget zár be. Ez a Föld forgástengelyének a ferdeségéből adódik).

Tavaszi napéjegyenlőség: a Nap az Egyenlítő felett delel. (0° Kos; deklináció: 0°)
Nyári napforduló: a Nap a Ráktérítő felett delel. (0° Rák; deklináció: +23°27')
Őszi napéjegyenlőség: A Nap az Egyenlítő felett delel. (0° Mérleg; deklináció: 0°)
Téli napforduló: a Nap a Baktérítő felett delel. (0° Bak; deklináció: -23°27')

Deklinació (declinatio): az "égi egyenlítő" (a Föld egyenlítő körén keresztülfektetett elméleti sík és a "világgömb" metszése által alkotott képzeletbeli körív) síkjától való eltérés (elhajlás), amit fokokban adnak meg. Az északra lévő az pozitív, a délre lévő negatív előjelet kap.

A horoszkóp (görög: ωροσκόπος) sarkalatos pontjai:
Ascendens (Asc.): az ekliptikának az a foka, mely az esememény pillanatában a keleti látóhatáron megjelenik (felkel), azaz az ekliptika és a keleti horizont metszéspontja.

Descendens (Desc.): az Ascendenssel átellenben (180°) lévő pont, ami az esemény pillanatában a nyugati látóhatáron eltűnik (lenyugszik), azaz az ekliptika és nyugati horizont metszéspontja.

Medium Coeli (M.C. - Zenit): az esemény meridiánja (délköre), amely merőleges a látóhatárra, és az ekliptikát két pontban metszi. A horizont feletti adja az "ég csúcsát", azaz M.C.-t

Imum Coeli (I.C. - Nadir): az esemény horizontja alatti metszéspont az "ég mélypontja", ami a Medium Coeli-re átellenben (180°) helyezkedik el.

A horoszkóp az ekliptika "térképe" az égen elhelyezkedő planéták számára, amelyben az Asc.,Desc.,M.C., I.C. egyértelműen rögzíti az esemény időpillanatában fennálló "égi" helyzetét. A horoszkóp geocentrikus, tehát a horoszkópábra közepén képzeletben a Föld helyezkedik el, mivel az asztrológia a kozmosznak a Földre és a személyre gyakorolt feltételezett hatásait vizsgálja. A horoszkóp tartalmazza a fontosabb állócsillagok helyzetét is.

A mundánházakon (Kos, Bika, stb.) kívül az asztrológiai gyakorlat alkalmaz horizontházakat is, melyek felépítése, elhelyezkedése a horoszkópban különböző teóriák függvénye. A házak számozása az óramutató járásával ellenkező irányban növekednek. Manapság leginkább a Placidus-féle házrendszer használatos.

Horizont-házrendszerek néhány példája:

1, azonos nagyságú házak - "aequaler Manier" (12x30°)
a, Asc. az I. ház csúcsa, azaz a kezdőpontja
b, Asc. az I. ház közepe, tehát a 15. foka
c, Asc. az I. ház belsejében a teóriától függően

2,egyenlőtlen nagyságú házak - "inäequale Manier"
a, Asc. az I. ház csúcsa, azaz a kezdőpontja (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház csúcsa)
b, Asc. az I. ház közepe (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház közepe)
c, Asc. az I. ház belsejében a teóriától függően (az I.C a IV. ház, Desc. a VII. ház, az M.C. a X. ház belsejében)

