Sárkányvér és Krisztus vére

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1412

Sárkányvér és Krisztus vére

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 13:52

Klaus Matefi
Sárkányvér és Krisztus véreJelenések könyve
15,5 Hét angyal hét aranypohárral
Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben,

21,3 Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,9 És levettetett a hatalmas sárkány (*kozmikus kereszt), az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.
12,11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.
12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;

Pál levele a zsidókhoz
8,1 Krisztus új szövetség közbenjárója
Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;
8,2 annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.

9,11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.

Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és Sátánt ételmezik.--

http://lexikon.katolikus.hu/S/s%C3%A1rk%C3%A1ny.html
sárkány (gör. drakón, lat. draco, anguis, serpens): A Ter 3 →kígyójában egyes kutatók szintén ~t vélnek fölfedezni; hivatkozva a 3,14-re, mely akkor kap teljes értelmet, ha föltesszük, hogy a szóban forgó állat eredetileg nem a hasán csúszott. A Jel 12,9 a Ter 3 kígyóját hétfejű, vörös szörnnyel azonosítja, melyet legtöbbször ~nak (Jel 12,3.7.9.13.16), olykor kígyónak nevez (12,14).


A fenti idézetek jól szemléltetik azt, hogy "Isten sátra" azonos a "kozmikus sárkánnyal", ami nem más, mint bizonyos kozmikus keresztek, aminek a szellemi hatásai maga a "kozmikus Krisztus" (JHVH).

Ezzel kapcsolatosan ajánlanám az alábbiakat:

A kígyó és a kereszt

A kereszt tisztelete kozmikus eredetű

A Jézus kiömlő vérének a tisztelete valójában a kereszt szellemi hatásának ("Isten erejének") a kiáradásával kapcsolatos. Nem véletlenül Pálnak a kereszt a fontos (Pál levele a korinthusiakhoz 1,18), mivel az úgymond Istennek az ereje, hatalma.
Nem Jézus vére tehát a vallási elképzelés szerint a bűnbocsánat záloga, hanem maga a kozmikus kereszt, és annak a szellemi hatása (JHVH-kozmikus Krisztus), ami tulajdonképpen a bűnnek és a halálnak a forrása az ősi asztrológia szabályzói szerint. Ezt a Katolikus Egyház Katekizmusa, és a Katolikus Lexikon máshogy magyarázza:

http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html
A Katolikus Egyház Katekizmusa
KRISZTUS ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI
517 Krisztus egész élete a megváltás misztériuma. A megváltásban elsősorban a kereszten kiontott vér által részesülünk, [193 - Ef 1,7; Kol 1,13--14; 1Pt 1,18--19.] de ez a misztérium Jézus egész földi életében tevékeny: már megtestesülésekor, amikor szegénnyé lett, hogy bennünket szegénysége által gazdaggá tegyen;

613 Krisztus halála egyszerre húsvéti áldozat, mely megvalósítja az emberek végleges megváltását [485 - 1Kor 5,7; Jn 8,34--36.] a Bárány által, aki elveszi a világ bűnét, [486 - Jn 1,29; 1Pt 1,19.] és az Új Szövetség áldozata, [487 - 1Kor 11,25.] mely az embert, [488 - Mt 26,28; Lev 16,15--16.] kiengesztelve Ővele a bűnök bocsánatára sokakért kiontott vér által, [489 - Kiv 24,8.] újra közösségbe hozza Istennel.

http://lexikon.katolikus.hu/K/krisztol%C3%B3gia.html
Magyar Katolikus Lexikon
krisztológia (gör. 'Krisztus-tan'):
Megváltásunkat vére árán nyertük el.


A lelkek misztikus fürdője Krisztus vérében:

Link
Kép
Jean Bellegambe "Mystic Bath of the Souls"

Link
Nagy kép
Jean Bellegambe;
Das mystische Bad der Seelen im Blute Christi;
Mitteltafel eines Triptychons;
1526;
Lille, Musee de Beaux-Arts

Itt természetesen nem a Názáreti Jézus kifolyt véréről van szó valójában, hanem a keresztre feszítésekor realizálódott kozmikus kereszt szellemi hatásáról. A kozmikus kereszt volt a kozmikus sárkány és a hatása a "sárkány" vére:

Jézus keresztre feszítése:
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-(Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak;)

A hagyományok egy "T" keresztről tesznek említést, mivel elvileg nem ismerhették (?) abban az időben még a Neptunusz és Plútó planétákat...

Jean Bellegambe festménye szimbolikus. A Názáreti Jézus "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), kozmikus okok miatt véresáldozat (páskabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,11; 9,22-24) lett keresztre feszíttetve a peszách ünnep előkészületi napján a szanhedrin követelésére.

