Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1079

Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 15:48

Klaus Matefi
Az Istenkeresők Globális Egyházának a tervezete
Az Istenkeresők Globális Egyháza (IGE) egy kifejezetten emberközpontú egyháznak a tervezete, de ennek ellenére kiemelt hangsúlyt szándékozik fektetni az egyetlen valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak (FVSzV-nak) a minél alaposabb megismerésére és megismertetésére, tehát az IGE nem egy istentagadó egyházként szeretne tevékenykedni, hanem éppen ellenkezőleg.
Az egyház meg van győződve Isten tényéről, így nem az Istenbe vetett hit elmélyítése a célja, hiszen az ember csak abban hisz, amiben nem egészen biztos. Az IGE viszont tisztában van Istennek a valóságával, de imádatát szükségtelennek tartja, mivel szerintünk a FVSzV az összes létező szellemi hatásnak a forrása, tehát nemcsak a jónak, hanem a rossznak és az átmeneti hatásoknak egyaránt.

Volt és van is számtalan istenhívő vallás, sok esetben eltérő vallásetikai sugallatokat hirdetve, de a közös bennük általában az, hogy az "IGAZSÁG" egyedüli birtokosaként lépnek fel...

Az IGE egy olyan emberközpontú egyháznak a tervezete, ami Isten minél alaposabb megismerésére és megismertetésére törekszik, de nem az Istenbe, hanem a túlnyomó többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hitet szándékozik elmélyíteni és ápolni, ami minden anya szülte hús-vér halandó egyén jól felfogott érdeke kellene legyen.

Felmerülhet a kérdés, hogy mitől válhat egyházzá az IGE?

Az IGE az egy istenkereséssel is foglalkozó, de emberközpontú intézményesült egyháznak a tervezete.

Szerintünk az új kozmikus korszak egy kifejezetten emberközpontú globális vallás életrehívását igényli, ami mentes kellene legyen a soha be nem váltható túlvilági ígéretektől, és bármilyen negatív jellegű vallásetikai tanítástól.

Feltétlenül szükségesnek tartunk az emberiség számára egy egységes, globális, kompromisszummentes vallásetikai kódex megalkotását és elfogadtatását, ami nemzeti vagy bármilyen hovatozástól függetlenül minden anya szülte földi halandó emberre egyaránt érvényes kellene legyen kivétel nélkül, hiszen az esetleges ellentétes valláserkölcsi tanítások akádályai lehetnek az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósulásának.

Az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Názáreti Jézusnak tulajdonított, emberek egymás közötti kapcsolatait szabályozó erkölcsi tanításait helyesnek és feltétlenül követendőnek tartjuk. Kivételt képez ez alól a Lukács evangélium 14,26 szerinti családellenes sugallat, ami szerintünk nem származhatott Jézustól. Mint tudjuk, Jézus egyetlen szót sem írt le a tanításaiból (Mohamed szintén nem), hanem a kínhalála után 1-2 évtizeddel Pál (korábban Saul) alapozta meg írásban a Pál-féle kereszténységet (annak ellenére, hogy soha nem látta Jézust, viszont a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából), amihez évtizedekkel később az evangélisták is hozzájárultak az általuk írottakkal.

Az IGE abban a reményben szándékozna megalakulni, hogy még véletlenségből se nézhessen ki így az emberiség nagy családjának a jövője:

Kép

Sajnos az emberi élet az egyszeri és megismételhetetlen, semmi bizonyíték nincsen az ellenkezőjére, így nem lehet senki számára érdektelen, hogy az egyén milyen céloktól motiválva, és milyen körülmények között éli le azt.

Az IGE nem tagadja Isten tényét és az emberi lelket sem, hiszen az balgaság lenne. Viszont az egyetlen valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak a definiálásában tér el az istenhívő vallásoktól, ugyanis az IGE szerint Isten az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége, részben az "égi mechanika függvénye", és a létező szellemi hatások összessége, tehát egy komplex hatás, amit mi szelleminek nevezünk.
Ez az Isten az ősok (nem ismerjük) transzmutációja, nem személy, viszont képes volt a Földön életet teremteni és azt fenntartani. Tevékenységének a következménye a természet, azaz a vadon törvénye. Ennek eredményeként egy étkezési láncolat jött létre, aminek a keretén belül a teremtmények egymást kénytelenek felfalni a túlélésük érdekében. Ettől függetlenül a természet csodálatos és logikus, de kíméletlen is egyben.

Jól szemlélteti a fehér fény (szín) a Folyamatosan Változó Szellemi Való lényegét:

Kép

Amennyiben meg akarjuk ismerni Istent a maga realitásában, abban az esetben ehhez tanulmányoznunk kell a hatásait is. A fehér fény (szín) az összes létező színt tartalmazza ugyanúgy, mint ahogy a FVSzV az összes realizálódható szellemi hatást.

Az ember nem lehet Isten, mivel sajnos halandó, a lelke se azonos az isteni szellemi hatással, hanem annak a "tükörképe".
A zsidó vallási felfogás ugyanezt vallja:

http://regi.zsido.com/books/donin/donin ... zmus_3.htm (már nem lehet elérni)
A zsidó Isten-felfogás nem tesz engedményt Isten szellemi voltát illetõen sem. A zsidó gondolkodás egyformán elutasítja az ember Istenné válására vagy Isten emberi formában való megjelenésére való utalást. A zsidó tudat és hit nem képes elfogadni, hogy a végtelen Istenség a halandó test korlátai közé szorítsa magát.

Az emberi lélek a születés pillanatában keletkezik (képeződik le a FVSzV által), tehát előtte nem létezhet. A léleknek a születés pillanatában történő létrejöttét a rabbik is vallják:

http://regi.zsido.com/rebbe/02szuletes.htm (már nem lehet elérni)
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... s/140/1931
http://zsidosag.nolblog.hu/archives/201 ... _szuletes/
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... es_kezdete
http://www.zsido.com/konyvek/tartalmas_ ... es_kezdete
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.

http://www.nai-israel.com/ (már nem lehet elérni)
16.März.2001 (Fr.) - 21.Adar.5761
Geburt nicht vorlegen
Der sefardische Oberrabbiner Elijahu Bakschi-Doron bestimmte, daß es verboten ist die Geburt eines Kindes auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, wenn nicht ärztliche Beweggründe es erfordern. Bei der Geburt, so der Rabbiner, würden das Schicksal und die Persönlichkeit des Menschen geformt und daher dürfe man nicht in den Naturprozeß eingreifen. Diese Gezetz befindet sich in einer neuen Gesetzessammlung, die diese Woche herauskam.
--A szülést nem előrehozni
Elijahu Bakschi-Doron szefárd főrabbi úgy határozott, hogy tilos egy gyermek szülését egy korábbi időpontra helyezni, ha nem orvosi indíték követeli meg. A szülésnél lesz az ember sorsa és személyisége kialakítva, és ezért nem szabad az embernek a természeti folyamatba beleavatkoznia, így a rabbi.
Ez a törvény egy új törvénygyűjteményben található, ami ezen a héten jött ki.--

Annyit meg kell jegyezni ehhez, hogy szerintünk nem a lélek hatol születéskor a testbe, hanem a FVSzV hatása, és leképez bennünk egy halálunkig megmaradó "programot", ami a lelkünk. Ezt egyesek személyes "őrangyalnak" is nevezik.
Tehát az eltérő lelki adottságainkért (nem a személyiségünkért!) ugyanaz a FVSzV a felelős, mivel a születésünk pillanatában az akkori "minőségi állapotának" a függvényeként képezi azt le bennünk.
Az emberi személyiséggel ellentétben a lélek változatlan marad, azaz egy olyan születési adottság ez, amin képtelenek vagyunk változtatni, viszont a személyiségünkön igen.

Az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének is a lenyomatait), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.

Ebből is látszik, hogy mekkora felelősséggel bírnak a szülők, oktatási intézmények, médiumok ezen a téren!
A probléma általában nem az egyénnel van, hiszen azt megfelelő neveltetés, és a szabad akaratára való tudatos apellálás által pozitív személyiség kialakítására lehet ösztönözni. Sokkal inkább gondot jelent az elmúlt évezredekben életre hívott számtalan vallás, melyek sok esetben egymásnak ellentétes vallásetikai sugallatokat propagálnak és követelnek meg a követőiktől.

Vajon az eltérő vallásetikai sugallatok milyen szerepet játszanak az ember személyiségének a kialakításában?

Ez az eltérő etikai neveltetés egyik formája, ami a vallási sokszínűség logikus következménye.

Helyes lehet-e ez vajon az emberiség nagy családjának a szemszögéből nézve?

Az embert nem az általa vallott istenkép minősíti, hanem a személyisége, az emberekhez való hozzáállása és az erkölcsi milyensége.

Lehet például egy ateista ember emelkedett és nemes személyiségű?

Legalább annyira, mint egy hamis istenképben hívő, sőt ha a pozitív erkölcsisége felülmúlja a hívőjét, akkor lényegesen emelkedettebb és nemesebb is. A bigott álszenteskedés, a képmutatás, az önámítás, a mások tudva, vagy tudatlanul történő megvezetése nem nevezhető egyáltalán pozitív etikai tulajdonságnak...

A lélek kizárólagosan csak élve született testben tud realizálódni.
Az élő test tehát a lélek hordozója. A gyermek élete nem a születéssel, hanem a fogamzással kezdődik, amitől kezdve folyamatos fejlődésen megy keresztül, de lélekkel csak a születésekor lesz ellátva.

Két azonos isteni szellemi hatás nem létezik, így ebből értelemszerűen az következik, hogy két azonos lelkületű ember sem. Szemléletesen igazolja ezt pl. a "bűntelenül" született Názáreti Jézus, illetve az az Aleister Crowley, aki magát a Sátán inkarnációjának ("The beast 666") tartotta nem alaptalanul annak ellenére, hogy szerintünk Sátán nem létezik, mivel a FVSzV az összes létező szellemi hatásnak a kútfője.

Jézusnak és Crowley-nak a születési radixja jól szemlélteti az eltérő lelki adottságuk eredetét:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


Aleister Crowley születése:
1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozició:20,6°Skorpió/Bika; -Szaturnusz -Mars quadrat:19,8°/13,9°Vízöntő; -Uránusz oppozició:19,9°Oroszlán


Jézus esetében a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő égitestek (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) együtt álltak, így a Nap mögött felsorakozott negatív hatású planéták erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve. Crowley születésekor ugyanezek az égitestek egy szabályos kozmikus keresztet alkottak a Zodiákusban, ami az ősi asztrológia szabályzói szerint kifejezetten negatív szellemi hatással bír.

Crowley születését követően 22 évre megszületett Jiddu Krishnamurti, akit nyugodtan nevezhetünk a XX. század Jézusának:

Jiddu Krishnamurti születése:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió


A születésünkkor az akkor éppen aktuális isteni szellemi hatás (az isteni szellemi spektrumnak egy "szikrája") képezi le a lelkünket. Az emberi lélek és az isteni szellem közé egyenlőségjelet ettől függetlenül nem lehet tenni ugyanúgy, mint pl. egy koncerten és az arról készült hangszallagon hallható felvétel közé sem.
Lelke az állatnak is van.

Jézus egy "bűntelen" szellemi hatás égisze alatt látta meg a napvilágot, de ez még nem azt jelenti, hogy Istenre csak ez lenne a jellemző, és emiatt Jézus Isten lett volna. Jézus istensége az egyházatyák ötlete volt, így i.sz. 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta tarják csak Jézust a Szentháromság második személyének hivatalosan.

Vajon a vallási sokszínűség jelenti-e az emberiség nagy családjának a számára a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő zálogát, amire minden jóakaratú ember vágy és áhítoz?
Esetlegesen hamis istenképekre épült vallások eltérő vallásetikai sugallatai lennének erre a garanciák?

Mindenképpen nagy előrelépést jelentett a demokrácia (δημοκρατία; nép uralma) építése során a vallásszabadság biztosítása. Ennek ellenére az áhított közös jövő megvalósulása hosszú távon inkább egy olyan globális vallás égisze alatt képzelhető csak el, ami kifejezetten emberközpontú kellene legyen, és egy globális etikai kódex hirdetőjeként, elmélyítőjeként kellene tevékenykedjen.

Az IGE az első olyan egyház tervezete, ami minden jelenleg létező hitirányzathoz tartozó (keresztény, zsidó, iszlám, buddhista, hindu, ateista, stb.) személyt szívesen fogad, ha a jelentkező célja valóban az Isten keresése, megismerése, és a többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hit magáévá tétele.

Nem alapfeltétel tehát az, hogy a jelentkező istenhittel rendelkezzen, szabadon tagadhatja is azt, hiszen amit tagad, azzal normális esetben foglalkozik is, tehát keresi az igazságot. Ez persze még nem jelenti azt, hogy meg is találta azt...
Ugyanez fennáll a jelenleg működő vallások hívei közül jelentkezők esetében is. Azért mert hisz valaki az egyes vallások által felvázolt valamelyik istenképben, az még nem garancia arra, hogy birtokolja is az ezzel kapcsolatos igazságot ez által.

Az IGE nem dogmatikus egyháznak van elképzelve.

Csak EGYETLEN igazság létezhet, amit szerintünk eddig még nem oldott meg egy vallás sem, de a történelmi tapasztalatok szerint feltehetőleg nem ez volt a céljuk, hisz többségük akár halálbüntetés terhe mellett is tiltotta a hívő tőmegeinek a misztériumaik, és Isten mibenléte utáni, számukra nem kívánatos kíváncsiskodást.

A létező vallások egy része a "végidőkre", azaz napjainkra jelezték előre a "holtak feltámadását", aminek az időpontján bizony már tízenkét éve túl vagyunk... Erről persze csak az tudhat, aki behatóbban ismeri ezen vallások kozmikus misztériumait.

Az Istenkeresők Globális Egyházának az elsődleges célja feltárni az eddigi vallások misztériumait, tanításaik esetleges helytelen mivoltát, hogy ezek hibáiból és hiányosságaiból okulva az egész emberiség számára egy reálisabb, elfogadhatóbb, az igazsághoz, valósághoz közelebb álló istenképpel, és egy emberközeli vallással tudjon szolgálni. A véleményünk szerint egy globális világhoz egy globális vallás kell párosuljon.

Hosszú távon egy olyan világkormány egykori életrehívása lenne feltétlenül kívánatos, a nemzetállamok szuverenitásának fenntartása mellett, ami a világban jelenlévő és fennálló ellentéteket, ellenségeskedést lenne hivatott kezelni és kiküszöbölni. Ez természetesen kizárólag csak egy, a vallási, nacionalista, gazdasági érdekektől mentes világkormány lehetne, mely minden időkre és visszavonhatatlanul a KÖZJÓ-ért lenne köteles és hivatott pártatlanul tevékenykedni, azt következetesen és megalkuvás nélkül szolgálni. Ez a kormány nem egy elnyomószervezet kellene legyen, hanem egy magasztos szolgálat az emberiség javára! Egy ilyen elképzelt világrendszerben a törvénynek és a rendnek a fenntartása érdekében kellene legyenek természetesen rendfenntartó szervezetek is, de a ma még meglévő összes hadsereg teljes leszerelése válhatna valóra a tömegpusztító fegyvereikkek egyetemben...


Feltehetőleg háromféle világkormány létrejötte lehetséges a jövőben:

1, a korábban, esetleg mások hátrányára hihetetlenül meggazdagodott magánvállalkozások érdekeit szolgáló világkormány

2, a messianisztikus vallási elképzelésekre bazírozó világkormány

3, az emberiség nagy családjának a szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb jövőjét megvalósítani és garantálni szándékozó világkormány.

Az első esetben egy eddig kialakult pénzügyi, gazdasági vezető réteg érdekeit elsősorban figyelembe vevő, és azt minden lehetséges eszközzel fenntartani törekvő világkormány tevékenysége lenne várható, ahol a túlnyomó többség és a nemzetek érdekei alárendelt viszonyban állnának a vezető kisebbség érdekeivel szemben.

A második esetben egy kifejezetten teokratikus világkormány tevékenységére lehetne számítani, ami érthető módon annak a vallásnak a hívő tömegeit részesítené előnyben minden szempontból, amelyikre ez a teokratikus rendszer felépült. Amennyiben ez a vallás hátsó szándéktól mentes térítő vallás volt, abban az esetben a világrendszer uralkodó vallásaként ugyanezt szándékozna a máshogy gondolkodókra is ráerőltetni, az általa helyesnek vélt istenkép, és az ehhez párosított vallásetikai sugallatok értelmében.

A harmadik esetben egy olyan világkormány működésére lehetne számítani, amelyik a túlnyomó többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt igyekezne megvalósítani és azt fenntartani.

Az első két esetben valójában a természet, vadon törvényeinek (a tényleges isteni törvényeknek) az érvényesülése történik meg, aminek a keretén belül az ügyesebb, okosabb, ravaszabb, erősebb a győztes, és az ő akarata és érdeke lesz domináns, függetlenül attól, hogy az milyen viszonyban áll a közérdekkel:

Zsoltárok
2,8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!

Jelenések könyve
2,26 Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett,
2,27 hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

A harmadik esetben a természet, azaz a vadon törvényeit egy humánus, emberbarát, emberközpontú etikai kódex váltaná fel, a túlnyomó többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósítása és fenntartása céljából, ami értelemszerűen a túlnyomó többség érdekeit tartaná szem előtt, a gyengékét, az elesettekét, a rászorulókét is figyelembe véve.

Az IGE a harmadik variációt tarja helyesnek, az emberiség nagy családjának a kollektív érdekeit szem előtt tartva.

A tévedések elkerülése végett az IGE által propagált KÖZJÓ-nak semmi köze nincsen a szerencsére már letűnt, "szocializmusnak" nevezett volt kommunista elnyomó rendszer (ami világszerte 100-150 millió áldozatot követelt az emberiség nagy családjától) célkitűzéseihez.

Az US Alkotmányában (1787.09.17-re készült el, és 1789.03.04-én lépett érvénybe) is szerepel a KÖZJÓ, mint kifejezés és megvalósítandó helyes pozitív cél, de ott még természetesen csak nemzeti kereteken belül:

http://hungarian.hungary.usembassy.gov/ ... arian.html
Az Egyesült Államok Nagykövetsége
Budapest-Magyarország
Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya

Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belsô nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemrôl, elômozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.

http://usa.usembassy.de/etexts/gov/gov- ... utiond.pdf
VERFASSUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
17. September 1787
PRÄAMBEL
Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Innern zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika.

http://ratify.constitutioncenter.org/co ... =00_pre_00
The Text of the Constitution, Preamble
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.


Mint már tudjuk, a fenti Alkotmányban célként említett KÖZJÓ kissé máshogy fest jelenleg...:

Link 1
Link 2
Az USA eladósodásának pillanatra kész mutatója


A politikába vetett hit és remény mélyponton van. Ha jól megfigyeljük a világpolitikát, akkor országonként szinte ugyanazok a pártok (klasszikus példa erre az USA) váltogatják egymást, egyre mélyebbre juttatva a nemzetgazdaságokat...


Az IGE nem egy politizáló, vagy a politikával összefonódó vallás tervezete, hanem a ma még esetleg utópisztikusnak tűnő ajánlásokkal csak hozzá szeretne járulni egy békésebb, tartalmasabb, szabadabb, boldogabb és igazságosabb jövő egykori megvalósításához, ami realizálódhatna, ha a többség ezt akarná, hiszen a demokrácia (δημοκρατία) jelentése a nép uralma.

Az egyház tagjai számára nem írhatunk elő kötelező jelleggel semmilyen dogmákat, bizonyíthatatlan állításokat, hipotéziseket Isten létével, vagy nemlétével kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik a feltételezett halál utáni élettel és a lélek halhatatlanságával kapcsolatban is. Az IGE hívei maguk törekednének a valóság megismerésére, kialakítani a tagok számára elérhető fórumokon, összejöveteleken folytatott építő jellegű eszmecseréik során a vitatott, vizsgált kérdésekre az általuk megfelelőnek tartott álláspontot.

Az Isten keresése, megismerése, vagy elutasítása minden lehetséges módszer igénybevételére támaszkodhatna a törvényes kereteken belül.

Ehhez segítségként szeretnénk hozzájárulni az általunk már részletezett istenképpel, amit a tagok természetesen megkérdőjezhetnek, kutathatnak, illetve el is utasíthatnak.

Mivel az Istenkeresők Globális Egyháza a földi realitásra fókuszálja a figyelmét, ezért értelemszerűen az itteni körülmények globális megjavításáért lép síkra a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb, tartós közös jövő reményében.


Fell kell merüljenek az alábbi lényeges kérdések:

- Van-e bárkinek erkölcsi joga a mások verejtékes munkája árán történő meggazdagodáshoz?

- Szabad-e egy gazdaságot és annak fenntartását kölcsönök felvételére alapozni?

- Joga van-e magánszemélynek, személyeknek pénz kibocsátására, kölcsönzésre a meggazdagodás illetve a befolyásuk kiépítése reményében?

- Az emberi élet célja az anyagi javak halmozása, vagy pedig magasztosabb eszmék, célok általi életvitel?

- Mennyire lendítette előre a szabadverseny az emberiség helyzetét?

- Helyeselhetünk és akceptálhatunk-e vajon olyan tendenciákat, melyek nem az emberiség közös érdekeit szolgálják?

- Helyezhetünk-e az emberiség jól felfogott közös érdekei elé bármit, mondjuk egy olyan Istenre hivatkozva, aminek az eddigi vallások eleve eltérő valláserkölcsi tanításokat tulajdonítottak?


Az utóbbi kérdéssel kapcsolatosan meg vagyunk arról győződve, hogy az emberiség nagy családja számára egyedül csak az emelkedett emberi etika és hozzáállás adhat megfelelő perspektívát.

Mi lehet vajon a legfontosabb alaptétele egy ilyen távlati perspektívának?

Ne kövessen el olyat az ember, amivel másnak kárt, fájdalmat okozhat, mivel ehhez senkinek nincsen valójában joga!
Ha viszont elkövet, az nem maradhat bűntetlen, hiszen a jóvátétel által évülhet el csak az ilyen helytelen cselekedet. Szóval pl. a bűneink bocsánatáért nem szegény ártatlan, védtelen állatokat kell lemészároljunk babonás indíttatásból, hiszen nem az a szegény állat követett el rosszat, hanem magunknak kell a másikkal szemben jóvátételt eszközölni. Csak az ilyen erkölcsi felfogás szoríthatja vissza az emberi bűnt.

Az se megoldás, hogy a gyóntatószékben szorgalmasan felsorolja az ember az elkövetett bűnöket, hogy ez által a lelkiismeretét megnyugtathassa. A másiknak okozott kár, vagy fájdalom ezzel még nem lett helyrehozva, orvosolva.

Egy Legújabb Szövetségre lenne szüksége az emberiség nagy családjának, ami nem ember által kreált istenképekkel kapcsolatos, hanem egy kimondottan emberközpontú globális vallásnak lenne a fundamentuma.


Az I.G.E. Tízparancsolatának a tervezete

1, Az istenkereső törekedjen az egyetlen és valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak a megismerésére, és megismertetésére.

2, Helytelenítse ennek az Istennek az imádatát, mivel ez nem csak a jónak, hanem az összes létező szellemi hatásnak a forrása.

3, Igyekezzen embertársait felvilágosítani Isten mibenlétének a kérdésében abból a célból, hogy az eddigi vallási sokszínűség (ami az eltérő vallásetikai sugallatok forrása is egyben) helyét egy egységes és globális emberközpontú etikai kódex foglalhassa el egyszer, ami szükséges alapfeltétele az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósulásának.

4, Motiválja a szeretet, megbocsátás, emelkedett erkölcsi hozzáállás által vezérelt kiegyensúlyozott, harmónikus életvitel.

5, Mondjon ellent a faji, nemzeti, vallási megkülönböztetésnek.

6, Helytelenítse a születési előjogokat, a protekcionizmust minden területen.

7, Törekedjen a társadalomban elfoglalt szerepének a pozitív és építő jellegére.

8, Az emberiség nagy családjának az érdekeit, azaz a KÖZJÓ-t tekintse elsődlegesnek, nem pedig az egyéni és csoportérdekeket, elvetve és elítélve a mások kárára irányuló bármilyen szándékos igyekezetet.

9, Támogassa, segítse a rászoruló embertársait, ne az anyagi javak mértéktelen halmozására törekedjen.

10, Ne vegyen semmit készpénznek megméretés nélkül.


Az utolsó "parancsolat" rendkívül lényeges a támadható és meglovagolható emberi hiszékenység védelme céljából.

Ne gondolja naívan senki, hogy a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő csak úgy magától megvalósulhat. Ennek érdekében tennie is kell az egyénnek valamit. Ha pedig nem tesz semmit, akkor ne másokat hibáztasson, kritizáljon azért, mert nem úgy alakul, ahogy azt szeretné...

Az IGE mögött jelenleg még nem állnak befolyásos személyek, szervezetek, médiumok, tömegek. Ez az emberközpontú egyház csak abban az esetben lesz életre hívva, ha kellő támogatottságot élvez. Ennek hiányában ez csak egy magasztos elképzelés fog maradni...

Gondoljatok gyermekeitekre és azok leszármazottjaira!


Az IGE javasolja, hogy az ENSZ vezesse be az "Eljövendő generációkkal szemben elkövetett bűntett" fogalmát. Ide kellene tartozzanak pl. az alábbiak:

- Nukleáris fegyver előállítása, birtoklása, alkalmazása (*)
- Uránlövedékek előállítása, birtoklása, alkalmazása (*)
- Gondatlanságból okozott atomkatasztrófák
- Olyan géntechnológia alkalmazása, ami károkat okozhat az eljövendő generációk számára
- Nemzetgazdaságok eladósítása felelőtlen gazdaságpolitika, vagy egyéb okok következményeként, melyek lehetetlen helyzetbe hozzák az eljövendő generációkat
- Többség érdekeinek alárendelése kisebbségek érdekeinek
- Nyilvánvalóan helytelen és hamis etikai elgondolások propagálása és elvárása.

Az Istenkeresők Globális Egyháza által elképzelt ENSZ-ben kizárólagosan csak a Közgyűlés tehetne ajánlásokat, és egyben ez lenne az egyedüli döntéshozó testület is. Ez kifejezetten a demokráciát (δημοκρατία; a nép uralmát, akaratát) lenne hivatott biztosítani.

Hogy az valóban az emberiség nagy családjának az akaratát tükrözhesse, minden országból egy fő bírna szavazati joggal, de az általa képviselt lakosság nagyságának az arányában. Tehát pl. egy százmillió főt számláló ország képviselője értelemszerűen tízszer annyi szavazati ponttal rendelkezne, mint egy tízmillió fős országot képviselő.
Minden "megkezdett" millió lakos után egy szavazati ponttal rendelkezne az ország képviselője. A képviselők a saját országaiknak a többségi akaratát képviselnék, és szavazataiknak azt tükrözniük is kellene. Amennyiben a szavazata ellentétben állna az általa képviselt ország többségi akaratával, úgy az a képviselői jogának megszüntetését, és felelősségre vonását eredményezné minden esetben.

A tagországoknak a közgyűléseket maradéktalanul közvetíteniük kellene a nyilvánosság felé.