A horizont-házak jelentése:
1.ház: Horoscopus, Ortus - egyéniség (értelmi-szellemi-fizikai), egészség,
2.ház: Porta inferna, Anaphora - alsó kapu, jövedelem (nyereség ill. vesztesség)
3.ház: Dea - az istennő - testvér, közeli rokonság és az ezekhez való viszonyulás
4.ház: Hypocheum - otthon, apa, földdel kapcsolatos dolgok, az élet utolsó szakaszának anyagi állapota,
5.ház: Agathitychi, Bona fortuna - a jó szerencse, gyermek, vágyak megvalósulása (szerelem, nemi élet, sport, spekuláció, szerencsejáték, stb.)
6.ház: Kakitychi, Mala fortuna - a szerencsétlenség, betegség, kötelezettségek,szolgálat,
7.ház: Dysis, Occasus - házasság, házastárs, élet, ellenség, per,
8.ház: Porta superna - felső kapu, a halál oka (körülménye), halálos betegség, veszélyek, örökség, okkult hajlam, rejtett erők,
9.ház: Deus - Isten, hit, vallási - morális - intellektuális törekvések, nagyobb utazások,
10.ház: Mesurania - társadalmi pozíció, tisztesség, hírnév, foglalkozás, anya, tanulmányok,
11.ház: Agathodaemon, Endaemon, Bonus daemon - a jó démon, barátok, siker, szerencse, nyereség,
12.ház: Kakodaemon, Malus daemon - a gonosz démon, ellenség, szerencsétlenség, szenvedés, elszigeteltség, lemondás

Asztrológiában használatos fogalmak:

- hyleg (hylech - "az életadó"): Az egészségügyi viszonyokat befolyásolja, és a halál időpontjának kiszámításához szükséges. Az egyén élettartama a hyleg függvénye. Nappali születés esetén ha a Nap, ill. éjjeli születésnél ha a Hold az 1., 7, 9, 10, 11 horizont-házakban tartózkodik, akkor Nap vagy a Hold számít hylegnek. Ha viszont a nem említett házakban tartózkodik a Nap nappali születésnél, vagy éjjeli születésnél a Hold, akkor nappali születésnél lehet a Hold és fordított helyzetben éjjeli születésnél lehet a Nap is hyleg. Minden más esetben az Asc., vagy a "szerencsepont" veszi át a hyleg szerepét.
Egyes elképzelések szerinti ha a Nap és a Hold is az I. házban tartózkodik, akkor a Hold lesz a hyleg.

- anaréta: az az égitest, amelyik a legnagyobb veszélyt jelent a jellegénél és helyzeténél fogva (8. ház!) a hylegre a radix-horoszkópban - "életet támadó". A halál valószínűsíthető idejének megállapítása céljából az anarétának a hyleghez való távolságát időbe átváltják a planéták sebességének a függvényében.

- apheta (alpheta): az az égitest, amely a legjobb hatást fejt ki a hylegre - "életfenntartó", "az élet kapuja".

- dominus geniturale (születési uralkodó): régebbi szokások szerint az az égitest, amelyik annak a mundánháznak az uralkodója, melyben az Asc. található. (pl.: Asc. a Bikában, így a "születési uralkodó" a Vénusz) Más elképzelések szerint a Nap és a Hold nem lehet "születési uralkodó". Ezért a Nap vagy a Hold helyett annak a jegynek az uralkodóját veszik "születési uralkodóként", amelyben a Nap, ill. a Hold tartózkodik. (pl.: Asc. az Oroszlánban, Nap az Ikerben. Ebben az esetben az Iker uralkodója, a Merkúr lesz a "születési uralkodó")

- direkció: egy asztrológiai módszer az eseményhoroszkópban (radix) elhelyezkedő égitestek továbbvezetésére egy megfelelő "kulcs" ("direkciókulcs") alkalmazása mellett (pl.: 1 nap=1 év)
Kétféle direkció használatos:
a, primer direkció (pl.: 1°=1 év )
b, szekunder direkció (1 nap=1 év); az égitestek valódi mozgását figyelembevéve

- tranzit: az aktuális elhelyezkedése az égitesteknek a radixhoroszkópban elfoglalt helyeikhez képest. (pl.: "haláltranzitnak" nevezik azt, amikor a Mars, Szaturnusz ill. Uránusz planéták a Napot, Holdat vagy a hyleget "támadják")

- diszpozitor: az az uralkodó égitest, amelynek a jegyében a kérdéses égitest tartózkodik

- méltóság: egy bizonyos égitest a saját jegyében "otthon", ill. egyes jegyekben "erőben" van, tehát erőteljes a hatása. Ugyanez az égitest viszont más jegyben már hátrányos helyzetbe kerül, ill. "rangvesztett" lesz.