Jézus úgymond magára vette az égi kereszt (az ősi asztrológia szabályzói szerint a lehető legnegatívabb szellemi hatás előidézője a kereszt-konstelláció!) által a "világ összes bűneit", Pál szerint egyesen "bűnné vált" (Pál második levele a korinthusiakhoz 5,21).

Jézusnak azért kellett ezen a napon meghalnia, mert a "T" keresztet alkotó égitestek, melyek a Shem ha Mephorash ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásainak az alapkövei, születésekor együttálltak a Zodiákusban:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő


Erre utalt egy magyarázatában Christoph Schönborn bíboros (Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke) is:

http://religion.orf.at/tv/news/ne01225_bischoefe_fr.htm (már nem érhető el, viszont itt az eredeti fotója)
Schönborn: Geburt Jesu überwindet Dunkel des Stolzes.
Neben der Krippe stehe von Anfang an das Kreuz, so Schönborn. Das neugeborene Kind in der Krippe sei eine Vorwegnahme des Kreuzes.
--Schönborn : Jézus születése áthidalta a büszkeség sötétségét.
A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek.--


Az anya szülte hús-vér Názáreti Jézus élete egy kozmikus misztérium volt.


A Jelenések könyvében szereplő kozmikus sárkány (a bűn szellemi forrása), ami által lesz Krisztusnak hatalma (Jelenések könyve 12,10):

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Ez a fajta sárkány által ezer évet (1089 évet) követően ismét szabadjára lesz majd engedve a gonosz a Jelenések könyve szerint (20,7-14):

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6° Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Az Ószövetség is egy kozmikus misztériumra épült, mégpedig az utóbb említett két azonos fajta kozmikus kereszt korábbi megjelenéseire a Zodiákusban:

Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Link
A Sátán bukása

A misztikus sárkány nem a földön, hanem az égen (helyesebben a Zodiákusban) keresendő. Kínában pozitív jelentéssel bírnak ezek a sárkányok, sőt Istenként tisztelik őket. A keresztény mitológiában negatív szerepet képviselnek, a bűn és a halál kozmikus forrásainak tekintik őket, ennek ellenére mégis Krisztus tőlük nyeri az erejét...

Jézus keresztre feszítésének a lényege a keresztény misztériumban tehát nem a kifolyó vére volt, hanem Jézus kihulló vérével szimbolizált kozmikus kereszt szellemének a hatása, jelenléte:

Link
Kép
JHVH-Krisztus ("Atyaisten"), a kereszt szelleme.

A Nibelung-mítoszban a sárkány (valójában kozmikus kereszt) vére biztosította Siegfried számára a halhatatlanságot, a keresztény mitológiában "Jézus kihulló vére" (helyesebben a kereszt szelleme) által nyertek bűnbocsánatot (9,22-23), amihez megfelelő áldozat bemutatása volt úgymond szükséges Pál szerint.

A ószövetségi feltámadási elképzeléseket Pálék Jézus feltámadásának a mítoszával igyekeztek szemléletessé tenni a keresztények számára. Az ószövetségi "holtak feltámadása" az 1999.08.11-én realizálódott napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszthez lett utalta, ami egyben a messiásuk, Immánuel születésének a dátuma is volt. A keresztények Immánuelt "Jézus második eljövetele" gyanánt várták annak ellenére, hogy a két személynek egyáltalán nincsen köze egymáshoz, és a kínhalált halt Jézus sajnos nem jöhetett vissza.

A kozmikus sárkánynak szerepe van pl. a Szt. Györggyel kapcsolatos legendában, de magát a Templomos Rend és a Sárkányrend életrehívását is egy kozmikus sárkány (kereszt) megjelenése motiválta.

Pál levele a filippiekhez
3,15 Mennyei polgárok vagyunk
Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek;
3,16 ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk.
3,17 Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.
3,18 Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei;
3,19 az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek.
3,20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Sárkányvér és Krisztus vére

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 13:52

http://www.tanit.hu/hpb_tt_2_1
HP Blavatsky: Titkos Tanítás II. kötet 1. rész
ANTROPOGENÉZIS
A TUDOMÁNY, A VALLÁS ÉS A FILOZÓFIA SZINTÉZISE
Édenek, kígyók és sárkányok
A keresztények azt sem tu¬datosították magukban, hogy a Kereszt a Fa és a Sárkány szimbólumából fejlődött ki, s így lett az emberiség meg¬váltásának szimbólumává.

Link
Kép
Ez a jelkép valójában egyaránt utal a bemutatott kozmikus keresztekre.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:


Zurück zu "Jézussal foglalkozó témák"

 

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron