Jézus vagy Immánuel?

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1112

Jézus vagy Immánuel?

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 13:20

Klaus Matefi
Jézus vagy Immánuel?Az elmúlt éveket egyre jobban jellemezte az a vallási kérdés, hogy valójában ki az Ószövetségben hívők várt messiása? Egy idő óta egyre több olyan messianiasztikus zsidó irányzat jött létre, melyek azt hirdetik, hogy az Ószövetségben megjósolt messiás nem más, mint a kínhalált halt Názáreti Jézus, aki úgymond az idők végén, azaz napjainkban vissza kellene térjen. Ez kifejezetten a keresztény elképzelésekkel egyezik meg.

http://www.szombat.org/archivum/regi/h9809f.htm
A Magyar Zsidó Kultúrális Egyesület Folyóirata
Kipa a fejükön és Jézus az ajkukon...
- erről lehet felismerni a "Messianiasztikus Zsidók" közösséget, akik lelki támaszt és üdvözülést kínálnak, miközben a legtöbb zsidóból elutasítást és mérhetetlen dühöt váltanak ki. A Jézushit és a zsidó szertartások iránti hűség különös kombinációja egyre csábítóbbnak bizonyul, és egyre jobban fenyegeti a zsidó "főáramot" .

Észak-Amerika messianisztikus zsidó közössége ma még kicsi, de gyorsan növekszik, és egyre nagyobb kihívást jelent a "mainstream" zsidóság számára. Húsz évvel ezelőtt az Egyesült Államokban még csak maroknyi messiniasztikus zsidó közösséget lehetett találni - ma legalább 207 kongregáció létezik. Két tucatnál is több van belőlük hét másik országban, köztük Izraelben, Oroszországban, Hollandiában és Ausztráliában. A teljes taglétszám jóval tízezer fölött van.

A zsidókban többnyire visszatetszést kelt a zsidó szimbólumok és a keresztény hit e furcsa zagyvaléka. A messianisztikus zsidó mozgalom evangélistái azonban az elmúlt két évtizedben buzgón munkálkodtak azon, hogy lebontsák a szigorú választóvonalat, amely csaknem kétezer éve elválasztja egymástól a judaizmust és a kereszténységet. A messianisztikusok felfogásában az Újtestamtum zsidó könyv; azt, hogy Jézust a messiásnak tartják, nem tekintik a judaizmus elárulásának, vagy esetleg keresztény "megtérésnek", hanem úgy fogják fel, mint visszatérést az egyedül autentikus "zsidó hithez".

Miközben sokan azonosítják a Jézus-hívő zsidókat a Jews for Jesus (Zsidók Jézusért) nevű, harcos kedvű és agressziv evangelizáló mozgalommal, valójában ez a csoport csupán a legismertebb a mintegy százötven hasonló közül, melyek mindegyike a zsidók megtérítését célozza meg.


Vizsgáljuk meg, hogy kire célozhatnak vajon az Ézsaiás nevével fémjelzett alábbi sorok:

Ézsaiás könyve
7,13 Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok?
7,14 Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.


A keresztény teológusok többsége meg van arról győződve, hogy ezekl a sorok nem utalhattak másra, mint a későbbiekben megszületett Jézusra. Ezt azzal is igyekeznek megalapozni, hogy az Újszövetségben is található egy helyen utalás Immánuelre:

Máté evangéliuma
1,22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
1,23 "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.


Az ószövetségi állásfoglalás szerint az Ézsaiás-féle idézetben említett Immánuel anyja nem lehetett semmiféleképpen az Újszövetségben szereplő Mária:

http://hamantaschen.blogspot.com/2007_0 ... chive.html
Orthodoxes Judentum in Jerusalem / Jewish Zionist Orthodox / יהדות אורטודכסית - חרדית וציונית
Montag, Mai 21, 2007
Die Arroganz der christlichen Missionare
Ein weiteres beruehmtes Zitat ist die juengfraeuliche Geburt, welche ihre Wurzeln in einer anderen falschen Uebersetzung hat. Das an der Stelle geschriebene Wort in den Propheten (Na'ara) heisst nicht Jungfrau, sondern junge Frau.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Egy további ismert idézet a szűztől való születés, aminek a gyökere egy másik hamis fordításban van. Ezen a helyen írt szó a prófétáknál (Na'ara) nem szűzet jelent, hanem fiatal asszonyt.--

http://www.mek.sk/04000/04093/html/szocikk/12291.htm
Magyar Zsidó Lexikon
Jézus
A szűztől való születés hite is ezt a célt szolgálja. Ehhez hasonló elképzelés a görög hérosz-folklórban, de más népeknél is megtalálható s a legendának mindig az a célja, hogy a néppel szemben a hérosz felsőbbrendűségét szimbolizálja. Amilyen fontos volt J. isteni származásának lerögzítése, éppen olyan fontos volt annak a bizonyítása is, hogy J.-ban a zsidó messianizmus is megvalósult. De a zsidó hagyomány emberi származásúnak képzelte el a Messiást. A két ellentétes felfogás összeegyeztetése szinte lehetetlennek látszott. Az őskeresztény naiv csodahite azonban nem tudta az egyik gondolatot feláldozni a másikért és keveset törődvén a következetességgel, J. származását Dávid királyra vezeti vissza a két Evangélium két különböző családfája (Máté 1. és Lukács 3.).


Mint a Jelenések könyvéből látni fogjuk, a "végidőkre", azaz napjainkra (1999.08.11-re) megjósolt Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna) nem szűzként szerepel, ellentétben a Máté által Szűz Máriára történ utalással:

Jelenések könyve
12,1 A napba öltözött asszony
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;
12,2 várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott.
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém;
12,4 farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét.
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

Link
A Sátán bukása

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;


Immánuel az alábbi "kozmikus sárkány" (kozmikus kereszt) égisze alatt látta meg a napvilágot:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)


Bővebben erről itt:

Sárkányvér és Krisztus vére

A kígyó és a kereszt

A kereszt tisztelete kozmikus eredetű

Immánuel, az Ószövetség messiása

Jézus ezzel szemben viszont egy olyan kozmikus konstelláció jegyében kellett megszülessen, ami a számára a "bűntelenséget" biztosította:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő


Bővebben erről itt:

Jézus születése és kereszhalála

Nem árt azzal sem tisztában lenni, hogy kétféle messiás lett kilátásba helyezve:

Link
Kép
Mashiach ben Josef (Messiás, József fia)

és

Kép
Mashiach ben David (Messiás, Dávid fia)

A két messiás egyáltalán nem azonos:

http://www.nai-israel.com/israel/artice ... icleID=141
(Sajnos már nem elérhető!)
Das zweifache Erscheinen des Messias (Kommen und Wiederkommen) wird im Judentum als "Messias ben Josef" und "Messias ben David" bezeichnet. Das erste Kommen gilt den Nichtjuden, so wie Joseph in Ägypten als "Messias ben Joseph" zuerst den Heiden zum Heiland wurde, um hinterher bei seinem zweiten Kommen als "Messias ben David" zu seinen Brüdern, den Juden zu kommen. So wie die Juden nur den irdischen Messias im Blick haben, so haben die Christen nur den spirituellen Messias im Sinn, dabei gehören beide zusammen.
--A kétszeres megjelenése a messiásnak (jövetele és újrajövetele) a zsidóság által "Messiás-József Fia" és "Messiás-Dávid Fia"(Immánuel) lesz megjelölve. Az első jövetel a nemzsidóknak érvényes, így József Egyiptomban, mint "Messiás- Joseph Fia" először lett a hitetlenek üdvözítője, utána a második jövetele mint "Messiás-Dávid Fia" az ő testvéreihez, a zsidókhoz jön. Így a zsidók részére a földi messiás van kilátásban, a keresztényeknek csak a spirituális messiás a fontos, pedig ezek összetartoznak.--