- világidő: a Greenwich (Anglia) városán keresztülhaladó 0° hosszúsági körhöz tartozó középidő (Greenwich Mean Time=GMT=greenwichi középidő=UT).

- zónaidő: A Föld felszíne 24x15°-os szélességi zónára van beosztva, melynek a kezdő 0°-a Greenwichen halad keresztül. Ettől nyugatra és keletre -7,5° ill. +7,5°-ig terjed az első zóna. A zónák keletre haladva pozitív előjelűek,ellenkező irányba pedig negatív.
Keletre haladva minden zónában egy órával növekszik a zónaidő az előzőhöz képest.

- helyi idő: a napórák minden esetben a helyi időt mutatják, a választott helyen a Nap delelésekor van pont 12 óra! Tehát a helyi idő a tényleges napállást veszi figyelembe a választott területről nézve, nem pedig a zónaidőt.

- holdcsomópont (évente 19°20'-et halad keletről nyugatra): ahol a Hold pályája keresztezi a Nap pályáját, az ekliptikát. Nap ill. holdfogyatkozás csak akkor realizálódik, ha a Nap-Hold konjunkció (együttállás), ill. az oppozíció (szembenállás ~180°) a holdcsomópont közelében tartózkodik (~15°-os hatósugáron belül).

- dekád: egy állatövi jegy harmadrésze (3x10°)

- stellium: planéta halmozódás egy helyen

- száműzetés (exil): az égitest bizonyos jegyben "erővesztésre van ítélve" - a Nap a Vízöntőben, a Hold a Bakban, a Merkúr a Nyilasban, Halakban, a Vénusz a Kosban és a Skorpióban, a Mars a Bikában és a Mérlegben, a Jupiter az Ikerben és a Szűzben, a Szaturnusz a Rákban és az Oroszlánban.

- belső, külső bolygó: Merkúr és a Vénusz belső, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plutó pedig külső bolygó

Néhány érzékeny pont a horoszkópban:

1, minden horizontház közepe (5° orbis)
2, a Desc., a Nadir, a 4., 7., 8., 12. házak közepe, mint esetleges "halálpontok"
3, Halál, vagy halálos betegség ("+" = Asc.+ Mars -Szaturnusz)(Wodan: Uranusbücher 5., 292.old.; Pfaff Johann W.: Astrologie 1812, 158.old.)
4, "szerencsepont" - (Asc.+ Hold - Nap nappali születésnél; Asc.+ Nap - Hold éjjeli születés esetén)
5, házasság - (Asc.+Vénusz - Nap nappali születésnél; Asc.+ Vénusz - Hold éjjeli születés esetén)
6, foglalkozás - (M.C.+ Nap - Hold nappali születésnél; M.C.+ Hold - Nap éjjeli születés esetén)
7, örökség - (Asc.+ Szaturnusz - Hold nappali születésnél; Asc.+ Hold - Szaturnusz éjjeli születés esetén)
8, anya - (Asc.+ Vénusz - Hold nappali születésnél; Asc.+ Hold - Vénusz éjjeli születés esetén)
9, apa - (Asc.+ Nap -Szaturnusz nappali születésnél; Asc.+ Szaturnusz - Nap éjjeli születés esetén)
10, "életpont" - (Asc.+ Jupiter - Szaturnusz nappali születésnél; Asc.+ Szaturnusz - Jupiter éjjeli születés esetén)
11, vagyon - (Asc.+ a 2. ház jegyének az ura)

A kész horoszkóp alkotóelemeinek a részletes analízisét egy összehangolás (szintézis) követi. A szintézis végeredménye asztrológusfüggő, tehát a gyakorlatban szinte kizárt két azonos horoszkópkifejtés különböző asztrológusok által.

Két példahoroszkóp:

Jézus születése:
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)( i.e. 8. 02.10.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
(9,2°)
Vénusz-Jupiter sextil

Immánuel születése:
1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(3,7°)
(teljes napfogyatkozás!)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "A Vallás-Filozófia-Ezotéria Fórumhoz hasznos magyarázatok"

 
cron