Ez a megoldás szerintünk bizalmat sugallna a Föld országai számára, de nem is lehetne más módon egy olyan jövendőbeli világrendszer gondolatát elfogadtatni az emberiség nagy családjával, ami ténylegesen a szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt lenne hivatott biztosítani és garantálni.


Az IGE aggódva figyeli a világban végbemenő eseményeket, változásokat, melyek többféle irányba vezethetnek, de a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő felé szerintünk biztosan nem. Ezt a pozitívnak igazán nem nevezhető tendenciát az érdekeltek és haszonélvezők elbagatellizálják a nyilvánosság előtt érthető módon.

A legmeredekebb lejtőn is képes az ember a járművével megállni, ha nem lép túl egy bizonyos sebességet, és a fékjei működőképesek.

Egy fék eseleges hibája adódhat technikai okokból, illetve az által, hogy a fékpofákhoz valamilyen módon olaj jut, ami gátolja értelemszerűen a fékhatást. Ilyen estekben elkerülhetetlen általában a baleset, az embernek nincsen oka nagyon bíznia a szerencséjében, legfeljebb abban, hogy remélhetőleg túl fogja azt élni, de a testi épségének végérvényes károsodására is számíthat. Általában a meghibásodás egy folyamatnak az eredménye, amit kellő figyelemmel és körültekintéssel meg lehet előzni, és a be nem látható következményekkel járható balesetet meg lehet akadályozni, szakszerű elővigyázatossági intézkedések megtételével. A gondos és felelősségteljes gépjárművezető ezt meg is teszi, ami természetesen a kötelessége is, hiszen mások életét nem veszélyeztetheti bűntetlenül. Ha a fékek működőképesek és jó állapotban vannak, akkor arra kell figyelnie, hogy nehogy olaj juthasson valamilyen módon a fékpofákhoz, ami által a fékezés lehetetlenné válna.

Sajnos hallani olyan esetekről is, ahol a baleset szándékos rongálásnak, illetve beavatkozásnak a következménye. Ezek logikus módon széles körű kivizsgálást, teljes kártalanítást és megfelelő szankciókat követelnének meg. Ezek elmaradása, elhanyagolása az esetek értelemszerű elszaporodását vonhatná maga után, hiszen bűntetlenül lehetne mások testi épségével "játszani".

Mi a helyzet abban az estben, ha a fék meghibásodása előtt a gépjármű szervizben volt, és a szerelőnek bizonyítható módon látnia kellett a várható meghibásodást, de mégse hívta fel az ügyfél figyelmét erre valamilyen meggondolásnál fogva?

Szerintünk ez ugyanolyan szándékos károkozásnak fogható fel, mint a korábban említett eset, hiszen autószerelésre specializálódott szakember lévén kötelessége lett volna a bizalommal hozzá forduló ügyfelének a figyelmét feltétlenül felhívni abból a célból, hogy elkerülhető legyen az esetleges személyi sérülés és az anyagi kár.


A többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőben meg kellene szűnjön pl. a kölcsönökre bazírozó életvitel, azaz csak addig lenne szabad nyújtózkodnia az embernek és a gazdaságnak is, amíg a takarója ér, hiszen különben előre programozott teljes eladósodás a logikus következmény, azaz az egyirányú zsákutca...

Ez nem azt jelenti, hogy meg kellene teljesen szűnjön a kölcsönfelvétel lehetősége szükséges esetben (pl. lakásvétel, stb.), de azt csak állami szervezet adhatná és kamatmentesen, minimális kezelési költséget felszámolva! A pénz ne meggazdagodás forrása legyen, hanem inflációtól védett fizetőeszköz.

Egy globális, mindenkire egyaránt érvényes jogi és vallásetikai kódex nélkül nem valósulhat meg az áhított közös jövő, hiszen történelmi tapasztalatok is igazolják, hogy pl. a vallási sokszínűség mennyi ellentétnek, szenvedésnek, halálnak volt a kútfője. Ugyanez a helyzet a nacionalizmussal kapcsolatban is.

Az embereknek a józan észre kell hallgatniuk a saját és az eljövendő generációk jól felfogott érdekében, nem pedig nemzeti, vallási, politikai ellentéteket szító elképzelésekre, törekvésekre.
CSAK kéz a kézben, közös igyekezettel valósítható meg az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő.


Az IGE életrehívásának a tervezett időpontja: 2012.12.21.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen ekkor?