http://www.nai-israel.com/israel/artice ... icleID=117 (már nem érhető el)
Jesus oder Immanuel?
Doch bleiben wir bei der Frage: Immanuel oder Jesus? Hat Gott im Nachhinein den Namen des Messias von Immanuel auf Jesus abgeändert?
Nein, Gott hat nichts nachgebessert, sondern diese beide Namen waren schon immer im Heilsplan Gottes verankert.
Mit diesem sanftmütigen Messias unter dem Namen Jesu kann das jüdische Volk nichts anfangen, denn es wartet auf den verheißener Messias mit Namen Immanuel, der mit eisernem Stab die Völker regieren wird (Offenbarung 12,5; 19,15).
--Jézus vagy Immánuel?
De maradjunk a kérdésnél: Immánuel vagy Jézus? Megváltoztatta Isten utólag a messiás nevét Immánuelről Jézusra?
Nem, Isten nem javított utána, hanem már mind a két név le volt horgonyozva Isten megváltástervében.
Ezzel a Jézus nevű jámbor messiással a zsidó nép nem tud mit kezdeni, hanem az Immánuel nevű megígért messiásra vár, aki vaspálcával fogja a népeket kormányozni (Jelenések könyve 12,5; 19,15).--

Jelenések könyve
12,5 Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához,
19,15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját.

Zsoltárok
2,8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.
2,9 Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!"


Az ószövetségi messianisztikus elképzelések is eleve kizárják azt, hogy messiásként Jézust elfogadhassák az Ószövetségben hívők, hiszen nekik nem egy olyan messiás lett beígérve, mint Jézus, hanem a "végidőkben" születő Immánuel, aki földi célok megvalósítását lenne hivatott realizálni (Ézsiás 2,1-4; 11,1-12; 49,23; 49,26; 60,1-16; 61,5-6; 63,1-4; 66,10-13; Zsoltárok 2,1-9; Mikeás 4,1-4; 5,1-14; Jelenések könyve 2,26-27; Pál levele a zsidókhoz 4,9; 6,9; 6,13; 6,17; stb.).
Nem véletlenül utasítják el tehát az alábbi vélemények is Jézust, mint az Ószövetség messiását:

http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
A messiáshit
Az átlag zsidó ezért a messiási kort „az idõk végén” úgy képzeli, mint az örök béke korszakát, amelyben a világ és az ember megváltásán (megjavulásán) túl a saját népi reményei is megvalósulnak. Érdekes azonban, hogy ezek a jóslatok és reménységek egyáltalán nem azonosak azokkal a keresztény teológusok által meghatározott, úgynevezett krisztológiai helyekkel, amelyek szerint a zsidó Biblia (az Ószövetség) állítólag Jézus eljövetelét igazolja. Raj Tamás
(„Zsidó eszmék és jelképek” címû könyvébõl)

http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
Messiás-hitünkrõl
Májmúni sorra megvizsgálta a Messiásról szóló bibliai tanításokat (mellesleg a keresztény felfogás szerinti, úgynevezett „krisztológiai helyek” nem is tartoznak ide!), és megállapította, hogy ezek mind itt, a földi életben fognak megvalósulni.

http://regi.zsido.com/zstsz06/01hetlevelezo.htm
Messiás: Judaizmus kontra Kereszténység (1)
A keresztény hit szerint Jézus személyében testesült meg a több évezredes ígéret a megváltásra. A judaizmusban nagyon központi szerepet foglal el a Messiás és messiási kor mégis a zsidó hit szerint a megváltás még nem jött meg és Jézus sem volt a Messiás.

http://www.zsido.com/konyvek/
Judaizmus kontra Kereszténység
„Új” szövetség
A „názáreti”
A legkönnyebb olyan próféciát beteljesíteni, amit az ember maga talált ki. Az Újszövetség maga tesz bizonyságot erről a sarkigazságról, amikor szép számú „próféciát” fabrikál a puszta semmiből, és azokat a zsidó Szentírásnak tulajdonítja.

http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
Maimonidész, Mose ben Máimon, a Rámbám: Széfer Softim: A Bírák könyve, A király szabályai
A Messiás szabályai
A názáreti Jézusra is – aki Messiás akart lenni és akit kivégzett a bíróság – van utalás Dániel próféciáiban, mint írva van [Dániel 11:14]: „a te néped gonosz fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elbuknak.” Valóban lehet-e ennél nagyobb buktató? Valamennyi próféta a Messiásról, mint Izrael megváltójáról és megmentőjéről beszélt, aki összegyűjti a szétszórtakat és a micvák megtartását szorgalmazza.

http://hamantaschen.blogspot.com/2007_0 ... chive.html
Orthodoxes Judentum in Jerusalem / Jewish Zionist Orthodox / יהדות אורטודכסית - חרדית וציונית
Montag, Mai 21, 2007
Die Arroganz der christlichen Missionare
Nach Hunderten wenn nicht sogar nach 1000 Jahren hat sich die katholische Kirche endlich bequemt zuzugeben, dass J. keine einzige Bedingung eines Meschiach erfuellt hat. Im Talmud Sanhedrin finden wir eine Liste jeglicher Bedingungen, die ein Meschiach erfuellen muss und J. ist zu 100% gescheitert.
--A keresztény hittérítők arroganciája
Évszázadok, vagy akár 1000 év után a Katolikus Egyház végre hajlandónak mutatkozott elismerni, hogy Jézus egyetlenegy feltételt se teljesített a messiássághoz. A Talmud Sanhedrinjében találunk egy listát minden feltételről, amit egy messiásnak teljesítenie kell és Jézus 100%-ra meghiúsult.--

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Kérdése van? - kattintson ide
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás forabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.

- A zsidók töbsége miért nem fogadj el Jézust Messiásnak? Pedig a próféciák is ráillenek Pl:Zsolt.22.15-19.,és még sok más. Köszönettel:István

Kedves István! A próféciák többnyire azért „illenek” Jézus történetére, mert utólag úgy írták le azt, például semmi nem szól arról, hogy Jézus lesz a megváltó neve, Immánuelrol szól a próféta, de az nem a megváltóról szóló szöveg, s csak utókor nevezte el Jézust Immánuelnek. Számos úgynevezett prófétai hely a zsidó hagyomány szerint nem prófécia, így a Zsoltárok könyve szent, de nem prófétai szöveg. A 22. zsoltár említett része nem is a messiásról, hanem Istenrol szól. A valódi, a messiási korról szóló bibliai (prófétai) szövegek viszont nem valósultak meg, pl. „Összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel egyik nemzet a másik ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút” (Jesája könyve, 2. fejezet 4. vers). Ettol még persze a messiási korra vetített vágyaink és reményeink azonosak lehetnek. Üdvözlettel: R.T. (*Raj Tamás főrabbi)


Feltételezhetően Páltól (korábban Saul) származhatott Jézus feltámadásának az ötlete abból a célból, hogy a "végidőkre" betervezett Immánuelt "Jézus második eljövetele" gyanánt lehessen elfogadtatni. Ezt az elképzelést az is alátámasztani látszik, hogy Pál elsőként számolt be "Jézus második eljöveteléről" (évtizedekkel megelőzve az evangélistákat) Jézus kínhalála után egy-két évtizeddel annak ellenére, hogy soha nem látta Jézust, viszont a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából:

Pál levele a zsidókhoz
4,9 A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére.

9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.


A Korán írói (Mohamed analfabéta volt) szintén utaltak "Jézus második eljövetelére", így a két térítő ábrahámita vallás feltételezhetően ugyanarra a messiásra várt eddig, azaz Immánuelre.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Jézussal foglalkozó témák"

 
cron