Számos világvégével megetették már eddig a hiszékeny embereket. A legutóbbi dátum 2011. október 21-re esett, a következő pedig 2012. december 21-t vette célba. Mint tudjuk, ekkor éri el a Nap a látszólagos mozgása által (valójában a Föld tengelyének a dőlésszöge és a Nap körüli keringése miatt) elér a Baktérítőhöz (0° Bak), ekkor jut az északi félteke szemszögéből a legmélyebb pontjára. A nappal a legrövidebb, az éjszaka pedig a leghosszabb ezen a napon. Az IGE számára ez két szempontból is alkalmas a megalakulásra. Mivel semmi különös nem fog aznap történni (hacsaknem művi úton...), így az IGE-nak ezen a napon történő életrehívása igyekszik azt demonstrálni, hogy ne higgyenek az emberek a világvégéket sugalló, szándékos félelmet kiváltani akaró alaptalan ötleteknek. A másik pedig, hogy jelképes ez a nap, mivel szimbolikus értelemben párhuzamba hozható a szellemi sötétséggel is, ahonnan már csak felfelé vezethet az út. Az IGE célja kivezetni az embereket a világosságra, a sok évezredes szellemi sötétséget ápolni igyekvőkkel szemben, a többség által áhított szebb, bodogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósításának a reményében.

(*)
https://www.youtube.com/watch?v=nwZKPgFrQCA
The Kelly Family - Hiroshima
https://www.golyr.de/the-kelly-family/s ... 88752.html
The Kelly Family - Hiroshima, I'm Sorry deutsche Übersetzung
Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, es tut mir leid,
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Nagasaki, es tut mir auch leid,
Nagasaki, es tut mir auch leid,
Nagasaki, es tut mir auch leid,
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, es tut mir leid, (auf spanisch)
Hiroshima, es tut mir leid, (auf französisch)
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Nagasaki, es tut mir leid,(auf spanisch)
Nagasaki, es tut mir leid, (auf deutsch)
Nagasaki, es tut mir auch leid, (auf englisch)
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Ja, meine kleinen Kinder, ich möchte es euch alles erzählen. Da waren acht kleine Kinder.
Acht kleine Kinder, alle geboren an einem Tag.
Und an diesem Tag, als sie geboren wurden, mussten sie auch sterben.

Hiroshima, obwohl ein Mann wie ich,
Hiroshima, es tut mir leid, (auf deutsch)
Hiroshima, es tut mir leid, (auf französisch)
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Nagasaki, wenn dein Kind ruft,
Nagasaki, obwohl ein Mann wie ich,
Nagasaki, obwohl ein Mann wie ich,
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, es tut mir leid,
Hiroshima, es tut mir leid,
was wir dir an diesem Tag angetan haben

Nagasaki, es tut mir auch leid,
Nagasaki, es tut mir auch leid,
Nagasaki, es tut mir auch leid,
was wir dir an diesem Tag angetan haben


https://www.youtube.com/watch?v=dmC4q-siuEU
Sandra - "Hiroshima"

Bild


Mottóink:

"Csak olyat tégy a másiknak, ami neked se esne rosszul!" (~Máté 7,12; Lukács 6,31)

"Nincsen magasztosabb vallás az igazságnál!" (benaresi Maharaja)

"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak!" (Edmund Burke, 1729 - 1797; szabadkőműves, konzervatív ír filozófus, politikus és író)
Dateianhänge
Klaus Matefi2.jpg
Klaus Matefi2.jpg (22.09 KiB) 370-mal betrachtet
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 124
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 16:01

Klaus Matefi hat geschrieben:A politikába vetett hit és remény mélyponton van. Ha jól megfigyeljük a világpolitikát, akkor országonként szinte ugyanazok a pártok (klasszikus példa erre az USA) váltogatják egymást, egyre mélyebbre juttatva a nemzetgazdaságokat...


«Die Versündigung an der jungen Generation muss ein Ende haben», sagte er. Immer neue Schulden zu machen könne auf Dauer nicht gut gehen. «Politik mit ungedeckten Wechseln auf die Zukunft ist an ihr Ende gekommen.» (Christian Wulff, ehem. Bundespresident)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 124
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete

Beitragvon Klaus Matefi » 8. Jan 2018 16:35

Érdemes-e olyan kőművessel felépíttetni a házunkat, aki szándékosan olyan munkát végez, hogy mindig rá legyünk szorulva, az egyre gyakrabban felmerülő építési hiányosságok javítgatásai céljából?

Hova vezet az olyan pénz- és gazdaságpolitika, ami csak akkor működik olajozottan, ha növekszik az eladósodás mértéke?

Kinek jó ez, és milyen célból?
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 124
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete

Beitragvon Klaus Matefi » 6. Mär 2018 21:47

Az előző bejegyzéssel kapcsolatos Dr. Drábik János (1938 -) ügyvéd és filozófus véleménye:

Ki irányítja a világot - Dr. Drábik János - 1. rész

Ki irányítja a világot - Dr. Drábik János - 2. rész
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 124
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:Zurück zu "Az Istenkeresők Globális Egyházának tervezete"

 
cron